Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her på siden er der samlet oplysninger, der primært vedrører større dyrehold og plantebrug.
kohoved

Læs om større dyrehold 

IE-husdyrbrug

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette dokumentation for følgende:

 1. Logbøger for eventuelle miljøteknologier
 2. Dokumentation for gennemførte kontroller
 3. Dokumentation for miljøledelsessystem
 4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Inden du begynder at udfylde indberetningen på selvbetjeningsløsningen, kan du med fordel printe en tjekliste som du kan tage med rundt på din ejendom og indsamle de oplysninger der skal bruges

Link til printbar tjekliste (åbner i nyt vindue)

Link til den selvbetjente indberetning (åbner i nyt vindue)

Husdyrlovgivning

Der er kommet ny husdyrlov fra den 1. august 2017. Ønsker du at etablere eller ændre et husdyrbrug, skal du være opmærksom på, om du skal have en miljøtilladelse eller en miljøgodkendelse. Det afhænger af om:

 • ammoniakemissionen på dit husdyrbrug overstiger 3.500 kg NH3-N pr. år 
 • dit husdyrbrug har flere end 750 stipladser til søer
 • flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • flere end 40.000 stipladser til fjerkræ
 • du har et produktionsareal, der er større end 100 m2

Miljøstyrelsen vejleder yderligere herom på deres hjemmeside.

Miljøstyrelsen (nyt vindue)

Søger du en afgørelse på miljøgodkendelser/tilladelser eller revurderinger?

Kig under Digital MiljøAdministration på Miljøstyrelsens hjemmeside.

DMA-portalen (nyt vindue)

Du skal have kontrolleret din gyllebeholder jævnligt

Din eller dine beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal du sørge for bliver kontrolleret mindst hvert 10. år af en autoriseret kontrollant. Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m² skal dog kontrolleres hvert 5. år.

Du sender blanketten "anmodning om beholderkontrol" til det firma, du ønsker, der skal kontrollere gyllebeholderen. Når din eller dine gyllebeholdere er blevet kontrolleret, sender kontrollanten en rapport til kommunen. Du modtager derefter et brev fra kommunen om gyllebeholderne.

Liste over autoriserede kontrollanter (nyt vindue)

 

Er din gyllebeholder udtjent?

Ønsker du ikke at få din beholder kontrolleret fremover, skal du tage den ud af drift. I praksis skal du rengøre den og lukke for tilledningen til beholderen fra driftsbygningerne. Når først den er taget ud af drift, må du ikke tilføre gyllebeholderen gødning på anden vis f.eks. via en gyllevogn.

Derudover skal du sende et skema ind til kommunen om, at du har taget beholderen ud af drift samt udfylde et byggeskema.

Gyllebeholder tages ud af drift (nyt vindue)

Byggeanmeldelse (nyt vindue)

Modtagere af slam og kartoffelsaft

Aftager du mere end 10 tons tørstof per år af slam, skal du senest 31. marts hvert år fremsende dit markkort for indeværende planperiode til Brønderslev Kommune. Derudover skal du indsende et kort, der viser, hvor du har tænkt dig at udsprede slammet.

Må jeg brænde halm af?

Det er som udgangspunkt ulovligt at brænde halm af på markerne, men der findes en række undtagelser. Du må gerne brænde halmen, hvis:

 • Du flammebehandler ukrudt
 • Der dyrkes græsfrø på en mark, og der skal være samme afgrøder næste år
 • Halmen har været brugt til overdækning eller halmballerne har været fejlbundne 
 • Der er tale om små mængder af halm, der er spildt ved presning af baller 
 • Halmballerne er våde og kommunen på forhånd er orienteret
 • Halmen befinder sig på små øer, der ikke har bro eller dæmning til de større øer eller Jylland

Hvis der brændes halm af?

 • Skal der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand
 • Skal afbrændingen ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand
 • Må afbrændingen ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne
 • Må afbrændingen ikke finde sted i hård vind eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes
 • Skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades, og afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning
 • Må afbrændingen tidligst påbegyndes ved solopgang og skal senest være afsluttet samme dag ved solnedgang

  

Hvor skal jeg gøre af mine døde produktionsdyr?

Du skal bortskaffe dine døde produktionsdyr f.eks. til et godkendt forarbejdningsanlæg. 

Indtil du får afleveret eller afhentet dine døde produktionsdyr, skal de opbevares forsvarligt f.eks. i en kølecontainer eller lignende. Det er vigtigt, at overdækningen slutter helt tæt, således der ikke kan komme skadedyr eller andre dyr i kontakt med de døde dyr. Herved mindskes risikoen for eventuel smittespredning.

Fødevarestyrelsen (nyt vindue)

Søger du om tilladelse til opstilling af tanke til flydende handelsgødning?

Inden opstilling af en sådan tank, skal kommunen give tilladelse efter både loven om miljøbeskyttelse og efter byggeloven. Hvis du følger vejledningen nedenfor, er der en god chance for, at du får de nødvendige tilladelser i løbet af få uger.

Byggeanmeldelse (nyt vindue)  

Andre oplysninger
Du kan forvente at blive opkrævet et mindre gebyr af kommunen for igangsætningstilladelsen.

Miljøtilladelsen vil indeholde en række vilkår, som du skal opfylde. Vilkårene kan variere lidt, men vil se ca. sådan ud:  

 • Inden påfyldning og aftapning fra tanken, skal opsamlingsbassinet være tomt. 
 • Regnvand og spild i opsamlingsbassinet skal enten tilbageføres til tanken eller ledes til gylletank eller til særskilt beholder/gyllevogn, hvorfra det skal spredes på egnede arealer. 
 • Påfyldning og aftapning fra tanken skal foregå under konstant overvågning.
 • Hvis der sker spild udenfor opsamlingsbassinet, skal dette straks opsamles og senere spredes på egnede arealer. Er der tale om et større spild skal beredskabstjenesten alarmeres på 112.
 • Inden ibrugtagning skal der udarbejdes en beredskabsplan, der beskriver hvad man skal foretage sig ved utilsigtede udslip og spild. Beredskabsplanen skal ophænges et passende sted i nærheden, og evt. ansatte skal være informeret om indholdet i den. 
 • Tanken og opsamlingsbassinet skal tilses og holdes ved lige sådan, at utætheder og tæringer ikke udvikler sig til en risiko for pludselige lækager.
 • Brønderslev Kommune kan stille krav om professionel inspektion og tæthedsprøvning af tanken, hvis der er mistanke om risiko for lækager. 
 • Tanken må ikke anvendes til andet end flydende handelsgødning, med mindre der gives tilladelse til det af Brønderslev Kommune. 
 • Hvis tanken tages ud af brug, skal restindhold i tank og opsamlingsbassin fjernes og spredes på egnede arealer. Derefter skal anlægget sløjfes og bortskaffes og kommunen skal informeres om sløjfningen senest 4 uger efter.

Gylle på frossen, vandmættet eller oversvømmet jord

Der er forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Husdyrgødning må heller ikke udbringes, så der er fare for afstrømning af husdyrgødning til vandløb, søer over 100 m2 og kystvande.

Vandmættet jord
Jorden er vandmættet, når der kan opsamles frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør. Dette vil bl.a. kunne kontrolleres ved, at det er muligt at presse frit vand ud af jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet, er den vandfyldt op til overfladen selv efter flere timer uden nedbør.

Oversvømmet jord
Jorden er oversvømmet, når den er dækket af blankt vand.

Frossen jord
Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Snedækket jord
Jorden er snedækket, når mere end 90 % af en mark er dækket af sne, men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm.

​Beholderkontrollanter

Liste over beholderkontrollanter finder du her (nyt vindue)

Hvis du vil klage?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.


Kontakt

Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99454603
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455843
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455205
Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99454696
Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455029

Du kan kontakte os på e-mail:

landbrug@99454545.dk

 

Husk

Vanrøgt af dyr - kontakt politiet eller Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på telefon nr. 1812.

Ophævelse af landbrugspligt - kontakt Landbrugsstyrelsen

Opdateret 20. september 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen