Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her på siden kan du finde oplysninger, der vedrører mindre landbrug, hestehold, hundehold mm.
Heste på mark

Læs om mindre dyrehold

Ny husdyrlov

Der er kommet ny lovgivning på husdyrområdet fra den 1. august 2017. Miljøstyrelsen vejleder herom på deres hjemmeside.

Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Ønsker du at lave en ridehal?

Brønderslev Kommune tillader normalt kun etablering af ridehaller i særlige tilfælde - f.eks. i forbindelse med rideskoler og stutterier. Ridehallerne må kun opføres med landzonetilladelse, ved udarbejdelse af en lokalplan eller tilladelse/godkendelse efter husdyrloven (over 15 DE).

Brønderslev Kommune giver ikke tilladelse til ridehaller på ejendomme under 5 ha - medmindre ejendommen f.eks. er en rideskole.

Hvis du vil vide mere - kontakt en af kommunens planlæggere. 

Vil du lave en udendørs ridebane med belysning?

Hvis du vil etablere en udendørs ridebane, kræver det en landzonetilladelse. Opstilling af lysmaster til belysning af ridebaner giver kommunen som hovedregel afslag til, da lysmasterne kan medføre nabogener og lysforurening af det åbne land.

Hvis du vil vide mere - kontakt en af kommunens planlæggere.

Etablering af rideskoler

Etablering af rideskoler kræver en landzonetilladelse. Har du mere end 15 DE, skal du have en tilladelse/godkendelse efter husdyrloven. Ved større nyetableringer i forbindelse med rideskoler, vil det oftest kræve en lokalplan.

Hvis du vil vide mere - kontakt en af kommunens planlæggere.

Skal jeg give kommunen besked om mit dyrehold?

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mere end:

 1. 30 høns og
 2. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 3. et dyrehold med enten
  a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt a,
  c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  e) 15 producerede slagtesvin,
  f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  h) andre dyretyper end nævnt i punkterne a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  i) forskellige dyretyper sammensat efter punkterne a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkterne a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.
       

Du kan anmelde dit dyrehold via:
Anmeldeskema (nyt vindue)

Gode råd om hønsehold og andet fjerkræhold i byer

Du må maksimalt have 30 høns (eller andet fjerkræhold af tilsvarende størrelse), hvis du bor i byzone. Tag en snak med dine naboer, før du etablerer fjerkræholdet. Det kan forebygge evt. klager.

Kravene er:

 • At du skal etablere et fjerkræhus og en indhegnet gård, således at fjerkræet ikke færdes frit
 • Den indhegnede gård skal være etableret mindst 2,5 m fra skel, medmindre der er etableret et fast og tilstrækkeligt tæt hegn i skel
 • Fjerkræholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra fjerkræet skal du enten fjerne fra ejendommen, opbevare den i lukkede beholdere eller nedgrave i jorden umiddelbart efter rensning af fjerkræhus og fjerkrægård
 • Du skal opbevare foderet og udsprede det på en måde, så det ikke tiltrækker skadedyr
 • Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og morgentimer, skal du holde hønseholdet inde i mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 07.00. Lørdag og søn- og helligdage dog til kl. 08.00
 • Kommunen vil kunne kræve fjerkræhuset støjisoleret

Fjerkræregulativet

Hvis du vil vide om, du bor i byzone, så klik på nedenstående link. Når kortet åbnes, skal du klikke på lokalplan og sætte flueben i zonekort. Der er signaturforklaring i venstre side af skærmen.

Byzone i kommunen

Hvilke dyr må jeg have i byen?

Hvis din ejendom ligger i byzone eller i sommerhusområde, må du have op til 30 høns og 4 voksne hunde. Det samme gælder områder i landzone, der er lokalplanlagt til boligformål eller erhverv.

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at have dyr som svin, kvæg, geder, får og heste i de nævnte områder.

I særlige tilfælde kan kommunen give dispensation til 2-3 får eller geder i institutioner eller til enkelte heste på ejendomme med bestående stalde og mødding. Kommunens sagsbehandlere på landbrugsområdet kan vejlede om regler og muligheder.

Inden kommunen giver dispensation vil de nærmeste naboer blive hørt og have mulighed for at komme med indsigelser, og kommunen vil stille en række vilkår for at reducere risikoen for der opstår gener i form af f.eks. lugt, støj eller skadedyr.

Hvis dit dyrehold medfører væsentlige gener for dine naboer eller risiko for forurening, kan kommunen give dig påbud om at ændre forholdene.

Må jeg omdanne min ejendom til en hundekennel?

Hvis du vil etablere en hundekennel eller en hundehandel, skal der være minimum 100 til nærmeste nabo samt 200 m til nærmeste by, sommerhusområde eller lokalplanbelagte område. Du kan finde din adresse via Kommunen i kort. Brønderslev Kommune giver ikke dispensation i forhold til afstandskravene.

Hvis din ejendom overholder afstandskravene, skal du:

 1. Anmelde dyreholdet til Brønderslev Kommune
 2. Lave en beskrivelse af hvor spildevandet fra rengøring af burene bliver af
 3. Sende datablade på rengøringsmidlerne til kommunen
 4. Opsamle alt møg fra hundene til en lukket container. Containeren må enten stå inden for på en støbt bund eller uden for på en støbt bund. Den skal tømmes som minimum hver 14. dag.  

 

Etablering af hundepensioner

Hvis du vil etablere en hundepension eller dyreklinik, skal der være minimum 200 m til nærmeste nabo samt 300 m til nærmeste by, sommerhusområde eller lokalplanbelagte område. Du kan finde din adresse via Kommunen i kort. Brønderslev Kommune giver ikke dispensation i forhold til afstandskravene.

Hvis din ejendom overholder afstandskravene, skal du:

 1. Anmelde dyreholdet til Brønderslev Kommune
 2. Lave en beskrivelse af hvor spildevandet fra rengøring af burene bliver af
 3. Sende datablade på rengøringsmidlerne til kommunen
 4. Opsamle alt møg fra hundene til en lukket container. Containeren må enten stå inden for på en støbt bund eller uden for på en støbt bund. Den skal tømmes som minimum hver 14. dag.

Hvornår må jeg udsprede gylle?

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udspredes nogen form for husdyrgødning på markerne.

Gylle, som er den mest almindelige form for husdyrgødning, må som udgangspunkt ikke udbringes i perioden fra høst (dog senest 1. oktober) til 1. februar. På visse afgrødetyper, eller efter en periode med usædvanlig meget regn, må gyllen dog udbringes på marker frem til 15. oktober.

Det er ikke tilladt at udbringe husdyrgødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Husdyrgødning må i øvrigt ikke udbringes, så der er fare for afstrømning af husdyrgødningen til vandløb, søer over 100 m² og kystvande.

Begrænsningerne på udbringning af husdyrgødning i vinterhalvåret er fastsat for at nedsætte tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet. Reglerne er detaljerede, og er kun gengivet her i hovedtræk. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 (kilde: Miljøstyrelsen).

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Overførsel af betalingsrettigheder

Brønderslev Kommune er kun inddraget i overførsel af betalingsrettigheder fra udlejer af jord til lejer af jord og udfyldelse af fuldmagter, når det drejer sig om kommunens egen jord.

Gælder det overførsel mellem private, findes der vejledninger på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Kontakt

Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99454603
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455843
Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455205
Planlægger
Tlf.: 99454627
Planlægger
Tlf.: 99454621
Planlægger
Tlf.: 99454856

Lovgivning

Opdateret 2. april 2020
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen