Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her på siden kan du finde oplysninger, der vedrører mindre landbrug, hestehold, hundehold mm.
Heste på mark

Læs om mindre dyrehold

Ny husdyrlov

Der er kommet ny lovgivning på husdyrområdet fra den 1. august 2017. Miljøstyrelsen vejleder herom på deres hjemmeside.

Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Ønsker du at lave en ridehal?

Brønderslev Kommune tillader normalt kun etablering af ridehaller i særlige tilfælde - f.eks. i forbindelse med rideskoler og stutterier. Ridehallerne må kun opføres med landzonetilladelse, ved udarbejdelse af en lokalplan eller miljøtilladelse/miljøgodkendelse efter husdyrloven (over 100 m2 produktionsareal).

Brønderslev Kommune giver ikke tilladelse til ridehaller på ejendomme under 5 ha - medmindre ejendommen f.eks. er en rideskole.

Hvis du vil vide mere - kontakt en af kommunens planlæggere. 

Vil du lave en udendørs ridebane med belysning?

Hvis du vil etablere en udendørs ridebane, kræver det en landzonetilladelse. Opstilling af lysmaster til belysning af ridebaner giver kommunen som hovedregel afslag til, da lysmasterne kan medføre nabogener og lysforurening af det åbne land.

Hvis du vil vide mere - kontakt en af kommunens planlæggere.

Etablering af rideskoler

Etablering af rideskoler kræver en landzonetilladelse. Har du mere end 100 m2 produktionsareal, skal du have en miljøtilladelse/miljøgodkendelse efter husdyrloven. Ved større nyetableringer i forbindelse med rideskoler, vil det oftest kræve en lokalplan. 

Hvis du vil vide mere - kontakt en af kommunens planlæggere.

Skal jeg give kommunen besked om mit dyrehold?

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mere end:

30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
samt et dyrehold med enten:
a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i punkterne a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter punkterne a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkterne a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Du kan anmelde dit dyrehold via: Anmeldeskema (nyt vindue)

Hvilke dyr må jeg have i byen og i sommerhusområder?

Brønderslev Kommune har vedtaget et nyt fugle- og dyreholdsregulativ, der beskriver hvilke muligheder og begrænsninger, der er for fugle- og dyrehold i byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der er lokalplanlagt til boligformål eller erhverv.

Regulativet beskriver, hvilke fugle- og dyrehold, det er tilladt at have og hvilke retningslinjer, der er for dyreholdet, herunder til husning. Det fremgår desuden, hvilke dispensationsmuligheder der er.

Regulativet (nyt vindue)

Må jeg omdanne min ejendom til en hundekennel?

Hvis du vil etablere en hundekennel eller en hundehandel, skal der være minimum 100 m til nærmeste nabo samt 200 m til nærmeste by, sommerhusområde eller lokalplanbelagte område. Du kan finde din adresse via Kommunen i kort. Brønderslev Kommune giver ikke dispensation i forhold til afstandskravene.

Hvis din ejendom overholder afstandskravene, skal du:

  • Anmelde dyreholdet til Brønderslev Kommune
  • Lave en beskrivelse af hvor spildevandet fra rengøring af burene bliver af
  • Sende datablade på rengøringsmidlerne til kommunen
  • Opsamle alt møg fra hundene i en lukket container.

Containeren må enten stå inden for på en støbt bund eller uden for på en støbt bund. Den skal tømmes som minimum hver 14. dag.

 

Etablering af hundepensioner

​Hvis du vil etablere en hundepension eller dyreklinik, skal der være minimum 200 m til nærmeste nabo samt 300 m til nærmeste by, sommerhusområde eller lokalplanbelagte område. Du kan finde din adresse via Kommunen i kort. Brønderslev Kommune giver ikke dispensation i forhold til afstandskravene.

Hvis din ejendom overholder afstandskravene, skal du:

  • Anmelde dyreholdet til Brønderslev Kommune
  • Lave en beskrivelse af hvor spildevandet fra rengøring af burene bliver af
  • Sende datablade på rengøringsmidlerne til kommunen
  • Opsamle alt møg fra hundene til en lukket container.

Containeren må enten stå inden for på en støbt bund eller uden for på en støbt bund. Den skal tømmes som minimum hver 14. dag.

Hvornår må jeg udsprede gylle?

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udspredes nogen form for husdyrgødning på markerne.

Gylle, som er den mest almindelige form for husdyrgødning, må som udgangspunkt ikke udbringes i perioden fra høst (dog senest 1. oktober) til 1. februar. På visse afgrødetyper, eller efter en periode med usædvanlig meget regn, må gyllen dog udbringes på marker frem til 15. oktober.

Det er ikke tilladt at udbringe husdyrgødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Husdyrgødning må i øvrigt ikke udbringes, så der er fare for afstrømning af husdyrgødningen til vandløb, søer over 100 m² og kystvande.

Begrænsningerne på udbringning af husdyrgødning i vinterhalvåret er fastsat for at nedsætte tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet. Reglerne er detaljerede, og er kun gengivet her i hovedtræk. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Overførsel af betalingsrettigheder

Brønderslev Kommune er kun inddraget i overførsel af betalingsrettigheder fra udlejer af jord til lejer af jord og udfyldelse af fuldmagter, når det drejer sig om kommunens egen jord. Gælder det overførsel mellem private, findes der vejledninger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Landbrugsstyrelsen ​(nyt vindue)

Kontakt

Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99454696
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99454603
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455843
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455205
Planlægger
Tlf.: 99454618

Lovgivning

Opdateret 24. august 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen