Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du finde oplysninger om naturpleje i Brønderslev Kommune.
Søheden

Læs om naturpleje

Der er flere måder at foretage naturpleje, Brønderslev Kommune er blandt andet i gang med et Engfugleprojekt langs kysten i samarbejde med Frederikshavns Kommune. Engfugleprojektet skal genskabe levesteder for f.eks. Engryle, Klyde, Rødben, Vibe, Strandskade og Stor Præstekrave. Disse arter af vadefugle er i stor tilbagegang, da driftsformen på mange af naturarealerne ikke længere er baseret på afgræsning og høslæt.

 

Projekt Engfugle

Brønderslev Kommune har sammen med Frederikshavn Kommune i 2013 igangsat et projekt for truede engfugle på strandenge langs kysten mod Kattegat. Engfugleprojektet er en del af opfølgningen på Natura 2000 handleplanen for området. Natura 2000 områderne er et netværk af særligt beskyttede naturområder i EU med det formål at beskytte og bevare vilde dyre- og plantearter, der er sjældne. I Brønderslev Kommune er der 2 Natura 2000 områder. Store Vildmose samt strandengs- og havområdet ved Kattegat (Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord).

Som en række delmål har projektet f.eks. desuden at forsøge at regulere bestanden af krager som truer engfuglenes yngel, at forbedre hydrologien på arealerne, skabe større, sammenhængende græsningsarealer og bekæmpe invasive arter.

Brønderslev Kommune hjælper gerne lodsejerne med at forbedre driften af arealerne for engfugle f.eks.:

  • Hvis du har strandengsarealer, men ingen dyr til at afgræsse og pleje disse.
  • Hvis du har dyr, men ingen arealer at sætte disse på.
  • Hvis du vil høre mere om de plejeordninger, som du kan søge tilskud til hos staten herunder til hegning, strøm, vand, fangfold, rydning mv.
  • Hvis du som lodsejer er interesseret i at ophjælpe bestanden af engfugle i området og gerne vil vide konkret, hvordan det kunne lade sig gøre.
  • Hvis du gerne vil medvirke til afgræsning af strandenge i området.
  • Hvis du vil medvirke til bekæmpelse af invasive arter såsom Vadegræs i området.
  • Hvis du vil medvirke til at skabe et forum og erfaringsnetværk for naturpleje med afgræsning i området.

Hvis du har arealer ud mod kysten og/eller ønsker at medvirke eller høre mere om projektet, kan du kontakte Keld Koustrup Sørensen fra Brønderslev Kommunes Naturgruppe. Han kan kontaktes på tlf.nr.: 99455145 eller via email: keld.koustrup.sorensen@99454545.dk

Bjørneklobekæmpelse

Brønderslev Kommune har vedtaget en handlingsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo der gælder for hele kommunen. 

Datingsite for græsmarker og dyr

Brønderslev Kommune har fået flere henvendelser fra dyreholdere og jordbesiddere, der har ønsket at deltage enten med dyr eller jord i forbindelse med naturpleje. Kommunen vil derfor gerne henvise til hjemmesiden Græsning.dk (nyt vindue)

Her kan du læse AgriNords artikel, fra Teknik & Miljø nr. 11, 2013 udgivet af KTC.

 

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109
Opdateret 24. april 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe