Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Godkendelse af leverandører af hjemmepleje

Brønderslev Kommune indgår løbende kontrakter med leverandører af hjemmepleje

Læs om godkendelse af leverandører af hjemmepleje

Godkendelse af leverandører af hjemmepleje

Brønderslev Kommune indgår 4 gange årligt kontrakter med nye leverandører af klippekortsordningen, nødkald og ydelser visiteret efter Servicelovens §§ 83 og 84.

For at kommunen kan behandle en ansøgning om godkendelse som leverandør, skal ansøgeren:

 • Fremsende et korrekt udfyldt godkendelsesdokument til:
  Brønderslev Kommune
  Strategi og Udvikling
  Konsulent Louise Meyer Ebdrup
  Ny Rådhusplads 1
  9700 Brønderslev

  Som bilag til godkendelsesdokumentet vedlægges:
  • Revisorpåtegnet regnskab for ansøgerens 3 seneste regnskabsår
  • Kopi af ansøgerens erhvervsansvarsforsikring
  • Dokumentation for uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de af ansøgerens ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for levering af ydelser efter Serviceloven.
  • Tro- og loveerklæring om, at ansøgeren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger 50.000 kr. jf. Servicelovens § 92
 • Fremsende fritvalgsblanket via Virk.dk (nyt vindue)

For at ansøgeren kan godkendes som leverandør, skal følgende krav opfyldes:

 • Alle ansøgerens medarbejdere, som skal besvare nødkald, levere klippekortsydelser samt ydelser efter Servicelovens §§ 83 og 84 skal have en relevant sundhedsfaglig uddannelse samt minimum 2 dages dokumenteret efteruddannelse i rehabiliterende arbejde.
 • Virksomheden skal have minimum 2 års erfaring med at løse tilsvarende opgaver for Brønderslev Kommune eller for andre kommuner.
 • Virksomheden skal fremsende en liste over de betydeligste tilsvarende opgaver udført de seneste 3 år, forudsat virksomheden har eksisteret i 3 år, samt oplyse, hvornår virksomheden blev etableret. For hver reference oplyses følgende:
 • Hvem ydelsen er leveret til
  • En kort beskrivelse af den leverede ydelse, og hvad den nærmere har omfattet
  • Ydelsens værdi
  • Tidspunktet for udførelsen
  • Omfanget (antal borgere, omsætning vedr. servicelovsydelser m.v.)
 • Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer mhp. en uddybende beskrivelse af ansøgers opgaveløsning.
 • Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i min. 2 af de seneste 3 år.
 • Ansøger må ikke have en forfalden gælder, der overstiger 50.000 kr.
 • Der må ikke, for så vidt angår det seneste årsregnskab, være taget forbehold for fremtidig drift i revisorpåtegningen.
 • Ansøger skal kunne stille en bankgaranti, som beskrevet nærmere i kontraktens afsnit 17 vedrørende sikkerhedsstillelse.

Ansøgeren indkaldes herefter til en godkendelsessamtale.

Den endelige godkendelse af leverandøren træder først i kraft, når følgende er på plads:

 • Kontrakten er underskrevet og returneret
 • Referat fra godkendelsessamtalen er godkendt af leverandøren skriftligt
 • Kommunen har modtaget en bankgaranti som beskrevet i kontraktens afsnit 17 Sikkerhedsstillelse
 • Informationsmateriale er udarbejdet og fremsendt elektronisk (jf. afsnit 4.3 Informationsmateriale om leverandøren i leverandørkravene for Brønderslev Kommunes
  fritvalgsordning)
 • Der foreligger dokumentation for leverandørens beredskab ved leveringssvigt (jf. afsnit 4.2 Krav til opgavens udførelse i leverandørkravene for Brønderslev Kommunes
  fritvalgsordning)
 • Plan for opkobling til kommunens omsorgssystem foreligger (jf. afsnit 9. Udveksling af data i leverandørkravene for Brønderslev Kommunes fritvalgsordning)

Godkendelsesproceduren gælder for alle potentielle leverandører – også leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune – idet Brønderslev Kommune vil sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de leverandørkrav og kvalitetsstandarder, der er gældende for kommunen.

Spørgsmål og svar vedr. godkendelsesproceduren/-materialet skal rettes til Louise Meyer Ebdrup pr. e-mail på louise.meyer.ebdrup@99454545.dk.

Godkendelsesmateriale til leverandører på fritvalgsområdet

Læs godkendelsesmaterialet (nyt vindue):

Visitationsredskab for Brønderslev Kommune - udleveres efter aftale.

Kontakt

Specialkonsulent
Tlf.: 99454504
Opdateret 9. marts 2022
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen