Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget uddeler hvert år midler fra den kommunale anlægspulje til anlægsprojekter, som realiseres af foreninger hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Planlægger jeres forening et anlægsprojekt, og overvejer I at søge om midler fra anlægspuljen her til, kan I nedenfor læse mere omkring puljen samt procedure for ansøgning

Læs om anlægspuljen

Hvem kan søge?

 • Ansøgere til anlægspuljen skal være hjemmehørende i Brønderslev Kommune.
 • Ansøgere skal være en frivillig godkendt forening eller på anden måde en aktør, som arbejder for fritids- og kulturområdet i Brønderslev Kommune.
 • Ansøger skal være etableret med cvr. nr. og vedtægter, der i sit formål beskriver ansøgers forbindelse til fritids- og/eller kulturområdet.

Hvad kan der søges om tilskud til?

Ved ansøgning om tilskud fra anlægspuljen den 1. april, kan der søges om tilskud til:

 • Forandringer og/eller nyetableringer af klub-/foreningsfaciliteter
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Projekter, der optimerer kvadratmeter for eksempel for at skabe mere aktivitet på færre matrikler
 • Projekter der skaber grobund for nye/flere aktiviteter
 • Vedligeholdelse af eksisterende lokaler/anlæg, der IKKE støttes via Brønderslev Kommunes tilskudsordning til foreninger. Ved spørgsmål omkring støtte til udgifter til vedligeholdelse, henvises til kontakt til Fagforvaltningen for børn og kultur.

Ved ansøgning om tilskud til anlægspuljen den 1. september, kan der søges om tilskud til:

Anlægspuljen med ansøgningsfrist den 1. september har et budget på 1. mio. kr. årligt. Puljen har hvert år øremærket 500.000 kr. til tilskud til anlæg, som giver nye aktiviteter samt 500.000 kr. til projekter, som lever op til anlægspuljens generelle kriterier. Foreningerne skal dermed i forbindelse med ansøgning tage stilling til, hvorvidt der søges om tilskud til:

 • Anlægsprojekter og/eller nyetablering af klub-/foreningsfaciliteter, der er med til at skabe nye aktiviteter for foreningen.

Eller, om der søges om tilskud til:

 • Forandringer og/eller nyetableringer af klub-/foreningsfaciliteter
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Projekter, der optimerer kvadratmeter for eksempel for at skabe mere aktivitet på færre matrikler
 • Projekter der skaber grobund for nye/flere aktiviteter
  Vedligeholdelse af eksisterende lokaler/anlæg, der IKKE støttes via Brønderslev Kommunes tilskudsordning til foreninger. Ved spørgsmål omkring støtte til udgifter til vedligeholdelse, henvises til kontakt til Administrationen for Børn og Kultur.

Hvad kan der ikke søges om tilskud til?

 • Projekter, som allerede er igangsat eller afviklet inden ansøgning om tilskud er behandlet
 • Køb/leje af bygninger eller lokaler
 • Driftsudgifter til anlæg og/eller lokaler, herunder almindelig vedligeholdelse.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfrist til anlægspuljen er hver år den 1. april og den 1. september.

Hvilke krav stilles der til ansøgning?

Ved ansøgning om tilskud fra anlægspuljen SKAL ansøger anvende ansøgningsskema.
Ansøgningsskema findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Derudover skal følgende vedlægges ansøgningen:

 • Detaljeret budget med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Forslag til finansiering og dokumentation herfor (OBS! Foreningen kan med fordel anføre en egenfinansiering til projektet i form af frivillige timer.)
 • Oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter
 • Hvordan finansieres den fremtidige drift?
 • Hvem sørger for vedligeholdelse af projektet efter anlæggelse, herunder fx maling, trimning, rengøring mm.
 • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
 • Foreningens seneste reviderede regnskab

Hvis man bevilges tilskud  - hvad så?

Ved førstkommende møde efter ansøgningsfristens udløb behandler og beslutter Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, hvilke ansøgninger til anlægspuljen, der skal imødekommes.

 • Alle ansøgere til anlægspuljen vil modtage besked på udfaldet af deres ansøgning snarest efter, at disse er behandlet af Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.
 • Udbetaling af tilskud fra anlægspuljen forudsætter, at foreningen indsender dokumentation for opstart af projektet (besked om opstart fra entreprenør, faktura for indkøb af materiel og lignende).
 • Når dokumentation for opstart af projekter er modtaget i Forvaltningen, vil det bevilgede anlægstilskud efterfølgende blive udbetalt til foreningens NemKonto.
 • Ved projektet afslutning skal der senest 3 måneder efter indsendes regnskab for det samlede projekt. Indsendes regnskabet ikke rettidigt kan det betyde, at foreningen skal tilbagebetale anlægstilskuddet til Brønderslev Kommune.
 • En bevilling af tilskud fra anlægspuljen er gældende fra den dag foreningen modtager brev med besked om tilsagn til udgangen af efterfølgende kalenderår.
 • Det er foreningens ansvar at rette henvendelse omkring udbetaling af anlægstilskud inden bevillingsperiodens udløb. Sker dette ikke vil tilskuddet bortfalde og gå retur til den samlede anlægspulje.

*OBS! Oplysninger omkring udbetaling af anlægstilskud samt aflæggelse af regnskab for afsluttet projekt, vil fremgå af det bevillingsbrev, som foreningen vil modtage efter tilsagn om tilskud fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Hvilke punkter/områder skal man være særlig opmærksom på?

 • I tilfælde af, at projektet ændres i forhold til det, der står i ansøgningen, skal Fritids- og Kulturudvalget have besked. Hvis et projekt ændres, kan det betyde helt eller delvist bortfald af tilskud.
 • Hvis projektperioden ændres således, at projektet først påbegyndes efter udløb af anlægstilskuddets bevillingsperiode, skal der ansøges ved Fritids,- Kultur- og Turismeudvalget, såfremt tilskudsperioden ønskes forlænget. Kontaktes Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget IKKE inden udløb af tilskudsperioden, vil anlægstilskuddet bortfalde og gå retur til anlægspuljen.
 • Som udgangspunkt er det kun muligt at søge om tilskud én gang til samme projekt. Ændrer projektet sig efterfølgende, skal øvrig finansiering ske via egenfinansiering eller ved ansøgning om tilskud fra andre puljer/fonde.
 • Når en forening har modtaget tilsagn om anlægstilskud, påhviler det efterfølgende foreningen at overholde tidsfrister for realisering af projektet, samt at sikre, at projektet gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Overskrides projektperioden eller ændres projektet således, at det ikke lever op til den oprindelige projektbeskrivelse, vil anlægstilskuddet bortfalde, medmindre foreningen forinden har rettet henvendelse til Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget.

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99455684
Opdateret 7. juni 2022
Ansvarlig redaktør: Jørgen Nielsen