Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Grøn Ordning er en pulje, hvori der opspares 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der opstilles i kommunen. Kommunen kan bruge midlerne til forskellige projekter, der har et alment og offentligt formål. Puljen er udløbet og alle midler er fordelt.
Grøn ordning

Læs om grøn ordning

Ordningen er udløbet

Grøn Ordning er udløbet og der kommer derfor ikke nye ansøgningsrunder til ordningen.

 

For projekter, der har opnået tilsagn fra Grøn Ordning, kan der søges om udbetaling af midler frem til februar 2020.

 

  

Hvad er Grøn Ordning?

Når der planlægges for og opstilles nye vindmøller i kommunen, opsparer kommunen midler i en ”Grøn Ordning”. Den grønne ordning er et resultat af lov om fremme af vedvarende energi, der er vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi. 

Ordningen medfører, at kommunen opsparer et beløb svarende til 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen. Midlerne i Grøn Ordning kan tildeles:

  • anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og

  • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Byrådet i Brønderslev Kommune har vedtaget et administrationsgrundlag for den grønne ordning, der fastsætter en geografisk fordeling af midlerne i kommunen, samt fastsætter hvilken type projekter, der kan tildeles midler.

 

Hvordan fordeles midlerne fra grøn ordning geografisk?

Byrådet har besluttet, at 25 % af midlerne i den grønne ordning, der tildeles på baggrund af et konkret vindmølleprojekt, skal forbeholdes det lokalområde, hvor vindmøllerne opstilles. Med lokalområdet forstås en radius på 4,5 km fra vindmøllerne. Hvis der ikke er egnede projekter i lokalområdet, overgår midlerne til resten af kommunen. Hvis de ansøgte projekter i lokalområdet overstiger de 25 %, indgår projekterne på lige fod med projekter i resten af kommunen om de resterende midler. Ved ligeværdige projekter prioriteres projekter i lokalområdet før andre projekter.

Den resterende del af midlerne i Grøn Ordning kan tildeles til projekter i resten af kommunen. Dog forbeholdes puljen landdistrikterne og de mindre bysamfund. Med mindre bysamfund forstås de byer og landsbyer, der i kommuneplanen er udpeget som lokalbyer og landsbyer. Midlerne kan således ikke tildeles egnsbyer og områdebyer, som er kommunens tre største byer – Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Midlerne kan desuden tildeles til projekter, der ikke har en geografisk tilknytning som f.eks. informations- og formidlingsprojekter.

 

Hvem kan søge om midler fra grøn ordning?

Alle kan søge om midler fra Grøn Ordning, så længe projekterne har et offentligt formål og opfylder kriterierne fastsat af Byrådet. Brønderslev Kommune kan selv søge om penge til projekter.

Midlerne kan tildeles projekter til bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller af en forening eller lignende, hvor bygningen/anlægget benyttes til offentlige formål.

Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder, kan ikke opnå tilskud fra Grøn Ordning.

 

Hvilke projekter kan ikke få støtte fra ordningen?

Projekter, der støttes af Grøn Ordning, skal have et offentligt formål. Det vil sige, at der ikke kan tildeles midler til private projekter eller til projekter på private ejendomme.

Der kan dog gives tilsagn til et projekt på privat ejendom, såfremt der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang hertil døgnet rundt. 

Der ydes ikke støtte til udelukkende indkøb af materialer i et projekt. Der ydes tilskud til materialer, der er direkte nødvendige for projektets gennemførelse og funktion, når det er en del af et anlægsarbejde. F.eks. kan der ved opførelse af en overdækning, hvor der indgår betalt entreprenørarbejde, ydes tilskud til indkøb af borde og bænke, som er en del af projektet. 

 

Hvordan behandles ansøgningerne?

En ansøgningsrunde for Grøn Ordning igangsættes af Teknik- og Miljøudvalget. Herefter annonceres igangsætningen på kommunens hjemmeside og i den lokale presse. 

Når ansøgningsfristen er udløbet behandles ansøgningerne af en administrativ arbejdsgruppe i fagenheden for Teknik & Miljø. Hvis der er behov for uddybning af ansøgningerne kontakter arbejdsgruppen ansøger. 

Ansøgningerne om tildeling af midler fra Grøn Ordning forelægges Teknik- og Miljøudvalget, der træffer endelig afgørelse om hvilke projekter, der tildeles midler. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse kan ikke påklages. 

Efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af ansøgningerne udsendes svarbreve til alle ansøgere. For de projekter, der tildeles midler, udarbejder den administrative arbejdsgruppe ansøgningen til Energinet.dk. Energinet.dk træffer endelig afgørelse om projektet kan omfattes af Grøn Ordning. Et projekt må ikke påbegyndes, før Energinet.dk har givet tilsagn til det.


Hvornår udbetales tildelte midler?

Efter projektets afslutning udbetaler Brønderslev Kommune midlerne fra Grøn Ordning, som er tildelt projektet. For at midlerne kan udbetales skal der til den administrative arbejdsgruppe indsendes et projektregnskab med fakturaer i bilag, samt en revisorerklæring. 

Iht. VE-loven skal projektets regnskab dokumenteres af en revisor. Udgifter til revisor kan ikke dækkes af Grøn Ordning og skal derfor finansieres på anden vis.

Revisorerklæring til udfyldelse ved revisor

Brønderslev Kommune udbetaler ikke tildelte midler fra den grønne ordning før vindmøllerne er nettilsluttede, da kommunen først efter nettilslutningen har sikkerhed for at få midlerne refunderet af Energinet.dk.

 

Opdateret 7. december 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe