Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget uddeler hvert år midler fra den kommunale kulturpulje til kulturelle projekter, som realiseres af foreninger og/eller aktører hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Overvejer i at søge om midler fra kulturpuljen til jeres næste projekt, kan i nedenfor læse mere omkring puljen samt procedure for ansøgning

Læs mere om kulturpuljen

Hvem kan søge?

 • Ansøgere til kulturpuljen skal være hjemmehørende i Brønderslev Kommune.
 • Ansøgere kan både være foreninger og klubber/grupper, samt projekter skabt på tværs af kulturelle aktører.
 • Ansøgere, som afholder arrangementer/skaber projekter i Brønderslev Kommune, og som samtidig lever op til Brønderslev Kommunes Kulturpolitik.
 • Enkeltpersoner, der indgår samarbejde med en forening eller klub/gruppe omkring et projekt, der afholdes/fremvises i Brønderslev Kommune, og som er åbent for alle.

Hvad kan der søges om tilskud til?

Ved ansøgning om tilskud fra kulturpuljen, kan der søges om tilskud:

 • Kulturelle aktiviteter, der foregår i Brønderslev Kommune
 • At iværksætte, udvikle og afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter
 • Kulturelle arrangementer, der er åbne for alle
 • Idéudvikling af projekter, herunder kunstneriske processer, der lever op til Brønderslev Kommunes Kulturpolitik

Hvad kan der ikke søges om tilskud til?

 • Projekter, som allerede er igangsat eller afviklet inden ansøgning om tilskud er behandlet
 • Driftsudgifter, hermed menes et fast kommunal tilskud, som skal sikre, at et projekt kan gennemføres kontinuerligt.

*OBS! Som udgangspunkt er det kun muligt at søge om tilskud én gang til samme projekt. Ændrer projektet sig efterfølgende, skal øvrig finansiering ske via egenfinansiering eller ved ansøgning om tilskud fra andre puljer/fonde.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfrist til kulturpuljen er hvert år den 1. marts.

Hvilke krav stilles der til ansøgning?

Ved ansøgning om tilskud fra kulturpuljen SKAL ansøger anvende ansøgningsskema.
Derudover skal følgende vedlægges ansøgningen:

 • Uddybende projektbeskrivelse
 • Detaljeret budget med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Beskrivelse af evt. samarbejdspartnere til projektet
 • Foreningens vedtægter (hvis der ikke er tale om en forening, så skal der være en uddybende beskrivelse af ansøger)
 • Foreningens sidste reviderede regnskab
 • Yderligere bilag kan vedlægges

Hvis man bevilges tilskud – hvad så?

Ved førstkommende møde efter ansøgningsfristens udløb, behandler og beslutter Fritids- og Kulturudvalget, hvilke ansøgninger til kulturpuljen, der skal imødekommes.

 • Alle ansøgere til kulturpuljen vil modtage besked på udfaldet af deres ansøgning snarest efter, at disse er behandlet af Fritids- og Kulturudvalget.
 • Udbetaling af tilskud fra kulturpuljen forudsætter, at tilskudsmodtageren indsender dokumentation for opstart af projektet.
 • Ved projektets afslutning skal der senest 3 måneder efter indsendes et regnskab for det samlede projekt. Indsendes regnskabet ikke rettidigt kan det betyde, at tilskuddet skal tilbagebetales til Brønderslev Kommune.
 • En bevilling af tilskud fra kulturpuljen er gældende fra den dag ansøger modtager brev med besked om tilsagn om tilskud. Tilskuddet er som udgangspunkt gældende for indeværende år, medmindre andet er anført i tilsagnsbrevet.
 • Det er ansøgers ansvar at rette henvendelse omkring udbetaling af tilskud fra kulturpuljen inden den nævnte bevillingsperiode er udløbet. Sker dette ikke, vil tilskuddet bortfalde og gå retur til den samlede kulturpulje.

*OBS! Oplysninger omkring udbetaling af tilskud samt aflæggelse af regnskab for afsluttet projekt, vil fremgå af bevillingsbrev.

Hvilke punkter/områder skal man være særlig opmærksom på?

 • I tilfælde af, at projektet ændres i forhold til det, der står i ansøgningen, skal Fritids- og Kulturudvalget have besked. Hvis et projekt ændres, kan det betyde helt eller delvist bortfald af tilskud.
 • Hvis projektperioden ændres således, at projektet først påbegyndes efter udløb af bevillingsperioden, skal der ansøges ved Fritids- og Kulturudvalget, såfremt tilskudsperioden ønskes forlænget. Kontaktes Fritids- og Kulturudvalget IKKE inden udløb af tilskudsperioden, vil tilskud fra kulturpuljen bortfalde.
 • Når en ansøger har modtaget tilsagn om tilskud, påhviler det efterfølgende ansøger at overholder tidsfrister for realisering af projektet. Det er desuden ansøgers ansvar at sikre, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Overskrides projektperioden eller ændres projektet således, at det ikke lever op til den oprindelige projektbeskrivelse, vil tilskuddet fra kulturpuljen bortfalde, medmindre ansøger der for inden har rettet henvendelse til Fritids- og Kulturudvalget.

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99455684
Opdateret 11. marts 2022
Ansvarlig redaktør: Jørgen Nielsen