Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 12. maj 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Intet.

Til toppen


4. Fremtidigt beredskab i Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Med afsæt i aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev det på møde den 6. juni 2014 i KKR Nordjylland besluttet, at Kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde, og på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.

Byrådet skal tage stilling til deltagelse og igangsætning i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne

Sagsfremstilling

KKR drøftede på møde den 24. april 2015 administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner og anbefaler, at de 11 Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabsselskab fra den 1. januar 2016.

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om, at der i processen frem mod endelig etablering af selskabet

 • udarbejdes en beskrivelse af, hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres,
 • fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel,
 • at det i det endelige aftalesæt sikres, at udbud af en større del at de operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen.

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på, at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages, når den endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.

Forslaget/oplægget tager afsæt følgende pejlemærker.

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en strukturtilgang med tre niveauer:

 • Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1).
 • Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4).
 • Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11).
 • Ingen forringelse af responstiden.
 • Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd.
 • Anvendelse af den bedst mulige teknologi.
 • Fortsat statsligt beredskab i Thisted.
 • Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling.
 • Nærvær i brandsyn.
 • Byrådet skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering).
 • Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse.
 • Forebyggelse opprioriteres.
 • Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt.

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”.

Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi

Organisering

 • Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab.
 • Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor.
 • Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger.
 • For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med medarbejderrepræsentanter.
 • Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe.
 • Der etableres én vagtcentral.
 • Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne
 • Nord (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø).
 • Midt (Aalborg).
 • Vest (Morsø og Thisted).
 • Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

 • De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger.
 • I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet.
 • Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver.
 • Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
 • Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014.
 • Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og lønfremskrivningsprocenter.
 • Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr 1. januar 2015.
 • I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
 • Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode, og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales.
 • I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
 • I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.
 • Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
 • Der laves en åbningsbalance for de 11 kommunernes aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.

Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.

Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.

Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af § 60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.

Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries via følgende parametre:

 1. Samlet administration og ledelse.
 2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre.
 3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering.
 4. Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.

Fase 1 - etableringsfasen

2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Fase 2 - indfasning

Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.

Fase 3 - drift

Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger – eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.

Videre proces

Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende kraft for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.

For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings-/styregruppe i etableringsfasen.

Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Beredskabschefen foreslår, at Byrådet

 • træffer en principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne,
 • igangsætter arbejdet med at etablere selskabet med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger, og
 • behandler endeligt forslag til etablering af selskabet på november-mødet i Byrådet.
Personale

Ikke kendt for nuværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Der indkaldes, når der er nyt om ny struktur.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach