Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 2. november 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Daniel Urbaniak

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Daniel Urbaniak var fraværende.

Til toppen


3. Vedtægter for Nordjyllands Beredskab


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til vedtægter og økonomi for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som Byrådet skal tage stilling til, herunder også kommunens ejerandel, kommunens repræsentant i bestyrelsen m.v.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 27. maj 2015 (punkt 8) principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af § 60-selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 30. oktober 2015. Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling. Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015.

Interessenter og ejerforhold

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner.

De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.

Organisering

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år af gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017.

Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle.

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskrav på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:

Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune.

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra.

Fase 2 (1. januar 2018- )

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.

De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper.

Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet aftales.

Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver.

Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto.

Det videre forløb

Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Borgmestergruppen indstiller,

  • atder per 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne,
  • atejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015,
  • atvedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes,
  • atkommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission,
  • atåbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes, og
  • atøvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget.
Beslutning

Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S har den 30. oktober 2015 været behandlet på et borgmestermøde.

Borgmestrene havde ingen bemærkninger til udkast til vedtægter for selskabet, dog var der en tilføjelse til sagsfremstilling for behandling af vedtægter i kommunerne.

Denne tilføjelse var følgende:

  • At der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode.

Beredskabskomissionen anbefaler, at vedtægterne godkendes. Kommissionen har følgende tilføjelse:

  • at der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode.

Daniel Urbaniak var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Intet.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde afholdes tirsdag den 8. december 2015, kl. 16.30.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach