Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 23. september 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Fra Gert Henriksen: Uheldigt at budget 2015 først behandles nu.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.

  2. Falck, Region Nord, har udsendt Brandredegørelse 2013 – udleveres på mødet.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om kommende ny struktur i Redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

I fortsættelse af orienteringen under pkt. 8 på kommissionens forrige møde vil der blive orienteret om status på strukturarbejdet, herunder om redningsberedskabet i økonomiaftalen for 2015.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det sidste forlig i Folketinget om beredskabet vedtog et meget stort flertal, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en ny struktur for beredskabet, der skulle samle beredskabet i færre og større enheder, ligesom udvalget skulle komme med forslag til betydelige besparelser på området.

Strukturudvalget er tæt på at færdiggøre sit arbejde, og teksten i økonomiaftalen for 2015 om redningsberedskabet er en direkte konsekvens af dette arbejde.

Strukturudvalget tager udgangspunkt i Deloittes strukturmodeller, som samlede det statslige og kommunale beredskab i en fælles struktur, i enten statslig eller kommunal regi. Som det fremgår af økomomiaftalen for 2015, fastholdes beredskabet i kommunalt regi med respekt for de store lokale forskelle, som beredskaberne i kommunerne naturligt er indrettet efter.

I strukturudvalget talte statens repræsentanter for en inddeling af det kommunale beredskab i enheder svarende til politikredsene, som der er 12 af. Fra KL talte man for en model, hvor kommunerne selv finder sammen i større enheder. Enden blev KL’s model, hvor kommunerne selv finder sammen, men med et loft på antallet af enheder, nemlig 20.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest den 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Der er i Nordjylland iværksat et forberedende arbejde med henblik på etablering af ny struktur. Der vil blive orienteret kort herom.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2014


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Beredskabschefen forelægger budgetopfølgning på redningsberedskabets driftsbudget for 2014 og foreslår anskaffelse af løftepuder udsat.

Byrådet skal tage stilling til, om det afsatte beløb på 120.000 kr. på anlæg til indkøb af løftepuder i stedet kan anvendes til at reducere underskuddet på redningsberedskabets driftsbudget i 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Halvårsregnskab for 2014 har Økonomiafdelingen estimeret, at redningsberedskabet kommer ud med et underskud i 2014 på 701.000 kr. Heraf er overført et underskud fra 2013 på 267.738 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013, blev der besluttet en besparelse på 310.000 kr. (først virkning fra 2014), som skulle findes i forbindelse revision af plan for redningsberedskab, der blev vedtaget i Byrådet den 18. december 2013. Desuden blev der indarbejdet en afdækningsbesparelse i 2014 på 125.000 kr. Besparelsen blev indarbejdet som en rammebesparelse i første omgang. Begge besparelser i 2014 er ikke udmøntet endnu.

På et møde mellem Fagenheden for Teknik og Miljø og Økonomiafdelingen er følgende bragt i forslag for at nedbringe underskuddet i 2014:

  • En bogført udgift i 2012 på 76.000 kr., som ikke vedrører redningsberedskabet, søges tilbageført.

  • Den indarbejdede rammebesparelse på 125.000 kr. tilstræbes udmøntet ved generel tilbageholdenhed på området.

  • I Budget 2014 er der afsat 120.000 kr. på anlæg til indkøb af løftepuder. Beredskabskommissionen valgte på det seneste møde at udsætte behandling af punktet, hvorfor frigivelse af beløb ikke har været behandlet i Økonomiudvalg og Byråd.
    Anskaffelse af løftepuder foreslås udsat, og det afsatte beløb forslås anvendt til at nedbringe underskuddet.

Såfremt ovenstående gennemføres, anslås det samlede underskud at ende på ca. 400.000 kr. i 2014.

Økonomiafdelingen forventer, at underskuddet i 2014 vil kunne finansieres via mindreforbrug på rengørings- og/eller energiområdet således, at der på redningsberedskabets driftsbudget ikke vil blive overført underskud fra 2014 til 2015. Dette vil blive gjort op i forbindelse med Regnskab 2014.

Beredskabschefen foreslår, at Byrådet godkender forslag om at udsætte anskaffelsen af løftepuder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Til toppen


6. Forslag til ændring af udrykningssammensætninger til visse typer af opgaver


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beredskabschefen forelægger forslag til ændring af redningsberedskabets udrykningssammensætninger til visse typer af opgaver.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Med henblik på at drøfte en mere hensigtsmæssig udnyttelse af redningsberedskabets ressourcer har Fagenheden for Teknik og Miljø den 21. august 2014 afholdt et møde med Falck. Formanden for Beredskabskommissionen deltog i mødet.

Ifølge Falck peger erfaringer fra andre kommuner peger på, at der kan opnås en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og dermed et økonomisk rationale ved at foretage en justering af redningsberedskabets udrykningssammensætninger til visse typer af opgaver. Udrykningssammensætningerne fremgår af Bilag 3.1 Udrykningssammensætninger i ’Plan for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune’.

Konklusionen på mødet blev, at beredskabschefen fik til opgave i samarbejde med Falck at fremkomme med forslag til en justering af udrykningssammensætningerne.

Det forventes, at der kan ligge et forlag klar til præsentation på mødet.

Det skal understreges, at der ikke er tale om en ændring af det serviceniveau, som er fastlagt i ’Plan for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune’, vedtaget i Byrådet den 18. december 2013. Redningsberedskabets indsatskapacitet, som fremgår af planen, ændres ikke.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen godkender forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Budget 2015


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Beredskabschefen forelægger forslag til redningsberedskabets driftsbudget for 2015.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til redningsberedskabets driftsbudget for 2015 samt overslagsårene 2016 – 2018.

Som det fremgår af dagsordenen pkt. 4 skal de kommunale redningsberedskaber senest 1. januar 2016 etablere sig i nye tværkommunale samarbejder.

Ifølge KL skal kommunerne, når de har fundet sammen i nye og større enheder, gennemføre en risikobaseret dimensionering for hver af de nye enheder. Det er på baggrund af den, at man politisk kan tage nærmere stilling til, hvordan man kan og vil hente det provenu, der skal hentes. Først når der foreligger en sådan dimensionering, kan man sige mere præcist, hvad konsekvenserne helt konkret bliver.

Som følge heraf er der ikke lagt op til at foretage afdækninger i budgetforslaget.

Forslaget til redningsberedskabets driftsbudget vil blive præsenteret og gennemgået på mødet.

Beredskabschefen foreslår, at Byrådet godkender forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde afholdes den 1. december 2014, kl. 16.00.

Til toppen

Opdateret 26. september 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach