Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 31. august 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Direktør Henrik Aarup-Kristensens deltog på mødet med en orientering vedrørende klippekortordningen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt med den bemærkning, at det vil være ønskeligt med svar på de bekymringer og spørgsmål, der skrives til referat.

I dagsorden fra den 10. august 2016 stiller Ældrerådet sig uforstående over for punkt nr. 7. Nødvendigheden af afdelingsbestyrelser på kommunalt ejede plejecentre og overordnet information om, hvad det indebærer, samt hvilke kompetencer bestyrelsen har.

Til toppen


4. Status på optag af social- og sundhedselever 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er optaget en mindre andel social- og sundhedshjælperelever i 2016 i Brønderslev Kommune, end den af formandsskabet for KKR Nordjyllands anbefalede dimensionering. Årsagen er, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

Til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Formandsskabet for KKR Nordjylland har anbefalet dimensionering for Brønderslev Kommune med 47 social- og sundhedshjælperelever og 11 social- og sundhedsassistentelever. Dimensioneringen for social- og sundhedsassistentelever er opfyldt med 11 elever. For social- og sundhedshjælperelever er dimensioneringen ikke opfyldt, idet der er ansat 19 elever i stedet for 47. Årsagen hertil er, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

For at søge på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen kræves Grundforløb 2 som noget nyt efter Erhvervsuddannelsesreformen 2016. Det har medført, at der generelt til optagene 2016 ikke har været tilstrækkelig kvalificerede ansøgere. Der skønnes heraf et mindre forbrug i forhold til elever i Ældreområdet på 1 mio. kr. Fremadrettet vurderes det, at der vil være et større antal ansøgere, som har opnået Grundforløb 2, og dimensioneringen kan opnås.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at indkalde Uddannelseskoordinator Jonna Christiansen, for at få et indblik i hvilke krav og problematikker det kommer til at betyde fremover i Brønderslev Kommune.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 9. august 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning, og finder det bekymrende, at flere ældreboliger begynder at stå tomme.

Bilag

Til toppen


6. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2016 berammet til henholdsvis den 14. april og den 6. oktober 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til en dagsorden.

Beslutning

En drøftelse af hvordan Ældrerådet får svar på spørgsmål stillet i forhold til dagsorden. Der henvises eksempelvis til referat fra 10. august 2016, hvor Ældrerådet ønsker yderligere information i henhold til punkt nr. 7. Afdelingsbestyrelser på kommunalt ejede plejecentre.

Overgangen fra sygehus til kommune for de ældre borgere.

Ændring af aflastning og rehabiliteringspladser på Margrethelund/Stenumgård.

Ældrerådets årlige orienteringsmøde finder sted den 27. oktober 2016 i Sognegården, Dronninglund kl. 13.30

Ældrepolitik – hvornår forventes den klar.

Drøftelse af tidligere fremsendte besparelsesforslag om sammenlægning af sekretærfunktioner på plejecentrene. Kan der være besparings-potentiale i en sådan.

Til toppen


7. Orientering og evaluering fra Budgetmøde den 30. august 2016 i Brønderslev Hallen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering og evaluering fra Budgetmøde den 30. august 2016 i Brønderslev Hallen.

Beslutning

Godt oplæg fra Borgmester Mikael Klitgaard.

Ønskeligt at bespisning overstås før debatten går i gang. Det virker forstyrrende for mødet, at spisning foregår over flere omgange.

Ældrerådet foreslår, at der tages flere lokaler i brug, når der er behov for gruppedebat. Det er svært, at høre når alle skal debattere i samme lokale.

Det har været lærende at høre, hvad de ældre borgere siger. Dette giver en vigtig pejling for Ældrerådet i forbindelse med dets virke.

Til toppen


8. Orientering fra Formands-/næstformandsmøde den 22. august 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra Formands-/næstformandsmøde den 22. august 2016

Beslutning

Et godt møde med gensidig information. Hvert ældreråd havde et oplæg om kommunens ældrepolitiske udfordringer.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen


10. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Tilmelding til Danske Ældreråds temadag den 3. oktober 2016:

Afbud fra Frank Busk og Svend Erik Simonsen.

Formand Inger Bøgh Pedersen har været til informationsmøde på Asaa Friplejehjem. Der var mange interesserede fremmødte.

Informationer modtaget på mødet vedrørende bl.a. husleje og huslejetilskud, stiller formanden sig undrende overfor. Derfor indkaldes Visitationschef Elle Lykke til næste ældrerådsmøde for redegørelse. Formanden Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til Visitationschefen.

Efterårets orienteringsmøde i Sognegården, Dronninglund. Kunne være en ide at indbyde kommunens forebyggende medarbejdere.

Der er kommet en henvendelse fra journalist ved Nordjyske Medier, der gerne vil interviewe Formand Inger Bøgh Pedersen om kommunal udligning og betydningen heraf.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen


13. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 28. september 2016.

Afbud fra Vera Nielsen og Frank Busk.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer