Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 11. januar 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat blev godkendt.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. januar 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Plejetestamenter og fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har anmodet Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd om at udarbejde et notat om plejetestamenter og fremtidsfuldmagter.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 6. oktober 2016 fik Ældreomsorgsudvalget forelagt et notat om livstestamenter. Det fremgik af notatet, at livstestamenter er en erklæring, som giver borgere mulighed for at kunne frasige sig livsforlængende behandling, og dermed giver borgerne mulighed for at udøve deres selvbestemmelsesret.

Plejetestamenter

I henhold til Servicelovens § 93, stk. 8 har borgere mulighed for at udtrykke deres ønsker om fremtidlig pleje i form af et plejetestamente.

Et plejetestamente er en mulighed for borgere, der kan tilkendegive, hvilke ønsker denne har til fremtiden i forhold til bolig, pleje og omsorg. Kommunen skal ved tilrettelæggelse af pleje og omsorg for en person med demensdiagnose så vidt muligt respektere borgernes tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg, som er i plejetestamentet.

Plejetestamentets formål er at vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan borgeren ønsker sin pleje. Plejetestamentet kan indeholde oplysninger om daglige vaner og ønsker om mad, hygiejne, påklædning, fysiske og kulturelle aktiviteter.

Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle ønsker, men kommunen er forpligtet til så vidt muligt at respektere ønskerne i plejetestamentet.

Som eksempler på indhold i et plejetestamente kan nævnes, at borgeren har nogle faste spisetider, som denne gerne vil bevare på trods af demens, mad borgeren kan lide/ikke lide, eller at man gerne vil gå i noget bestemt tøj. Det kan også handle om den personlige pleje.

Et plejetestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, borgeren kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

Plejetestamenteskabelonen kan udleveres til borgere efter anmodning eller hentes på internettet. Flere kommuner har allerede en skabelon som er tilgængelig på borger.dk. Skabelonen er ikke tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fremtidsfuldmagt

Folketinget vedtog i maj 2016 Lov om fremtidsfuldmagter. Med denne lov er det nu muligt at få større indflydelse på, hvordan og af hvem ens økonomiske og personlige forhold skal varetages i fremtiden, hvis man på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage egne interesser. Med en såkaldt fremtidsfuldmagt kan man oprette en fuldmagt, som kun vil træde i kraft, hvis man senere mister evnen til selv at træffe beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt er således en mulighed for at udøve selvbestemmelse i forhold til valg af en eventuel fremtidig værge.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af den, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fuldmagten vil træde i kraft, når man ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Det er ikke kun demensramte borgere, der kan bruge fremtidsfuldmagter. Alle personer har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt skal underskrives foran en notar for at være gyldig. Kravet om notarpåtegning er med til at styrke muligheden for at undgå misbrug. For at fremtidsfuldmagten kan træde i kraft, skal der indgives en anmodning til Statsforvaltningen.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes skriftligt i et digitalt fremtidsfuldmagtsystem, der skal udvikles af det offentlige. Der er aktuelt ikke en digital løsning. Hvornår den digitale løsning er oprettet og i drift er endnu uvist.

Det er Justitsministeriet, der bestemmer, hvornår loven træder i kraft.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen samt Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet gerne ser, at plejetestamentet ligeledes tages i brug i Frit Valg.

Samtidig stiller Ældrerådet spørgsmål til, i hvor stort et omfang plejetestamenter bruges i dag på plejecentrene.

Ældrerådet ser gerne at skabelon til plejetestamente ligger tilgængeligt på Brønderslev Kommunes hjemmeside, og at den kan erhverves i Borgerservice.

Jurist Nynne Fabricius holder Ældrerådet opdateret, med hensyn til hvornår loven træder i kraft.

Til toppen


6. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres, og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og Økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav, der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen forslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Fremsendes til Ældrerådets orientering.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Ældrerådet ser frem til at blive inddraget i processen fra start.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Aftale om fælles hjælpeordninger til respiratorpatienter


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO

I henhold til lovgivningen skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner vedrørende fælles hjælperordninger for borgere, der modtager respiratorhjælp (regional opgave) og praktisk hjælp og bistand efter serviceloven i hjemmet (kommunal opgave). Den fælles hjælperordning mellem region og kommune betyder, at de forskellige typer af ydelser til borgeren kan tilrettelægges som én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Samarbejdsaftalen sendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Blandt respiratorbrugere er der en gruppe borgere, der får ordineret respirationsbehandling i hjemmet og samtidig får tildelt hjælp efter serviceloven. Respirationsbehandling er en regionsopgave, mens praktisk hjælp og bistand efter serviceloven ydes af kommunen. Ofte varetages disse opgaver i en fælles hjælperordning mellem kommune og region, således at ydelserne tilrettelægges som én ordning af hensyn til borgeren og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

I kraft af ”Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” samt ”Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” er Region Nordjylland og de nordjyske kommuner forpligtet til at indgå en aftale om den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger for borgere, der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven (§§ 83, 85, 95 eller 96).

Som bilag 1 er vedlagt en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune omkring fælles hjælperordninger til respiratorpatienter i eget hjem til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget. Aftalen er udviklet af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i fællesskab og er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 28. november 2016. Aftalen træder dog først i kraft, når aftalen er godkendt i de enkelte kommuner og Region Nordjylland som en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune.

Aftalen omhandler regionens og kommunens administration af fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Aftalen skal understøtte, at region og kommune tilrettelægger varetagelsen af fælles hjælperordninger på en hensigtsmæssig måde. Målene med aftalen er således størst mulig indflydelse for borgeren, behandling af høj kvalitet, forenklet administration og en bedre ressourceudnyttelse.

Ifølge aftalen fordeles udgifterne til de fælles hjælperordninger efter den fordelingsnøgle, som er fastsat i tidligere nævnte bekendtgørelse. Det betyder, at Region Nordjylland afholder 67 % af udgifterne og kommunen 33 %. Fordelingsnøglen gælder for alle fælles hjælperordninger i Region Nordjylland. Dog bemærkes det, at Region Nordjylland afholder 100 % af udgiften under indlæggelse.

Udover at fastslå finansieringsfordelingen mellem kommune og region klarlægger aftalen bl.a. følgende:

 • Kompetenceniveauet for hjælpere fastlægges på det højeste niveau, som en af parterne kræver til opgaven – uden ændring af fordelingen af udgifterne mellem parterne.
 • Udgifterne til oplæringsforløb (løn til hjælpere under oplæring) fordeles således, at Region Nordjylland bærer 100 % af udgifterne under oplæringsforløb på Respirationscenter Vest, kommunen bærer 100 % af udgifterne til oplæring uden for hjemmet i kommunale opgaver, mens udgifter til oplæring, som finder sted i hjemmet, deles efter fordelingsnøglen (jf. ovenfor).
 • Såfremt en borger ønsker den kommunale ydelse leveret af en frit-valgs leverandør, beror det på en konkret vurdering, om den fælles hjælperordning skal opretholdes. Her har regionen efter en konkret vurdering ret til at forlange, at den fælles hjælperordning ophører, således at parterne leverer ydelserne med hver sine medarbejdere/leverandører.

Aftalens forventede aktivitetsomfang er belyst i bilag 2.

Aftalen gælder fra ovennævnte bekendtgørelses ikrafttræden den 31. august 2015. Dette gør sig gældende for både ordninger, som var etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden og for ordninger, som er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Det indgår dog i aftalen, at der alene efterreguleres i de bestående hjælperordninger mellem parterne med virkning fra 1. september 2015. Efterreguleringsbeløb opgøres umiddelbart og senest 2 måneder efter aftalens indgåelse af den part, som har leveret ydelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen samt Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 10:

Godkendt.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Brønderslev Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2016-2017


Resume

Sagsforløb: HR/ÆR/SS/ÆO/BY

Brønderslev Kommune er en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge sundhedslovens § 210, stk. 2, og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet mv. (BEK nr. 1150 af 9. december 2011) § 7 stk., 4, skal Brønderslev Kommune en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Brønderslev Kommunes plan for fortsat drift i forbindelse med bl.a.:

 • Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene
 • Ekstremt vejrlig
 • Forsyningssvigt
 • CBRNE-hændelser (kemiske-, biologiske-, radiologiske-, nukleare- og eksplosionshændelser)
 • Krisestøttende beredskab, herunder diverse hjælpemidler, tæpper o. lign

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet som en indsatsplan under kommunens samlede Beredskabsplan og skal revideres mindst en gang pr. valgperiode.

Før Byrådets behandling af denne plan har forvaltningen indhentet Sundhedsstyrelsens rådgivning til planen og sendt planen i høring hos Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Brønderslev Kommunes nabokommuner og Region Nordjylland. De indkomne kommentarer er vedlagt som bilag til planen og er indarbejdet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Visitationschef Ellen Lykke samt Konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Fast tilknyttet læger på plejecentre


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO

I maj 2016 indgik Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioner og staten en aftale om implementeringen af faste læger tilknyttet de danske plejecentre. Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd påbegynder arbejdet, hvor der gradvist frem til år 2019 tilknyttes en fast praktiserende læge til kommunens plejecentre.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Beslutningen om fasttilknyttede læger på plejecentre blev taget på baggrund af et pilotprojekt fra 2012, hvor 7 plejecentre blev tildelt en fast læge 1,5-3 timer om ugen. Formålet var, at en fast tilknyttet læge skulle styrke kommunikationen og samarbejdet mellem plejecentret og de praktiserende læger for herigennem at skabe større faglig indsigt, bedre medicinhåndtering, større kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbet samt reducere antallet af forebyggende indlæggelser.

Resultaterne af pilotprojektet viste, at der efter 18 måneder var sket følgende:

 • En reduktion i forebyggelige indlæggelser med knap 28 %, genindlæggelser med 27 % og korttidsindlæggelser med 14
 • En reduktion i medicinforbruget blandt de ældre
 • Plejepersonalet og de tilknyttede læger gav udtryk for, at samarbejdet mellem disse var forbedret
 • Læger, plejepersonale og pårørende oplevede en større tilfredshed med forløbet

Brønderslev Kommune indgår en konsulentkontrakt med de tilknyttede læger, som omfatter, at lægerne skal rådgive plejepersonalet på plejecentrene. Konsultationerne foretages på plejecentret og har til formål at opkvalificere personalet og dermed plejen overfor centrenes beboere. Konsultationerne afregnes med den fastsatte takst på 901 kr. pr. time (1. april 2016-niveau).

Yderligere skal lægerne varetage de opgaver, der knytter sig til almen praksis, for de beboere, som vælger at skifte læge. Den almene lægebehandling afregnes som sædvanlig gennem sygesikring.

Rækkefølgen for implementeringen kommer til at bero på et samarbejde med kommunallægeligt udvalg og de enkelte læger.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Line Enevoldsen samt Nikolaj Bilgram Kristensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er på landsplan afsat i alt 100 mio. kr. fordelt over fire år, med 40 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. om året fra 2017 og frem til 2019. For Brønderslev Kommune svarer det til 252.000 kr. i 2016 og 129.000 kr. i 2017-2019. Fordeles projektmidlerne fra 2016 ligeligt i perioden 2017-2019, er der i alt 213.000 kr. til rådighed om året. Det forventes, at der i opstartsperioden prioriteres ekstra midler med henblik på at få skabt et godt fundament for ordningen.
Rammen på 213.000 kr. svarer til 236 lægetimer pr. år, som skal fordeles på kommunens plejecentre.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning. Ældrerådet glæder sig over, at der nu bliver et tættere samarbejde med en lægefaglig kapacitet til gavn for beboerne på plejecentrene.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


10. Ældrerådsvalg 2017 - valgmetode


Resume

Sagsforløb: ÆR/ØK/BY

Drøftelse af valgmetode for afvikling af ældrerådsvalget i 2017.

Sagsfremstilling

Der skal i 2017 afvikles valg til Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Af gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune, § 5 fremgår følgende:

Byrådet og Ældrerådet sørger for, at der afholdes valg hvert 4. år og fastlægger de nærmere retningslinjer for valget (jf. retssikkerhedslovens § 32). Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget. Valget afholdes i samme måned som valg til Byrådet. Personer, der har fast ophold i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Valget kan afholdes som brevstemmevalg eller fremmødevalg.

Valget har hidtil været afviklet som brevstemmevalg i Brønderslev Kommune.

Der er ca. 10.000 vælgere til Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Der er udarbejdet oversigt over udgifterne ved de forskellige valgtyper.

I forhold til oversigt, der blev udleveret på Ældrerådets møde den 23. november 2016, er der sket en reduktion i udgifterne i model 1, idet KMD har oplyst ændret pris, jf. bilag.

Ældrerådet anmodes om at indstille forslag til valgmetode, hvorefter sagen afgøres endeligt i Byrådet.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 4:

Ældrerådet overvejer at anbefale model II og III med den begrundelse, at Ældrerådet herved forventer en højere stemmeprocent, og gør opmærksom på at de ekstraudgifter, der er noteret på model II i forhold til model III, er engangsudgifter (indkøb af skillevægge samt valgbokse og stemmeurner).

Ældrerådet forventer at endelig stillingtagen bliver primo 2017.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Økonomien taget i betragtning indstiller Ældrerådet model III.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra Regions-ældrerådsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Regions-ældrerådsmødet har været godt og konstruktivt.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


12. Tilmelding til temadag ved Danske Ældreråd


Resume

Sagsforløb: ÆR

Tilmelding til temadag ved Danske Ældreråd, Hotel Phønix, Brønderslev den 28. februar 2017.

Beslutning

Ældrerådet tilmeldes.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


14. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Besøg ved Svendborg Demensby. Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til Erik Hansen, medlem af Svendborg Ældreråd, for at få en dato fastlagt.

Besøg på Plejecenter Kornumgaard. Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til forstander.

Besøg ved Nordjysk Mad. Sekretær Lene Holst tager kontakt for fastlæggelse af dato.

Medlemmerne mindes om, at tilmelding til konference i Nyborg Strand foretages til næste møde.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet bød Sundheds- og ældrechef Lone Iversen velkommen og glæder sig til et godt og konstruktivt samarbejde.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde er den 25. januar 2017.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer