Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 1. marts 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. februar 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af klippekortsordningen 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I Finanslov 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Brønderslev Kommune kan, på baggrund af bloktilskudsnøglen, få tildelt 2.391.000 kr. til denne ordning. Disse midler er øremærkede til klippekortsordningen.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Finanslov 2017, at klippekortsordningens formål er, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve, at de fortsat er herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver dem livskvalitet. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Derudover fremgår det, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen vil på baggrund af ordningens retningslinjer udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver, hvem der visiteres til ydelsen, samt eksempler på aktivitetens indhold. Indholdet kan eksempelvis være hjælp til at være vært for familie og venner, gåtur, lægebesøg, tandlægebesøg, indkøb, besøg på kirkegård, aktivitetsområdets arrangementer m.m. I den sammenhæng kan det undersøges, om der er mulighed for, at aktiviteter evt. kan åbnes for borgere, som var omfattet af den tidligere klippekortsordning evt. mod betaling, så de kan være med til at berige samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboere med in-put udefra.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Klippekortsordningen er udmøntet som en ansøgningspulje, hvor Brønderslev Kommune på baggrund af bloktilskudsnøglen er berettiget til 2.391.000 kr. i både 2017 og 2018. Yderligere fremgår det, at midler, der ikke anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales. Midlerne søges hjem af fagforvaltningen.

I forbindelse med drøftelsen om den kommende ordning, vil Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd gøre opmærksom på, at Økonomiudvalget i rammerne for budgetprocessen 2018 har besluttet, at "elementer fra Finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018".

Vejledning til ansøgningen samt ansøgningsskema er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning, men med den bemærkning, at det er beklageligt, at ældreområdet efterhånden er puljestyret.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status om det pædagogiske tiltag på de kommunale demensafsnit


Resume

Sagsforløb: ÆR

Projektet ”Pædagoger på demensafsnittene” er et forsøg på at integrere pædagogiske kompetencer i plejen af demente. Det en ledelsesmæssig opgave at sikre samspil mellem professionerne, således der opnås den bedste pleje indenfor den samlede økonomiske ressource. Pædagogerne indgår sammen med det resterende personale i den daglige pleje.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 blev projektet ”Pædagoger på demensafsnittene” indført på plejecentrene Valdemarsgade og Margretelund i Brønderslev Kommune. Projektet indbærer, at der er ansat pædagoger på demensafsnittene i ydertimerne fra 13.00 til 22.00. Baggrunden for projektet er at skabe bedre rammer og aktiviteter for borgere med demens i Brønderslev Kommune. Det er formålet med indsatsen at styrke borgernes selvstændighed, hvilket kan være med til at øge deres livskvalitet og trivsel.

Der er på baggrund af projektet blandt andet sket en forbedring i dialog med de ældre, færre magtanvendelser og mere tid til de ældre. Siden opstarten i 2014 har plejesektoren midlertidigt ændret karakter. Det har siden opstart været en ledelsesmæssig opgave at sikre samspil, således at de forskellige kompetencer kan spille sammen og løse opgaver på en hensigtsmæssig måde. Der arbejdes løbende på at integrere opgaveløsningen og herigennem sikre en forbedret pleje. Nedskæringer og fokus på samarbejde har medført, at pædagogerne naturligt har fået en ændret rolle – ligesom andre faggruppers opgaver ligeledes er tilpasset. Derfor er pædagogerne nu en del af den daglige pleje, hvor de løser opgaver på lige fod med det resterende sundhedsfaglige personale.

Lederen for plejecenterområdet understreger, at pædagogernes kompetencer er ønskede på ældreområdet. Lederen understreger, at pædagogerne ikke er forskånede for nogen typer af arbejdsopgaver på plejecentrene. Ledelsen følger den nuværende opgaveløsning, således at pædagogernes og andre faggruppers faglige kompetencer udnyttes til fulde, samtidig med at rammer og krav ændrer sig.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den forventning, at plejecentrene til hver tid bruger de nødvendige faglige kompetencer, der er til stede, rigtigt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


7. Konsekvenser af nedsatte takster på demenspladser og særligt skærmende pladser


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Af budget 2017 fremgår det, at taksterne på demenspladser samt særligt skærmede pladser reduceres. Konsekvenserne af disse takstreduktioner er primært en reduktion i antallet af plejepersonale i aften- og nattetimerne.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Af budget 2017 for Brønderslev Kommune fremgår det, at det er besluttet at reducere i taksterne på 53 demenspladser samt 3 særligt skærmede pladser. Reduktionen af taksten for demenspladser vedrører plejecentrene Valdemarsgade og Margrethelund, mens reduktionen vedrørende taksten for 3 særligt skærmede pladser sker på plejecentret Valdemarsgade. Besparelsen er på henholdsvis 265.000 kr. for taksten på demenspladserne og 75.000 kr. for taksten på 3 særligt skærmede pladser.

Demenspladserne dækker borgere med en demensdiagnose og har til formål at hjælpe, guide og pleje borgere, som ikke selv er i stand til at varetage deres daglige behov. Yderligere er formålet, at der skal være synligt personale, således at beboerne med demens kan spejle sig i personalet og herigennem selvstændigt løse flere opgaver.

Særligt skærmede pladser anvendes primært til udad reagerende beboere, der har behov for ro. Formålet er at klarlægge borgerens fysiske, mentale og sociale tilstand samt at afklare borgerens fremtid og fremtidsmuligheder.

Takstreduktion vil have følgende konsekvens for plejecentrene Valdemarsgade og Margrethelund:

 • På Valdemarsgade vil en takstreduktion vedrørende de 29 demenspladser og 3 skærmede pladser medføre, at antal personale i weekendaftenvagten reduceres fra 7 medarbejdere til 6. Således vil de ældre og de pårørende i weekenden opleve mindre kontakt til plejepersonalet i tidsrummet 15.00 til 22.30. Dette vil ligeledes betyde, at muligheden for separat afskærmning af ældre med behov vil blive nedsat i førnævnte tidsrum i weekenderne.
 • På Margretelund vil en takstreduktion på demenspladserne medføre et lavere antal medarbejdere i nattevagten. Således vil det ikke længere være muligt at have en medarbejder, der udelukkende dækker hvert af de 2 demensafsnit. Det samlede antal medarbejdere i nattevagten reduceres fra 4 til 3, hvor 3 medarbejdere i fælleskab skal dække Margrethelunds 37 almindelige plejepladser, 24 demenspladser og 12 aflastningspladser.

Nærværende takstreduktion skal ses i sammenhæng med de tidligere besparelser på plejecenterområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning, men stiller sig undrende overfor, at der vurderes mindre brug for personale i aften/natte- og weekendvagter, da Ældrerådet formoder, at behovet hos borgerne er ens uanset tid på døgnet på netop demensafsnittene, samt at et brud på den daglige rytme skaber uro i en demensafdeling,

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


8. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/SS/ÆO

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2016.

Årsrapporten fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I år 2016 er der rapporteret 1.090 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2015 var 1.195 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundhed- og Ældreområdet

352

377

74

21

10

834

Handicap- og Psykiatriområdet

159

8

24

0

5

196

Visitationen

0

0

0

2

4

6

Private udbydere: Kornumgaard

9

41

4

0

0

54

I alt

520

426

102

23

19

1.090

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andet” i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været to ”Alvorlig skade” og en af alvorlighedsgraden ”Dødelig”, hvor der er lavet dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 46 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 23 tværsektorielle UTH, hvor de 18 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 5 UTH er fra eksterne sektorer.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses et fald fra 268 hændelsesanalyser i år 2015 til 187 i 2016. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Et fokusområde har været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 72 i år 2015 til 102 i 2016, med større bredde i infektionstyper.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH samt tiltag som følge af hændelsesanalyser. I år 2016 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH og i antallet af hændelsesanalyser. Det kan skyldes mindre fokus på patientsikkerhedsarbejdet, hvorfor der iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-møder omkring UTH for afdelingsledere og personale, introduktion til UTH for nyansatte og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd. De færre indrapporteringer kan også være udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ældrerådsvalg 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR/ØK/BY

Valg af medlemmer til valgbestyrelsen vedrørende afvikling af Ældrerådsvalg 2017.

Drøftelse af forslag til tidsplan.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. januar 2017 - efter forslag fra Ældrerådet - godkendt, at Ældrerådsvalg 2017 afvikles som brevvalg på samme måde som valget i 2013.

PostNord har oplyst, at prisen for udsendelse af stemmeseddel vil være 7,00 kr. pr brev og ikke som oplyst i tidligere oversigt 4,75 kr. pr. brev, da det forventes, at vægten på brevet vil være over 50 g. Dette vil betyde en merudgift på ca. 22.000 kr. i forhold til tidligere oplyst pris for udsendelse. Såfremt vægten kan holdes under 50 gram, vil portotaksten være 4,75 kr. Vægten på brevet vil bl.a. afhænge af antal kandidater.

Der er udarbejdet forslag til tidsplan.

Ældrerådet anmodes om at drøfte forslag til tidsplan samt foretage valg af medlemmer til valgbestyrelsen vedrørende afvikling af ældrerådsvalg.

Ved ældrerådsvalget i 2013 bestod valgbestyrelsen af 5 medlemmer (3 fra Ældrerådet og 2 fra Byrådet).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet bemyndiger Valgbestyrelsen til at tilrettelægge og opgøre Ældrerådsvalget, herunder fastlæggelse af tid og sted for opgørelsen af valget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager tidsplan til efterretning og de valgte medlemmer til valgbestyrelsen bliver:

 • Formand Inger Bøgh Pedersen,
 • Næstformand Aase Meinert Nielsen,
 • Medlem Fran Busk.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Brev til ældreorganisationerne i forbindelse med Ældrerådsvalg


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal udfærdige et brev, der skal udsendes til ældreorganisationerne i Brønderslev Kommune i forbindelse med det forestående ældrerådsvalg.

Beslutning

Brev udfærdiget og sendes til ældreorganisationer samt centerråd.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2017 berammet til henholdsvis den 6. april og den 5. oktober.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning
 • Brønderslev Kommunes plan for de nye tilsynsregler.
 • Tilsynspolitik
 • Oversigt over økonomi
 • Ældrepolitik
 • Betaling for ophold på hospice
 • Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


12. Fastlæggelse af endelig dato og indhold for orienteringsmøde 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet aftalte at orienteringsmøde 2017 afholdes enten den 22., 23. eller 29. august 2017.

Lokale ønskes i Brønderslev Hallen. Mødet foregår fra kl. 13.30 - 16.00.

Jørn Bertelsen tager kontakt til Brønderslev Hallen samt foredragsholder. Herefter udmeldes dato for afholdelse.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


13. Evaluering af temadag i danske Ældreråd "Tilsyn i ældreplejen"


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet er enige om, at mødet var rigtigt konstruktiv og lærerigt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


14. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


15. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Der er modtaget endnu en kontakt fra reklamebureau vedrørende det forestående Ældrerådsvalg.

Besøg i Svendborg Demensby, afbud fra Svend Erik Simonsen.

Ekstraordinært ældrerådsmøde i juni er fastlagt til den 21. juni 2017 kl. 9.00.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


17. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


18. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 29. marts 2017 kl. 9.00.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer