Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 29. marts 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. marts 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af nye og reviderede kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelsområdet er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for fribefordring, omsorgstandpleje, plejeboliger og ældreboliger.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de nye og de reviderede kvalitetsstandarder.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

 • Plejebolig
  Der er foreslået nye tildelingskriterier, da de hidtidige har været meget bredt formuleret, og derfor har været svære at styre efter. Derudover er der beskrevet kriterier for skærmede pladser og særligt skærmede pladser, da disse ikke tidligere har været beskrevet, men har beroet på demenskoordinatorernes individuelle vurderinger fra gang til gang.
 • Ældrebolig
  Hidtil har tildelingskriterierne været de samme som til plejeboliger, men da der er tale om to forskellige målgrupper, er der foreslået nye tildelingskriterier. Kriterierne lægger vægt på, at boligerne skal tildeles de borgere, som kan forblive mest muligt selvhjulpne ved at flytte i anden bolig, som er lettere at overskue samt borgere, som kan få gavn af det sociale netværk.
 • Fribefordring
  Der har ikke tidligere været beskrevet en standard på området. De foreslåede tildelingskriterier er en stramning i forhold til den hidtidige praksis, da det foreslås, at Flextur benyttes, såfremt borger kan gå ud til kantsten.
 • Omsorgs- og specialtandpleje
  Den foreslåede standard er en beskrivelse af nuværende praksis på området.

Reviderede kvalitetsstandarder på baggrund af lokale beslutninger

 • Støtte og vejledning samt tøjvask
  Ældreomsorgsudvalget besluttede den 10. november 2016 at sænke serviceniveauet for støtte og vejledning samt tøjvask.

  Tidligere kunne der bevilges støtte og vejledning hhv. 10 og 25 minutter dagligt. Nu bevilges 1 pakke af 10 minutter dagligt.
  Samtidig kunne man bevilges op til 60 minutter ugentligt til tøjvask, dette er nu ændret til max. 30 minutter.

  Ændringerne skrives ind i visitationsværktøjet og fremgår ikke af kvalitetsstandarderne.
 • Individuel handicapkørsel
  Der er foretaget en præcisering i forhold til, hvilken service NT yder – nemlig at borger kan få hjælp til at låse sin dør eller låse op igen, hvis borger har behov herfor.
 • Paryk, toupé, øjenvipper og bryn
  Det foreslås, at kvalitetsstandarden omdøbes til ”Paryk, toupé og bryn”, da der ikke længere bevilges støtte til øjenvipper, ligesom der heller ikke bevilges støtte til hyppigere udskiftning, hvis en paryk opkrølles (permanentes).
 • Fodtøj – ortopædisk indlæg og forhøjelse
  Det foreslås, at der ikke længere bevilges terapisandaler.
 • Inkontinenshjælpemidler
  Der er foretaget en præcisering, hvor borgere skal lide af inkontinens i væsentlig grad for at være i målgruppen.
 • Diabeteshjælpemidler
  Det er præciseret, at behandlingsredskaber og remedier ikke udløser bevilling.

Reviderede kvalitetsstandarder på baggrund af ændret lovgivning/tilpasning til afgørelser i ankestyrelsen

 • Praktisk hjælp, nødkald, kompressionsstrømper og brystproteser
  Kvalitetsstandarderne er reviderede, således at der er sket en naturlig tilretning af serviceniveauet svarende til gældende praksis på området. Det betyder, at der løbende foretages justeringer i forhold til eventuelle ændringer i lovgivningen samt afgørelser fra Ankestyrelsen.

  I forhold til hjælp til indkøb er der kommet en principafgørelse, som fastslår, at borgere som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke er berettiget til betalt vareudbringning, hvorfor kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er tilrettet denne principafgørelse.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Rehabiliteringsforløb
 • Afløsning og aflastning
 • Kommunal genoptræning
 • Vedligeholdende træning
 • Madservice
 • Personlig pleje
 • Stomihjælpemidler

Kvalitetsstandarder for rehabiliteringspladser og aflastningspladser vil blive fremsendt til godkendelse, når der er udarbejdet nyt serviceniveau herfor, da der afventes plan vedrørende plejecentre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de nye og de reviderede kvalitetsstandarder.

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kvalitetsstandarter tages til efterretning.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har besluttet, at klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere fortsætter i 2017, hvor der på budgettet er afsat 265.000 kr. til ordningen.

Fagforvaltningen fremsender på den baggrund forslag til ny kvalitetsstandard til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Med godkendelse af ny kvalitetsstandard stopper ordningen for de borgere, som ikke længere er i målgruppen for ordningen (ca. 90 borgere).

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Finanslov 2017 er puljemidlerne til klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere overgået til bloktilskud til kommunerne. Ældreomsorgsudvalget besluttede på denne baggrund den 2. februar 2017, at den nuværende klippekortsordning skal fortsætte i overensstemmelse med Budget 2017, hvoraf det fremgår, at der er afsat 265.000 kr. til ordningen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til en ny kvalitetsstandard for klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

I den nuværende kvalitetsstandard bliver klippekortet tilbudt til modtagerne af hjemmehjælp i form af pakkerne B4 og B5 under forudsætning af, at de også opfylder de øvrige målgruppekriterier. For at overholde budgettet til klippekortsordningen afgrænses målgruppen yderligere i forslaget til en ny kvalitetsstandard, således at kun modtagere af hjemmehjælp i pakken B5, som også opfylder de øvrige målgruppekriterier, kan visiteres til klippekortsordningen. Afgrænsningen i det fremsendte forslag til kvalitetsstandard betyder i praksis, at de mest selvhjulpne modtagere af ordningen ikke længere vil være i målgruppen. Målgruppen indsnævres således fra ca. 118 personer til ca. 28 personer.

Borgere, som vil blive berørt, hvis Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til en ny kvalitetsstandard, er ultimo marts 2017 blevet varslet om, at udkast til en ny kvalitetsstandard er sendt til behandling i Ældreomsorgsudvalget 6. april 2017. Den samme gruppe borgere vil efterfølgende blive orienteret om udvalgets beslutning, og såfremt udvalget godkender udkastet, stoppes klippekortsordningen for borgere, som ikke længere er i målgruppen med virkning fra 15. april 2017. Eventuelle opsparede timer, som ikke er anvendt inden 15. april 2017, vil gå tabt.

I 2016 var der afsat 1,1 mio. kr. til klippekortsordningen, og serviceniveauet fra 2016 er fortsat i begyndelsen af 2017. Dermed er bevillingen i 2017 stort set brugt ved udgangen af 1. kvartal, og en indførelse af et fremadrettet niveau for klippekortsordningen, som modsvarer det i Budget 2017 vedtagne niveau, vil alt andet lige betyde en merudgift, som skal dækkes inden for Ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til Kvalitetsstandard, Klippekort – øget livskvalitet hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen

Beslutning

Ældrerådet opfordrer til at hjemmepleje/hjemmesygepleje med daglig gang i hjemmet, også sørger for at informere borgerne om ændringen, således at ingen klippekort får tabt.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport over magtanvendelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service §136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Årsrapporten over magtanvendelser 2016 fremlægges for Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for atundgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2016 indberettet 36 magtanvendelser. I 2014 og 2015 var der indberettet hhv. 186 og 73 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2016 indberettet 147 magtanvendelser. I 2014 og 2015 var der indberettet hhv. 247 og 144 magtanvendelser.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2016

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har også i 2016 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang.

For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO.

Ældreområdet

På Ældreområdet er en medarbejder fra hvert plejecenter i løbet af året blevet uddannet i forebyggelse af vold og trusler. Medarbejderne skal forestå undervisning og rådgivning af kollegaerne på de enkelte plejecentre.

Alle magtanvendelser drøftes løbende på ledermøder med henblik på minimering og udvikling af disse. Hvis der opleves et behov, indhenter Ældreområdet specialbistand fra VISO.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, og ser med tilfredshed på at rapporten er forelagt.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af besøg ved Svendborg Demensby


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af besøg ved Svendborg Demensby

Beslutning

Ældrerådet samt sundheds- og ældrechef Lone Iversen har besøgt Danmarks første demensby; Bryghuset, Svendborg Demensby.

Besøget i Svendborg har været utroligt lærerigt. En informativ og spændende tur. Besøget har givet en masse input til gode ideer fremadrettet.

Historien om hvordan støtteforeningen blev til, arbejdet med de mange ildsjæle, og financieringen fra de mange fonde.

Projektlederen fortalte hvordan inspirationen til demensbyen kom efter et besøg i Holland og Australien. Fra opstarten med borgermøde til hvordan demensbyen står i dag.

Svendborg Demensby er et fantastisk sted for demensramte. Her er virkelig fokus på de enkelte personer og nærvær. Byen er indrettet med et butiksstrøg med masser af aktivitetsmuligheder og et stor afgrænset udeareal.

Frokost blev indtaget på Hotel Svendborg, der også er demensvenligt.

Slutteligt blev Ældrerådet vist rund på Aktivitetscentret for pensionister i Svendborg.

Her drives de mange værksteder af frivilligt arbejde. Maskiner, materialer og redskaber til alle værkstederne finansieres af fonde, eks. VELUX. Endnu en oplevelsesrig fremvisning, der giver mange gode ideer med hjem til Brønderslev Kommune.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


9. Drøftelse af betaling for leje af lokaler i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Drøftelse forud for fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget vedrørende betaling og administration for leje af kommunale lokaler i Brønderslev Kommune. Er der ensartethed foreninger og borgere imellem.

Beslutning

Det opleves af Ældrerådet i dag, at der ikke er ens retningslinjer for betalingen af leje af Brønderslev Kommunes lokaler. Dette ønsker Ældrerådet at få bragt klarhed over.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


10. Drøftelse af fremtidig digitalisering af Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af fremtidig digitalisering af Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Drøftelse af hvorvidt Ældrerådet i den kommende periode ønsker at bliver udstyret med IPads, således tidspres og forsendelsesomkostninger minimeres.

Beslutning

Ældrerådet er enige om, at det kommende Ældreråd fra 1. januar 2018 udstyres med IPads, således at rådet kobles til e-dagsorden, og unødig fremsendelse i papir undgås mest muligt.

Der sendes anmodning herom til Direktør for Sundhed og Velfærd, Henrik Aarup-Kristensen.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen orientering.

Ældrerådet er enig om fremover at sætte mere fokus på at orientere hinanden om de sager, der har indflydelse på ældreområdet.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser ved Formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Orienteringsmøder er nu sat i værk. Flere foreninger har ønsket at høre mere om Ældrerådsvalget.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 26. april 2017 kl. 9.00.

Fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget er den 6. april 2017.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 30. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer