Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 26. april 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Frank Busk

Gudrun Tinne Andersen

Svend Erik Simonsen

Jørn Bertelsen deltog til og med punkt 5.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. april 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet undrer sig over, at flowet stadig ikke figurerer på ventelisten.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Pulje til klippekortsordningen 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på 2.392.000 kr. fra klippekortsordningen.

Under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2018 vil der bliveydet yderligere tilskud i 2018, således at der samlet kan anvendes 4.784.000 kr. i perioden 2017 og 2018.

Fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Finanslov 2017, at klippekortsordningens formål er, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve, at de fortsat er herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver dem livskvalitet. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Derudover fremgår det, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen vil på baggrund af ordningens retningslinjer udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver, hvem der visiteres til ydelsen, samt eksempler på aktivitetens indhold. Indholdet kan eksempelvis være hjælp til at være vært for familie og venner, gåtur, lægebesøg, tandlægebesøg, indkøb, besøg på kirkegård, aktivitetsområdets arrangementer m.m. I den sammenhæng kan det undersøges, om der er mulighed for, at aktiviteter evt. kan åbnes for borgere, som var omfattet af den tidligere klippekortsordning evt. mod betaling, så de kan være med til at berige samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboere med in-put udefra.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Klippekortsordningen er udmøntet som en ansøgningspulje, hvor Brønderslev Kommune på baggrund af bloktilskudsnøglen er berettiget til 2.391.000 kr. i både 2017 og 2018. Yderligere fremgår det, at midler, der ikke anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales. Midlerne søges hjem af fagforvaltningen.

I forbindelse med drøftelsen om den kommende ordning, vil Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd gøre opmærksom på, at Økonomiudvalget i rammerne for budgetprocessen 2018 har besluttet, at "elementer fra Finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018".

Vejledning til ansøgningen samt ansøgningsskema er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning, men med den bemærkning, at det er beklageligt, at ældreområdet efterhånden er puljestyret.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 26. april 2017:

Brønderslev Kommune har den 12. april 2017 fået tilsagn på 2.392.000 kr. fra klippekortsordningen.

Under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2018 vil der blive ydet yderligere tilskud i 2018, således at der samlet kan anvendes 4.784.000 kr. i perioden 2017 og 2018.

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard og informationsmateriale. Dette vil blive udleveret på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager udkast til kvalitetsstandard til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager klippekortsordningen 2017 og 2018 til efterretning.

Det havde været ønskeligt, at kvalitetsstandarden var sendt ud med dagsordenen.

Jonna Raasted kan på dette grundlag ikke godkende kvalitetsstandarden.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Styrkelse af akutfunktionen i Hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Drøftelse af forslag til udmøntning af de afsatte midler til akutfunktionen i Hjemmesygeplejen.

Budget 2017 har prioriteret styrkelse af akutfunktionen med 696.000 kr. i 2017 og de efterfølgende år med 959.000 kr.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I 2016 indgik regeringen og partierne bag finansloven for 2016 aftale om styrket indsats for den ældre medicinske patient. En del af denne aftale er, at alle kommuner skal have tilbud om en akutfunktion i Hjemmesygeplejen.

I december 2016 udsendte Sundhedsstyrelsen høringsversion af ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Kvalitetsstandarden var forventet udgivet i marts 2017, og beskrevne krav og anbefalinger kommunerne skal leve op til fra 2018.

Sundhedsstyrelsen beskriver krav og anbefalinger indenfor følgende områder i den kommunale akutfunktion:

 1. Tilrettelæggelse
 2. Målgruppe
 3. Indsatser
 4. Kompetencer og uddannelse
 5. Udstyr og medicin
 6. Kvalitetssikring
 7. Ansvar og samarbejde mellem sektorer

Der arbejdes i Brønderslev Kommune med 3 faktorer, som kan/vil påvirke området:

 1. Den endelige form på ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” – var forventet udsendt i marts 2017
 2. Den generelle opgaveglidning fra sekundær til primær sektor.
 3. Hvordan den fremtidige plejehjemsstruktur kommer til at se ud.

Derfor vil det være nødvendigt at følge udviklingen nøje og lægge tætte evalueringer af udviklingen ind i det videre arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærds anbefalinger omhandler krav 1 og 4 i kvalitetsstandarden:

 • Tilrettelæggelse
 • Kompetencer og uddannelse

Fagforvaltningen foreslår, at der i 2017 prioriteres uddannelse, og at sygeplejersken i nattevagt bliver akutsygeplejerske, samt at der fra 2018 ansættes yderligere en akutsygeplejerske i aftenvagten.

Kompetencer og uddannelse 2017

For at styrke akutfunktionen i Brønderslev Kommune foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at der sikres kompetenceløft til sygeplejerskerne i 2017, og at der fra 2018 planlægges kompetenceløft for social- og sundhedsassistenterne.

Et generelt kompetenceløft vil betyde, at der kan delegeres flere opgaver fra hjemmesygeplejerskerne til social- og sundhedsassistenterne.

Konkret foreslås i 2017:

 • 3 dages kursus for alle hjemme- og centersygeplejersker via UCN omhandlende tidlig opsporing af begyndende sygdom og akutte tilstande.

Økonomi

Pris for kurser: 645.600 kr. inklusiv afløsning.

Prisen indeholder 3 dages kursus for 60 sygeplejersker samt afløsning.

I 2018 ansættes der yderligere 2 akutsygeplejersker, og der vil være 97.000 kr. tilbage af de 959.000 kr., der er afsat ekstra i budgettet til styrkelse af akutfunktionen. Disse penge øremærkes til kompetenceløft hos både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Tilrettelæggelse 2017/2018

Da der er øget pres på akutsygeplejersken i aften- og nattevagten i Ældreområdet, foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd følgende:

 • Hjemmesygeplejersken i nattevagten bliver akut-sygeplejerske.
 • Der ansættes yderligere 2 akutsygeplejersker i aftenvagten i 2018 på 30 timer om ugen hver (der skal ansættes 2, for at der altid er en ekstra i vagt). Der vil ikke være afløsning for ferie for akutsygeplejerskerne.

Økonomi

 • Udvide med 1 sygeplejestilling med akutfunktion alle ugens 7 dage.
  Udgift (2 akutsygeplejersker) 862.000 kr. årligt.
 • Nuværende natsygeplejerske konverteres til at være akutsygeplejerske.
  Udgift (2 akutsygeplejersker) 24.400 kr. årligt.

Den konkrete tilrettelæggelse i 2018 tager afsæt i den kommende rapport om den fremtidige plejecenterstruktur, som forelægges i sommeren 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • at afsatte midler i 2017 bruges til kompetenceløft for hjemme- og centersygeplejerskerne,
 • at hjemmesygeplejersken i nattevagten får tillæg som akutsygeplejerske fra 2017, og der fra 2018 ansættes 2 akutsygeplejersker til aftenvagten,
 • at restbeløb fra 2018 og frem bruges til generelle kompetenceløft for at styrke akutfunktionen og eventuelt indkøb af udstyr.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. april 2017, pkt. 8:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Det er positivt, at der er en styrkelse, og at Brønderslev Kommune er på forkant med udviklingen. Det er et skridt i den rigtige retning.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/SS/ÆO

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2016.

I forlængelse af Ældrerådets behandling den 1. marts 2017, ønsker Ældrerådet en kort gennemgang af rapporten og mulighed for at stille spørgsmål.

Uddannelseskoordinator/risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I år 2016 er der rapporteret 1.090 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2015 var 1.195 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundhed- og Ældreområdet

352

377

74

21

10

834

Handicap- og Psykiatriområdet

159

8

24

0

5

196

Visitationen

0

0

0

2

4

6

Private udbydere: Kornumgaard

9

41

4

0

0

54

I alt

520

426

102

23

19

1.090

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andet” i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været to ”Alvorlig skade” og en af alvorlighedsgraden ”Dødelig”, hvor der er lavet dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 46 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 23 tværsektorielle UTH, hvor de 18 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 5 UTH er fra eksterne sektorer.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses et fald fra 268 hændelsesanalyser i år 2015 til 187 i 2016. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Et fokusområde har været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 72 i år 2015 til 102 i 2016, med større bredde i infektionstyper.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH samt tiltag som følge af hændelsesanalyser. I år 2016 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH og i antallet af hændelsesanalyser. Det kan skyldes mindre fokus på patientsikkerhedsarbejdet, hvorfor der iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-møder omkring UTH for afdelingsledere og personale, introduktion til UTH for nyansatte og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd. De færre indrapporteringer kan også være udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Uddannelseskoordinator/risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 8:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning og takker Jonna Christiansen for en dybdegående præsentation og dialog.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Drøftelse af fremtidig digitalisering af Ældrerådet og Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/DIR/HAR

Orientering om Direktionens beslutning vedrørende fremtidig digitalisering af Ældrerådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Drøftelse af hvorvidt Ældrerådet og Handicaprådet i den kommende periode skal udstyres med IPads, således tidspres og forsendelsesomkostninger minimeres.

Indstilling

Ældrerådet, 29. marts 2017, pkt. 10:

Ældrerådet er enig om, at det kommende Ældreråd fra 1. januar 2018 udstyres med IPads, således at rådet kobles til e-dagsorden, og unødig fremsendelse i papir undgås mest muligt.

Der sendes anmodning herom til Direktør for Sundhed og Velfærd, Henrik Aarup-Kristensen.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Direktionens møde den 6. april 2017:

Henrik Aarup-Kristensen foreslår, at Direktionen tager stilling til anmodningen fra Ældrerådet og foreslår samtidig, at Handicaprådet får samme mulighed, såfremt Direktionen beslutter at imødekomme ansøgningen.

Henrik foreslår, at det samtidig besluttes, at medlemmerne ikke kan vælge at få papirpost, såfremt de tilbydes den digitale løsning. Juridisk afdeling oplyser, at det er muligt for Byrådet at beslutte, at en ordning om elektronisk formidling er obligatorisk for medlemmerne, medmindre der er tungvejende årsager til fritagelse, f.eks. pga. handicap.

Ordningen vil indebære, at der skal anskaffes i alt 14 stk. iPads (+ evt. et par stykker i reserve). Brønderslev Kommune råder over et tilstrækkeligt antal licenser til First Agenda, så der vil ikke være en merudgift hertil.

Direktionen, 6. april 2017, pkt. 6:

Direktionen er positivt indstillet og vil afsøge, om det nye Ældreråd ønsker en sådan ordning.

Andre kommuner spørges til afklaring og om erfaringer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet ser gerne beslutningen truffet inden det nye råd tiltræder.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


9. Drøftelse af betaling for leje af lokaler i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse vedrørende betaling og administration for leje af kommunale lokaler i Brønderslev Kommune. Er der ensartethed foreninger og borgere imellem?

Sagsfremstilling

Ældrerådet oplever at der i dag ikke er ens retningslinjer for betaling af leje af Brønderslev Kommunes lokaler. Dette ønsker Ældrerådet at få bragt klarhed over.

Beslutning

Dette punkt udsættes til næste møde. Spørgsmålet er rejst på foranledning af Frank Busk, og eftersom han ikke er tilstede på dagens møde, udsættes drøftelsen.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering om overdragelse af forsyningsnettet i Jerslev til YouSee


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Den 1. april 2017 overtog YouSee forsyningsnettet fra Jerslev Antenneforening.

Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet orienteres om, at Lejerbo og YouSee har udsendt orienteringsskrivelser til beboere i Voldgade 35-65 samt 69 vedr. YouSees overtagelse af forsyningsnettet.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2017 opløste Jerslev Antenneforening sig selv, og antenneforeningens antenneanlæg blev overdraget til YouSee.

For de boliger, som Lejerbo administrerer for Brønderslev Kommune i Jerslev, betyder det, at beboerne overgår til individuel antenneopkrævning, hvilket også er i overensstemmelse med Ældreomsorgsudvalgets ønske af 8. juni 2016 om, at antenneopkrævning på de kommunale plejecentre skulle overgå til individuel afregning.

I forbindelse med overdragelsen har Lejerbo og YouSee sendt orienteringsskrivelser ud til beboerne på Rosengården og i ældreboligerne i Jerslev (jf. bilag), hvor beboerne orienteres om overdragelsesdato, og at de skal kontakte YouSee, hvis de ønsker at modtage antennesignal efter den 21. april 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af Ældrepolitisk konference 25. april 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af Ældrepolitisk konference 25. april 2017.

Beslutning

Dette punkt udsættes til næste møde.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Jonna Raasted orienterede om punkter fra Ældreomsorgsudvalget:

 • Projektet, ”Bevæg dig for livet – senior”
 • Møde med Nordjysk Mad I/S

Ældrerådet ser med skuffelse på, at rådet ikke er blevet hørt. Der opfordres endnu engang til, at Ældrerådet fremover i henhold til lovgivningen bliver hørt i alle sager, der vedrører ældres ve og vel

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser ved Formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved Formanden.

Beslutning
 • Der er modtaget pjece fra Teatergrad.
 • Ældrerådet er inviteret til Sognegården, Bredgade 104, Brønderslev den 31. oktober 2017 til en snak om ældrerådsvalget.
 • Næste møde flyttes fra 31. maj 2017 til 30. maj 2017 kl. 09.00.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet under eventuelt.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 30. maj 2017.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer