Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 30. maj 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Aase Meinert Nielsen og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat for Ældrerådet

Beslutning

Referatet er godkendt.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. maj 2017, okt. 7

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og følger området tæt. Udvalget afventer rapport i juni som afrapportering på budgetaftalen for 2017.

Udvalget er opmærksom på, at opgørelsen af borgere på Aså Friplejehjem og nedgangen som følge af lukning af kommunale plejecenterpladser alene er opgjort pr. 31. marts 2017, og at der dermed ikke er indregnet ændringer efter denne dato.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport 2016 - Tilsyn på Ældreområdet - REVAS


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Revas fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn i 2016.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Revas har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejecentre samt den selvejende institution Kornumgård. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.

Uddrag af årsrapport 2016:

De omsorgsmæssige forhold:

”Det generelle indtryk er, at der er en tendens til flere beboere med forskelligartede og komplekse behov.

Det overordnede indtryk på tilsynene er, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. Det er ligeledes det indtryk beboerne giver. Der er god stemning og atmosfære blandt beboere og medarbejdere, og beboerne giver udtryk for, at medarbejderne er imødekommende og respekterer beboernes til- og fravalg. Der er god tone blandt beboere og medarbejdere, som bærer præg af kendskab til den enkelte beboer.

Tilgangen til beboerne er guidende/motiverende samt inddragende. Dog giver beboerne flere steder udtryk for, at personalet har travlt, og at beboerne derfor må vente længe, når der er kaldt på hjælp eller at medarbejderne ikke er til stede ved måltiderne. Det opleves, at der er et bredt udvalg af aktiviteter med inddragelse af Bruger-pårørende råd samt frivillige”.

Medarbejderforhold og faglige forudsætninger:

”Generelt mødtes positive og fagligt velfunderede medarbejdere, der er tilfredse med deres arbejdsforhold. Der er bevågenhed på at have de rette kompetencer og klæde medarbejderne fagligt på til opgaven. Der tilbydes blandt andet efteruddannelse og kurser i for eksempel vold og trusler og demens”.

Uddrag af REVAS´ anbefalinger og tiltag i Ældreområdet:

  • ”På flere plejecentre forgår der forandringsprocesser, som umiddelbart har indflydelse på medarbejdernes arbejdsvilkår og som uforvarende kan smitte af på samarbejdet med og oplevelsen hos beboerne”.

Ældreområdet er til stadighed i forandring, og der lægges vægt på at arbejde med forandringsprocesser generelt på området.

  • ”Med ansættelse af andre faggrupper end primært social- og sundhedshjælpere og -assistenter er det vores vurdering, at man bør udarbejde funktionsbeskrivelser. Det er for at bidrage til klarhed og få gavn af de forskellige faggruppers kompetencer og således nuancere og kvalificere opgaveløsningen”.

Ældreområdet har i foråret 2017 indført kompetenceprofiler. Dette betyder, at alle medarbejdere er kompetenceafklaret, således der er klarhed over de forskellige faggruppers kompetencer.

  • ”Det er vores vurdering at Implementeringen af FMK og nyt omsorgssystem håndteres på forskellig vis. Det er vores indtryk, at der bliver prioriteret og brugt mange ressourcer på at komme godt i gang, og vi hører om flere positive tiltag, som vil kunne deles på tværs i organisationen”.

Systemadministratorerne i Ældreområdet mødes med superbrugerne på det nye omsorgssystem KMD Nexus 3 gange årligt for at sikre ensrettet brug af systemet og for at dele erfaringer og tiltag.

  • ”Angående magtanvendelsesbegrebet er det vores umiddelbare vurdering, at man med fordel kan have øget fokus og sikre sig viden inden for området. Vi hører om forskellige positive tiltag”.

Plejecentersøjlen fik i 2016 en medarbejder på hvert af de 8 plejecentre, som har særlig viden og ekspertise indenfor forebyggelse og håndtering af vold og trusler. De 8 medarbejdere har deltaget i 24 timers undervisning, og der er udarbejdet materiale til medarbejderne. De 8 medarbejdere har undervist på eget plejecenter. Det har været god effekt af dette, og tovholderne bruges på de enkelte plejecentre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager rapporten til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager rapporten til efterretning, og ser med tilfredshed at det fungerer fint på kommunens plejecentre.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udkast til kommissorium og procesplan til udarbejdelse af ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har ingen ældrepolitik. Efter aftale mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget udarbejdes der ældrepolitik. Der er udarbejdet udkast til kommissorium og procesplan.

Ældrerådet anmodes om at godkende udkastet.

Sagsfremstilling

På fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget den 6. april 2017, blev der udtrykt ønske om, at der udarbejdes forslag til proces til udarbejdelse af en ældrepolitik i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kommissorium og procesplan for udarbejdelse af Brønderslev Kommunens ældrepolitik.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet godkender udkast til kommissorium, og ser med tilfredshed at rapporten offentliggøres inden årets udgang.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anvendelse af tro og love erklæring på bilsager


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget bedes tage stilling, til om "tro og love erklæringer" fremover skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil.

Fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

”Tro og love-erklæring” kan anvendes ved genbevilling af handicapbiler i de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil. Muligheden betyder, at sagsbehandlingen alene skal ske på grundlag af de oplysninger, der allerede foreligger i sagen, det vil sige på baggrund af de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse. Dette fremgår af § 4 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016) og af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013). Se juridiske overvejelser i bilag 2.

Det er således den enkelte kommunalbestyrelse, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er hensigtsmæssigt at anvende den forenklede sagsbehandlingsprocedure eller ej. Muligheden er relevant for personer med varige og ikke progredierende handicap, som for eksempel blinde, der har været blinde hele deres liv, hvor der ikke er nogen forventning om, at de pludselig vil få deres syn igen. Det samme gør sig gældende for handicappede borgere med lammelser i kroppen eller handicappede med amputeringer.

I dag er det kommunens opgave at vejlede borgeren om, hvilke konkrete oplysninger, der er væsentlige i forbindelse med afgørelsen om, hvad en ”tro og love-erklæring” betyder for kommunen og borgeren, herunder at borgeren naturligvis er forpligtet til at give korrekte og retvisende oplysninger om sine forhold, som er relevant for afgørelsen (vejledning nr. 7, 2011 om hjælpemidler, biler og boligindretning mv.). Beskrivelse af hvordan sagsbehandlingen foregår for nuværende kan ses i bilag 1.

Kommunen er derudover forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang efter de almindelige forvaltningsretlige regler om pligt til at oplyse sagen. Hvis kommunen derfor skønner, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal dette også ske, efter at en borger måtte have underskrevet en tro og love-erklæring.

Der vil være tale om et meget begrænset antal borgere, idet hovedparten af ansøgere til biler har oplevet ændringer i deres funktionsniveau og derfor skal have deres sag behandlet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om "tro og love erklæringer" skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil.

Indstilling

Handicaprådet, 16. maj 2017, pkt. 4:

Handicaprådet tilslutter sig, at der anvendes tro og love erklæring på bilsager.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tilslutter sig, at der anvendes tro og love erklæring på bilsager.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. maj 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af adgangsforholdene ved ind- og udstigning på Banegårdens perron


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af adgangsforholdene ved ind- og udstigning på Banegårdens perron, for gangbesværede og handicappede.

Beslutning

Formanden Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til formanden for Handicaprådet for drøftelse af en eventuel fælles interesse for et samarbejde.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering om valgproceduren til efterårets valg


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering og status på valgproceduren til efterårets valg.

Beslutning

Der har været møde i valgbestyrelsen den 15. maj 2017 og derfor kort orientering om tidsplanen.

Der annonceres i dagspressen 20. juni samt 8. august, og anmeldelsesblanketter udleveres fra Borgerservice både på Brønderslev og Dronninglund Rådhus.

Der er ligeledes udleveret blanketter på mødet i dag til rådets medlemmer.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


11. Evaluering af ældrepolitisk konference 25. april 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af ældrepolitisk konference den 25. april 2017.

Beslutning

Ældrerådet er enigt om at konferencen i Nyborg stadig giver god refleksion og mange gode input. Der var i år 94 ældreråd repræsenteret.

Et godt initiativ kunne være, at fællesmødet med Ældreomsorgsudvalget kunne ligge efter sådan en konference, eller Ældrerådet kunne invitere formanden for Ældreomsorgsudvalget til en snak efter hjemkomst fra konferencen.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Ingen orientering fra udvalgene.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning

Invitationer fra forskellige pensionistforeninger om at få Ældrerådsmedlemmer ud og fortælle om rådets virke, er nu lagt i ramme.

Foreløbigt er følgende aftalt:

14.09.17 Manna-Thise kl. 14. Frank Busk deltager.

27.09.17 Fredensgade Dronninglund kl. 14.30. Anette Thomsen og Inger Bøgh Pedersen deltager.

29.09.17 Borgen Jerslev kl. 12.00. Inger Bøgh Pedersen og Vera Nielsen deltager.

31.10.17 Sognegården, Bredgade 104, Brønderslev kl. 14.00. Karlo Simonsen og Inger Bøgh Pedersen deltager.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen informerede om at klippekortsordnigen nu er behandlet og godkendt i Ældreomsorgsudvalget, med den tilføjelse, at der bliver mulighed for også at bruge klippekort udenfor dagstimerne.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Der er ingen punkter til pressen.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde er den 21. juni 2017.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer