Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 9. august 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Frank Busk.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der sættes punkt på dagsordenen til næste møde den 30. august 2017 vedrørende Beredskabsstyrelsens krav til Brandsikkerhed. Der er rejst spørgsmål fra Aase Meinert Nielsen, om der i kravene er regler for antal personale på plejecentre i flere etager.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

På Ældrerådets møde den 30. juni 2017 er der med Borgmester Mikael Klitgaard drøftet tilgængeligheden på Brønderslev Banegård.

Borgmesteren er blevet opfordret til at tage kontakt til de omkringliggende kommuner, der har samme problemstilling.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 3. juli 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen samt Visitationschef Ellen Lykke, deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Frank Busk var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udlejning af lukkede plejecenterpladser som ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om lukkede plejecenterpladser skal lejes ud som ældreboliger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har besluttet ved ledighed at lukke plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere på hver sted.

Gitte Krogh har i forlængelse heraf bedt om at få behandlet en sag om mulighederne for at udleje lukkede plejecenterboliger som ældreboliger. I det følgende beskrives en række opmærksomhedspunkter, som bør overvejes, såfremt der foretages udlejning af de lukkede plejecenterboliger som ældreboliger.

Udgangspunktet er, at borgere i ældreboligerne serviceres af Frit-valgområdet, når de er visiteret til hjælp herfra. Plejecentrenes bevilling reduceres i takt med lukning af pladser, og på plejecentrene vil personalet ikke have tid til at hjælpe borgerne i ældreboligerne.

Opmærksomhedspunkter:

 • Der vil være behov for en meget tydelig forklaring til borgere og deres pårørende ved indflytning. De skal som udgangspunkt ikke henvende sig til personalet i bygningen, men i stedet henvende sig til Frit-valgområdet. Dette vil give anledning til løbende forventningsafstemninger i dagligdagen mellem beboere og personale.
 • Deltagelse i fællesaktiviteter, der alene er målrettet beboere på plejecentret, vil ikke være for beboere, der bor på stedet i en ældrebolig.
 • Nogle plejecentre er mere velegnede til formålet end andre. Enkelte af kommunens plejecentre er oprindeligt opført som ældreboliger, og disse vil være mest velegnede til formålet.
 • Nogle plejecentre er mindre egnede til at indgå i denne ordning. Det gælder fx, hvor man går direkte fra egen bolig ud i et fællesareal, hvor plejecenterbeboere opholder sig. Her vil det være vanskeligt at skelne mellem to de boligtyper, og der må forventes udfordringer med at forstå spillereglerne om, at borgere i ældreboliger skal serviceres af Frit-valgområdet.
 • Hvis en borger flytter i ældrebolig, og på et tidspunkt bliver visiteret til en plejebolig, bør vedkommende have ret til at blive i sin nuværende bolig (som dermed ændrer status fra ældrebolig til plejecenterbolig). Dette betyder, at en lukket plejecenterbolig i princippet bliver åbnet igen.
 • Det skal afklares, om en borger i ældrebolig skal have mulighed for at få mad fra Nordjysk Mad, eller om leverance fra de private leverandører på Frit-valgområdet skal fastholdes.
 • Såfremt der skal etableres en prøveordning, vil det være relevant at starte på Stengården i Hjallerup. Boligerne her er mest velegnede til formålet. På denne måde kan der høstes nogle erfaringer med at have to forskellige ordninger under samme tag inden det bredes ud til plejecentre, hvor udfordringerne må forventes at være større.

Fagforvaltningen forventer ikke økonomiske konsekvenser af ordningen ud over, at der vil kunne opnås en huslejebetaling ved udlejning, og dermed undgås tomgangshusleje, som skal betales af kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, om der skal ske udlejning af lukkede plejecenterboliger på Stengården i Hjallerup som ældreboliger, og i bekræftende fald om borgerne i ældreboligerne skal tilbydes mad fra Nordjysk Mad, såfremt dette kan lade sig gøre.

Personale

Medarbejderne på plejecentre med begge typer pladser vil skulle vejlede borgere i ældreboliger i at kontakte Frit-valgområdet, såfremt den enkelte borger er visiteret til og har behov for hjælp.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


6. Økonomi på friplejehjem og kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen fremsender notat om økonomi på friplejehjem og kommunale plejecentre.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forlængelse af behandling af budgetopfølgning 1/2017 bedt om et notat, som belyser de økonomiske forhold mellem tilgang i antal borgere på friplejehjem og en samtidig reduktion af antal borgere på de kommunale plejecentre.

Notatet fremsendes til orientering. Det bemærkes, at tallene i notatet knytter sig til budgetopfølgning 1/2017. Budgetopfølgning 2/2017 indeholdende ajourførte tal forelægges i løbet af august/september.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Til orientering for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning, og Ældrerådet ser med tilfredshed på, at økonomien følges nøje.

Frank Busk var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse af café-møde vedrørende Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal drøfte café-møde den 29. august 2017 vedrørende Ældrepolitik.

Sagsfremstilling

Drøftelse af café-møde den 29. august 2017, vedrørende Ældrepolitik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet ser gerne, at Ældrepolitikken afspejler Værdighedspolitikken.

Emner der ønskes drøftet er:

 • Der ønskes fleksibilitet. I forhold til ny ældrepolitik kunne Ældrerådet ønske sig et tilbud, der tilgodeser samlede tilbud vedrørende indflytning på plejecentre, hvor kun den ene part er plejekrævende.
 • Større kapacitet på Stenumgaard.
 • Samarbejdsaftaler vedrørende frivillige.
 • Afklaringshus som det findes på Mors, evt. TygelsgadeCentret.
 • Aktiviteter samt vigtigheden i at det skal være nemt at komme til for de ældre.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


8. Drøftelse af orienteringsmøde den 23. august 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal drøfte de sidste detaljer vedrørende orienteringsmøde den 23. august 2017.

Sagsfremstilling

Drøftelse af de sidste detaljer vedrørende orienteringsmøde den 23. august 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Handicaprådets formand Fridolin Laager har endnu ikke henvendt sig vedrørende et eventuelt samarbejde omhandlende afgangsforholdene på banegården i Brønderslev.

11. september 2017 er der Formand/næstformandsmøde på Læsø. Inger Bøgh Pedersen og Aase Meinert Nielsen deltager.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til pressen vedrørende det forestående Ældrerådsvalg samt Ældrerådets orienteringsmøde.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 30. august 2017.

Frank Busk var fraværende.

Til toppen

Opdateret 9. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer