Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. september 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat godkendt.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. september 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Budgetforlig 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om Budgetforlig 2018.

Sagsfremstilling

Orientering om Budgetforlig 2018

Beslutning

Taget til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


6. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, ØK, BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2017 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2018 beregnes i løbet af september 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet og forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering her af til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2017.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de ca. 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2018", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2017 videreføres til 2018 dog med følgende ændringer:

  • Forslag nr. 7 forøges med 250.000 kr., da diætisten kun var ansat ½ år i 2017 og ved en videreførsel af forslaget vil, der være tale om ansættelse i hele 2018.
  • Forslag nr. 14 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på ca. 7,3 mio. kr. og giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd beføjelser til at tilpasse posterne, når det præcise beløb kendes.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udkast til Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet har ønsket udarbejdet en ældrepolitik, og Ældreomsorgsudvalget har den 8. juni 2017 godkendt kommissorium og procesplan for udarbejdelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til ældrepolitik.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til udkast til ældrepolitik, inden udsendelse i offentlig høring.

Fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget har ønsket udarbejdet en ældrepolitik. Ældrepolitikken er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Handicaprådet, Centerråd, Bruger- pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere og lokale MED-repræsentanter har været inddraget. På et cafémøde havde ovenstående interessenter mulighed for at komme med input til indholdet i ældrepolitikken.

Ældreomsorgsudvalget havde sat den overordnede ramme for arbejdet: ”Et aktivt ældreliv - den der kan selv, skal selv” og godkendt temaerne:

  • Sundhed og forebyggelse på Ældreområdet
  • Frivillige på Ældreområdet
  • Tilbud til ældre

Input fra Cafemødet danner baggrund for udarbejdelsen af forslaget til høringsversionen af ældrepolitikken, og et af de mange input har dannet grundlag for forslag om at ændre overskriften til:

”Et aktivt ældreliv – den der kan selv, vil og skal selv”.

Ældrerådets formand har deltaget i administrationens bearbejdelse.

Første udkast til ældrepolitikken forelægges, inden den sendes i høring.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Høring i Ældrerådet forud for offentlig høring

27. september 2017

Høringsversion forelægges Ældreomsorgsudvalget

5. oktober 2017

Offentlig høring

11.-20. oktober 2017

Drøftelse i Direktionen

7. november 2017

Drøftelse i Fag-MED

24. november 2017

Forelægges Ældrerådet inden endelig godkendelse

29. november 2017

Forelægges Handicaprådet inden endelig godkendelse

4. december 2017

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

7. december 2017

Godkendelse i Økonomiudvalget

13. december 2017

Godkendelse i Byrådet

20. december 2017

Offentliggørelse af ældrepolitikken

22. december 2017

Der arbejdes videre med den grafiske opsætning af selve politikken, mens den er i høring, og det er intentionen, at opsætningen i høj grad skal understøtte visualisering af teksten med billeder/tegninger og gøre politikken meget tilgængelig og let at læse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til ældrepolitik og sender den i offentlig høring.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet sender udkastet videre til godkendelse, med de få rettelser kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg har fået oplyst.

Samtidig opfordrer Ældrerådet til, at der oprettes en kalender med de samlede tilbud for ældre i Brønderslev Kommune.

Ældrerådet forestiller sig en kalender, hvor alle foreninger indsætter deres program/aktiviteter, samt at der linkes til denne kalender undr ældrepolitikken.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/HAR/ÆR/SS/ÆO/BY

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det fortsatte arbejde omkring hygiejne udarbejdet en Hygiejnepolitik. Politikken sendes til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, inden den sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den forbindelse er der udarbejdet en Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune, som skal være med til at sikre koordinering på tværs af fagforvaltninger samt en struktureret kontakt til regionens hygiejneindsats, Infektionshygiejnen Region Nordjylland.

Brønderslev Kommune ønsker således fortsat at arbejde målrettet med hygiejne.

Formålet med Brønderslev Kommunes hygiejenepolitik er:

  • At arbejde sundshedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere infektion- og smitterisikoen for børn, unge og voksne i kommunen, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
  • At fastholde det høje infektionshygiejniske niveau i Brønderslev Kommune.

Politikken er udarbejdet med hensyn til borgerne og deres velbefindende og gælder for Brønderslev Kommunes personale samt leverandører.

For at sikre det målrettede arbejde med hygiejne i Brønderslev Kommune er der samtidig oprettet en Hygiejneorganisation. Organisationen består af en overordnet leder, et hygiejnekoordinationsudvalg og en række hygiejnekontaktpersoner.

Hygiejneorganisationen har blandt andet haft til formål at udarbejde og godkende Hygiejnepolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 14:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 5:

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Dog bør det præciseres, at politikken ikke kun dækker institutioner, men også borgerens eget hjem.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet videresender hygiejnepolitikken med anbefaling.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status på kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender en status på de forebyggende hjemmebesøg til orientering.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget vedtog på sit møde den 8. juni 2016 en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2017, at der skal spares 100.000 kr. på de forebyggende hjemmebesøg.

Ældreomsorgsudvalget vedtog på mødet den 1. december 2016 en ny tilpasset kvalitetsstandard, hvor målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til de 65 – 79 årige beskrives som:

Borgere i alderen 65-79 år, som er eller kan være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, kan være borgere, der oplever ændring af livsvilkår i forhold til:

  • tab af ægtefælle/samlever
  • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
  • at opleve ensomhed og/eller føle sig sårbar

Målgruppen blev ved denne ændring søgt indskrænket ved at beskrive færre risikofaktorer, der kan udløse tildeling af et hjemmebesøg. Ligeledes blev de 2 årlige informations-/fællesmøder for borgere i deres fyldte 65. år fjernet. Baggrunden herfor var udmøntning af en besparelse på 100.000 kr. vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2017.

Status på forebyggende hjemmebesøg til de 65-79 årige

Opsporing af de 65-79 årige, som er i særlig risiko for at få nedsat funktionsevne, er en af de generelle udfordringer i den nye lovgivning på området.

Med afsæt i kvalitetsstandarden tages der systematisk kontakt til alle 65-79-årige ved tab af ægtefælle, og når ægtefællen flytter på plejehjem. I forhold til de øvrige borgere i denne aldersgruppe, som kunne falde inden for målgruppen, er der kun ressourcer til en reaktiv tilgang. Der kommer henvendelser fra borgere selv, fra pårørende og netværk samt fra Visitationen og Sundhedscentret.

I 2017 har det resulteret i følgende antal gennemførte besøg:

Aldersgruppe

Antal gennemførte besøg 01.01 - 31.08.2017

65-69 år

19

70-74 år

42

75-79 år

239

Bemærkninger til tabellen:

Alle 75-årige skal tilbydes et afklarende besøg. På grund af overgang til nyt elektronisk omsorgssystem i oktober 2016, er der ikke mulighed for at generere pålidelige tal for 2016.

En sammenligning med Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard på dette område med kvalitetsstandarden i henholdsvis Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune viser, at Frederikshavn har en tilsvarende åben og reaktiv beskrivelse af målgruppen de 65-70 årige.

Hjørring Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der har afsluttet et rehabiliteringsforløb efter § 83a og til nye flygtninge med opholdstilladelse. Der tilbydes tillige et hjemmebesøg ved skønnet behov tilborgere med kronisk sygdom efter et rehabiliteringstilbud, efter et genoptræningsforløb efter § 140, efter en livsstilsindsats eller efter afsluttet sygeplejeindsats.

Ved Brønderslev Kommunes fortrinsvise reaktive tilgang vil der formentlig være nogen i målgruppen, der ikke opfanges, men det er ikke muligt at sætte tal på.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om ansøgning til satspuljen Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens mm.


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tilsluttet sig en fælles ansøgning til satspuljen ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”.

Fremsendes til Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har afsat midler til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Et af disse initiativer er ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”. Til denne indsats er der afsat 37,5 mio. kr.

Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner har sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet indsendt en ansøgning til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens. Derudover vil der være aktiviteter til børn og unge med en forældre med en demenssygdom.

Rådgivnings- og aktivitetscentret får fysisk placering i Aalborg, mens der i de øvrige kommuner etableres satellitter. Centret har primært åbent i hverdagene, dog med mulighed for at særlige aktiviteter kan foregå i weekenden eller om aftenen. Der vil ligeledes foregå aktiviteter på satellitterne, og der vil i hele projektperioden kunne hentes ressourcer og kompetencer hos centret i Aalborg via en projektmedarbejder, der ansættes. Der vil derudover blive ansat en projektleder til projektet.

I satellitterne vil der primært være café/mødested, tilbud om fysisk aktivitet og pårørendegrupper, der tilbydes. I centret i Aalborg tilbydes flere aktiviteter, ligesom der tilknyttes et ”teknologibibliotek”, hvor relevante borgere kan se, afprøve, låne og få vejledning om relevante hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Brønderslev og Jammerbugt kommuner har tilsluttet sig den fælles ansøgning med forbehold for en efterfølgende politisk godkendelse.

Økonomi

Projektet finansieres i etableringsfasen af projektmidler fra satspuljen samt medfinansiering fra de medvirkende kommuner. Projektets økonomi bygges op om et basisbudget, der omfatter udvikling og gennemførelse af projektets aktiviteter, kommunikation og markedsføring samt løn til projektleder og en projektmedarbejder til satellit tilbuddene. Der ansøges om 2,3-3,0 mio. kr. for projektperioden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning,

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


11. Gennemførelse af innovativt genudbud efter nye løsninger til at gøre borgerne mere selvhjulpne med medicinhåndtering


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

NOPII-projektet har nu gennemført et innovativt udbud efter en løsning, der kan gøre flere borgere mere selvhjulpne med medicinhåndtering, og NOPII samarbejdet har på denne baggrund til hensigt at indgå kontrakt med Konsortiet MedicCare om gennemførelse af en testperiode. Efter endt testperiode (2. kvartal 2019) får de deltagende kommuner tilbud om at indgå en rammeaftale om køb af den tilbudte løsning.

Fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

28. januar 2015 godkendte Ældreomsorgsudvalget udbudsmaterialet fra NOPII-projektet med henblik på at gennemføre et indkøb af innovative løsninger på medicinområdet. Udbuddet blev aflyst, da det blev vurderet, at markedet endnu ikke var modent. Udbudsmaterialet blev efterfølgende genbearbejdet, og der blev foretaget en markedsanalyse.

19. januar 2017 godkendte Ældreomsorgsudvalget, at Brønderslev Kommune deltog i et genudbud sammen med de øvrige kommuner (Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Frederikshavn og Mariagerfjord) i NOPII-samarbejdet.

Udbuddet havde til formål at gennemføre et innovativt indkøb på løsninger til medicinhåndtering. Målet med udbuddet var, at kommunerne sammen med en virksomhed indgår i et samarbejde om at færdigudvikle en medicinhåndteringsløsning, som kan øge sikkerheden og effektivisere håndteringen af medicin til borgerne. Samtidig er det et krav, at løsningen kan skabe mere tryghed og øge borgernes livskvalitet ved at gøre dem mindre afhængige af hjælp til at håndtere deres medicin.

Udbuddet er nu gennemført, og NOPII samarbejdet har derfor til hensigt at indgå kontrakt med Konsortiet MedicCare. Herefter gennemføres en testfase i Hjørring, Aalborg og Vesthimmerlands kommuner. Efter endt test evalueres de gennemførte test. Der er givet tilsagn om støtte til evaluering af testfasen fra Digitaliseringsstyrelsen, og der tilknyttes en ekstern evaluator til projektet.

Evalueringsresultatet og businesscasen sendes sammen med indstilling til politisk behandling ved kommunerne, hvorefter kommunerne kan kalkulere egne potentialer ved den vindende løsning. Testfasen har en varighed af 1 år og 5 måneder og afsluttes senest december 2018. Evalueringsrapporten forelægges de deltagende kommuner i 2. kvartal 2019, hvorefter kommunerne kan vælge at tiltræde en rammeaftale om indkøb af den tilbudte løsning.

Testfasen finansieres af kommunerne i fællesskab efter befolkningstal efter nedenstående finansieringsoversigt:

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Brønderslev Kommunes andel af udgifterne finansieres af Ældreområdets totale budgetramme.

Beslutning

Taget til efterretning

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


12. Afrapportering vedr. Udvalg om det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle komme med forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Anbefalingerne skulle understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur.

Udvalget, der bestod af KL, Danske Regioner og Staten, blev nedsat i januar 2016. Afrapporteringen blev offentliggjort den 26. juni 2017.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Af kommissoriet fremgår det, at udvalget skulle komme med forslag til styrkelse af indsatsen inden for følgende områder:

1) Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor

Herunder skulle udvalget se på, hvordan der kan skabes bedre samarbejde vedrørende eksempelvis hjemmesygepleje og genoptræning efter sundhedsloven samt rehabilitering og tilbud i praksissektoren.

Udvalget skulle endvidere belyse, hvordan der eksempelvis kan sikres anvendelse af lægefaglige kompetencer samt deling af information og viden på tværs af sektorer, så udvalgets målgrupper oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, der understøtter en omkostningseffektiv indsats.

2) Rette kompetencer til opgaver

Udvalget skulle vurdere grundlaget for et løft af kompetencerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på at sikre, at de rette sundhedsfaglige kompetencer er til stede i håndteringen af borgere med forløb, der går på tværs af sektorer, og som herudover har et rehabiliterende sigte.

Udvalgets forslag skulle understøtte en omkostningseffektiv tilrettelæggelse af indsatsen.

3) Ensartet kvalitet i hele landet

Udvalget skulle komme med forslag til, hvordan det sikres, at de nære sundhedstilbud har samme kvalitet landet over.

Herunder, at der arbejdes efter standarder, ’best practise’, evidensbaserede metoder og retningslinjer, og at der skabes ny viden igennem løbende dokumentation af kvaliteten med henblik på systematisk udbredelse af metoder, der virker. Dette gælder både i forhold til sundhedsfaglige tilbud, herunder indsatser på ældreområdet, det patientrettede forebyggelsesområde og psykiatriområdet.

4) Bedre digital understøttelse og brug af data

Herunder skal det belyses, hvordan det kan understøttes, at der etableres mere og bedre dokumentation på sundhedsområdet, specielt i kommunerne og almen praksis, og bedre rammer for digital kommunikation på tværs af sektorer. En fortsat styrkelse af datagrundlaget og kobling af data skal understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen og ses i sammenhæng med eksisterende initiativer og igangværende arbejde.

Hele rapporten og opsummering er vedhæftet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen konsekvenser

Økonomi

Ingen konsekvenser

Bilag

Til toppen


12. Evaluering af formand/næstformandsmøde ved Danske Ældreråd


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af formand/næstformandsmøde ved Danske Ældreråd.

Sagsfremstilling

Evaluering af formand/næstformandsmøde ved Danske Ældreråd.

Beslutning

Evaluering af formand/næstformandsmøde ved Danske Ældreråd.

Et godt og informativt møde, der i år blev afholdt på Læsø.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen orientering.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


14. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrepolitisk konference den 24. oktober 2017 i Vingsted Centret.

Der er følgende medlemmer tilmeldt:

Inger Bøgh Pedersen

Anette Thomsen

Jørn Bertelsen

Aase Meinert Nielsen

Inger Bøgh Pedersen har haft kontakt til Formand for Teknik- og Miljøudvalget Karsten Frederiksen, vedrørende opsætning af læskur ved sundhedshuset i Brønderslev. Der er givet tilsagn om, at sætte et sådant op.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet under eventuelt.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 1. november 2017.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach