Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 30. august 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

I referat fra 9. august 2017 er noteret, at Visitationschef Ellen Lykke deltager under punkt 4. Dette er ikke korrekt. Visitationschef Ellen Lykke deltog ikke.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. august 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning, men undrer sig over at pladser lukkes, når Ældrerådet oplyses om venteliste på mere en 30 borgere til plejehjemspladser.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om implementering af Fælles Sprog III


Resume

Sagsforløb: ÆR/MED Sund/MED Adm/ÆO/SS

Kommunernes Landsforening har i deres årlige økonomiforhandlinger med Regeringen forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog III (FSIII) inden udgangen af 2017 i alle landets kommuner. Den organisatoriske implementering kommer dog til at foregå i første halvår af 2018.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om implementeringen af FSIII i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund og forløb

Som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet har Kommunernes Landsforening i deres årlige økonomiforhandlinger med Regeringen forpligtet sig til at implementere FSIII inden udgangen af 2017.

Implementeringen foregår i 3 etaper, og Brønderslev Kommune er med i KL’s 3. implementeringsbølge.

Det er målsætningen, at FSIII er teknisk integreret i alle kommunale omsorgssystemer inden udgangen af 2017. Den organisatoriske implementering foretages i første halvår af 2018.

Hvad er FSIII?

FSIII er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

I første omgang omfatter metoden alle borgere over 18 år, der modtager hjælp, omsorg, pleje og behandling i henhold til Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp), § 83a (rehabilitering), § 84 (aflastning og afløsning) og § 86 (træning) samt Sundhedslovens § 138 (hjemmesygepleje).

FSIII erstatter den tidligere Fælles Sprog II metode. Det nye er blandt andet:

 • At der dokumenteres efter samme metode i Visitationen, Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, på plejecentre og træningsområdet.
 • At dokumentationen opdateres og genanvendes af både myndighed og leverandør.
 • At der bliver mulighed for at genbruge data på tværs af afdelinger.
 • At der dokumenteres med mindre fritekst og flere afkrydsningfelter.

Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren, blandt andet ved:

 • At understøtte tværfaglighed i indsatsen omkring og med borgeren
 • At lette dokumentation og overblik over borgerens situation

FSIII er ikke et nyt omsorgssystem. Omsorgssystemet - KMD Nexus - bliver tilpasset, så det understøtter FSIII-metoden.

Opgavens omfang

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på hhv. Visitationen, fritvalgsområdet, Hjemmesygeplejen, træningsområdet samt plejecentrene.

Opgaven indebærer blandt andet en revurdering af borgerne fra myndighed - Visitationen samt Hjemmesygeplejen - som er i overensstemmelse med den nye metode. Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle visiteringer i planlægningskalendrene. Ud over replanlægning skal en stor del af dokumentationen manuelt indtastes efter den nye metode.

Derudover skal samtlige medarbejdere i Visitationen - Ældre og Hjælpemidler, Hjemmeplejen, Træningsafdelingen, Hjemmesygeplejen samt plejecentrenes medarbejdere undervises i metoden og systembrug.

Opgaverne løses i første halvår af 2018.

Der er etableret en projektorganisation, som er i gang med at planlægge implementeringsarbejdet. Der fremsendes ny orientering, når der foreligger en samlet implementeringsplan.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for Frit Valg, Hjemmesygeplejen, plejecentrene samt Visitationen, blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


6. Budgetopfølgning 2 – pr. 30 juni 2017


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige ændringer i budget 2018.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 4:

Udvalget ser med bekymring på udviklingen på Frit-valgsområdet, og har bedt konsulentfirmaet PWC om at undersøge Frit-valgsområdet med henblik på at lave en plan for økonomisk genopretning af området.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at det er lykkedes at finde en besparelse på borgere overført fra Handicap og Psykiatri.

Udvalget er opmærksom på, at der i årene fremover skal afsættes et årligt beløb til handicapbiler. Udvalget ønsker, at der etableres et lukket system, således at over-/underskud dækkes i de efterfølgende år, og at der på langt sigt er balance mellem budget og forbrug.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Beredsskabsstyrelsens retningslinier til antal personale i nattevagt på kommunens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker drøftet, om Beredskabsstyrelsens retningslinier overholdes, i forbindelse med en evt. opstået brand på kommunens plejecentre.

Dette specielt set i forhold til bemandingen i nattevagt.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning, men Ældrerådet ser fortsat med stor bekymring på kun 1-vagt systemet i nattevagt på de små plejecentre.

Ældrerådet mener ikke, det er fagligt forsvarligt med kun 1 nattevagt på de toetages mindre plejecentre.

Bilag

Til toppen


8. Tilgængelighed til Sundhedshuset, Brønderslev - mulighed for opstilling af læskur


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker at drøfte muligheden for at få opsat et læskur ved Sundhedshuset. Dårligt gående brugere af Sundhedshuset oplever, at det er besværligt at nå fra foyeren ud til bussen.

Specielt i dårligt vejr ville det være hensigtsmæssig med et læskur.

Beslutning

Ældrerådet opfordrer Brønderslev Kommune til i samarbejde med Regionen, at få opsat et læskur ved Sundhedshuset.

Til toppen


9. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2017 berammet til henholdsvis den 6. april og den 5. oktober.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Ældrerådet foreslår følgende punkter til fællesmødet:

 • Status på forventet besparelse på kr. 100.000 på lejeindtægter/medlemsbetaling i aktivitetsområdet.
 • Budgetbehandlingen til Budget 2018.
 • Ledersituationen på plejecentrene. Er den på plads?
 • Ledersituationen på aktivitetsområdet, status?
 • Status på PwC rapporten vedrørende Plejecenter Margrethelund.
 • Problematikken mellem nedlæggelse af plejecenterpladser og den lange venteliste.
 • Flextaxa i Brønderslev by – prisforskel kontra resten af kommunen.

Til toppen


10. Flextaxa - prisforskel Brønderslev by kontra resten af kommunen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker drøftelse af prisforskellen på kørsel med flextaxa i Brønderslev by - kontra resten af kommunen.

Beslutning

Ældrerådet tager denne drøftelse med Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


11. Evaluering af orienteringsmøde 23. august 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af orienteringsmøde den 23. august 2017 i Brønderslev Hallen.

Beslutning

Ældrerådet har haft et godt orienteringsmøde, med to gode og interessante indlæg.

Til toppen


12. Evaluering af Cafemøde - Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af cafémøde om ny ældrepolitik 29. august 2017 i Brønderslev Hallen.

Beslutning

Et godt møde med gode forslag og ideer, der var god dialog blandt deltagerne.

Ældrerådet forventer en god Ældrepolitik.

Anette Thomsen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Anette Thomsen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


14. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til formanden for Handicaprådet, om udviklingen vedrørende drøftelsen af adgangsforholdene ved Banegården i Brønderslev.

Den 24. oktober 2017 er der ældrepolitisk konference i Vingsted Centret. Sidste frist for tilmelding er den 9. oktober 2017.

Anette Thomsen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Anette Thomsen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Anette Thomsen var fraværende under dette punkt.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste ordinære møde i Ældrerådet er onsdag den 27. september 2017 kl. 9.00.

Der er ekstraordinært møde den 7. september 2017 kl. 8.00.

Anette Thomsen var fraværende under dette punkt.

Til toppen

Opdateret 31. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer