Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 1. november 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat godkendt.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. oktober 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets samt Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Venteliste drøftet med Visitationschef Ellen Lykke og taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Afrapportering vedr. Udvalg om det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle komme med forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Anbefalingerne skulle understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur.

Udvalget, der bestod af KL, Danske Regioner og Staten, blev nedsat i januar 2016. Afrapportering fra udvalget fremsendes til Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder 20 anbefalinger og intentioner og beskriver områder, Brønderslev Kommune i stor udstrækning arbejder med i det eksisterende samarbejde med Regionen og praksissektoren. Rapporten tager ikke direkte stilling til økonomien i anbefalingerne.

Opsummering af 4 af de 20 anbefalinger i rapporten:

Anbefaling 7, der handler om at forny Sundhedsaftalesystemet således, at aftalerne bliver mindre bureaukratiske og understøtter en klar opgavedeling. Dette betyder, at bekendtgørelse og vejledning for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftalerne revideres, og at fokus er på klare politiske mål for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Målet er at skabe klarhed over hvilke opgaver, der skal håndteres af regionale udgående funktioner, og hvilke opgaver der skal varetages kommunalt. Der skal laves aftaler om lægeligt behandlingsansvar, adgang til faglig sparring og rådgivning, adgang til medicin og remedier på sygehusene samt vilkår for ændret arbejdsdeling, herunder økonomi.

Endvidere ønskes det, at kadencen for indsendelse af sundhedsaftalerne ændres, så de skal indsendes senest 1. juli i kommunalbestyrelsernes og regionrådets valgperiodes andet år.

Anbefaling 13 handler om, at Sundhedsstyrelsen skal udvikle en national model for kvalitetsplanlægning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette betyder, at der ønskes en ramme, der skaber mere systematik og ensartethed på tværs af kommunerne.

Sundhedsstyrelsen skal prioritere områder, hvor der skal udarbejdes konkrete anbefalinger i forhold til kommunale sundhedsopgaver, forebyggelse og rehabiliteringsindsatser samt almen praksis og sygehusenes rolle i forhold hertil.

KL har mindretalsudtalelser i forhold til anbefaling 7 og 13, der går på, at der bør følges op på opgaveudviklingen nationalt, og at der på denne baggrund udarbejdes nationale rammer for varetagelse af nye opgaver i kommunerne. KL udtaler, at der bør udarbejdes en udviklingsplan for flytning af opgaver efter LEON princippet for at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen og udbygge det nære sundhedsvæsen.

Anbefaling 12 handler om, at der etableres en specialuddannelse til en mindre gruppe af hjemmesygeplejerskerne. Sundhedsstyrelsen er gået i gang med at etablere denne specialuddannelse, og tanken bag er, at der er fokus på kliniske og organisatoriske kompetencer for sygeplejerskerne samt formidling til kollegaerne. Denne mindre gruppe af hjemmesygeplejersker skal styrke kompetencerne i borgerens nærmiljø samt samarbejdet mellem kommune, region og almen praksis.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at øgede kompetencer hos hjemmesygeplejerskerne er en nødvendighed på baggrund af opgaveglidningen fra sekundær sektor. Specialuddannelsen må dog ikke ske på bekostning af grundstammen i Hjemmesygeplejen. Rapporten tager ikke stilling til finansieringen af specialuddannelsen.

Alle sygeplejersker i Ældreområdet i Brønderslev Kommune har gennemgået uddannelse i akutsygepleje i efteråret 2017.

Anbefaling 19 handler om deling af relevante data på tværs af sektorer. Når personalet i Sundheds- og Ældreområdet kommer til borgerne, har borgerne oftest en forventning om, at personalet har alle data vedrørende borgerens situation. Det har de ikke, da lovgivningen forhindrer dette. Dette vanskeliggør til tider samarbejdet på tværs af sektorerne, hvorfor initiativet hilses velkommen.

Der er ikke taget konkret stilling til økonomiske konsekvenser i rapporten.

Igen skal det understreges, at rapporten ikke tager stilling til økonomien i denne anbefaling.

På side 11 i rapporten er der et skema, som lister de 20 anbefalinger op under temaerne:

  1. Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.
  2. Rette kompetencer til rette opgaver.
  3. Ensartet kvalitet over hele landet.
  4. Bedre digital understøttelse og brug af data.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen konsekvenser

Beslutning

Afrapporteringen er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd orienterer om Lov om fremtidsfuldmagter.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På mødet den 19. januar 2017 blev Ældreomsorgsudvalget orienteret om, at Folketinget i maj 2016 havde vedtaget Lov om fremtidsfuldmagter, dog var lovens ikræfttrædelsestidspunkt på daværende tidspunkt ukendt.

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis man bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Man kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som borgeren selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere en og handle på ens vegne. Borger er således selv fuldmagtsgiver.

Selvom man opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis man en dag bliver syg, mentalt svækket mv. En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Alle, som er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Man kan dog ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål.

Statsforvaltningen fører et såkaldt ”hvilende” tilsyn, og det betyder, at Statsforvaltningen ikke skal godkende fremtidsfuldmægtigenes dispositioner, men kan gribe ind, hvis Statsforvaltningen på den ene eller anden måde bliver opmærksom på noget, der kan stride imod fuldmagtsgiverens interesser.

Prisen på en fremtidsfuldmagt består af en retsafgift pålydende 300 kr. (2017 niveau).Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Det først trin er at indtaste fuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med NemID. Det andet trin er ved personligt fremmøde for en notar at vedkende sig fremtidsfuldmagten. Det foregår ved, at borgeren viser notaren legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Notaren kontrollerer på den måde identitet. Notaren påser derudover, at oprettelse af fremtidsfuldmagten er ens eget ønske, og at borgeren fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten. Borgeren skal henvende sig til byretten for at få kontakt til en notar. Har man ikke mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan man få notaren til at komme til borgeren på hjemmeadresse eller på hospitalet.

Når en borger opretter fremtidsfuldmagten, skal borgeren udfylde nogle standardoplysninger om borgeren selv og om den fremtidsfuldmægtige. Derudover kan borgeren skrive fuldmagten, som de vil, så den passer lige præcis til deres egen situation. Koncepterne i vejledningen tager udgangspunkt i de behov, som helt almindelige mennesker generelt vil have, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt. Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om fremtidsfuldmagter, som beskriver reglerne og undtagelser meget detaljeret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jurist Nynne Fabricius deltager under dette punkt

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. oktober 2017, pkt. 8:

Til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet gør opmærksom på, at bilag ikke er medsendt dagsordenen.

Ældrerådet glæder sig over, at fremtidsfuldmagten nu er en realitet og indstiller, at der udarbejdes en let forståelig pjece. Denne lægges let tilgængelig i Borgerservice, biblioteker o.l.

Bilag

Til toppen


7. Ældrerådets evaluering af fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget 5. oktober 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget 5. oktober 2017.

Beslutning

Fællesmødet har været et godt møde, og Ældrerådet foreslår at mødefrekvensen fastholdes i den ny periode. Ligeledes foreslår Ældrerådet, at man fremover er mere fælles om dagsordenen. Dvs. at begge parter byder ind med punkter til diskussion.

Til toppen


8. Evaluering af Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference.

Beslutning

Endnu en vellykket og udbytterig konference. Der var i år 320 deltagere fordelt på 69 kommuner.

Interessante punkter på dagens seminarer var bl.a. en undersøgelse lavet omkring livsglæde, her var et springende punkt for rigtig mange borgere – ”at handle ind selv”. Dette har København og Odense kommune taget til sig. København tilbyder turkøb, og Odense samarbejder med Ældresagen om indkøbsture.

Et andet punkt var, at der ses en stigende social ulighed i sundhed.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Anette Thomsen orienterede om møde fra Midtbyrådet i Dronninglund vedrørende ny busholdeplads.

Til toppen


10. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Regionsældrerådets møde den 29. november falder sammen med Ældrerådets møde, der meldes afbud til regionen.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen kontakter pressen for information om fremtidsfuldmagter.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 29. november 2017.

Til toppen

Opdateret 2. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer