Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 29. november 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventueller bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. november 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets og Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet konstaterer at ventelisten stadig er på godt 30 personer, til trods for at Asaa Friplejehjem er fyldt op, samt at mindst 20 pladser er besat af borgere fra Brønderslev Kommune.

Bilag

Til toppen


5. Udkast til ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: DIR/HAR/ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til ældrepolitik, som forelægges til høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har ikke en ældrepolitik, og derfor er der udarbejdet et udkast som ønsket af Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Ældrepolitikken er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Handicaprådet, Centerråd, Bruger- og Pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere og lokale MED-repræsentanter har været inddraget. På et cafémøde havde ovenstående interessenter mulighed for at komme med input til indholdet i ældrepolitikken. Ældreomsorgsudvalget havde sat den overordnede ramme for arbejdet: ”Et aktivt ældreliv - den der kan selv, skal selv” og godkendt temaerne: Sundhed og forebyggelse på Ældreområdet, frivillige på Ældreområdet og tilbud til ældre.

Input fra Cafemødet danner baggrund for udarbejdelsen af forslaget til høringsversionen af ældrepolitikken og en af de mange input har dannet grundlag for forslag om at ændre overskriften til: ”Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv”.

Ældrerådets formand har deltaget i administrationens bearbejdelse.

Ældrepolitikken skal danne grobund for arbejde og udvikling på ældreområdet. Kommunens vision og værdier afspejles i politikken, og værdighedspolitikken udmønter en række konkrete emner specifikt under ældrepolitikken.

Første udkast til ældrepolitikken forelægges nu til høring.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Høring i Ældrerådet forud for høring

27. september

Høringsversion forelægges Ældreomsorgsudvalget

5 oktober

Offentlig høring

11.-20. oktober

Drøftelse i Direktionen

7. november

Drøftelse i Fag-MED

24. november

Forelægges Ældrerådet inden godkendelse

29. november

Forelægges Handicaprådet inden godkendelse

4. december (ændret til 14. november efter Handicaprådets ønske)

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

7. december

Godkendelse i Økonomiudvalget

13. december

Godkendelse i Byrådet

20. december

Offentliggørelse af ældrepolitikken

22. december

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet afgiver høringssvar på udkastet til ældrepolitikken efter offentlig høring.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt

Personale

Ingen

Indstilling

Direktionen, 7. november 2017, pkt. 5:

Forslaget drøftet.

Ros til ældrepolitikken.

Direktionen anbefaler ældrepolitikken med enkelte redaktionelle rettelser.

Jens Davidsen var fraværende.

Handicaprådet, 14. november 2017, pkt. 3:

Lone Iversen gav på mødet en orientering omkring baggrund og proces for en kommende ældrepolitik i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet bemærker, at det er væsentligt, at politikken rummer alle ældre – også borgere med fysisk og psykisk handicap.

Handicaprådet ser frem til at følge udmøntningen af Ældrepolitikken gennem mere konkrete handleplaner.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager udkastet til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Periodevis aflastning


Resume

Sagsforløb: Fag-MED SV/ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til kvalitetsstandard og servicedeklaration for periodevis aflastning til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Som et led i planen om Fremtidens Plejecentre er der udarbejdet kvalitetsstandard og servicedeklaration til periodevis aflastning. Kvalitetsstandarden skal ses som en udvidelse af serviceniveauet på aflastnings- og afløsningsområdet. Servicedeklarationen er udarbejdet på baggrund af det materiale, der blev fremlagt for Ældreomsorgsudvalget den 5. oktober 2017. Derudover er der søgt inspiration i, hvordan andre kommuner har tilrettelagt periodevis aflastning. Servicedeklarationen er udarbejdet i samarbejde med lederen af plejecentrene, lederen af plejecenter Valdemarsgade, en medarbejder fra plejecenter Valdemarsgade samt en af demenskoordinatorerne. Derudover har Visitationen bidraget med feedback.

Sagen er sendt i høring i lokal-MED i hhv. Frit Valg, Plejecentrene og Visitationen samt i Fag-MED.

Det sigtes mod at oprette periodevis aflastning pr. 1. januar 2018 på Plejecenter Valdemargade med fast aflastning hver 6. uge. Der oprettes én plads, indtil det er undersøgt, hvorvidt der er behov for yderligere en plads evt. i den østlige del af kommunen.

På almindelige aflastningspladser opkræves der normalt kun betaling for dagskost (119 kr./dag) fra borgeren. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelsår, at dette beløb hæves på den periodevise aflastning, således at prisen også inkluderer vask af privat tøj samt leje og vask af sengelinned og undertøj. Dette har en dagspris på 17,60 kr., og beløbet hæves dermed til 136,60 kr./dag. På den måde mindskes belastningen for den pårørende, i kraft af at borgeren ikke hjemsendes med adskillige vaske, som de pårørende efterfølgende skal tage sig af.

Den periodevise aflastning skal som sagt ligge på plejecenter Valdemarsgade, hvor en tom stue skal anvendes. Denne stue skal møbleres med bl.a. seng, stol, lille spisebord med 2 stole, tv osv. som en del af etableringen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for periodevis aflasting. Under forudsætninge af denne godkendelse foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ligeledes, at servicedeklaration for periodevis aflastning godkendes samt at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om:

 • Om der må opkræves yderligere 17,60 kr. dagligt til vask, således at dagsprisen stiger til 136,60 kr.
 • Udgifterne til møbleringen af den periodevise aflastningsstue kan tages af driftsomkostningerne

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt

Personale

Personalet skal udvise stor fleksibilitet ift. den løbende udskiftning af borgere og deres store faglige viden på området er afgørende for en optimal implementering.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og glædes over det gode initiativ.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekort


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Klippekortsordningen er med Budget 2018 blevet tilført flere midler, som gør det muligt at udvide målgruppen for ordningen til også at omfatte socialt og psykisk begrænsede borgere uden netværk, som ofte har svært ved at komme ud.

På den baggrund fremsender fagforvaltningen udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordningen til Ældreomsorgsudvalget.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Finanslov 2017 er puljemidlerne til klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere overgået til bloktilskud til kommunerne. Brønderslev Kommunes andel udgør årligt 1.107.000 kr. (i 2017-niveau). Ældreomsorgsudvalget besluttede på denne baggrund den 2. februar 2017, at den daværende klippekortsordning skulle fortsætte med et budget svarende til beløbet, der overføres som bloktilskud på 265.000 kr. i 2017. Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat ydereligere 265.000 kr. til klippekortsordningen og med fordelingen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden yderligere 90.000 kr, således at der nu er et samlet budget på 620.000 kr. til klippekortsordningen i 2018. På denne baggrund fremsendes udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordningen til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse.

I forhold til den nuværende kvalitetsstandard for klippekort er målgruppen for ordningen gjort bredere. Aktuelt er målgruppen defineret ved at være borgere, som er meget fysisk svage. Denne gruppe får i forvejen megen personlig og praktisk hjælp og dermed hyppige besøg af medarbejdere fra Frit Valg. Det bevirker, at borgerne i gruppen ofte ikke føler sig ensomme. Med det fremsendte udkast til en ny kvalitetsstandard for klippekort udvides målgruppen til også at omfatte socialt og psykisk begrænsede borgere uden netværk, som ofte har svært ved at komme ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordningen.

Beslutning

Ældrerådet sender kvalitetsstandarten videre med anbefaling.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om tidsplan for udlicitering af tøjvask


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Som en del af Budget 2018 vedtog Byrådet afdækningsforslag, som medfører en ændret praksis vedrørende rengøringsartikler for borgere, som får hjælp til rengøring samt at udlicitere hjælp til tøjvask for borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag.

Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet orienteres om tidsplanen for implementering af de to afdækningsforslag.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring Budget 2018 besluttede Byrådet at:

 • ændre praksis for borgere, som får hjælp til rengøring, således at borgerne fremadrettet selv er ansvarlige for at sikre, at de nødvendige rengøringsartikler er til stede, for at rengøringen kan gennemføres af Frit Valgs medarbejdere. Med gennemførelse af forslaget forudsættes opsigelse af den nuværende kontrakt om rengøringsartikler til Frit Valg samt tilretning af kvalitetsstandarden for levering af personlig og praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83.
 • udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. For at forslaget kan gennemføres forudsættes det, at der indgås kontrakt med en eller gerne flere private leverandører samt en tilretning af kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83.

Der er besluttet en samlet besparelse på de to opgaver fordelt på følgende måde:

2018

2019

Ændring af praksis omkring rengøringsartikler

225.000 kr.

338.000 kr.

Udlicitering af hjælp til vask af tøj

220.000 kr.

220.000 kr.

Forslag til tidsplan for implementering af de to reduktionsforslag:

Periode

Opgave

8. november 2017 -19. december 2017

Udarbejdelse af:

- Kravspecifikation

- Udbudsbetingelser

- Kontraktudkast

29. novovember 2017

Ældrerådet orienteres om tidsplan

7. december 2017

Ældreomsorgsudvalget orienteres om tidsplan

20. december 2017-17. januar 2018

Kravspecifikation mm. offentliggøres og tilbudsgivere har mulighed for at indlevere tilbud

Primo januar 2018

Høring af kvalitetsstandard i fag MED og lokal MED

Ca. 9. januar 2018

Ældrerådet høres om ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt egenbetaling for tøjvask

Ca. 18. januar 2018

Ældreomsorgsudvalget behandler udkast til ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt egenbetaling for tøjvask

18. januar 2018

Gennemgang af indkomne tilbud

Ca. 31. januar 2018

Byrådet behandler forslag om egenbetaling for tøjvask

Ca. 1. februar 2018

Kontrakter om tøjvask underskrives

Primo februar 2018

Orienteringsbreve udsendes til berørte borgere

1. marts 2018

Nyt serviceniveau for hjælp til tøjvask og rengøringsartikler implementeres

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


9. Ny leverandør af tilsyn med plejehjem og -centre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Brønderslev Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med plejehjem og –centre beliggende i kommunen.

Der er indgået kontrakt med BDO om tilsyn med plejehjem og –centre beliggende i kommunen i 2017, og kontrakten påtænkes forlænget til også at omfatte 2018.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Af servicelovens § 151 fremgår det at:

”Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. §139.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. §192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.”

Med borgerens retssikkerhed i centrum er formålet med tilsyn og opfølgning at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Tilsyn og opfølgning skal påse, at,

 • de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger, Ældreomsorgsudvalget har vedtaget,
 • borgerne modtager den rette hjælp,
 • der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet,
 • eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, læring og udvikling.

I Brønderslev Kommune er det socialfaglige tilsyn forankret hos Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Revas har tidligere udført tilsynet for Brønderslev Kommune, men firmaet har overdraget sine forretninger til BDO. Visitationen har indgået kontrakt om tilsyn med de plejehjem og -centre, der er beliggende i kommunen i 2017 og påtænker at forlænge kontrakten, så denne også er gældende i 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 9. november 2017, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


10. Status klippekortordning til beboere på plejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget ønsker en orientering om statusafrapporteringen på klippekortsordningen i Brønderslev Kommune. Afrapporteringen er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet med frist den 15. november 2017.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Beboere på Brønderslev Kommunes plejecentre, herunder Kornumgård og Asaa Friplejehjem, fik den 6. april 2017 et tilsagn på klippekortsordningen på 4.784.000 kr. fordelt med 2.391.000 kr. i både 2017 og 2018 til ekstra hjælp og støtte, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Klippekortsordningen gælder udelukkende de permanente plejecenterboliger, hvor den blev implementeret fra og med den 19. juni 2017 (uge 25).

Som en del af støtteordningen skal Brønderslev Kommune indsende en status på projektet vedrørende klippekortsordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Statusafrapporteringen til Ældreomsorgsudvalget viser, hvor mange beboere, der har gjort brug af ordningen samt den økonomiske status på ordningen. Afrapporteringen viser fordelingen mellem nedenstående aktiviteter:

 • Praktiske opgaver
 • Sociale aktiviteter
 • Ledsagelse uden for plejecentret

Da ordningen blev taget i brug i Brønderslev Kommune i løbet af sidste halvår 2017, er et klip i 2017 af længere varighed, end det bliver i 2018.

Der vil i overensstemmelse med bevillingsmeddelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet blive søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2018.

Forvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen gav en orientering om forløbet og status på omstruktureringen på plejecenterområdet, samt forestående afrapportering fra PWC vedrørende Frit Valgs-området.

Til toppen


12. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen oplyste, at der opsættes læskur ved Sundhedshuset, samt at der arbejdes på at montere en infotavle inde i Sundhedshuset.

Inger Bøgh Pedersen takker for årene sammen med Ældrerådet.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Fremtidsfuldmagter:

Ældrerådet ser gerne, at Brønderslev Kommune annoncerer vilkår og pris for udfærdigelse af fremtidsfuldmagt gennem notar, som alternativ til fremtidsfuldmagt udfærdiget hos advokat.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkning

Til toppen

Opdateret 30. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer