Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 5. oktober 2017
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Anette Thomsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Anette Thomsen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

2. fællesmøde i 2017 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Status på forventet besparelse på 100.000 kr. på lejeindtægter/medlemsbetaling i aktivitetsområdet
 3. Budgetbehandlingen til Budget 2018
 4. Ledersituationen på plejecentrene. Er den på plads?
 5. Ledersituationen på aktivitetsområdet, status?
 6. Status på PwC rapporten vedrørende Plejecenter Margrethelund
 7. Problematikken med nedlæggelse af plejecenterpladser og den lange venteliste
 8. Flextaxa i Brønderslev by – prisforskel kontra resten af kommunen
 9. Evaluering af samarbejdet mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst.

Velkomst ved Gitte Krogh

 1. Status på forventet besparelse på 100.000 kr. på lejeindtægter/medlemsbetaling i aktivitetsområdet.

Lone Iversen orienterede om, at den forventede besparelse er opnået i 2017.

I forlængelse af budget 2018 opkræves der ikke betaling i 2018 og frem, hverken for brugerne eller i lejeindtægter.

 1. Budgetbehandlingen til Budget 2018.

Ældrerådet fandt, at den samlede budgetproces var vanskeligt overskuelig, og det var vanskeligt at forholde sig til den samlede budgetsituationen, og dermed at byde ind i processen.

Fremadrettet ønskes tydeliggjort, hvordan budgetudfordringer skal finansieres, og hvor meget der skal spares. Desuden ønskes beskrivelser af de konkrete spareforslag/forhandlingsoplæg, som der har været i tidligere år.

Klippekortordningen er tilført ekstra midler i budget 2018, hvilket der er tilfredshed med.

 1. Ledersituationen på plejecentrene. Er den på plads?

Der er en konstitueret leder på Stenumgård og på Stengården. På Margrethelund er der en fastansat leder. Konstitueringen skyldes, at der er en proces i gang omkring fremtidig plejecenterstruktur.

 1. Ledersituationen på aktivitetsområdet, status?

Lone Iversen orienterede om, at der nu er en proces i gang, hvor det overvejes at samle Aktivitetsområdet, Forebyggelse og Rehabilitering samt Træning under en leder. Den endelige beslutning om den konkrete udmøntning forventes at blive truffet ved udgangen af november.

 1. Status på PwC rapporten vedrørende Plejecenter Margrethelund.

Lone Iversen orienterede om, at PWC på frit-valg området er i gang med at udarbejde en række forslag til mulige udgiftsreduktioner. Arbejdet er ikke færdigt.

Endvidere orienterede Henrik Aarup og Lone Iversen om den igangværende proces på Margrethelund. Den nye ledelse er på plads, og der er fra september flyttet medarbejdere mellem afdelingerne og indført nye vagtplaner.

 1. Problematikken med nedlæggelse af plejecenterpladser og den lange venteliste.

Gitte Krogh orienterede om baggrunden for nedlæggelse af plejecenterpladser, og oplyste, at Vivaldi Friplejehjem fra 1. juni 2018 vil betyde yderligere udfordringer i forhold til overskud af pladser.

Gitte Krogh orienterede desuden om, at Brønderslev Kommune tilsyneladende har flere plejehjemspladser end Hjørring og Frederikshavn, og at det senere skal drøftes om visitationskriterierne evt. skal strammes.

Inger Bøgh problematiserede, at der ikke bor ægtepar i samme plejecenterbolig, hvis der er tale om en større bolig. Inger Bøgh oplyste endvidere om, at en anden kommune havde pladser, hvor en dement og en rask ægtefælle kunne flytte ind i samme bolig, og hvor man stort set kun har brug for den kommunale madordning.

 1. Flextaxa i Brønderslev by – prisforskel kontra resten af kommunen.

Inger Bøgh oplyste, at starttaksten i Brønderslev er 60 kr., og i resten af kommunen er 30 kr. Prisforskellen skyldes, at man tidligere havde bybusser i Brønderslev, men da de ikke er der længere, så bør starttaksten nedsættes i Brønderslev. Prisnedsættelsen vil betyde, at der skal afsættes ekstra penge på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

 1. Evaluering af samarbejdet mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Gitte Krogh spurgte indledningsvist, om Ældrerådet føler sig hørt i de løbende sager, dvs. kan de se, at deres udtalelser har betydning for Ældreomsorgsudvalgets beslutninger?

Inger Bøgh gav udtryk for, at der har været et tæt og godt samarbejde i denne periode. Der er også eksempler på, at der var sager, som skulle omkring Ældrerådet inden udvalgsbehandling. Der har desuden været et godt samarbejde med Ældrechefen.

Peter H.S. Kristensen roste Ældrerådet for altid at have et borgerperspektiv i sine udtalelser.

De 2 årlige fællesmøder er et passende niveau, og de ligger på de rigtige tidspunkter på året.

Gitte Krogh spurgte, om der ligger noget i, at så få genopstiller til Ældrerådet? Hertil svarede Jørgen Bertelsen, at en valgperiode til Ældrerådet på 2 år ville gøre det mere overskueligt at stille op. Andre medlemmer foretrækker fortsat 4 årige valgperioder.

Inger Bøgh mente, at det er muligt at lave valg hvert andet år. Derudover kan man udtræde undervejs i perioden, hvis man ønsker det.

Derudover blev der spurgt til, om valget til Ældrerådet ikke kunne ligge samme dag som kommunalvalget.

 1. Evt.

Aase Meinert spurgte, om der laves uanmeldte tilsyn på plejecentrene. Ellen Lykke oplyste, at dette foretages, og at der skal laves en ny aftale om tilsyn i 2018.

Anette Thomsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer