Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. januar 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal tage stilling til mødekalender for 2014.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til mødekalender for 2014, hvor der er sammenhæng mellem møderne i Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Ældrerådet skal godkende mødekalender for 2014.

Beslutning

Godkendes med følgende ændringer:

Der afholdes møde den 22. april 2014.

Mødet den 28. april slettes.

Der afholdes ekstra møde den 23. juni 2014.

Bilag

Til toppen


5. Forretningsorden for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af evt. ændringer til forretningsorden for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Den nuværende forretningsorden for Ældrerådet er udarbejdet den 1. februar 2010.

Det ønskes drøftet, om der er behov for en ændring af forretningsordenen.

Beslutning

Godkendes med følgende ændring:

§ 5 Ældrerådet afholder normalt 1 månedligt møde bortset fra juli måned.

Bilag

Til toppen


6. Ældrerådets orienteringsmøder


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Planlægning af fremtidige orienteringsmøder.

Beslutning

Ældrerådet fastholder, at der fortsat skal være 2 møder årligt.

Forårets orienteringsmøde afholdes torsdag 24. april kl. 13.30 i Hjallerup Kulturhus.

Emnet bliver FRI (Fællesrehabiliterende indsats)

Efterårets orienteringsmøde afholdes torsdag den 25. september 2014.

Til toppen


7. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Til efterretning.

Nyt fast punkt til hvert møde: "Orientering fra udvalgene".

Følgende udvalg har især Ældrerådets interesse:

ÆO Jonna Raasted - Gudrun T. Andersen

SS Vera Nielsen - Jørn Bertelsen

FK Aase Meinert Nielsen - Anette Thomsen

MT John Heilemann - Bent Heiselberg

ØK Inger Bøgh Pedersen.

Til toppen


8. Orientering om ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Ældrechef Bodil Christiansen giver en orientering om ældreområdet.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Finanslovspulje til løft af ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/ÆR

I finansloven for 2014 er der afsat 1 mia. kr. ekstra til løft af ældreområdet. Puljen fordeles efter ansøgning, idet puljen dog på forhånd er fordelt mellem kommunerne. Brønderslev Kommune kan søge om 7,2 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget drøfter principper for udmøntning af puljen i møde den 23. januar 2014.

Ansøgningsfrist er 14. februar 2014.

Til udtalelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune kan søge om penge indenfor følgende områder:

  • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem.

Der forventes fremsendt et ansøgningsskema til kommunen i slutningen af januar, og ansøgningsfristen er 14. februar 2014. Det bemærkes, at der skal aflægges særskilt regnskab for de 7,2 mio. kr., og at dette skal revisionspåtegnes. Det forudsættes således, at de 7,2 mio. kr. lægges oven i det allerede vedtagne budget for 2014.

Pengene søges i første omgang for 2014, og der forventes en tilsvarende ansøgningsprocedure i 2015, hvorefter ministeriet vil vurdere, om løftet på 1 mia. kr. fremover skal overføres til bloktilskudsrammen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principper for udmøntning af puljen.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet kan tilslutte sig Ældreomsorgsudvalgets ønsker.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Der foreligger venteliste pr. 7. januar 2014 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 23. januar 2014, pkt. 11:

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Den 24 februar 2014.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer