Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 24. marts 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen.

Til toppen


3. Formand for Ældreomsorgsudvalget Gitte Kroghs visioner for fremtiden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Formanden for Ældreomsorgsudvalget Gitte Krogh kommer til mødet og fortæller om sine visioner for fremtiden.

Beslutning

Til efterretning.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen.

Til toppen


4. Utilsigtede hændelser 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2013.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2013 er der rapporteret 825 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2012 var 611.

Fokusområdet i 2013 var at skærpe arbejdet med registreringspraksis generelt og i forhold til UTH omhandlende medicin. Stigningen i indrapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis.

Fokus i 2014 vil fortsat være implementeringen af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden samt UTH i forhold til medicin. Nøglepersoner vil fortsat samarbejde omkring synliggørelse af hvilke infektioner, der er UTH. Nyansatte, private udbydere samt SSH- og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Visitationen vil få en generel undervisning i UTH.

Den forbedrede registreringspraksis og arbejdet efter hændelsesanalysemetoden danner baggrund for en positiv udvikling, da det muliggør bedre forebyggelse baseret på de erfaringer, som registrering og metode faciliterer. Der er derfor på Ældreområdet oprettet patientsikkerhedsgrupper, som gennemgår alle UTH’er med fokus på, hvordan gentagelser fremadrettet kan forebygges og undgås.

UTH fordeler sig således:

Område: 2012 2013
Ældreområdet 502 694
Sundhed og Handicap 105 125
Visitationen 4 4
Private udbydere - 2
I alt 611 825

Af de indrapporterede UTH omhandler 436 medicin, 318 patient-uheld, 16 infektion og 46 andet, eksempelvis kommunikationsbrist og selvskade. Kommunen har i alt modtaget 7 tværsektorielle UTH samt 1 UTH af borgere/pårørende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at beslutte fremtidig placering af kommunens rehabiliteringsafdeling og demensafdeling i den vestlige del af kommunen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev på møde den 28. november 2013 forelagt evaluering af placeringen af rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård.

Udvalget ønskede denne evaluering suppleret med evaluering af den fysiske placering af demensafsnittet. Evalueringen forelægges Ældreomsorgsudvalget i marts 2014.

Evalueringen er vedlagt som bilag, og på denne baggrund opstiller fagenheden 3 alternativer for placering af tilbud:

  1. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingerne i Valdemarsgade Centret, og flytte demensafdelingen til Stenumgård.

  2. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade Centret.

  3. At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor og essentiel del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan trænes i Brønderslev by. Borgerne kan benytte svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Endvidere er der mulighed for at benytte Grønningen.

Demensafsnittet flyttes til Stenumgård med begrundelse i, at der på Stenumgård er mulighed for at kunne skærme 4-6 lejligheder, således kommunen vil have mulighed for at kunne give nogle af de borgere med udadreagerende adfærd et tilbud. Disse borgere har i dag tilbudt plads i andre kommuner. Der er ikke mulighed for skærmning i Valdemarsgade Centret.

Det opleves nu, at når der er beboere, der har behov for skærmning, hvilket der, som beskrevet, ikke er mulighed for i Valdemarsgades Centret, så falder de andre beboeres livskvalitet kraftigt; de trækker sig fra fællesskabet og søger egen stue. Dermed bliver de isolerede fra de andre beboere.

Alternativ 2

At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade.

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 1 og 2

Både alternativ 1 og 2 har både personale- og bygningsmæssige fordele, hvor ressourcerne kan udnyttes optimalt.

Alternativ 3

At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

I forhold til de borgere, der benytter rehabiliteringstilbuddet, vil der være konsekvenser; udbyttet af rehabiliteringen falder; jf. alternativ 1.

I forholdt til de demente beboere, vil der ikke være mulighed for skærmning, som beskrevet under alternativ 1. Hermed vil komplekse borgere ikke kunne tilbydes en plads i Brønderslev Kommune, men må henvises til et tilbud i en anden kommune.

En optimal udnyttelse af personale- og bygningsmæssige ressourcer kan ikke realiseres i alternativ 3.

Endelig bemærkes, at den nuværende kombination af demente og borgere på aflastning ikke er optimal. De 2 grupper af borgere har ikke fordel af at være i samme tilbud og der opleves med mellemrum uhensigtsmæssige episoder når f.eks. demente kommer i kontakt med alvorligt syge borgere på en aflastningsplads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender alternativ 1, således at rehabiliterings- og aflastningspladserne samles på Valdemarsgade Centret, og demensafsnittet flyttes til Stenumgård.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget blev på møde den 28. november 2013 forelagt evaluering af placeringen af rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård.

Udvalget ønskede denne evaluering suppleret med evaluering af den fysiske placering af demensafsnittet. Evalueringen forelægges Ældreomsorgsudvalget i marts 2014.

Evalueringen er vedlagt som bilag, og på denne baggrund opstiller fagenheden 3 alternativer for placering af tilbud:

  1. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingerne i Valdemarsgade Centret, og flytte demensafdelingen til Stenumgård.

  2. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade Centret.

  3. At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor og essentiel del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan trænes i Brønderslev by. Borgerne kan benytte svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Endvidere er der mulighed for at benytte Grønningen.

Demensafsnittet flyttes til Stenumgård med begrundelse i, at der på Stenumgård er mulighed for at kunne skærme 4-6 lejligheder, således kommunen får mulighed for at kunne give borgere med udadreagerende adfærd et tilbud. Disse borgere har i dag tilbudt plads i andre kommuner. Der er ikke mulighed for skærmning i Valdemarsgade Centret.

Det opleves nu, at når der er beboere, der har behov for skærmning, hvilket der, som beskrevet, ikke er mulighed for i Valdemarsgades Centret, så falder de andre beboeres livskvalitet kraftigt; de trækker sig fra fællesskabet og søger egen stue. Dermed bliver de isolerede fra de andre beboere.

Alternativ 2

At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade.

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 1 og 2

Både alternativ 1 og 2 har både personale- og bygningsmæssige fordele, hvor ressourcerne kan udnyttes optimalt.

Alternativ 3

At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

I forhold til de borgere, der benytter rehabiliteringstilbuddet, vil der være konsekvenser; udbyttet af rehabiliteringen falder; jf. alternativ 1.

I forholdt til de demente beboere, vil der ikke være mulighed for skærmning, som beskrevet under alternativ 1. Hermed vil komplekse borgere ikke kunne tilbydes en plads i Brønderslev Kommune, men må henvises til et tilbud i en anden kommune.

En optimal udnyttelse af personale- og bygningsmæssige ressourcer kan ikke realiseres i alternativ 3.

Endelig bemærkes, at den nuværende kombination af demente og borgere på aflastning ikke er optimal. De 2 grupper af borgere har ikke fordel af at være i samme tilbud og der opleves med mellemrum uhensigtsmæssige episoder når f.eks. demente kommer i kontakt med alvorligt syge borgere på en aflastningsplads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender alternativ 1, således at rehabiliterings- og aflastningspladserne samles på Valdemarsgade Centret, og demensafsnittet flyttes til Stenumgård.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Alternativ 1 og 2 har personalemæssige konsekvenser ved, at der skal flyttes personale fra et center til et andet. Alternativ 3 har ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Ældrerådet indstiller, at der oprettes en afdeling, hvor aflastningen og rehabiliteringen er placeret sammen.

Alternativ 1 anbefales af: Jonna Raasted.

Alternativ 2 anbefales af: Aase Meinert Nielsen, Anette Thomsen, Bent Heiselberg, John Heilemann, Inger Bøgh Pedersen, Gudrun Tinne Andersen.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 17. marts 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Til efterretning.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


9. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Til efterretning.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Indstillingen vedrørende evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Mødet den 22. april 2014 flyttes til den 24. april 2014 kl. 15.30. Mødet holdes efter Ældrerådets orienteringsmøde i Hjallerup Kulturhus.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer