Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 12. januar 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af referat.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 24. november 2014.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


4. TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: ÆR, SS, ÆO

Brønderslev Kommune deltager i TeleCare Nord. Indsatsen sker i et samarbejde mellem de Nordjyske Kommuner, de praktiserende læger og sygehuse samt Region Nordjylland.

TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt, hvor de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og de almen praktiserende læger arbejder sammen om at styrke den enkelte borgers forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom (KOL).

Den første gruppe borgere er opstartet for ca. 1 år siden og kontrolgruppen starter op primo 2015.

Til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes deltagelse i TeleCare Nord blev godkendt i Byrådet den 23. maj 2012.

I Brønderslev Kommune er der for nuværende 39 borgere tilknyttet TeleCare Nord. Hovedparten af borgerne følges i regi af Sundhedscentret, de resterende borgere følges i Ældreområdet. Af forskningshensyn har borgerne, der er blevet henvist til TeleCare Nord, været delt i en interventions- og en kontrolgruppe. For Brønderslev har det betydet, at borgere bosiddende i den østlige del af kommunen indgår i interventionsgruppen, og borgere bosiddende i den vestlige del af kommunen indgår i kontrolgruppen. Grupperne er blevet fordelt ved lodtrækning.

Interventionsgruppen har nu anvendt den telemedicinske løsning i ca. 1 år, og kontrolgruppen starter op primo 2015. Kontrolgruppen udgør ca. 40 borgere. Sundhedscentret planlægger, at alle borgere vil blive oplært på hold i Sundhedscentret, og det vil ligeledes være Sundhedscentret, der varetager monitoreringsopgaven i opstartsfasen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


5. Madservice på Ældreområdet - nye priser pr. 1. januar 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2015 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.

Byrådet skal godkende madpriserne.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der prisstigning på både varm mad og kølemad. Den maksimale pris for en hovedret er 50 kr. Denne pris er ikke overskredet, hvorfor der fortsat ikke er kommunalt tilskud til mad til hjemmeboende. Priserne pr. 1. januar 2015 er følgende:

Hjemmeboende pensionister (nuværende priser i parentes)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende pensionister.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da prisstigningen kan afholdes indenfor budgettets generelle prisfremskrivning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet undrer sig over den store prisforskel på kølemad fra Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus, og om prisforskellen afspejles i kvaliteten.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. december 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Institutionsbesøg - Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægning af besøgsrunde til institutioner.

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker at besøge nedenstående

institutioner, samt hvilken tidshorisont besøgene eventuelt skal afvikles indenfor og hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte besøg.

Plejecentre:

Margrethelund, Dronninglund

Stengaardscentret, Hjallerup

Hellevadlund, Klokkerholm

Rosengården, Jerslev

Elmehøj, Ø. Brønderslev

Stenumgård, Stenum

Valdemarsgade, Brønderslev

Støberiet, Brønderslev

Kornumgård, Brønderslev

Aktivitetstilbud:

Grønningen, Brønderslev

Rosendalcentret, Agersted

Beslutning

Der planlægges besøg på Rosengården og Elmehøj den 3. marts eller evt. den 10. marts 2015.

Stengårdscentret og Hellevadlund den 4. maj eller evt. den 11. maj 2015.

Margrethelund og Rosendalcentret den 19. maj 2015.

Kornumgård og Grønningen aftales senere.

Stenumgård og Valdemarsgade er besøgt.

Til toppen


8. Planlægning af næste orienteringsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægning af næste orienteringsmøde.

Beslutning

Orienteringsmødet afholdes den 14. april 2015 i Rosendalscentret i Agersted.

Efterrårets orienteringsmøde bliver den 15. september 2015 og planlægges afholdt på Grønningen.

Til toppen


9. Benyttelse af flexaktivitet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af visiteret kørsel til aktiviteter.

Sagsfremstilling

Formanden vil underbygge punktet på mødet.

Beslutning

Ældrerådet er blevet gjort bekendt med de problemstillinger, der har været for vore ældre med overgangen til flextaxakørsel til vore aktivitetscentre.

Set i lyset heraf vil Ældrerådet anmode Ældreomsorgsudvalget om at overveje at lade de ældre gøre brug af flexaktivitet, et tilbud under flextaxakonceptet. Flexaktiviteten er en visiteretordning, som tilgodeser de behov, den ældre har.

Som det er med den nuværende ordning, kan de lange ventetider i begge ender af aktivitetsbesøget resultere i, at den ældre helt vælger tilbuddet fra med ufrivillig ensomhed til følge.

Visiteringen til flexaktivitet kan med fordel overlades til aktivitetsmedarbejdere på line med den tidligere kommunale ordning,

Bilag udleveret på mødet vil blive overdraget til Henrik Aarup-Kristensen til videreformidling til Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


11. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning

Møde i Aabybro den 23. februar 2015.

Brev vedr. brandsikring.

Den nye Ældrechef deltager på næste møde.

Tilbud om foredragsholder.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ikke nogen.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde er den 26. januar 2015

Til toppen

Opdateret 26. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer