Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 24. februar 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af referat.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 26. januar 2015.

Beslutning

Referat blev godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 9. februar 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status for Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Statusnotat fremsendes til behandling i Ældreomsorgsudvalget. Ældrepuljen har til formål at sikre, at de ældre kan fortsætte med det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet indsats kan klare sig selv. Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende det udarbejdede statusnotat.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældrepuljens projekter har kørt siden foråret 2014. Det er nu blevet tid til at gøre status, og få vist hvordan projekterne udvikler sig, og hvilke opmærksomhedspunkter, der vil være i den kommende tid.

Der er igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Velfærdsteknologi på Stenumgård.

Statusnotatet indeholder en kort gennemgang af hvert enkelt projekt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender statusnotatet.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Rehabilitering - servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

Den 1. januar 2015 trådte servicelovens § 83a i kraft. Den nye paragraf omhandler rehabilitering og skal hjælpe kommunerne til at arbejde mere systematisk med rehabilitering ud fra en entydig lovmæssig ramme. Samtidig skal borgere tilbydes et rehabiliterende forløb, inden de modtager hjemmehjælp efter SEL § 83.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at godkende kommissorium og tidsplan for arbejdet med SEL § 83a samt beslutte, hvorvidt de private leverandører af hjemmehjælp fremadrettet skal levere rehabilitering i Brønderslev Kommune.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I de fleste danske kommuner arbejdes der i dag med rehabilitering, men på meget forskellige måder og med afsæt i forskellige lovparagraffer. På baggrund heraf trådte en ny lov i kraft den 1. januar 2015, som forpligter kommunerne til at tilbyde rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. Det betyder, at kommunerne skal arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles lovgrundlag, som gør det muligt nationalt at sammenligne rehabiliteringsindsatserne.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a

Når en borger søger om hjemmehjælp efter SEL § 83, skal kommunen først foretage en individuel og konkret vurdering af, om borgeren vil kunne forbedre sin funktionsevne – fysisk, psykisk eller socialt. Er der rehabiliteringspotentiale, tilbydes borgeren et rehabiliteringsforløb efter SEL 83a.

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende og tidsafgrænset forløb, som skal tilrettelægges ud fra en helhedstænkning og tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Forløbet udføres i et tværfagligt samarbejde og dialog mellem borgeren og relevante faggrupper.

Der skal fastsættes individuelle mål i samarbejde med borgeren som løbende justeres, hvis dette er nødvendigt. Målene og tidsrammen for rehabiliteringen skal indgå i en samlet beskrivelse.

Under rehabiliteringsforløbet skal borgeren have den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten tilpasses løbende udviklingen i borgerens funktionsevne – uanset om udviklingen er positiv eller negativ.

Når forløbet er afsluttet, skal borgeren – hvis denne stadig har et behov – tilbydes hjemmehjælp efter SEL 83.

Den nye lovændring understøtter således princippet om hjælp til selvhjælp og muliggør en mere smidig hjælpeindsats i et motiverende og dialogisk samarbejde mellem borgeren og kommunen, som sætter fokus på en bedre livskvalitet.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a i Brønderslev Kommune

Lovændringen lægger rehabilitering ind under Serviceloven, som i Brønderslev Kommune hidtil er blevet bevilget efter sundhedslovens § 119. Dette har blandt andet udelukket de private leverandører af hjemmehjælp fra at varetage rehabiliteringsopgaver. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de private leverandører skal have mulighed for at varetage rehabiliteringsopgaver.

Samtidig vil lovændringen medfører en forandring af organiseringen, rammesætningen og opgaverne i forhold til de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI). Forandringsprocessen skal således også sigte mod at imødegå opmærksomhedspunkterne, der blev afdækket ved evalueringen af FRI i efteråret 2014, herunder:

 • FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet.
 • De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015.
 • FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå.
 • Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør, at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 • Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling.
 • Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv.
 • Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv.
 • Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender det udarbejdede kommissorium og tidsplan samt beslutter, hvorvidt de private leverandører skal varetage rehabiliteringsopgaver i Brønderslev Kommune.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte, men vil blive nærmere beskrevet, når form og indhold i forhold til rehabiliteringsforløbenes udformning er udarbejdet.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Overvågning af vagtcentral


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Visitationen, Ældre og Hjælpemidler har det overordnede ansvar for service og drift af vagtcentralen, som håndterer kommunens nødkald til udeboende borgere.

Det er i løbet af 2014 oplevet, at vagtcentralen har været ude af drift 3-4 gange – oftest på grund af tordenvejr – i op til flere timer, før bagvagts-personalet har opdaget fejlen og fået iværksat løsning af problemet.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Driftsnedbrud af vagtcentralen betyder, at kommunens ca. 400 aktuelle brugere af nødkald ikke har mulighed for at komme igennem til personale ved aktivering af nødkaldet. Dette skaber stor utryghed blandt borgere og pårørende.

Visitationen, Ældre og Hjælpemidler har nu indkøbt automatisk overvågning af kommunens vagtcentral for nødkald ved firmaet, som leverer vagtcentralen og nødkaldene. Det pågældende firma overvåger nu fremadrettet Brønderslev Kommunes nødkald løbende 24 timer i døgnet alle dage om året og reagerer ved at kontakte servicetekniker med det samme, når der opleves nedbrud eller fejl på linjerne. Denne ordning har kostet ca. 18.000 kr. i etablering. Hertil kommer løbende abonnement på 199 kr./måned. Ordningen finansieres af hjælpemiddelbudgettet.

Der har i løbet af 2014 været iværksat arbejde med henblik på at oprette samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Aalborg Kommunes bemandede vagtcentral for nødkald. Dette har vist sig at være en meget omkostningstung løsning, idet Aalborg Kommune p.t. anvender speciel software, som kræver udskiftning af alle Brønderslev Kommunes 450 analoge nødkald samt en fysisk omkodning af alle nødkald i kommunen. Der arbejdes derfor ikke videre med denne løsning, før Aalborg Kommune eventuelt får udskiftet deres software, som let kan håndtere Brønderslev Kommunes nødkald.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


8. Evaluering af de Fælles Rehabiliterende Indsatser


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/SS/ÆO/ÆR

I juli 2013 blev de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) udrullet i hele ældreområdet i Brønderslev Kommune efter at have kørt som et pilotprojekt siden 2011. Med udrulningen blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI – både økonomiske og organisatoriske – skulle evalueres efter ca. et år. Evalueringen er foretaget i efteråret 2014.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Byrådet traf med vedtagelsen af budget 2013 beslutning om fuld udrulning af FRI og en tilhørende besparelse på 5,6 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. 2014. Denne beslutning er konkret udmøntet på byrådsmødet den 27. februar 2013.

FRI udsprang dels af et ønske om at arbejde rehabiliterende og dels et behov for at realisere en besparelse på hjemmehjælpsområdet, og blev rullet ud i juli 2013. Dette betød en ændret tilgang til borgeren, hvor fokus blev flyttet fra styring på adgang til ydelser til effekten af indsatser. Det vil sige, man ønskede at sikre, at hjælpen blev koordineret, sammenhængende og forudsigelig, så det var den enkelte borgers behov, der var omdrejningspunktet for indsatsen – og ikke systemet.

I den forbindelse blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI, den ændrede tilgang til borgeren og ressourcetænkningen skulle evalueres ca. et år efter implementeringen. Evalueringsrapporten er udarbejdet i efteråret 2014.

Evalueringen viser, at FRI har haft en positiv effekt. Den økonomiske effekt kommer til udtryk ved, at der – ved at bevilge træning før varig hjælp – kan realiseres en besparelse, idet borgerne oftest bliver helt eller delvist selvhjulpne.

Tværfagligheden i FRI har været med til at øge arbejdsglæde, faglighed og videndeling for medarbejderne. Samtidig har tværfagligheden gjort det lettere at komme hele vejen rundt om borgeren ud fra en helhedstænkning. Dette har medført positive resultater for de fleste borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der på baggrund af rapporten arbejdes videre med følgende anbefalinger:

 1. FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet.
 2. De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015.
 3. FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå.
 4. Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør, at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 5. Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling.
 6. Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv.
 7. Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv.
 8. Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører.
 9. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.
 10. Overordnet model for projektimplementering i fagenheden.

Derudover bliver der i disse dage behandlet et lovforslag i Folketinget, som handler om, at alle kommuner i landet skal tilbyde borgere, der søger kommunen om hjemmehjælp efter SEL § 83, et rehabiliterende forløb, inden der ydes varig hjælp. Med en rehabiliterende indsats effektueres princippet om hjælp til selvhjælp, så man kan forblive længst muligt i eget hjem.

De primære rationaler for lovforslaget er, at sikre de ældres tilfredshed og øge disses livskvalitet i forhold til selvstændighed og selvbestemmelse samtidig med, at der kommer en besparelse i kommunerne.

Landets kommuner forpligtes således til at arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles udgangspunkt og et fælles lovgrundlag, og loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2015.

Hvis loven vedtages, skal der arbejdes videre med anbefalingerne med henblik på at imødegå kravene, som forudsættes i loven. Samtidig skal der sikres en kobling til Brønderslev Kommunes hidtidige rehabiliterende indsatser, FRI, så læringen, der er opnået i processen, bruges i det videre udviklingsarbejde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning og godkender, at der arbejdes videre med anbefalingerne.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd 3. december 2014, pkt. 3:

Det er vigtigt at høringssvarene indgår i overvejelserne om den fremadrettede organisering.

Af de 10 punkter fremhæves punkterne 4 og 5 som særligt væsentlige.

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2014, pkt. 4:

Udvalget er orienteret om MED Sundhed og Velfærds udtalelse.

Udvalget ser frem til at drøfte fastlæggelse af serviceniveauet, som skal udmønte den nye lovgivning, der forventes at gælde fra 1. januar 2015.

Udvalget lægger vægt på, at rapportens anbefalinger inklusiv udtalelserne fra MED indgår, når den fremadrettede tilrettelæggelse af den rehabiliterende indsats skal fastlægges i overensstemmelse af den nye lovgivning.

Fagenhedens forslag godkendt.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status for Projekt Spise-Sammen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Projekt Spise-Sammen har nu kørt i 1 år. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et statusnotat vedrørende Spise-Sammen.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Projekt Spise-Sammen har nu været igennem sit første år. Projektet er blevet godt modtaget af både de frivillige Centerråd og de medvirkende borgere.

Der bliver på nuværende tidspunkt afholdt Spise-Sammen arrangementer i følgende byer:

 • Agersted (Rosendalcentret)
 • Hjallerup (Stengårdscentret)
 • Asaa (Kulturhuset)
 • Jerslev ("Graverhuset" v/kirken)
 • Brønderslev (Grønningen).

Der er koblet en lokal aktivitetsmedarbejder på til hvert sted, da dennes viden og kendskab til lokalområdet er til stor gavn for projektet.

Der vil i 2015 være fokus på følgende:

 • Overvejelser omkring 1:1 spiseven, hvor man kan tage en borger med ind og spise et måltid mad i Grønningens Cafe
 • Hvor der ellers kunne være mulighed for afholdelse af Spise-Sammen arrangementer
 • Hvordan projektet kan bestå og udvikle sig - til gavn for de deltagende borgere og de frivillige Centerråd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender statusnotatet på projektet.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne 2014-2017


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

I økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne fra 2014-2017 effektiviserer for til sammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

KL og Regeringen har i økonomiaftalen for 2014, indgået aftale om, at der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af moderne velfærdsteknologier i kommunerne.

Formålet er, at der i fælleskommunalt regi samles og spredes viden om brug af velfærdsteknologi, og at der afstedkommes en national effektivisering på til sammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Det betyder, at kommunerne I perioden 2014-2017 skal fokusere på fire velfærdsteknologiske initiativer, henholdsvis forflytningsteknologi – fra 2-1, vasketoiletter, spiserobotter samt bedre brug af hjælpemidler. Initiativerne skal medvirke til at øge borgerens selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgange.

DE 4 INITIATIVER

Forflytningsteknologi – fra 2-1

Med moderne liftsystemer – forflytningsteknologier – kan man mere hensigtsmæssigt flytte borgere med fysiske funktionsnedsættelser, og dermed gøre det muligt at gå fra to til en medarbejder. Dette initiativ retter sig således mod en ændring af arbejdsgangene i kommunen i forhold til forflytning. Samtidig frigøres medarbejderressourcer, og det fysiske arbejdsmiljø forbedres, da medarbejderne undgår tunge løft. Borgeren vil opleve den samme tryghed i forflytningen og en bedre kontakt med medarbejderen, da der bliver et naturligt samarbejde omkring hele opgaveløsningen.

Vasketoiletter
Vasketoiletter kan i nogle tilfælde gøre borgere helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøg. Derved kommer borgeren til at opleve mere værdighed – og derigennem en bedre livskvalitet – i hverdagen, samtidig med at arbejdsmiljøet forbedres for medarbejderne.

Spiserobotter
Borgere med funktionsnedsættelser i arme og hænder er ofte ud af stand til at indtage måltider uden hjælp, og hjælp til spisning er en meget ressourcetung opgave, da det indebærer, at medarbejderen skal forstå, hvor hurtigt, hvor meget og i hvilken rækkefølge, borgeren ønsker at indtage sit måltid. Brug af spiserobot vil derfor ikke kun frigøre medarbejderressourcer, men vil også kunne gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med indtagelse af måltider og herigennem opnå en bedre livskvalitet.

Bedre brug af hjælpemidler

Dette initiativ retter sig ikke kun mod at introducere konkrete hjælpemidler hos borgerne. Det handler især om at anvende hjælpemidlerne i et rehabiliterende øjemed. Fokus for dette initiativ er derfor sammenhængende i et borger- og medarbejderperspektiv, da en borger med funktionsnedsættelse kan genvinde, udvikle eller vedligeholde sin funktionsevne og dermed blive mere selvhjulpen samtidig med, at der – fra medarbejdernes side – tænkes i brugen af hjælpemidler kombineret med en rehabiliterende tilgang.

Metode
KLs Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet vejledninger og værktøjer til implementeringsarbejdet og anbefaler, at kommunerne arbejder med en ”gevinsttræ-metode” til implementeringsarbejdet. Det er en metode, der strukturerer og styrer de processer, som en succesfuld implementering af velfærdsteknologiske løsninger kræver.

Samtidig giver metoden mulighed for at skabe overblik og sammenhæng mellem kommunens mål for ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger, forandringerne som teknologierne skal afstedkomme, parametrene forandringen skal måles på samt hvilke af kommunens egne visioner og mål, der sætter retningen på forandringen.

Den videre proces

Medarbejdere i fagenheden, som skal forestå arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, er tilmeldt KLs gevinsttræ-kursus den 11. marts 2015.

I første kvartal af 2015 – konkret i uge 3 til 5 - igangsættes en statusmåling på det velfærdsteknologiske arbejde. Der er modtaget materiale til dataindsamling. Der var deadline for svar den 30. januar 2015.

Herudover skal der udarbejdes handlingsplaner for henholdsvis Ældreområdet samt Det Specialiserede Voksenområde i forhold til implementeringsarbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte.

Økonomi

Regeringen og KL er tidligere blevet enige om at der i kommunerne i perioden 2011-2015 skulle gennemføres digitaliseringsprojekter med henblik på at realisere et potentiale i kommunerne på 2 mia. kr. i 2015. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 13 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev det besluttet, over en 4-årig periode, at indarbejde en årlig besparelse på 0,25% af serviceudgifterne indenfor en række områder som forventede gevinster ved digitalisering, effektivisering og velfærdsteknologi.

Konkret betyder det, at der er indarbejdet følgende sparekrav for henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2013-2016:

Besparelse pr. Udvalg (1.000 kr.)

2013

0,25%

2014

0,50%

2015

0,75%

2016

1%

Ældreomsorgsudvalget

740

1.480

2.220

2.960

Social- og Sundhedsudvalget

564

1.129

1.693

2.258

Med henblik på at opnå besparelsen indenfor tidsperioden blev det samtidig besluttet at afsætte en anlægspulje på 4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, da der ofte kræves en vis investering for at opnå forventede effekter.

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt at sætte særlig fokus på de fire nævnte initiativer i perioden 2015-2017. Dette med henblik på at kommunerne kan frigøre 500 mio. kr. i 2017. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 3,1 mio. kr.

Den forventede besparelse ved de fire initiativer er ikke indarbejdet i budgettet for hverken 2015 eller overslagsårene.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Kommunale økonomiske konsekvenser af Asaa Friplejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Nye beregninger viser, at Brønderslev Kommune ved etablering af Asaa Friplejehjem får en årlig merudgift på mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. under forudsætning af, at plejecenteret får alle pladser besat hele året. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Nye beregninger viser, at det bliver dyrere for Brønderslev Kommune end først beregnet, når Danske Diakonhjem åbner et nyt plejehjem med plads til 30 beboere i Asaa. Det skyldes, at der ved den første beregning var taget udgangspunkt i de borgere, der i dag bor på et plejecenter i kommunen, men som er visiteret hertil af andre kommuner. Denne gruppe borgere har i gennemsnit et større behov for hjælp og pleje end de borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads af Brønderslev Kommune og vælger en plads beliggende i Brønderslev Kommune. Den gennemsnitlige årlige pris for en kommunal plejebolig i Brønderslev Kommune er 398.000 kr. Taksterne for personlig og praktisk hjælp på Asaa Friplejehjem er følgende:

Ydelse

Pris pr. døgn

Pris pr. år

Personlig og praktisk hjælp ved færre end 24 timer pr. 4 uger

292 kr.

106.580 kr.

Personlig og praktisk hjælp ved 35-106 timer pr. 4 uger

891 kr.

325.215 kr.

Personlig og praktisk hjælp ved mere end 106 timer pr. 4 uger

1.800 kr.

657.000 kr.

Hertil kommer indirekte udgifter på 178 kr. pr. døgn svarende til 64.970 kr. pr. år.

Under forudsætning af, at plejehjemsbeboerne fordeler sig med 20 %, der modtager færre end 24 timers hjælp pr. 4 uger, 60 %, der modtager 35-106 timers hjælp pr. 4 uger og 20 %, der modtager mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger, får Brønderslev Kommune en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. inklusiv øvrige omkostninger, hvis alle pladser på Asaa Plejehjem bebos af borgere, der er visiteret af kommunen selv. Kommunernes Landsforening har dog tidligere rejst kritik af denne vægtning og vurderer, at det gennemsnitlige behov for hjælp og pleje dermed bliver kunstigt lavt, hvorfor den beregnede gennemsnitlige takst på Asaa Friplejehjem skal betragtes som en minimumstakst.

Hvis plejecenterbeboerne i stedet fordeler sig med 15 %, der modtager færre end 24 timers hjælp pr. 4 uger, 65 %, der modtager 35-106 timers hjælp pr. 4 uger og 25 %, der modtager mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger medfører det en forøgelse af de samlede udgifter for 30 borgere på Asaa Plejehjem, visiteret af Brønderslev Kommune på ca. 600.000 kr. således, at merudgiften for Brønderslev Kommune bliver 1,8 mio. kr.

Taksten for personlig og praktisk hjælp betales af den visiterende kommune, men skal plejehjemsbeboere visiteret til Asaa Friplejehjem have supplerende lægehjælp eller sygeplejefaglig hjælp, betales denne af Brønderslev Kommune uafhængigt af hvilken kommune, der har visiteret borgeren.

30 beboere på Asaa Plejehjem forventes derfor samlet set at betyde en merudgift for Brønderslev Kommune på mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. pr. år. Ovenstående udregninger uddybes i notat, som er vedlagt sagen som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Status pr. januar 2015 vedr. velfærdteknologi på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Besparelser i forbindelse med indførelse af velfærdsteknologi.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældreområdet skulle i 2014 spare 1,5 mio. kr. og 2,2 mio. kr. i 2015 via velfærdsteknologi.

Ved udgangen af året har Ældreområdet 62 loftslifte, 20 elektriske bade- og toiletstole samt 2 vasketoiletter. Desuden er der 28 vasketoiletter, der er klar til brug til Støberiet.

6 % af borgerne, der er tilknyttet centrene eller hjemmeplejen forflyttes via 2=>1.

Distrikterne har i 2014 sparet 230.400 kr. på baggrund af mindre visiteret tid via forflytning 2=>1.

Det kan konstateres, at der ikke har været en økonomisk besparelse via dette på centrene, da der før kun var 2 personer til selve forflytningen, ikke til selve plejen. Det betyder, at det er ganske få minutter, der spares hos den enkelte borger.

Det skal dog påpeges, at det opleves, at kvaliteten i plejen hos den enkelte borger er steget de steder, hvor borgeren kan forflyttes ved hjælp af en person, da der er mere ro i forflytningssituationen.

Det er forflytningsvejlederen, der tager beslutningen om, hvilke borgere, der kan forflyttes ved hjælp af 1 person, og er de i tvivl, rådfører de sig med Ældreområdets forflytningskonsulent.

For at opnå 2,2 mio. kr. besparelse i området i 2015 er det nødvendigt at vurdere genbesættelse af ledige stillinger. Området følges meget tæt med henblik på at estimere, om undladelse af at genbesætte stillinger er nok til at opnå besparelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


13. Utilsigtede hændelser 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR, SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2014.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 er der rapporteret 947 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2013 var 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Ældreområdet

396

298

42

7

11

754

Sundhed og Handicap

108

68

0

2

7

185

Visitationen

0

0

0

4

4

8

Private udbydere

0

0

0

0

0

0

I alt

504

366

42

13

22

947

Af de rapporterede UTH omhandler patientuheld overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Medicin er i stor udstrækning glemt medicin. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”. Hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Fokusområdet i 2014 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af urinvejsinfektion, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013 til 42 i 2014.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til de utilsigtede hændelser undersøges, sådan at der kan opnås læring og derpå ændre og forebygge fremtidige utilsigtede hændelser. Her ses en udvikling fra 57 hændelsesanalyser i 2013 til 144 i 2014.

Fokus for 2015 vil være fortsat implementering af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden. Sygeplejersker og hygiejnekontaktpersoner vil blive undervist i alle infektionsdefinitioner i forhold til UTH.

Nyansatte, private udbydere samt sygeplejestuderende, SSH – og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Misbrugsområdet vil få en generel undervisning. Der vil i flere områder ske opfølgende undervisning i UTH.

Kampagnemateriale fra Sundhedsstyrelsen til oplysning til borgere/pårørende om UTH samt omhandlende UTH i forhold til medicinsk udstyr/hjælpemidler vil blive udbredt.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Brønderslev Kommune, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives input til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Status vedr. strukturændring på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Udkast til kommissorium samt procesplan vedrørende omstrukturering af Ældreområdet.

Ældrerådet bedes udarbejde et høringssvar.

Sagsfremstilling

Med baggrund i aftalepunkterne i budget 2015 skal der foretages en omstrukturering af Ældreområdet og en optimering af ledelsesstrukturen i ældreafdelingen. Den erfarede viden fra de tidligere strukturændringer vil blive medtaget i arbejdet med den nye omstrukturering - både omkring ændringen af strukturen samt optimeringen af ledelsen.

Formål

Formålet med omstruktureringen og optimeringen af ledelsesstrukturen er at sikre en organisering af Ældreområdet, der effektivt fagligt og økonomisk optimalt vil være i stand til at håndtere fremtidens opgaver og udfordringer til borgernes og brugernes tilfredshed.

Der gennemføres derfor en proces, hvor der skal skabes et kvalificeret grundlag og anbefaling til den kommende struktur indenfor Ældreområdet. Det nye struktur forslag vil blive behandlet af Ældreomsorgsudvalget på møde den 28. maj 2015.

Processen gennemføres som en åben og gennemsigtig proces med inddragelse af medarbejdere og ledere fra Ældreområdet.

Kommissorium samt procesplan har endnu ikke været sendt til høring i de medarbejdergrupper, der kan blive påvirkede af omlægningen. Ældrechefen orienterede mundtligt om udkast til kommissorium og procesplan på møde den 11. februar 2015 i MED-udvalget for Sundhed og Velfærd. MED-udvalget gav udtryk for, at de ønskede en hurtig proces og udkast til kommissorium og procesplan skulle behandles på møde i Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015.

Fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt Lokal-MED fra Ældreområdet vil blive inddraget, som det fremgår af udkast til kommissorium og procesplan.

Udkastet til kommissorium og proces plan skal behandles på Ældreomsorgsudvalgsmødet den 26. februar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter udkast til kommissorium og procesplan.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

P.t ingen bemærkninger

Beslutning

Ældrerådet udtaler:

 • Ældrerådet kan tilslutte sig udkast til kommissorium for omstrukturering af Ældreområdet og optimering af ledelsesstrukturen i ældreafdelingen.
 • Ældrerådet ser frem til at blive inddraget i arbejdet, og stiller sig til rådighed, med de forudsætninger Ældrerådet besidder.
 • Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes hen mod en struktur, der er fremtidssikret, således at der gives området arbejdsro i en længere periode.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Procedure i forbindelse med magtanvendelsesmidler på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

I forlængelse af en sag i Aalborg Kommune fra oktober 2014, hvor brugen af en stofsele til fastholdelse af en borger muligvis kan kædes sammen med borgerens dødsfald, ønsker Fagenheden for Sundhed og Velfærd at orientere Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om proceduren i forhold til dette på Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Med afsæt i den omtalte sag har Revas givet en række anbefalinger heriblandt:

 1. På en række områder skal der udarbejdes lokale retningslinjer, som er kortfattede, tydelige og let læselige. De bør desuden være samlet ét sted, som er let tilgængelig for alle medarbejdere. Her tænkes eksempelvis på retningslinjer for brug af ”springer” (personale, der deles mellem 2 eller flere afdelinger), tilkald af vagtlæge, kontakt til alarm central (112), tilsyn ved brug af sengehest og stofsele og så videre.
 2. Der kan med fordel udarbejdes enkle og tydelige instrukser, som er fælles for alle, på en række områder. Det kan for eksempel være kontakt til alarm centralen (112), kontakt til hjemmesygeplejen, tilkald af læge og meget andet
 3. Det bør sikres, at der altid ved ibrugtagning af et hjælpemiddel foreligger en instruktion.

Brønderslev Kommune har procedurer for det beskrevne, og er pt. ved at udarbejde instruks for rekvirering af magtanvendelsesmidler.

 1. Stofseler kan med fordel kræves rekvireret i hvert enkelt tilfælde og være forbundet med en samtidig ansøgning om godkendelse og brug. Det vil kræve et særligt beredskab, som kan reagere meget hurtigt og ideelt set på alle tider af døgnet og året. Det kan samtidig være med til at sikre, at de anvendte seler lever op til godkendelseskrav (CE-mærkning m.v.)

Som direktør Henrik Aarup-Kristensen orienterede om pr. mail den 4. november 2014, benytter Ældreområdet ikke på nuværende tidspunkt fikseringsseler til sengen, og der er ingen plejecentre, der har disse liggende. Skulle det blive aktuelt, vil fikseringsselen blive rekvireret via visitationen, hvilket sikrer, at magtanvendelsesmidlet lever op til godkendelseskrav. Samtidig vil magtanvendelsesmidlet blive leveret sammen med en instruktion for bruget af det.

Den enkelte leder vurderer altid behovet og har ansvaret for at kalde ekstra personale ind, når der er brug for det.

 1. Det kan med fordel, gennem uddannelse, sikres, at ledelserne på alle kommunens plejehjem har ensartet og korrekt forståelse af reglerne om fysisk magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det gælder ikke mindst dels på områder, hvor reglerne kan være vanskelige at fortolke, dels vedrørende sjældent forekommende situationer, hvor indgreb kan komme på tale.

I Brønderslev Kommune har Visitationen ansvaret for at godkende magtanvendelse og visitation af magtanvendelsesmidler.

En af Ældreområdets ledere er nøgleperson vedrørende magtanvendelse. Hun sørger for at holde området orienteret vedrørende nyt indenfor området, og tilbyder også undervisning både til ledere og personale.


Personalet på demensafdelingerne har været på demenskursus ultimo 2014, hvor den ene dag omhandlede magtanvendelse. Personalets viden er derfor ført ajour.

 1. Det bør sikres, at der i Demenshuset altid er mindst én medarbejder til stede i alle døgnets timer, og at de rette kvalifikationer er til stede. Det bør løbende vurderes, om den samlede faglighed modsvarer beboernes individuelle og samlede behov.

I Brønderslev Kommune er udgangspunktet, at der altid er personale til stede på demensafdelingerne. Der kan dog opstå situationer, hvor en medarbejder er nødt til at forlade afdelingen. Det kan være i de tilfælde, hvor en beboer forlader afdelingen, eller at det er nødvendigt, at der er 2 medarbejdere til at hjælpe en beboer. Skulle en sådan situation opstå, vil personalet hjælpe hinanden på tværs af grupperne.

 1. Der bør være enkel, hurtig og almindelig kendt adgang til at få besvaret tvivlsspørgsmål på området, også udenfor forvaltningens åbningstider.

I Brønderslev Kommune er der procedurer for, hvordan medarbejdere får svar på eventuelle spørgsmål udenfor forvaltningens åbningstid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne mere selvhjulpne med medicinhåndtering


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Mange borgere i Danmark indlægges hvert år på grund af forgiftninger og faldulykker som følge af forkert brug af medicin. Endvidere har borgere, der lider af gigt eller Parkinsons sygdom ofte svært ved at åbne medicinpakkerne. Derfor ønsker NOPII projektet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb, bestående af 7 nordjyske kommuner) at få godkendt vedlagte udbudsmateriale med henblik på at gennemføre indkøb af innovative løsninger på medicinområdet.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

NOPII projektet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb, bestående af Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner) udvikler en ny praksis for tværkommunale indsatser på sundheds-, ældre- og handicapområderne, som dels stimulerer virksomhedernes konkurrenceevne på det velfærdsteknologiske område, og dels reducerer den enkelte kommunes udviklingsomkostninger til innovativ efterspørgsel.

I Danmark indlægges årligt op mod 158.000 borgere på grund af forkert brug af medicin. De 7 Nordjyske kommuner i NOPII projektet har årligt estimerede omkostninger på ca. 131 mio. kr. i forbindelse med håndtering af borgerens medicin.

Det kan have alvorlige konsekvenser ikke at have fuld kontrol over, hvor meget medicin der er taget præcist hvornår, specielt for ældre der ofte tager flere slags medicin fra forskellige pakninger på forskellige tidspunkter af døgnet. Det kan være svært at bevare overblikket, og det kan desværre betyde, at nogle kommer til at tage for meget medicin, og det øger risikoen for bivirkninger, faldulykker og forgiftninger. Det er desuden et kendt problem, at for eksempel borgere, der lider af gigt eller Parkinsons sygdom, har svært ved at åbne medicinpakkerne.

På baggrund af dialog med markedet har udgangspunktet for udbuddet været at efterspørge en løsning, som ikke eksisterer på markedet i dag, og som følger markedsudviklingen i hele kontraktperioden.

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes ønsker og behov, som er identificeret igennem undersøgelser med medarbejdere og borgere og dataindsamlinger hos kommunerne.

For at give virksomhederne de bedste muligheder for at lave tilbud med de nyeste og innovative løsninger på området, er udbudsmaterialet lavet som et funktionsudbud, hvor virksomhederne kan byde ind med mange forskellige løsninger med henblik på at øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og korrekt ophældning og indtagelse af medicin, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres. Udbudsmaterialet, der ønskes godkendt er vedlagt som bilag. Undtaget er dog tro- og loveerklæring, tilbudsskema A-E samt skema til indgivelse af generelle oplysninger om tilbudsgiver.

Som Bilag 4 - Økonomisk baseline findes et estimat på den mulige besparelse ved implementering af innovative løsninger til medicinhåndtering. Det skal understreges, at estimering af de kommunale udgifter ikke er et udtryk for det forventede potentiale, fordi tilbudsgivers løsning(er) formodentlig ikke vil kunne favne alle de borgere, der får hjælp til medicin. Dertil kommer, at tilbudsgivers løsning(er) også indbefatter nogle anskaffelses- og driftsudgifter, som skal medregnes i en businesscase. Endvidere gøres der opmærksom på, at hjælpen til medicin skal ses i sammenhæng med hele indsatsen omkring borgeren. I forbindelse med 2/3 af alle besøg til medicin modtager borgeren således også anden hjælp end til medicinhåndtering (praktisk hjælp og/eller personlig pleje), og i disse tilfælde vil der derfor stadig være behov for besøg til borgeren på trods af, at borgeren er selvhjulpen omkring sin medicin. Kørslen, som udgør en væsentlig tid og dermed udgift i forbindelse med at levere hjælp til medicin, vil derfor ikke kunne reduceres i de tilfælde, hvor det alligevel kræver besøg i hjemmet. I beregningerne indgår udgift til kørsel i timetaksterne. Et evt. provenu ved gennemførelse af dette udbud skal medgå til at finansiere den i budgettet indarbejdede besparelse vedr. velfærdsteknologi.

Udbuddet forventes gennemført i perioden januar til september 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 28. januar 2015, pkt. 3:

Godkendt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Planlægning af fællesmøde med Ældreomsorgsundvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. september 2013 blev det besluttet at holde 2 årlige møder mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet. I indeværende år er møderne den 9. april og 29. oktober.

Formanden for Ældreomsorgsudvalget har foreslået et punkt om "kørselsordninger" evt. med deltagelse fra NT.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til en dagsorden.

Beslutning

Ældrerådets foreløbige punkter til dagsorden ved fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget er følgende:

 • Hvordan planlægges budgetproceduren i år?
 • Ældrerådet foreslår, et besøg på Fremtidens Plejehjem, sammen med Ældreomsorgsudvalget.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


18. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


19. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelser ved formanden.

Beslutning

10. marts 2015 plejehjemsbesøg, Elmehøj kl. 9.00 og Rosengården kl. 11.00.

4. maj 2015 plejehjemsbesøg, Center Hellevadlund kl. 9.00 og Center Stengården kl. 11.00. Ældrerådet er indbudt til frokost.

Orienteringsmøder:

 • Forårsmøde afholdes 14. april 2015 på Rosendalcentret kl. 13.30.

Dagsorden udfærdiges primo marts 2015. Indbydelser udsendes 3 uger før mødets afholdelse.

 • Efterårsmøde afholdes 16. september 2015 i Grønningen kl. 13.30.
 • Tilmelding til Ældrepolitisk konference, Nygård strand den 11.-12. maj 2015. Ældrerådet er tilmeldt, og seminarer er forhåndsreserveret.
 • Fælles Regionsrådsmøde 2. december 2015.
 • Formanden afholder 26. februar 2015 foredrag i Smedegade centret.
 • Formand og næstformand deltager 12. marts 2015 i Regionsmøde for Ældreråd.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


20. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet planlægger at komme med forslag til en Ældrepolitik. En sådan findes ikke i Brønderslev kommune i dag.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


21. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ikke nogen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


22. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 7. april 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer