Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. april 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar 2015.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


4. Den ældre medicinske patient


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over, hvilke indsatser der har været arbejdet med omkring Den ældre medicinske patient.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Samarbejdet omkring Den ældre medicinske patient er forankret i Sundhedsaftalen 2011-2014 og videreført i grundaftalen i Sundhedsaftalen for 2015 - 2018. Formålet med sundhedsaftalen var blandt andet at konkretisere initiativet vedrørende særligt svækkede ældre patienter og skabe et fælles billede af, hvordan der arbejdes med forløbskoordinatorfunktioner i forhold til den ældre medicinske patient i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Neden for følger en kort gennemgang af hvilke initiativer, der har været igangsat i Ældreområdet siden maj 2014. Fælles for indsatserne er, at de har et forebyggende sigte. Det kan være for at forebygge indlæggelser eller genindlæggelser. Det er naturligvis til gavn og glæde for den enkelte borger, men har også betydning for den kommunale medfinansiering. Ved flere af indsatserne er kommunen afhængig af almen praktiserende læges deltagelse og velvilje i forbindelse med indsatserne.

Opfølgende hjemmebesøg

Opfølgende hjemmebesøg har til formål at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der udskrives fra sygehusindlæggelse. Opfølgende hjemmebesøg tilbydes til borgere over 65 år, som opfylder kriterierne herfor. Mødet foregår i borgerens eget hjem med deltagelse af egen almen praktiserende læge og en kommunal hjemmesygeplejerske. Der er afsat 1 time til besøg inkl. transport, og under selve besøget tages der hånd om de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes følges der op på den plan, der er lagt fra sygehusets side. Medicinen gennemgås og der tales om det, der ellers forekommer naturligt. Pårørende har også mulighed for at deltage. Besøget skal ligge max en uge efter udskrivelse eller hurtigst muligt derefter. Den største udfordring omkring de opfølgende hjemmebesøg er den manglende kapacitet hos almen praksis.

Audit

Som led i arbejdet med implementeringen af Sundhedsaftalen har der været fokus på sektorovergange og samarbejdet om borgerforløb mellem almen praktiserende læge og kommunerne. Et audit er en systematisk metode til at arbejde med kvalitet i egne tilbud og praksis. Det grundlæggende i metoden er at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis. Et audit gennemføres én gang om året ved at der udvælges 15 tilfældige borgerforløb, hvor hjemmesygeplejersken og borgerens egen læge har talt sammen angående en akut/subakut problemstilling hos borgeren. Akutte problemstillinger er problemer, der skal handles på umiddelbart og subakutte er problemer, der skal handles på hurtigt. Forløbskoordinatoren kontakter almen praksis og relevant personale i kommunen og stiller dem en række spørgsmål om forløbet. Herefter behandles forløbene i anonymiseret form i den nedsatte auditgruppe. I auditgruppen analyseres, fortolkes og vurderes spørgeskemaerne både enkeltvis og samlet. Resultaterne blev behandlet i arbejdsgruppen og forelagt Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) den 4. februar 2015.

Triagering

Triagering er en metode, der øger fokus på de ændringer, der er hos borgerne samt overlevering af de observationer, der er omkring den enkelte borger. Metoden anvendes i mange kommuner. Triagering anvendes til systematisk at gennemgå borgerne, således at de borgere, der er svagest/sygest får mest opmærksomhed. Triagering tager udgangspunkt i:

  • Et ændringsskema, der viser borgerens normaltilstand ud fra nogle bestemte områder og ord. På den måde kan personalet altid danne sig et hurtigt overblik over borgeren og dermed registrere, hvis der er ændringer i borgerens tilstand.
  • En triagetavle, der er inddelt i et grønt, gult og rødt felt. I det grønne felt er de borgere, der er i deres normaltilstand. I det gule felt er de borgere, der har få og mindre ændringer i normaltilstanden. I det røde felt er de borgere, der har mange eller markante ændringer eller som er indlæggelsestruede.
  • Daglig triagemøder, hvor borgerne i hhv. rødt og gult felt gennemgås. Her drøfter personalet på afsnittet kort og præcist, hvorfor borgeren ikke er i sin normaltilstand, hvad planen er, om planen skal revideres samt en ansvarsfordeling omkring, hvem der gør hvad ud fra den plan, der er lagt.

Triagering kører som projekt på aflastningsafdelingen på Margrethelund i Dronninglund og på en plejehjemsafdeling på Støberiet i Brønderslev. Projektet forløber til og med uge 17 2015, og derefter skal der tages stilling til den videre drift.

Sundhed.dk

På sundhed.dk er der lagt information ud om kommunes akut tiltag. Her findes der beskrivelser af kommunes aflastningspladser og akutsygeplejernes funktion. Akutsygeplejerne varetager akut opståede problemstillinger hos borgere i eget hjem eller på plejecentre. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Tilbuddet kræver henvisning.

Forløbskoordination – særligt sårbare ældre

Kvalitetesenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP) har søsat et initiativ, hvor almen praksis og de kommunale hjemmesygeplejersker skal samarbejde omkring identificeringen af særligt sårbare ældre borgere i lægeklinikken. Formålet er, at der igangsættes en indsats overfor disse borgere, således at deres nuværende tilstand ikke forværres og måske endda forbedres. Initiativet er på et tidligt stadie, men der er afholdt undervisning for 5 hjemmesygeplejersker og forløbskoordinatoren i brugen af den database, hvor data om den enkelte borger skal indtastes. Det forventes, at denne samlede indsats overfor borgere har en positiv indvirkning på borgerne, således at deres kroniske sygdom ikke forværre og at små skavanker/problemer ikke vokser sig store og til sidst kan medføre en indlæggelse.

Erfa-grupper

Der er blevet dannet erfa-grupper, hvor repræsentanter fra de nordjyske kommuner mødes og udveksler erfaringer, idéer og giver sparring på de udfordringer, det enkelte initiativ medfører. Erfa-grupperne opleves som både relevante og givtige for medlemmerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


5. Indgåelse af nye kontrakter for madservice


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommunes nuværende kontrakter om madservice udløber 31. maj 2016. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter om madservice.

Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage tidsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af servicelovens § 83 stk. 1 fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice.”

Brønderslev Kommune har indgået kontrakter om madservice med Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel. Begge kontrakter udløber 31. maj 2016. Målgruppen for madservice har ret til frit valg, og der vurderes at være 2 muligheder for fortsat at tilvejebringe det frie valg:

1. Der kan indgås ny(e) kontrakt(er)

2. Der kan udstedes fritvalgsbeviser

Ad 1. Kommunen kan offentliggøre kvalitets- og priskrav og indgå kontrakt med alle, som opfylder kravene (godkendelsesmodellen). Alternativt gennemføres et udbud, hvor der konkurreres på en række parametre.

Ad 2. Der udstedes fritvalgsbeviser, hvorefter borgeren frit vælger en CVR-registreret virksomhed til at levere ydelsen.

Der vurderes at være et stort arbejde ved at gennemføre et udbud sammenholdt med en forventning om, at der vil være ganske få potentielle leverandører. De eksisterende kontrakter blev indgået på baggrund af et udbud under forventning af, at det ville være muligt at indgå aftale med 4-5 leverandører. Det blev dog kun muligt at indgå aftale med 2 leverandører.

Fritvalgsmodellen vurderes heller ikke at være den optimale løsning, da den har den ulempe, at mange forskellige leverandører kommer i spil – leverandører, som kommunen efterfølgende skal føre tilsyn med.

På baggrund heraf foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen, og at der heri gives mulighed for, at der kan bydes ind på madservice til hele kommunen eller til et af to distrikter, som det kendes fra leverancen af personlig og praktisk hjælp. Alternativt foreslås det, at der gennemføres et lukket udbud, hvor der konkurrencesættes en række parametre, og hvor kommunen beslutter hvor mange leverandører, der ønskes.

Vedlagt som bilag findes en tidsplan for arbejdet med godkendelsesmodellen eller alternativt gennemførelse af et lukket udbud.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

  • godkender, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter for madservice med virkning fra 1. juni 2016,
  • tager orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.
Beslutning

Ældrerådet tager tidsplanen for projektet til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til høringssvar til sygehusplanerne, som sendes til drøftelse i Byrådet.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede sundhedsplan. Regionen har udsendt høringsversioner af de to planer til bl.a. de nordjyske kommuner, og administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til de to planer. Høringsperioden er på 8 uger og løber frem til den 24. april 2015.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i speciallægepraksis, herunder vurdering af aktivitet på Brønderslev og Dronninglund sygehuse og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem region og kommuner).

Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planerne via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til høringssvar i forhold til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020 og Psykiatriplanen 2015 -2020. Høringssvaret er udarbejdet inden borgermødet den 14. april 2015 i Hjallerup. Hvis der kommer relevante input denne aften, vil de blive indarbejdet i høringssvaret og sendt i kort mailhøring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Ældrerådet tager udkast til høringssvar til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status i forbindelse med lukning af Kærkommen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om situationen vedrørende lukningen af Kærkommen.

Sagsfremstilling

Den 16. marts 2015 kontaktes Brønderslev Kommune i en fortrolig mail af direktøren fra Kærkommen om at firmaet er i en dyb økonomisk krise. Med baggrund i dette ønskes en omgående dialog med kommunen om at afvikle firmaet.

Der afholdes den 17. marts 2015 telefonmøde mellem Kærkommens direktør, advokat og repræsentanter fra Brønderslev Kommune. Her blev det klart, at der var tale om en konkurs.

Med afsæt i dette påbegyndes arbejde med at organisere overdragelsen af de 115 borgere, der har modtaget enten personlig pleje eller praktisk hjælp fra Kærkommen.

Den 18. marts 2015 – efter det blev offentliggjort, at Kærkommen ville gå konkurs – er der sendt brev til alle berørte borgere. Der er desuden udsendt en pressemeddelelse.

Brønderslev Kommune modtog den 20. marts 2015 besked på, at der er afsagt konkursdekret over Kærkommen ApS.

Borgerne stoppede med at modtage ydelser fra Kærkommen mandag den 23. marts kl. 7.00. Herefter tog enten en anden privat leverandør eller det kommunale tilbud over.

Visitationen påbegyndte mandag den 23. marts at kontakte alle berørte borgere med henblik på at indgå aftale om fremtidig leverandør. Forud for den 23. marts var der en del borgere, der på eget initiativ havde kontaktet Visitationen med ønske om fremtidig leverandør. Disse henvendelser er behandlet i takt med at de er modtaget og alles ønsker er imødekommet med start straks.

På mødet orienteres yderligere om den akutte håndtering af hjemmeplejeleverancen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


8. Magtanvendelser på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2014 for Det Specialiserede Voksenområde samt for Ældreområdet.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2014 indberettet 186 magtanvendelser fordelt på 4 af kommunens tilbud. I 2013 er der indberettet 141 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2014 indberettet 247 magtanvendelser fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen. I 2013 er der indberettet 41 tilfælde.

For de borgere hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2014

Ledelsen på de enkelte botilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen, har i 2014 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette er blandt andet gjort ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde er indberetninger enkeltvis blevet drøftet på personalemøder på institutionsniveau, med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lignende situation igen. Derudover er sagerne blevet drøftet på handlemøder med sagsbehandler.

På ældreområdet er kommunens social- og sundhedsassistentelever blevet undervist i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet har haft mulighed for at blive undervist i og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der har været behov for dette. Derudover drøftes sagerne med den medarbejder, der er ansvarlig for indberetninger på Ældreområdet i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt.

I 2015 vil der være fokus på at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser generelt. Samtidig er håndtering af magtanvendelser et af Socialtilsyn Nords fokusområder i 2015, og der vil derfor ved socialtilsyn på Det Specialiserede Voksenområde være fokus på håndteringen af dette.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Handicapbiler: Sagsbehandling må ikke strække sig over mere end 15 måneder.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen orienterede om den nye struktur, hvorpå han pr. 1. maj 2015 forventes at blive sundheds- og ældrechef.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen orienterede yderligere om, at der vil blive sat fokus på brandulykker, der undersøges hvordan Brønderslev Kommune sikrer og forebygger sådanne ulykker.

Formand Inger Bøgh Pedersen orienterede om mødet i Regionsældrerådet.

Grundet manglende tilmelding til orienteringsmødet den 14. april 2015 i Rosendalcentret,

flyttes dette arrangement til september måned 2015.

Der er inviteret til Pensionistkaffebord på Brønderslev Bibliotek den 21. maj 2015 kl. 14.00.

Der er fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget den 9. april 2015 kl. 09.00.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

I budgetaftalen for 2015 er der vedtaget, at der skal udarbejdes en Ældrepolitik for Brønderslev Kommune. Ældrerådet udformer et brev med forslag. Dette diskuteres på næste møde.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 27. april 2015 kl. 09.00.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Tilsyn med madservice


Til toppen

Opdateret 9. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer