Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. april 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbygning af Valdemarsgade


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 427.800 kr. til udbygning af Plejecenter Valdemarsgade.

Sagsfremstilling

På det skærmede afsnit i Valdemarsgade er der pt. 1 beboer, og der er en forventning om, at der snart flytter en beboer mere ind. Derfor er det nu nødvendigt at få opført tilbygning til det skærmede afsnit på Plejecenter Valdemarsgade. Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2015 en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., hvori tilbygningen til Plejecentret er indeholdt.

Ejendomme og Service har udarbejdet et prisoverslag på tilbygningen (se bilag). Overslaget er på 427.800 kr. for tilbygning, indhegning af gårdmiljø og terrænregulering i gård.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget frigiver anlægsbevillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet 427.800 kr. finansieres af pulje til bygningsvedligeholdelse på anlægsbudgettet på politik område 103 Forsikringer, beredskab og bygninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO/SS

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

KKR Nordjylland har på deres møde d. 27. februar 2015 drøftet og godkendt Praksisplan for Fysioterapi, og planen er sendt til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i Region Nordjylland er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere ridefysioterapien som en del af den samlede Praksisplan. I forhold til ridefysioterapien er der sket en mindre kapacitetsudvidelse siden 2006, blandt andet fordi regionen har overtaget 3 rideskoler fra Region Midt ved kommunalreformen.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særligt fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR,ÆO,SS,HAR

Social- og Sundhedsudvalget efterlyste på mødet den 4. februar 2015 en redegørelse over udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Sagsfremstilling

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi var i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen dog udvidet således, at den nu også omfatter personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi til personer med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have et svært fysisk handicap
 • Tilstanden skal være varig
 • Have en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Have en diagnose som, på diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen, er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Visitationsret og finansiering

Det er de praktiserende læger, der har visitationsretten til vederlagsfri fysioterapi, mens det er kommunerne, der finansierer ydelserne.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette ydelser svarende til, hvad der tilbydes inden for vederlagsfri fysioterapi ved private institutioner. Hvis kommuner vælger at have et sådanne tilbud i eget regi, har borgerne frit valg til at vælge, hvilket tilbud de ønsker.

Vederlagsfri fysioterapi opdeles i to paragraffer under Sundhedsloven; dels § 62 vederlagsfri fysioterapi og dels § 65 vederlagsfri ridefysioterapi. Behandlinger under § 62 udgør langt den største post såvel i udgifter som i antal ydelser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. april 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering og nyt fra aktivitetsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering og nyt fra aktivitetsområdet.

Leder af aktivitetsområdet Benthe Kilt deltager under dette punkt.

Beslutning

Leder Benthe Kilt gav en gennemgang af aktivitetsområdet.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, og udtrykte tilfredshed.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


9. Planlægning af efterårets informationsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Planlægning af efterårets orienteringsmøde 16. september 2015.

Beslutning

Indbydelse med åben invitation i avisen.

Indhold: Pårørende til demente.

Der tages kontakt til Erik Hansen, Ældrerådsmedlem i Svendborg, samt Benthe Kilt fra Aktivitetsområdet.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


10. Planlægning af forslag til ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Planlægning af forslag til Ældrepolitik.

Beslutning

Skrivelse Bent Heiselberg har formuleret, videresendes til Ældreomsorgsudvalget.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Drøftelse at artikel vedrørende magtanvendelse i Brønderslev Kommune.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
 • Plejehjemsbesøg mandag den 4. maj 2015.
 • Årsmøde den 11-12. maj 2015.
 • Mødedato for besøg på Plejehjemmet Margrethelund og Rosendalcentret bliver mandag den 15. juni 2015 kl. 10:00 med opstart ved Plejecenter Margrethelund.
 • Der bliver ingen deltagelse i arrangementet ”Mindre støttestrømpe mere Pipi” fra Ældrerådet.
 • Formandsmøder hvor dagsorden til Ældrerådet planlægges, lægges kontinuerligt ind i kalenderen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er tirsdag den 26. maj 2015 kl. 09.00

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 30. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer