Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 26. maj 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat fra Ældrerådets møde den 27. april 2015 blev godkendt.

Til toppen


4. Opfølgning på reduktion af rengøring


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Byrådet vedtog som en del af Budget 2015 at reducere hjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Dette forventedes at give en helårsbesparelse på 1,86 mio. kr. Revisitationerne er nu gennemført, og Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventer at nå den planlagte besparelse i 2015. Den forventede helårsbesparelse forventes fremadrettet at være på 2,0 mio. kr.

Ældrerådet anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog som en del af Budget 2015 at reducere hjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge for derved at opnå en budgetreduktion på 1,86 mio. kr. pr. år.

I dag bevilges rengøring i differentierede pakker alt efter målgruppen. Vurderingen af behovet sker ud fra borgerens samlede funktionsevne. Ofte vil der forud for en bevilling have været iværksat en rehabiliterende indsats med henblik på at opøve funktioner, således at borgeren bliver i stand til at varetage flest mulige opgaver selv.

Rengøringen leveres både af kommunale og private leverandører, og de borgere, der har valgt en privat leverandør, har mulighed for selv at tilkøbe supplerende rengøring således, at der fortsat leveres rengøring hver 2. uge.

Revisiteringerne er foretaget i perioden 1. december 2014 – 1. marts 2015. Det betyder, at der ikke i 2015 ses helårsvirkning heraf. Der er dog en forventning om, at den vedtagne budgetreduktion på 1,86 mio. kr. nås i 2015, og at effekten fra år 2016 er på 2,0 mio. kr. pr. år. Revisiteringerne har betydet, at der ikke længere er borgere, der modtager den mindste rengøringspakke: Pakke A (45 min. hver 2. uge). Endvidere er der aktuelt 32 færre borgere, som i dag modtager hjælp til rengøring end i 2014 dels som følge af revurdering af deres behov dels som følge af naturlig udskiftning. Der er i alt sket en reduktion af rengøring på 128,56 timer pr. uge.

I nedenstående tabel beskrives fordelingen af reduktionen på baggrund af de bevillinger, der var givet i uge 47 i 2014 og i uge 13 i 2015.

Ydelsespakke rengøring

Uge 47 2014

Uge 13 2015

Reduktion i alt

Timer:min

Timer:min

Timer:min

A: 45 min. hver 2. uge

53:41

3:12

50:29

AO: 55 min. hver 3. uge

185:18

149:26

35:52

A1: 80 min. hver 3. uge

127:23

81:30

45:53

A1 – plus: 60 min. hver 2. uge

0:00

3:18

3:18

Timer i alt:

366:22

237:26

128:56

Nedenstående tabel viser, hvordan reduktionen i rengøringen og budgettet er fordelt mellem de kommunale og private leverandører af rengøring:

Andel af den samlede besparelse:

Pris pr. time:

Besparelse i alt:

Kommunal leverandør

55 %

293 kr.

1.077.000 kr.

Privat leverandør

45 %

307 kr.

924.000 kr.

Besparelse i alt pr. år

2.000.000 kr.

I forbindelse med revisitationen er der i perioden 1. december 2014 til 16. april 2015 modtaget i alt 26 klager. Ved en af disse klager har kommunen fået medhold. 2 borgere har trukket deres klage tilbage, efter den er blevet behandlet af Visitationen. 1 klage har ført til genbehandling af sagen. De øvrige klager afventer behandling af Ankestyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2015, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget ønsker en orientering om status for de 26 klager på et kommende møde.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker en orientering om status for de 26 klager på et kommende møde.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 11. maj 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Prioritering af afdækningskatalog for Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet ultimo maj/juni måned.

Fremsendes til Ældrerådet til udtalelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling d. 28. maj 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til ny struktur af Ældreområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Fag-MED Sundhed og Velfærd/ÆR/FL/ÆO/ØK

Forslag til ny struktur på ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner. Der etableres følgende kommunedækkende funktionsenheder med hver sin niveau-4 leder:

 • Plejecenter
 • Hjemmesygepleje
 • Frit-valg
 • Aktivitetsområde

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget.

Forslaget fremsendes til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kommissorium til forslag til ny struktur af ældreområdet i Brønderslev Kommune blev godkendt af Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015.

Forslaget til ny struktur har til hensigt at give forøget mulighed for at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer på ældreområdet. Nutidens udfordringer eksempelvis:

 • økonomiske f.eks. i distrikterne
 • øget specialisering og krav til kompetencer i hjemmesygeplejen
 • udvikling i målgrupper på plejecenterområdet
 • flere ældre og flere ældre i eget hjem, hvor der vil være øget behov for aktiviteter og forebyggelse

Nutidens og forventning om fremtidens udfordringer er uddybet i bilag 1

Begrundelse for forslag til en fremtidig struktur baseret på fire kommunedækkende funktionsenheder er:

 • Styrke kvaliteten af pleje.
 • Øget mulighed for vidensdeling og faglig udvikling f.eks. på hjemmesygeplejeområdet.
 • Styrke konkurrenceevnen på frit-valgsområdet således, at området bliver organiseret som de private leverandører.
 • Styrke forebyggelsesindsatsen på aktivitetsområdet.
 • Øget mulighed for at anvende ressourcer fleksibelt.
 • Styrke lighedsprincipper således at ensartede forhold får lige vilkår.
 • Styrke Brønderslev Kommunes værdier.
 • Bevare muligheder for at afholde MUS-samtaler.

Plejecenterområdet

Plejecenterområdet er stort målt i antal medarbejdere. Det vurderes derfor at være behov for en støttefunktion til lederen i form af en koordinator. Koordinatorens rolle bliver bl.a. at være stedfortræder for afdelingslederne på de enkelte plejecentre ved ferie og fravær. Der vurderes at være behov for fleksibilitet og ensartethed i kultur, værdier og service. Et samlet plejecenterområde kan give disse elementer.

Med baggrund i at styrke kommunens mulighed for at tilrettelægge en træningsindsats, hvor der er størst behov for træning og rehabilitering foreslås, at de trænende terapeuter på Stenumgård organisatorisk overgår til Træningsafdelingen.

Frit-valgsområdet

Frit-valgsområdet skal øge konkurrenceevnen. Området skal kunne gøre det samme, som de private er gode til. Frit-valgsområdet får muligheder for bedre tilrettelæggelse af ruter, og øget fokus på hvor mange medarbejdere der kommer i borgerens hjem.

Hjemmesygeplejen

En samlet hjemmesygepleje giver mulighed for faglig udvikling og videndeling. Der bliver behov for specialisering til gavn for alle kommunens borgere. Der er pres på kommunal sygepleje dette skyldes opgaveglidning fra regionerne som følge af færre sengepladser og kortere indlæggelsestid.

Aktivitetsområdet

I fremtiden får vi flere ældre og flere ældre, som ønsker at blive i eget hjem. Det kommunedækkende aktivitetsområde støtter og styrker livskvaliteten hos mange ældre. Der bliver behov for at styrke forebyggelse både i form af diverse sundhedsindsatser, men også forebygge elementer som ensomhed.

Det foreslås, at ældrekonsulenterne, som foretager forebyggende hjemmebesøg, organisatorisk overgår fra placering under Sundheds- og ældrechefen til aktivitetsområdet.

Det foreslås at demenskoordinatorerne overgår fra Aktivitetsområdet til Visitationen sådan, at demenskoordinatorerne får visiterende kompetence.

Øvrige områder

I forslaget vurderes der, som følge af stordriftsfordele, at være mulighed for at reducere antallet af planlæggere på Frit-valgsområdet fra 6 til 5 medarbejdere.

Der foreslås desuden, at ledelse af Hellevadlund og Elmehøj samles på én afdelingsleder. Der foreslås, at der indledes en intern proces, som gennemføres af Personaleafdelingen i samarbejde med sundheds- og ældrechefen, vedrørende samling af ledelse af Hellevadlund og Elmehøj.

De administrative ressourcer er ulige fordelt. Nogle plejecentre har tilknyttet en administrativ medarbejder på fuld tid, andre plejecentre har ingen lokale administrative ressourcer. Det foreslås derfor, at der indledes en proces, hvor de administrative ressourcer fordeles således, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt.

Økonomi

Det forventes, at reduktionen i antallet af ledere giver en samlet besparelse på 1,475 mio. kr. med helårsvirkning.

Budgetreduktionen på 1,040 mio. kr. i 2016 er dermed mere end indfriet. Der forventes således et bidrag til afdækningskataloget for 2016 på 0,435 mio. kr. Besparelseskravet på 0,52 mio. kr. i 2015 forventes ligeledes opnået under forudsætning af godkendelse af organisationsforslaget inden sommerferien 2015.

Oprettelse af en stilling som koordinator forventes at blive finansieret af forslaget om nedlæggelse af en planlæggerfunktion.

Forslag til proces

Der er store ændringer i indholdet i forslaget til 3 af de 4 niveau-4 lederstillinger: Leder af Plejecenterområdet, leder af hjemmesygeplejen og leder af frit-valgsområdet. Derfor foreslås disse 3 stillinger opslået eksternt.

Der er ikke stor ændring i ledelse af Aktivitetsområdet. Derfor foreslås denne stilling besat af den eksisterende leder af Aktivitetsområdet.

I forslaget lægges der op til at afdelingslederne på plejecentrene får øget kompetence i form af øget økonomisk ansvar for den pågældende afdeling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder en plan sammen med Personaleafdelingen for den videre proces for medarbejdere og ledere.

Tidsplan

Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015 - Kommissorium blev godkendt.

Proces i alle Lokal-MED i april 2015.

Møder i projektgruppen i marts og april 2015.

Møde i Styregruppen 4. maj 2015.

Høring i Lokal-MED medio maj 2015.

Fag-MED Sundhed og Velfærd 20. maj 2015.

Ældreråd 26. maj 2015.

Forretningsledelsen 26. maj 2015.

Ældreomsorgsudvalget 28. maj 2015.

Ældreomsorgsudvalget 15. juni 2015 (ekstraordinært).

Økonomiudvalget 17. juni 2015 (ekstraordinært).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, atØkonomiudvalget godkender følgende punkter:

 1. Ældreområdet organiseres i 4 kommunedækkende funktioner: Plejecentre, Hjemmesygepleje, Frit valg og Aktivitet.
 2. De 4 kommunedækkende funktioner ledes af hver sin leder på niveau 4.
 3. 3 af niveau 4 stillingerne opslås eksternt på grund af betydeligt ændret stillingsindhold. Det er ledelse af: Plejecenterområdet, Hjemmesygeplejeområdet og Frit-valgsområdet.
 4. Der indledes en intern proces, som gennemføres af Personaleafdelingen i samarbejde med sundheds- og ældrechefen vedrørende samling af ledelse af Hellevadlund og Elmehøj.
 5. Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder en plan sammen med Personaleafdelingen for den videre proces for medarbejdere og ledere.
 6. Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen.
 7. Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.
 8. Demenskoordinatorerne foreslås organisatorisk placeret i Visitationen.
 9. Ældrekonsulenterne foreslås organisatorisk placeret på Aktivitetsområdet.
 10. Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejerskerne i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne.
 11. Frit-valgsområdet organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere samt af de social- og sundhedsassistenter, som leverer ydelser bestilt af Visitationen på de områder, som er i direkte konkurrence med de private leverandører.
 12. Den fysiske placering af medarbejdere på Frit-valgsområdet og i Hjemmesygeplejen bliver uændret dvs. med udgangspunkt fra Hjallerup og Brønderslev by.
 13. De administrative ressourcer fordeles af sundheds- og ældrechefen med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt.
 14. Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under sundheds- og ældrechefen.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Oversigt over antal ledere

Forskel i antal ledere i den nuværende og i forslag til struktur:

Ledere

Nuværende struktur

Forslag til fremtidig struktur

Forskel

Niveau 4

6

4

-2

Niveau 5

Afdelingsledere

(souscheftitlen ophører i forslag)

14

13

-1

Niveau 5

Gruppeledere

(teamledere ophører i forslag)

7

6

-1

I alt

27

23

-4

I forslaget er der 4 ledere mindre end i den nuværende struktur. Reduktionen består i 2 niveau-4 ledere, forslag om fælles ledelse på Elmehøj og Hellevadlund samt forslag om en gruppeleder mindre på Margrethelund.

Desuden foreslås ophør af ledelsesfunktionen for ældrekonsulenterne (forebyggende hjemmebesøg). Lederen har ikke formel kompetence som leder, men har pt. en de facto funktion, som ældrekonsulenternes leder. Ældrekonsulenterne foreslås organisatorisk placeret på Aktivitetsområdet.

Der foreslås etableret en støttefunktion i form af en koordinator under lederen af plejecenterområdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Ældrerådet tilslutter sig den skitserede ledelsesstruktur med 4 kommunedækkende funktioner.

I forhold til forslaget om fællesledelse mellem Hellevadlund og Elmehøj forudsætter Ældrerådet, der er en person, der har den ledelsesmæssige funktion, når afdelingslederen ikke er til stede.

Bilag

Til toppen


8. Ny erhvervsuddannelsesreform for social- og sundhedsuddannelserne samt ny sygeplejeuddannelse


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Erhvervsuddannelsesreform for social – og sundhedsuddannelserne samt ny sygeplejerskeuddannelse medfører ekstra arbejdsopgaver for uddannelseskoordinator. Dimensionering vil ikke svare til budgetteret.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Erhvervsuddannelsesreform for social – og sundhedsuddannelserne sommeren 2015 medfører:

 • Det er ansættende myndighed, som står for annoncering, rekruttering og ansættelse af elever.
 • Der modtages elever individuelt, og der skal laves planlægning af praktikforløb for hver enkelt elev.

Aftale mellem Kommunernes Kontakt Råd og Kommunernes Landsforening om fast dimensionering af social – og sundhedselever udløber 31. december 2015.

Dimensioneringen hidtil pr. år:

 • 45 social – og sundhedshjælperelever
 • 10 social – og sundhedsassistentelever
 • 20 regionale social – og sundhedsassistentelever

Fra 2016 har Brønderslev Kommune meddelt, at der optages:

 • 12 social – og sundhedshjælperelever
 • 15 social – og sundhedsassistentelever
 • 30 regionale social – og sundhedsassistentelever

Staten forventes sommeren 2015 at udmelde en ny dimensionering. Der vil heraf kunne komme en større dimensionering, end der er budgetteret.

Fra studiestart september 2016 træder ny sygeplejerskeuddannelse i kraft. Der forventes ekstra arbejdsopgaver med godkendelse af Brønderslev Kommune som klinisk uddannelsessted samt med implementering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Der vil være ekstra arbejdsopgaver for uddannelseskoordinator.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd, Nyborg


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet er enig om et godt og opbyggende årsmøde, med megen inspiration til det videre arbejde i Ældrerådet.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Til toppen


11. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Besøg på Margrethelund den 15. juni kl. 9.30, omkring kl. 11.00 køres der videre til Rosendalcentret.

Årsberetning "Ældreforum 2014" blev delt rundt.

Artikel i Nordjyske vedrørende Ensomhedsprojekt samt projekt Spis Sammen. Glædeligt at Ældrerådet nævnes.

Efterårets stormøde er ved at være planlagt.

Sundheds- og ældrechefen undersøger muligheden for et fællesmøde med unge pensionister +65 år.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 22. juni 2015 kl. 9.00.

Til toppen

Opdateret 27. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer