Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 22. juni 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat fra Ældrerådets møde den 26. maj blev godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Status på ny struktur indenfor Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om procesplanen for implementeringen af det vedtagne strukturforslag og ledelsesoptimering for Ældreområdet.

Sagen sendes til orientering ved Ældreomsorgsudvalget den 25. juni 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 10. juni 2015 forslag til ny struktur på Ældreområdet. Den nye struktur på Ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner.

Godkendelse af den nye struktur får den konsekvens, at følgende organisatoriske ændringer er eller vil blive gennemført inden udgangen af august måned:

 • Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen
 • Demenskoordinatorerne er nu organisatorisk placeret under Visitationen
 • Ældrekonsulenterne er nu organisatorisk placeret under Aktivitetsområdet
 • Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under Sundheds- og Ældrechefen.

3 ud af 4 stillinger er blevet opslået eksternt på grund af betydeligt ændret stillingsindhold. Det er Lederen af Plejecentrene, Leder af Frit Valg samt Leder af Hjemmesygeplejen – der er ansøgningsfrist den 3. august kl.12.00.

I den kommende tid vil der blive arbejdet med følgende elementer:

 • Omplacering af niveau 5 plejecenterlederne
 • Igangsættelse af proces vedrørende samling af ledelse på Hellevadlund og Elmehøj
 • Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.

Den 1. oktober 2015 træder de nye organisatoriske ændringer i kraft indenfor Ældreområdet. Ændringerne er:

 • Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejersker i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne
 • Frit Valgs området organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som er i direkte konkurrence med de private leverandører
 • De tre nye ledere tiltræder deres stillinger (Leder af Plejecentrene, Leder af Frit Valg samt Leder af Hjemmesygeplejen).

I 4. kvartal af 2015 vil Sundheds- og Ældrechefen fordele de administrative ressourcer med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt. Endvidere skal Lederen af Plejecentrene afklare hvor der skal spares en gruppeleder på Margrethelund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen om proces og principper for implementeringen af det nye strukturforslag og ledelsesoptimering til efterretning.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Delrapport vedrørende Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre kan fortsætte med det liv, som de ønsker. Det gælder for alle ældre, der er sårbare og udsatte, og har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Delrapporten for Ældrepuljens projekter fremsendes til orientering i Ældrerådet og til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knap 1,5 år siden Ældrepuljens projekter blev igangsat. Brønderslev Kommune blev tildelt 7,3 mio. kr. i 2015. Det er nu blevet tid til status for 1. halvår 2015. Delrapporten indeholder oplysninger om, hvordan de forskellige projekter har udviklet sig, og hvilke tanker der er omkring projekternes implementering.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Velfærdsteknologi på Stenumgård

Projekt Inkontinens skal gerne igangsættes efter sommerferien. I øjeblikket udarbejdes der en projektbeskrivelse og en businesscase for projektet.

Der afholdes stadig projektmøder med de nedsatte projektgrupper, og efteråret 2015 vil blive brugt på videns opsamling fra ledelsen, medvirkende medarbejdere, borgere, brugere og pårørende.

Den 31. december 2015 vil der blive indsendt en evalueringsopsamling til Social-, Børne-, og Integrationsministeriet.

Tidsplan for projekter i 2. halvår for 2015:

 • August: Opsamling efter sommerferien
 • August - Oktober: Indsamling af materiale til Årsrapport og evalueringsopsamlingen til ministeriet
 • November: Årsrapport udarbejdes og sendes til orientering i Ældrerådet og godkendelse i Ældreomsorgsudvalget
 • December: Evaluering for 2015 udarbejdes og indsendes til ministeriet senest den 31. december 2015

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om Delrapporten for 1. halvår til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Overordnet arbejdsramme for servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS

På baggrund af beslutningen i Ældreomsorgsudvalget den 9. april 2015 om, at private leverandører af hjemmepleje fremadrettet kan varetage rehabilitering, er der udarbejdet en overordnet arbejdsramme for rehabiliteringssamarbejdet i Brønderslev Kommune.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at tage den overordnede ramme til efterretning samt træffe beslutning om, at borgere i et rehabiliteringsforløb skal vælge den samme leverandør, hvis borgeren både skal trænes i personlig pleje og praktisk hjælp.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2015 godkendte Ældreomsorgsudvalget, at godkendte private leverandører af hjemmepleje fremadrettet skal kunne varetage rehabilitering i samarbejde med Brønderslev Kommunes visitatorer, ergoterapeuter samt ad hoc fagpersoner.

Den overordnede ramme for rehabiliteringssamarbejdet

For at udmønte denne beslutning har der været arbejdet på at udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet omkring rehabiliteringsindsatsen.

Tværfaglige teams

Samarbejdet vil foregå i tværfaglige teams. For at skabe mest muligt sammenhæng i forløbene, vil det altid være det samme tværfaglige team, der er tilknyttet den samme hjemmeplejegruppe. De tværfaglige teams vil bestå af:

 • visitator
 • kommunal ergoterapeut
 • hjemmepleje - kommunal eller privat leverandør
 • relevante ad hoc fagpersoner, eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, kostkonsulent

Det tværfaglige team skal i samarbejde med borgeren definere mål og sørge for at målene opnås gennem udarbejdelse af og opfølgning på konkrete rehabiliteringsplaner.

Koordineringsmøder

Rehabiliteringsforløbene vil blive koordineret på ugentlige møder hos hjemmeplejeleverandøren, hvor det tværfaglige team og planlæggere deltager. Sagerne, der tages op på koordineringsmøderne, vil typisk være rehabiliteringsforløb:

 • der er nyoprettede eller skal afsluttes
 • hvor der er behov for justering af mål eller rehabiliteringsplan

Frit leverandørvalg

For at sikre sammenhæng i forløbene og nedsætte koordineringsbehovet, foreslår fagenheden, at borgere med rehabiliteringspotentiale - både i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp - skal vælge den samme leverandør til at varetage hele rehabiliteringsindsatsen.

Det betyder i praksis, at borgeren skal vælge en ny leverandør, hvis borgeren i begyndelsen af forløbet kun rehabiliteres i forhold til praktisk hjælp, men efterfølgende vurderes til også at kunne rehabiliteres i forhold til at varetage personlig pleje, og leverandøren ikke er godkendt til at varetage rehabilitering på denne del. Dette vil også medvirke til at begrænse antallet af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • tager orienteringen om den overordnede ramme om rehabiliteringssamarbejdet til efterretning.
 • beslutter, at borgeren skal vælge den samme leverandør til at varetage rehabiliteringen, hvis der er rehabiliteringspotentiale både i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.
Personale

Der vil ske en ændring i arbejdsformen og organisatorisk tilhørsforhold. Det forventes, at den nuværende normering bibeholdes.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 8. juni 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Timepriser gældende fra den 1. april 2015 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

Byrådet anmodes om at godkende de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015 samt godkende, at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

For at sikre lige konkurrencevilkår skal den kommunale og den private leverandør, der leverer samme ydelser af samme kvalitet, afregnes til samme timepris.

Herudover fremgår det af lovgivningen, at Byrådet skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Ligeledes at der med passende mellemrum foretages en efterberegning heraf ved en omkostningskalkulation.

Med afsæt i dette foreslås det, at den vedtagne timepris for 2014 fremskrives med Kommunernes Landsforenings aktuelle pris- og lønskøn til 2015-priser således:

Timepris 2014

Timepris 2015

Praktisk hjælp

307

311

Personlig pleje, hverdagstimer

331

355

Personlig pleje, øvrig tid

416

421

Det foreslås desuden, at 2015 taksten er gældende for perioden 1. april 2015 til 31. december 2015. Taksten for 2016 beregnes i forbindelse med de øvrige takster for 2016 og godkendes sammen med det øvrige budget for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015, samt godkender at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften forventes afholdt indenfor Visitationens budgetramme til praktisk hjælp og personlig pleje, da prisstigningen (1,3 %) ligger indenfor den generelle prisfremskrivning af kommunens samlede budgetter fra 2014 til 2015.

Beslutning

Ældrerådet tager efterretningen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om Klippekortmodellen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune er tildelt midler fra puljen "Øget hjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere" (Klippekortmodellen).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger, hvordan ordningen tænkes udmøntet, herunder godkendelse af afregning for ydelsen, samt godkendelse af kvalitetsstandarden på området.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået tildelt 553.547 kr. i 2015, og 1.107.091 kr. i 2016 fra Social-, Børne-, og Integrationsministeriet til øget hjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Puljen skal anvendes i overensstemmelse med den indsendte ansøgning. Tildeling af puljen er betinget af, at puljemidlerne bruges ud over de midler, der fremgår af budgettet. Der skal foretages særskilt regnskabsmæssig afregning af de anvendte midler, og opgørelsen skal revisionspåtegnes.

Den tildelte pulje vedrører 2015 og 2016. Fra 2017 vil midlerne overgå til det kommunale bloktilskud.

Klippekortmodellen skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere får tilbudt en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen.

Borgerne vil kunne bruge den ekstra hjælp til følgende:

 • Udenfor borgernes hjem - f.eks. ledsagelse
 • Sociale aktiviteter
 • Praktiske opgaver i borgerens hjem.

Det er de udførende hjemmehjælpsleverandører, som i første omgang screener de svageste hjemmehjælpsmodtagere ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden. Visitationen foretager den endelige udvælgelse af de borgere, som findes i målgruppen til klippekortet svarende til det antal, som kan rummes i ordningen qua puljetildelingen. Udvælgelsen sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgeren og dennes behov.

Ordningen træder i kraft den 1. juli 2015.

I den indsendte ansøgning blev der lagt op til, at hjælpen kun skulle tilbydes i hverdagen, men efterfølgende er der fra hjemmeplejeleverandørerne stillet forslag om, at hjælpen også skal tilbydes om aftenen og i weekenden i særlige tilfælde - for eksempel kulturelle arrangementer, gudstjenester mv. Dette imødekommes ved at beregne en pris som er gældende, uanset om hjælpen leveres i dag- eller aftentimerne. Endvidere er der blevet afsat 10.000 kr. til betaling af entrébilletter til plejepersonalet - til hvis en borger gerne vil en tur i teatret, biograf mv. Det har den konsekvens, at der er 118 borgere, som kan få tilbuddet, hvilket er 11 færre end det, som står i ansøgningen.

Ovenstående vil blive indsendt som et tillæg til den oprindelige ansøgning til godkendelse ved ministeriet.

Hjemmehjælpsleverandørerne skal holde regnskab med, at de udvalgte borgere får brugt den ekstra tid samt føre statistik med, hvilke aktiviteter tiden anvendes til. Tiden forbrugt på klippekortmodellen afregnes særskilt udenom Frit Valgs budgettet, da der skal indsendes regnskab for indsatsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om ansøgning og budgetskema til efterretning, samt godkender:

 • ændringsforslaget til ansøgningen
 • at der sendes et tillæg til ansøgningen til ministeriet
 • kvalitetsstandarden for klippekortmodellen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Besøg på Morsø Afklaringscenter


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet skal tage stilling til besøg på Morsø Afklaringscenter

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at aflægge besøg på Morsø Afklaringscenter, og ser gerne at Ældreomsorgsudvalget samt Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager.

Dato fastlægges efter sommerferien.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ændringer i busplaner - Ældrerådet vil gerne høres på vanlig vis.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Regionsældrerådsmøde den 10. juni 2015 - nyt sygehus. Godt besøgt og god gennemgang. Regionsformanden er gået af, og ny formand er Jørgen Linnemann.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Temadag i Aabybro den 28. juni 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 17. august 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer