Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 17. august 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat fra Ældrerådsmøde den 22. juni 2015 blev godkendt.

Der er dog rettelse til punktet Eventuelt. Temadag i Aabybro er den 28. september 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om klager vedrørende reducering i rengøring til hjemmeboende


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

I forbindelse med budget 2015 blev der truffet beslutning om at reducere hjælpen til rengøring hos hjemmeboende til hver 3. uge, hvorfor der er foretaget revurdering af samtlige ca. 730 modtagere af rengøring.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om klagerne, som revurderingerne har afstedkommet.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

I budget 2015 blev det vedtaget at reducere hjælpen til rengøring hos hjemmeboende fra hver 2. til hver 3. uge, hvorfor Visitationen i perioden 1. december 2014 til 1. marts 2015 revurderede samtlige ca. 730 modtagere af rengøring. Størstedelen af disse blev revurderet administrativt ud fra foreliggende journal- og lægeoplysninger. I alle sager er der udarbejdet skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Pr. 16. juli 2015 er der i alt 26 borgere svarende til 3,6 pct. af de samlede revurderinger, som har klaget over reduceringen på rengøring (bilag 1), hvoraf:

19 klager er videresendt til afgørelse ved Ankestyrelsen og er afgjort som følger:

  • 7 er hjemvist til fornyet behandling, idet Ankestyrelsen finder, at kommunen ikke har truffet individuelt begrundede afgørelser. Visitationen har efterfølgende revurderet disse efter Ankestyrelsens anvisning og fastholdt de 4 af afgørelserne, hvor en er mors, en anden er kommet på plejehjem, en tredje ønsker ikke revurdering og en fjerde afventer besøg, idet datteren skal deltage og ikke har kunnet endnu.
  • 4 sager hvor borgerne har fået medhold, hvorfor borgerne fortsat skal have rengøring hver 2. uge, indtil sagerne igen revurderes individuelt. Dette arbejde pågår aktuelt.
  • 5 sager hvor kommunen har fået medhold, hvorfor borgerne skal have rengøring hver 3. uge.
  • 2 sager, som Ankestyrelsen har afvist, da borgerne har klaget for sent iforhold til de 4 ugers klagefrist.
  • 1 enkelt sag hvor borgeren har frafaldet klagen.

13 af ovenstående sager er afsluttet.

De øvrige 7 klager, der ikke har været sendt til Ankestyrelsen, er afsluttet af følgende årsager:

  • 3 borgere har frafaldet klagerne.
  • 2 borgere er tilbudt anden hjælp.
  • 1 borger har fået medhold.
  • 1 er kommet på plejehjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 5. august 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Endelig planlægning af stormøde den 16. september 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Endelig planlægning af stormøde den 16. september 2015.

Beslutning

Der inviteres til stormøde i BIEN den 16. september 2015 fra kl. 13.30 til 16.00. Med overskriften: Demens og livet med en dement, ved Erik Hansen fra Svendborg Ældreråd.

Der bliver ingen deltagergebyr. I BIEN er der plads til 90 deltagere, Ældrerådet er vært ved et let traktement, og derfor er tilmelding nødvendig.

Der annonceres i lokalavisen. Tilmeldingsfrist er 11. september 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


7. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Friplejehjem Asaa forventes at stå indflytningsklar sidst i 2016. Rejsegilde forventes sidst i marts måned 2016.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


8. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Budgetmøde 1. september i Brønderslev Hallen fra kl. 17.00 til 20.00. Der tilmeldes 8 medlemmer fra Ældrerådet.

Invitation til jubilæum på Aktivitetscenter Grønningen, 14. september 2015 fra kl. 14.00 til 16.00. Ingen tilmelding nødvendig.

Temadag. Halvårligt møde i Danske Ældreråd, Aabybro, 28. september 2015. Ældrerådet deltager.

Formands- og næstformandsmøde den 24. august 2015, Aase Meinert Nielsen deltager.

Morsø Afklaringscenter besøges den 17. november 2015. Fra kl. 11.00 til 14.00. Der udsendes program senere.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen, orienterede om det videre forløb i omstruktureringen på Ældreområdet.

Klippekortordningen, der vil senere blive orienteret i brugen af denne ordning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


10. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen tager kontakt til pressen vedrørende stormødet den 16. september 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


11. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 21. september 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer