Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 26. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. oktober 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet ser med bekymring på ventelisten.

Taget til efterretning.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Genforhandling af kontrakt med plejehjemmet Kornumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Vedtagelsen af budget 2016 medfører et behov for at genforhandle kontrakten med plejehjemmet Kornumgård.

Sagsfremstilling

Byrådets vedtagelse af budget 2016 medførte en ændring af tildelingsmodel og budgetterne for plejecentrene. Plejehjemmet Kornumgård i Brønderslev by er drevet af Danske Diakonhjem efter en driftsoverenskomst med Brønderslev Kommune. Ifølge driftsoverenskomsten tildeler Brønderslev Kommune Kornumgård et budget pr. plads af samme størrelse som den nuværende tildelingsmodel, der gælder plejecentrene drevet af Brønderslev Kommune. For at give plejecentrene i Brønderslev Kommune lige muligheder for forhold er der behov for at genforhandle kontrakten vedrørende Kornumgård med Danske Diakonhjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender sagen til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om budget og fremtidig ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering om budget 2016 og fremtidig ældrepolitik v/borgmester Mikael Klitgaard.

Beslutning

Borgmester Mikael Klitgaard gav orientering og besvarede spørgsmål om emnet.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser via triagering


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser via triagering gennemføres som metode på alle Brønderslev Kommunes plejecentre.

Sagsfremstilling

I første halvår 2015 har Brønderslev Kommune gennemført et projekt på Støberiet og Margrethelund om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser ved hjælp af en generel arbejdsmetode, som kaldes triagering. Triagering er en metode til tidligt at opspore sygdomstegn ved hjælp af iagttagelser af en række fokusområder hos borgerne, sådan at borgernes tilstand kan forbedres eller forværring undgås og evt. indlæggelser forebygges. Triagering gennemføres i en del kommuner og regioner efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen som et led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Formålet med projektet i Brønderslev Kommune er at systematisere de observationer, social- og sundhedshjælpere og -assistenter allerede gør sig, så tavs viden bliver italesat, og der bliver skabt et rum, hvor disse observationer er i fokus. Dette har øget samarbejdet blandt personalet og forebygget forværring af borgerens almene tilstand og evt. indlæggelse. Samtidig er formålet også, at borgeren modtager en mere målrettet pleje og herigennem øger livskvaliteten.

Erfaringerne fra projektet viser, at der i højere grad udarbejdes planer for borgerforløb, og vurderingen er, at indførelsen af triagering har haft positiv indvirkning på faglighed, dokumentation, refleksion, samarbejde og kvalitet af pleje og behandling. Det har været vanskeligt at dokumentere evt. besparelser ved indlæggelser/genindlæggelser i projektperioden.

Triagering gennemføres derfor nu som en metode på alle Brønderslev Kommunes plejecentre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet var i 2015 berammet til henholdsvis den 9. april og 29. oktober. Efterfølgende er det aftalt, at mødet holdes i forbindelse med Ældreomsorgsudvalgets og Ældrerådets besøg på Morsø Afklaringscenter den 17. november 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til en dagsorden.

Beslutning

Ønsker drøftelse af videreførelse af projekter under Ældremilliarden.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


9. Evaluering af stormøde i Danske Ældreråd, Aabybro


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af stormøde i Danske Ældreråd, Aabybro

Beslutning

Godt møde. Lærerigt.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet til orientering.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
  • Tilmelding til Danske Ældreråds Årsmøde den 16. november 2015. Sidste tilmeldingsfrist er den 3. november 2015.
  • Ældrerådets formand, Inger Bøgh Pedersen, og Anette Thomsen har afholdt foredrag om Ældrerådets virke hos 3F´s Efterlønsklub.
  • Husk indberetningssedler til årets sidste møde den 23. november 2015.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrepolitik. Kommissoriet er på vej.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Intet.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Næste møde er den 23. november 2015 kl. 9:00.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen

Opdateret 27. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer