Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 23. november 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat fra Ældrerådsmødet den 26. oktober er godkendt.

Det bemærkes, at referat ikke er udsendt i papirform denne gang.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. november 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationchef Ellen Lykke deltager uder dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, men ser med bekymring på den stigende venteliste og følger udviklingen nøje.

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Takster på Ældreområdet - gældende fra 1. januar 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset for september måned fra Danmarks Statistik.

Byrådet skal godkende priserne på madservice til hjemmeboende pensionister samt timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. januar 2016.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er fastsat prisloft for hovedret leveret til ældre hjemmeboende.

Timepriser på praktisk hjælp og personlig pleje fremskrives med KL`s løn- og prisskøn for 2016.

Madservice hjemmeboende pensionister

Af nedenstående tabel fremgår priser for både varm mad og kølemad leveret til hjemmeboende pensionister..

Priserne pr. 1. januar 2016 er følgende:

Prisloft på hovedret leveret til hjemmeboende pensionister er fastsat til 51 kr. i 2016

Praktisk hjælp og personlig pleje:

Timepriserne fremskrives med KL´s løn- og prisskøn for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende samt timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2016.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da prisstigningerne kan afholdes indenfor den generelle løn- og prisfremskrivning af Ældreområdets budgetter.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


6. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS

På baggrund af det politiske fokus på samt ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 har der i løbet af 2015 været arbejdet systematisk med reducering i opgavemængden og sagsbehandlingstiden. Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvorvidt den maksimale sagsbehandlingstid skal nedbringes fra 15 måneder til 12 måneder.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 for nuværende på maksimalt 15 måneder.

Ankestyrelsen har for nylig udgivet årsstatistikken for 2014 vedr. støtte til handicapbiler, som i forhold til ansøgninger fastslår, at der har været et fald i ansøgninger og bevillinger på henholdsvis 7 og 5 pct. fra 2013-2014. Samtidig er der en afslagsprocent på 55 pct. på førstegangsansøgninger og 21 pct. på genansøgninger. Der er flest ansøgere i den erhvervsaktive alder (40-65 år). Som er kønsmæssigt ligeligt fordelt, dog med en lille overvægt i kvindelige ansøgere i den erhvervsaktive alder.

Med hensyn til sagsbehandlingstid er der sket en lille stigning fra 2013-2014, hvor sagsbehandlingstiden for førstegangsbevillinger er steget fra 32,7 til 33,4 uger og for genbevillinger fra 28,2 til 30,3 uger.

Derudover fastslår rapporten, at der er stor forskel på de kommunale sagsbehandlingstider, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for

 • 60 kommuner er mellem 21 og 40 uger
 • 18 kommuner under 21 uger
 • 7 kommuner, herunder Brønderslev, er over 1 år

Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at der i en lang periode kun har været en medarbejder til at varetage opgaven. Ydermere har denne medarbejder været sygemeldt i en længere periode, hvorfor der er genereret en ophobning af sager.

Med henblik på at yde en hurtigere service til borgerne og for at overholde den besluttede sagsbehandlingstid på 15 måneder har der efterfølgende været arbejdet systematisk med at nedbringe antallet af sager og reducere sagsbehandlingstiden. Blandt andet er der nu sat 2 medarbejdere på opgaven, og målet er, at der i 2016 maksimalt må være en sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Denne proces fortsættes med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere i løbet af 2016.

Status på sager

Pr. 3. november 2015 var der 32 ansøgninger på støtte til køb af bil, hvoraf:

 • 18 sager under behandling og 14 sager venter
 • 15 af sagerne er førstegangsansøgninger, og 17 er genansøgninger
 • 16 sager er over 1 år gamle, hvoraf 10 er førstegangsansøgninger og 6 er genansøgninger
 • 16 sager er under 1 år gamle, hvoraf 5 er førstegangsansøgninger og 11 er genansøgninger
 • Ansøgningerne fordeler sig således:
  • 17 personbiler med indretning
  • 9 kassebiler med indretning
  • 2 afgiftsfritagelser
  • 1 afgiftsfritagelse og indretning
  • 1 ændret bevillingsgrundlag og kassebil
  • 2 bevillinger på indretning.
 • Systemmæssigt kan der ikke laves et udtræk, som viser, hvor mange ansøgninger, der er afsluttede i 2015 som hhv. afslået, frafaldet eller ændret/bestilt. Det er derfor desværre ikke muligt at lave en sammenligning med Ankestyrelsens statistik på disse parametre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, at sagsbehandlingstiden reduceres fra 15 måneder til max. 12 måneder gældende fra januar 2016.

Fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig de 12 måneders sagsbehandlingstid. Ældrerådet ser også med tilfredshed på, at der nu er 2 medarbejdere på opgaven, således sårbarheden mindskes i forbindelse med sygefravær

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering vedrørende dimensionering af SOSU-elever


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er budgetteret optag af 14 social- og sundhedshjælperelever og 9 social- og sundhedsassistentelever. Dette svarer ikke overens med formandsskabet for KKR Nordjyllands anbefalede dimensionering med 47 social- og sundhedshjælperelever og 11 social- og sundhedsassistentelever.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Trepartsaftalen har fra 2007 til 2015 fastsat dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne. Brønderslev Kommune har tidligere optaget 45 social- og sundhedshjælperelever og 10 social- og sundhedsassistentelever. Det tidligere optag svarede til, at 32 helårselever gennemførte praktikperioden.

For 2016 svarer Brønderslev Kommunes budget til, at der optages 14 nye social- og sundhedshjælperelever og 9 nye social- og sundhedsassistentelever, der kan gennemføre praktikperioden.

Formandsskabet for KKR Nordjylland har anbefalet dimensionering, som forventes godkendt 20. november 2015, med 47 social- og sundhedshjælperelever og 11 social- og sundhedsassistentelever i Brønderslev Kommune.

For at søge på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen kræves som noget nyt på grund af uddannelsesreform på området Grundforløb 2. Det medfører, at der til de første optag i 2016 ikke vil være tilstrækkeligt antal ansøgere til at opnå 47 social- og sundhedshjælperelever. Der forventes ikke i fremtiden, på grund af krav om Grundforløb, at være så højt et frafald i praktikperioden som tidligere.

I 2016 og frem forventes udgifterne som følge af dimensionering af SOSU-elever at medføre merudgifter på området, hvis KKR træffer beslutning om det anbefalede optag af SOSU-elever.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Rekruttering af arbejdskraft i fremtiden på SOSU-området kan blive vanskelig, hvis der optages færre elever end tidligere.

Ved færre elever i fremtiden kan en højere grad af opgaverne skulle varetages af ordinært ansatte.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Årsrapport for projekter under Ældrepuljen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre kan fortsætte med det liv, som de ønsker. Det gælder for alle ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knap 2 år siden Ældrepuljens projekter blev igangsat. Brønderslev Kommune blev i 2015 tildelt 7,3 mio. kr. Det er nu blevet tid til at gøre status for 2015. Årsrapporten indeholder oplysninger om, hvordan de forskellige projekter har udviklet sig, og hvilke tanker der er omkring projekterne i 2016.

Der er igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Velfærdsteknologi på Stenumgaard

Der er nedsat projektgrupper indenfor alle igangværende projekter, og efteråret 2015 er brugt på vidensopsamling fra medvirkende borgere, deres pårørende, medvirkende medarbejdere og ledelsen indenfor Ældreområdet.

Til Projekt Inkontinens er der afsat 99.990 kr. Der vil blive indkøbt intelligente bleer for tilsvarende beløb i efteråret 2015.

Den 31. december 2015 vil der blive indleveret en evalueringsopsamling til Socialstyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen bemærkninger

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om promovering af projektet Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har iværksat en promovering af projekt Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit. Promoveringen af projektet har til formål, at få vist hvad projektet har givet de medvirkende medarbejdere, beboerne på de kommunale demensafsnit, og beboernes pårørende.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Projektet Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit har til formål at give beboerne på de kommunale demensafsnit en øget følelse af livskvalitet og give personalet (plejepersonalet) en øget arbejdsglæde. Der er blevet ansat pædagogisk personale på demensafsnittene på Plejecentret Valdemarsgade og på Plejecentret Margrethelund. Projektet blev igangsat i foråret 2014.

Det er blevet besluttet, at der nu skal iværksattes en promovering af projektet og af de resultater, som projektet har opnået. De 2 nedsatte projektgrupper under projektet har i fællesskab besluttet, at der skal udarbejdes et hæfte, der skal anvendes til at promovere projektets resultater.

Selve hæftet indeholder følgende elementer:

 • Et forord, som beskriver hvad demens er for en sygdom, og hvilke elementer man som personale skal være opmærksomme på, når man har med demente beboere at gøre.
 • Små solskinshistorier, som personalet har indsamlet. Disse små historier er med til at vise, hvordan det gode samarbejde mellem pædagogerne og plejepersonalet fungerer i hverdagen, og hvordan følelsen af livskvalitet viser sig hos demensafsnittenes beboere.
 • Interviews med personalet på de to demensafsnit, og interviews med de pårørende til de demente beboere.
  • Interviewene har til formål at få vist hvad personalet har fået ud af at medvirke i projektet, og hvad det har betydet for deres hverdag sammen med de demente beboere.
  • De pårørende giver deres mening til kende omkring det, at der nu er to faglige personalegrupper på de kommunale demensafsnit.

Tanken med hæftet er, at det skal kunne bruges til omtale af projektet, og at det kan anvendes som inspirationsmateriale for andre kommuner, som også kunne tænke sig at få pædagoger indenfor Ældreområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og foreslår, at der kommer en målrettet fremtidig strategi for brugen af pædagoger.

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning på Ældrepolitisk konference, Vingstedcentret den 16. november 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR

Opfølgning på konference 16. november 2015.

Sagsfremstilling

Opfølgning på Ældrepolitisk konference i Vingstedcentret 16. november 2015.

Beslutning

Med overskriften ”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje” var årets Ældrepolitiske konference repræsenteret med 80 kommuner og omkring 250 deltagere. Der var enighed i Ældrerådet om en særdeles inspirerende dag. Konferencen var god og gennemarbejdet og gav stof til eftertanke.

Et punkt der på konferencen blev gjort opmærksom på, var manglende ledsagelse af sårbare og demente til sygehus. Her udtrykker Ældrerådet bekymring.

Et af dagens seminarer indeholdt temaet Erindringsdans, og satte fokus på de værdier, erindringsdans skaber for den demente borger. En sådan aktivitet ønskes diskuteret med Aktivitetsområdet, og der tages kontakt til leder, Benthe Kilt.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


11. Opfølgning på besøg hos Morsø Afklaringscenter den 17. november 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR

Opfølgning på besøg 17. november 2015.

Sagsfremstilling

Opfølgning på besøg på Morsø Afklaringscenter den 17. november 2015.

Beslutning

Der er i Ældrerådet enighed om, at besøget var en god og indholdsrig oplevelse. Der blev ligeledes fra Ældreomsorgsudvalgets side ytret tilfredshed med arrangementet.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


12. Mødekalender 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2016.

Fællesmøderne med Ældreomsorgsudvalget fremgår af kalenderen. De 2 møder ligger i april og oktober måned. Der vil være tale om 2 ekstra møder for Ældrerådet i forhold til tidligere års mødeplan.

I forhold til tidligere år er mødedagen foreslået ændret til onsdag. Dette for at opnå et bedre sagsflow.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender mødekalender for 2016.

Beslutning

Ældrerådet godkender ændringen.

Der ønskes mulighed for at afholde Ældrerådsmøde på Stenumgaard den 27. januar 2016. Der er taget kontakt til Plejecenterleder Lene Houkjær Nørgaard for iværksættelse af dette.

John Heilemann var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


14. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen gør opmærksom på tilmelding til Regionsældrerådsmøde den 2. december 2015.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen retter henvendelse til pressen vedrørende ros til Hjemmepleje- og hjemmesygeplejen i forbindelse med konkursbegæringen fra Gurli´s Rengøring og Pleje.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Bøgh Pedersen stillede spørgsmålet, om visiterede borgere til genoptræning, ved ledig kapacitet, må selvtræne på kommunens træningscentre, Sofielund og Sundhedscenter vest.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo undersøger mulighederne.

Bent Heiselberg vil gerne vide, om der er erfaring med, at ældre borgere ansøger om julekurve.

Borgerservice oplyser: At det hovedsageligt er borgere med hjemmeboende børn under 18 år, der ansøger og tildeles julekurvene.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 6. januar 2016.

John Heilemann var fraværende.

Til toppen

Opdateret 24. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer