Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 27. april 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Afdækning af mulighed for flere boliger og aflastningspladser på plejecentre i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På grund af udviklingen i venteliste til boliger til plejecentre i Brønderslev Kommune er Fagenheden for Sundhed og Velfærd ved at afdække muligheder for at etablere flere boliger samt aflastningspladser på kommunale plejecentre.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Pr. 1. april 2015 er der ca. 40 borgere på venteliste til plejecentre i Brønderslev Kommune. Fagenheden for Sundhed og Velfærd er derfor i gang med at afdække mulighederne for øget anvendelse af boliger og pladser på kommunale plejecentre.

Afdækningen har vist følgende muligheder:

Hellevadlund

På Hellevadlund er der 2 boliger, som ikke har været anvendt siden ultimo 2009. Boligerne blev lukket, fordi der dengang var et mindre behov for boliger på kommunale plejecentre. Kommunen har igennem årene afholdt udgiften til husleje til Østvendsyssel Boligselskab. Disse 2 mindre boliger er hver på ca. 50 m² inkl. fællesarealer og med et lille te-køkken. Boligerne kan udlejes omgående.

2 ekstra boliger vil betyde en nettomeudgift på ca. 300.000 kr.

Stengårdscentret

På Stengårdscentret er Ejendomme og Service i Brønderslev Kommune i samarbejde med Østvendsyssel Boligselskab ved at undersøge, om der kan etableres 1 eller 2 ekstra boliger. Hvis det er muligt at etablere 1 eller 2 ekstra boliger vil afdækningen indeholde et estimat over udgifterne til genetablering af disse boliger. Der har tidligere været 2 boliger med fælles bad. Boligerne blev lukket af Arbejdstilsynet ultimo 2009. Boligerne anvendes i dag af personalet. Afdækningen er pt. ikke afsluttet.

Økonomien kan først afklares, når mulighederne for etablering af 1 eller 2 boliger er afklaret.

Margrethelund

På Margrethelund er der 1 selvindskrivnings-/ferieaflastningsplads. Selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen visiteres fra Margrethelund.

Selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen kan pt. benyttes:

  • af borgere/ægtefælle der selv ringer ind på Margrethelund og bestiller et ophold fra en bestemt dato til en bestemt dato, f.eks. hvis ægtefælle skal på ferie.
  • af borgere der synes han/hun selv trænger til en kort periode til at komme til hægterne igen og er for ”god” til indlæggelse eller aflastning. Altid med en slut dato på.

Et ophold på selvindskrivnings-/ferieaflastningsplads er ikke akut.

Belægningsprocenten for pladsen i 2014 var på 56%. Pladsen er beliggende i aflastningen.

På grund af pres på aflastningspladser og for at øge belægningsprocenten foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen for fremtiden visiteres fra Visitationen som en almindelig aflastningsplads.

Ændringen vil alt andet lige give en besparelse på ca. 100.000 kr. på frit valgsområdet, idet Margrethelund pt. får fuld normering til denne plads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

  • tager stilling til hvorvidt der skal genetableres 2 boliger på Hellevadlund,
  • tager stilling til hvorvidt Fagenheden for Sundhed og Velfærd i samarbejde med Ejendomme og Service skal arbejde videre med genetablering af 1-2 boliger på Stengårdscentret.
  • godkender at selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen på Margrethelund skal visiteres fra Visitationen som en almindelig aflastningsplads.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Antallet af medarbejdere vil blive udvidet svarende til normen pr. plads.

Økonomi

Budgetopfølgning nr. 1 viser en høj forbrugsprocent 24,3 %, hvilket er i overkanten på nuværende tidspunkt, da der er afsat budget til vikardækning i sommerferieperioden.

På baggrund heraf vurderes, at der ikke er plads til merudgifter på Ældreområdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Opfølgning på reduktion af rengøring


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Byrådet vedtog som en del af Budget 2015 at reducere hjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Dette forventedes at give en helårsbesparelse på 1,86 mio. kr. Revisitationerne er nu gennemført, og Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventer at nå den planlagte besparelse i 2015. Den forventede helårsbesparelse forventes fremadrettet at være på 2,0 mio. kr.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog som en del af Budget 2015 at reducere hjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge, for derved at opnå en budgetreduktion på 1,86 mio. kr. pr. år.

I dag bevilges rengøring i differentierede pakker alt efter målgruppen. Vurderingen af behovet sker ud fra borgerens samlede funktionsevne. Ofte vil der forud for en bevilling have været iværksat en rehabiliterende indsats med henblik på at opøve funktioner, således at borgeren bliver i stand til at varetage flest mulige opgaver selv.

Rengøringen leveres både af kommunale og private leverandører, og de borgere, der har valgt en privat leverandør, har mulighed for selv at tilkøbe supplerende rengøring, således at der fortsat leveres rengøring hver 2. uge.

Revisiteringerne er foretaget i perioden 1. december 2014 – 1. marts 2015. Det betyder, at der ikke i 2015 ses helårsvirkning heraf. Der er dog en forventning om, at den vedtagne budgetreduktion på 1,86 mio. kr. nås i 2015, og at effekten fra år 2016 er på 2,0 mio. kr. pr. år. Revisiteringerne har betydet, at der ikke længere er borgere, der modtager den mindste rengøringspakke: Pakke A (45 min. hver 2. uge). Endvidere er der aktuelt 32 færre borgere, som i dag modtager hjælp til rengøring end i 2014 dels som følge af revurdering af deres behov dels som følge af naturlig udskiftning. Der er i alt sket en reduktion af rengøring på 128,56 timer pr. uge.

I nedenstående tabel beskrives fordelingen af reduktionen på baggrund af de bevillinger, der var givet i uge 47 i 2014 og i uge 13 i 2015.

Ydelsespakke rengøring

Uge 47 2014

Uge 13 2015

Reduktion i alt

Timer:min

Timer:min

Timer:min

A: 45 min. hver 2. uge

53:41

3:12

50:29

AO: 55 min. hver 3. uge

185:18

149:26

35:52

A1: 80 min. hver 3. uge

127:23

81:30

45:53

A1 – plus: 60 min. hver 2. uge

0:00

3:18

3:18

Timer i alt:

366:22

237:26

128:56

Nedenstående tabel viser, hvordan reduktionen i rengøringen og budgettet er fordelt mellem de kommunale og private leverandører af rengøring:

Andel af den samlede besparelse:

Pris pr. time:

Besparelse i alt:

Kommunal leverandør

55 %

293 kr.

1.077.000 kr.

Privat leverandør

45 %

307 kr.

924.000 kr.

Besparelse i alt pr. år

2.000.000 kr.

I forbindelse med revisitationen er der i perioden 1. december 2014 til 16. april 2015 modtaget i alt 26 klager. Ved en af disse klager har kommunen fået medhold. 2 borgere har trukket deres klage tilbage, efter den er blevet behandlet af Visitationen. 1 klage har ført til genbehandling af sagen. De øvrige klager afventer behandling af Ankestyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 30. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer