Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 6. januar 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referatet fra den 23. november 2015 blev godkendt.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. december 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til aktiviteter i 2016 finansieret af den tidligere Ældrepulje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har på nuværende tidspunkt fem projekter og to indsatser, som er finansieret af Ældrepuljen. Projektperioden har kørt fra foråret 2014 og indtil den 31. december 2015. Fra 1. januar 2016 udmøntes midlerne fra Ældrepuljen som et egentligt bloktilskud. Det betyder, at der i den kommende tid skal være fokus på hvilke projekter og indsatser under Ældrepuljen, der skal implementeres. I den forbindelse har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet et forslag til aktiviteter i 2016 finansieret af den tidligere Ældrepulje.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knap 2 år siden Ældrepuljens projekter og indsatser blev igangsat. Brønderslev Kommune blev i 2015 tildelt 7,3 mio. kr. Midlerne vil fra 1. januar 2016 blive en del af det kommunale bloktilskud. Her vil Brønderslev Kommune få tildelt 7,4 mio. kr. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse følgende forslag til, hvilke aktiviteter der skal implementeres i 2016, så de fremover bliver en fast del af den tilbudsvifte, som kommunen kan tilbyde de ældre borgere i kommunen.

Ældrepuljens fem projekter

Der er blevet igangsat fem projekter under Ældrepuljen:

1. Projekt Samvær

2. Weekendaktiviteter for borgere med demens

3. Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit

4. Velfærdsteknologi på Stenumgaard

5. Projekt Inkontinens

Ældrepuljens to indsatser:

  • Omlægning af indsatser på Ældreområdet - Ændring af aflastningspladser i Valdemarsgade til demenspladser – udgiften er blevet finansieret af Ældrepuljen.
  • Finansiering af reduktion af normeringen på demensafdelingerne – udgiften er blevet finansieret af Ældrepuljen. Denne beslutning blev truffet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til implementering af Ældrepuljens projekter og indsatser.

Personale

Medarbejdere omfattet af Ældrepuljen skal fastansættes.

Økonomi

Implementeringen af projekterne og indsatserne vurderes at svare til beløbet fra Ældrepuljen, ca. 7,4 mio. kr.

Beslutning

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at både Ældremilliarden og den nye Værdighedsmilliard er med til at give et løft til Brønderslev Kommunes plejecentre, både hvad angår det rent praktiske og det sociale miljø.

Flere hænder omkring den ældre og større fokus på den ældre borgers psykiske tilstand, kan kun give et bedre ældreliv.

At der også bliver plads til et lille løft til de ældre borgere, der bor uden for plejecentrene, er for Ældrerådet en nødvendighed. Ældrerådet havde gerne set en større indsats der, da Ældrerådet anser de udeboende ældre for mere sårbare, end de borgere der er bosat i plejecentrenes trygge rammer.

Ældrerådet ser med stor tilfredshed på, at der lægges op til at etablere et tilbud på Stenumgård, der kan være med til at forhindre gentagne indlæggelser af den ældre borger, og måske give mulighed for at sige farvel til livet i trygge rammer.

Det har været Ældrerådet meget magtpåliggende, at Brønderslev Kommune får et sådant tilbud. Ældrerådet ser gerne, at den specialiserede sygeplejefaglige ekspertise er så høj som muligt, for at løfte opgaven tilfredsstillende.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR

Stillingtagen til flytning af Ældrerådets planlagte møde den 7. september 2016 til den 31. august 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde den 11. november 2015 aftalt at flytte budgetseminaret i 2016 fra den 19. og 20. september til den 15. og 16. september. Som følge af flytning af seminaret, har Ældreomsorgsudvalget flyttet deres møde fra den 15. september 2016 til den 8. september 2016. I konsekvens heraf foreslås Ældrerådets møde flyttet tilsvarende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender, at det planlagte møde den 7. september 2016 flyttes til den 31. august 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet godkender, at det planlagte møde den 7. september flyttes til den 31. august 2016.

Bilag

Til toppen


7. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen orientering.

Til toppen


8. Meddelelser fra Formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
  • 25. februar 2016 afholder Danske Ældreråd temadag i Skydepavillionen, Aalborg.

Med overskriften: Nye regler for rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen. Tilmelding senest søndag den 14. februar 2016.

  • 27. januar 2016 afholdes Ældrerådsmøde på Stenumgård, Stenum.
  • 3. februar inviterer Brønderslev Kommune til Visionsmøde i Brønderslev Hallen fra kl. 17 – 21. Tilmelding nødvendig.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen oplyste, at der pr. 1. januar 2016 er ansat ny leder på Plejecenter Margrethelund. Lene Ostenfeld Kristensen.

Til toppen


10. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


11. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 27. januar 2016. Mødet afholdes på Stenumgård.

Til toppen

Opdateret 7. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer