Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. januar 2016
Lokale: Stenumgård, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat fra sidste møde godkendt.

Til toppen


4. Status for udbredelse af Velfærdsteknologi på ældreområdet i 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender årsrapport om velfærdsteknologi til orientering for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Årsrapporten indeholder en samling af alle de initiativer, der er iværksat indenfor velfærdsteknologien på Sundheds- og Ældreområdet.

Velfærdsteknologi er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, der kan:

 • Frigøre arbejdskraft
 • Lette arbejdsbyrden for personalet
 • Øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere.

Der er en tovholder på området, som har det overordnede overblik over velfærdsteknologien både lokalt i kommunen samt nationalt. Tovholderens opgave er bl.a. at holde sig orienteret om nye produkter på markedet, erfaringsudveksle med andre kommuner og løbende holde relevante interne samarbejdspartnere opdateret på området. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med det formål at sikre et konstant fokus på området, løbende igangsættelse af projekter, indkøb af relevant velfærdsteknologi samt sikre den bedst mulige anvendelse af de løsninger, der allerede findes i kommunen. Konkrete velfærdsteknologiske hjælpemidler er ligeledes afprøvet i hjemmesygeplejen med succes med det formål at gøre flere borgere selvhjulpne og dermed øge deres selvstændighed og værdighed.

Flere projekter er allerede planlagt i 2016 bl.a. elektronisk bestilling af madvarer sammen med en lokal købmand i Brønderslev, hvor formålet er at undgå unødvendig ventetid i telefonen samt et projekt omkring intelligente bleer, hvor formålet er at minimere forbruget af bleer, mindske lækager og øge anvendelse af den korrekte størrelse ble.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen om årsrapporten 2015 til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine Visborg deltager under dette punkt.

Personale

P.t. ingen bemærkninger.

Beslutning

Årsrapport taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Ibrugtagning af 2 nedlukkede pladser på Hellevadlund


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Med af sæt i Byrådets beslutning den 7. oktober 2015 er 2 plejeboliger på Hellevadlund genåbnet.

Boligerne er mindre end øvrige plejeboliger, hvorfor Ældreomsorgsudvalget anmodes om godkendelse af, at borgeren kan tilbydes en anden lejlighed, hvis borgeren finder lejligheden for lille, uden at borgeren derved mister sin plads på garantiventelisten.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 30. april 2015, at ibrugtagning af de 2 nedlukkede pladser på Hellevadlund skulle overgå til Budget 2016 forhandlingerne. Byrådet godkendte ved 2. behandling af Budget 2016 den 7. oktober 2015, at pladserne igen blev taget i brug.

Boligerne blev efterfølgende gjort klar til brug. Visitationens boligstyrer påbegyndte tildelingen af disse boliger til borgere på ventelisten den 27. november 2015.

Begge boliger er på nuværende tidspunkt udlejet.

De genåbnede boliger på Hellevadlund er små lejligheder på i alt 20,5 m2 fordelt på stue, køkken, soveværelse og badeværelse. Lejlighederne er af sådan en størrelse, at der ved arbejdsopgaver, der kræver særligt udstyr, såsom lift, kan opstå behov for at flytte om på eller minimere borgerens eget møblement.

Disse 2 boliger er mindre end øvrige plejeboliger. Der kan være borgere, som vurderer, at det er en for lille bolig. For at imødegå dette foreslås det, at når disse 2 boliger er ledige, skal den, der tildeles boligen, opfordres til at se den inden, der tages stilling til om pågældende ønsker boligen. Hvis den vurderes for lille, skal borger tildeles en anden plejebolig uden at miste sin plads på garantiventelisten.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at de to boliger er en del af garantiventelisten. Såfremt borgeren finder lejligheden for lille, kan anden lejlighed tilbydes, uden borgeren mister sin plads på garantiventelisten.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tilslutter sig beslutningen og tager sagen til efterretning.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 6. januar 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. januar 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet ser med bekymring på at ventelisten stadig er så høj.

Ventelist taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på KMD Nexus


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Orientering om implementering af nyt omsorgssystem - KMD Nexus.

Fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 2. september 2015 frigivet midler til anskaffelse af nyt omsorgssystem - KMD Nexus.

Det nye omsorgssystem understøtter opgaveløsning på tværs af organisationen og skal implementeres i Visitationen, Sundheds- og Ældreområdet, Handicap- og Psykiatriområdet og i UngeCentret. Alle oplysninger om den enkelte borger bliver tilgængelige i systemet, hvilket bl.a. betyder, at der kun skal søges oplysninger i ét system/et sted. Systemet kan afvikles på forskellige platforme, og dermed er der adgang til informationerne, der hvor man er, f.eks. hos borgeren, på plejecentret osv .

Omsorgssystemet viser bl.a., hvilke indsatser der virker, og hvordan ressourcerne anvendes bedst, og giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for politikerne. Når data samles i ét system, tilvejbringes et tværsektorielt datagrundlag, der giver bedre mulighed for planlægning og udvikling af indsats m.v.

Systemet vil omfatte ca. 3.750 borgere, og vil blive anvendt af ca. 900 medarbejdere. Uddannelse og implementering starter i foråret 2016, og systemet er færdigimplementeret ved årets udgang. Implementeringen vil i perioder være ressourcekrævende. Der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil det nye system er i drift. I processen lægges stor vægt på at udnytte de forandringer, som det ny system giver mulighed for. Denne proces betyder omlægning af arbejdsgange, som medarbejderne skal have mulighed for at blive fortrolige med.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

P.t. ingen bemærkninger.

Beslutning

Status taget til efterretning.

Til toppen


8. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2016.

Fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan evt. bruges som inspirationskilde til drøftelse i udvalget og giver overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Hele rapporten "Brug nøgletal i styringen" vil blive udleveret på mødet.

Beslutning

Rapporten "Brug nøgletal i styringen" taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


10. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
 • Visionsmøde i Brønderslev Hallen 3. februar 2016 kl. 17:00 – 21:00.

Ældrerådet deltager. Afbud fra Gudrun Andersen.

 • Temadag i Danske Ældreråd, Skydepavillonen, Aalborg kl. 08:30 – 15:30.

Ældrerådet deltager.

 • Deltagelse i Midtbyrådet for Dronninglund 10. februar 2016 kl. 16:00.

Formand Inger Bøgh Pedersen deltager.

 • Dato for Ældrepolitisk konference på Nyborg Strand er fastlagt til den 2.og 3. maj 2016.
 • Formand Inger Bøgh Pedersen melder afbud til fællesmødet med Ældreomsorgsudvalget den 14. april 2016.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted har modtaget materiale fra Alzheimersforeningen vedrørende Demensalliance. Dette sendes til medlemmerne i Ældrerådet.

Formand Inger Bøgh Pedersen stiller spørgsmål til kørsel af ældre borgere til kommunens aktiviteter. Kan der spares ved at koordinere samkørsel. Formanden tager kontakt til Karsten Frederiksen, Teknik- og Miljøudvalget for drøftelse af sagen, og arbejder på indkaldelse af aktører, gerne til næste Ældrerådsmøde.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Til toppen


13. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 2. marts 2016 kl. 9.00.

Til toppen


14. Rundvisning på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

På fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet blev der - efter rundvisning på Stenumgård - drøftet ønsker til den fremtidige udvikling af Stenumgård i lyset af besøg i efteråret på Morsø Afklaringscenter.

På mødet blev der præsenteret følgende ønsker, som vil indgå i Ældreomsorgsudvalgets videre behandling:

 • Sygeplejersker, dag og aften
 • Kontor til personale
 • Sansehave

Til toppen

Opdateret 2. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer