Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 2. marts 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Der gøres opmærksom på, at ved ældrerådsmødet den 27. januar 2016, afholdt på Stenumgård, var oplyst Forløbskoordinator Anne-Cathrine Visborg deltog under punkt 4: Status for udbredelse af velfærdsteknologi. Dette var ikke tilfældet.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. februar 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreligger venteliste til orientering.

Beslutning

Ældrerådet ser til stadighed med bekymring på, at ventelisten er så høj. Det er oplyst, at den enkelte borger bor længere på plejecentrene. Venteliste er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Udkast til ny budgetmodel indenfor Plejecentersøjlen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Den ændrede struktur på Ældreområdet har medført, at plejecenterlederne fik budgetansvar. Desuden medfører budget 2016 en besparelse på 6 mio. kr. på plejecentrene. Derfor har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet et forslag til en budgetmodel, der håndterer besparelsen samt går fra en budgetmodel med tildeling efter normering til tildeling efter belagte boliger og kr. pr. boligtype på plejecentrene.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Før 2016 blev plejecentrene i Brønderslev Kommune tildelt en normering med forskellige budgetbeløb pr. normering tilknyttet hvert enkelt plejecenter. Dette har givet forskellige budgetter uafhængigt af type af bolig eller antal af plejeboliger. Plejecentrene har derfor tidligere haft forskellige budgetter pr. bolig. Normeringen blev desuden tildelt uafhængigt af, om boligen var beboet eller ej.

I forslaget til ny budgetmodel bliver plejecentrene tildelt samme løn- og driftsbudget pr. boligtype, sådan at tildelingen fremstår gennemsigtig og ensartet. Budgetharmoniseringen indebærer desuden, at der bevilges budget til beboede boliger.

Budgetmodellen tager udgangspunkt i følgende principper:

 1. En vurdering af behov for pleje.
 2. Etablering af en "springer" nattevagt.
 3. Harmonisering af budget pr. pladstype ved anvendelse af gennemsnitslønninger og et gennemsnitligt beløb til øvrige udgifter.
 4. Regulering af plejecentrenes budgetter hvert kvartal i forhold til den faktiskebelægningsprocent pr. plejecenter.
 5. Fleksibel anvendelse af fastansatte medarbejderne indenfor plejecentrene.
 6. Udvikling af styringsværktøj over lønforbrug indenfor plejecentrene.

Behovet for pleje sættes ind, der hvor lederne vurderer, at behovet er størst. Udkastet til den nye budgetmodel fremgår af bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslag til budgetmodel for plejecentrene.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Budgetmodellen har den konsekvens, at der bliver ændret i vagtplanerne efter behov. Dette forudsætter fleksible medarbejderfunktioner. Der vil, stadig være tilknyttet vikarer til hvert enkelt plejecenter.

Økonomi

Budgetmodellen indebærer en omfordeling af budget mellem plejecentrene.

Beslutning

Budgetmodellen er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Kørsel med ældre til centeraktiviteter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Drøftelse af flextaxakørsel af ældre til centeraktiviter/arrangementer.

Tilbuddet i dag er NTs flextaxakørsel, som kan benyttes af alle kommunens borgere uden visitering.

Formanden for Ældrerådet foreslår, at Flexaktivitet bliver etableret som et tilbud i kommunen for at mindske omkostningerne til kørsel.

Sagsfremstilling

Tilbuddet i dag er NTs flextaxakørsel, som kan benyttes af alle kommunens borgere uden visitering.

Den nuværende ordning indebærer, at den ældre borger skal stå ved fortovskanten ved afhentning. Dette besværliggør ofte borgerens mulighed for at komme afsted til aktiviteterne, da der kan være brug for en hjælpende hånd, og afhentning fra bopælen.

Ved ordningen i dag med kørsel til faste ugentlige aktiviteter observerer aktivitetsmedarbejderne, hvordan borgerne er fanget i mangel på koordinering af kørslen. Eksempelvis afhentes 3 borgere der bor i samme område, til samme aktivitet i tre forskellige taxaer og køres retur på samme tidspunkt i tre forskellige taxaer. Dette sker hver eneste uge.

NT har en kørselsordning "Flexaktivitet", der henvender sig netop til ældre, der har brug for kørsel i faste ruter og til faste tidspunkter samt afhentning fra bopælen. Flexaktivitet er en ordning borgerne visiteres til. Ældrerådet har en formodning om, at ordningen kan holdes inden for budgettet.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Karsten Frederiksen og sagsbehandler Jørn K. Kristensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der gives mulighed for at visitere til Flexaktivitet, som minimum i en afgrænset periode, da den normale flexordning ikke tilgodeser den svage ældres behov for transport.

Samtidig foreslår Ældrerådet, at prisen, for den svage ældre der visiteres, bliver ens over hele kommunen. Prisen på flexkørsel i Brønderslev by finder vi urimelig høj. For en ældre person der ikke selv kan gå hen til et stoppested for bybussen, vil det koste 120,00 kr. at deltage i en aktivitet i vore centre, køre til sygeplejeklinik eller sundhedscentret m.m.

Ældrerådet forventer, at den visiterede ordning kan holdes indenfor den nuværende ramme, da der vil være en væsentlig fordel ved bedre koordinering af kørslen.

Ældrerådet ser gerne en større politisk interesse, for at løse den uhensigtsmæssighed der er på netop dette område.

Bilag

Til toppen


7. Indgåelse af nye kontrakter for madservice


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Ældreomsorgsudvalget godkendte på sit møde den 4. februar 2016 udkast til godkendelsesmateriale for madservice, således at nye kontrakter kan indgås med virkning fra 1. juni 2016.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Af servicelovens § 83 stk. 1 fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice”.

Brønderslev Kommune har indgået kontrakter om madservice med Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel. Begge kontrakter udløber 31. maj 2016.

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. april 2015, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter om madservice, og at der heri gives mulighed for, at der kan bydes ind på madservice til hele kommunen eller til et af to distrikter, som det kendes fra leverancen af personlig og praktisk hjælp.

På baggrund heraf er der nu udarbejdet udkast til:

 • Kontrakt
 • Leverandørkrav
 • Godkendelsesblanketter herunder:
  • Virksomhedsoplysninger mv.
  • Tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige
  • Tro- og loveerklæring i henhold til direktivets artikel 45 (hvidvaskning af penge, bestikkelse, svig og deltagelse i kriminelle organisationer)
 • Godkendelsesmaterialet er udformet, så det er muligt at søge om godkendelse som leverandør jævnfør en eller flere af følgende 3 delaftaler:

 • Delaftale 1: Levering af varmholdt mad i Distrikt Øst
 • Delaftale 2: Levering af varmholdt mad i Distrikt Vest
 • Delaftale 3: Levering af kølet mad i hele Brønderslev Kommune

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til godkendelsesmateriale for levering af madservice i Brønderslev Kommune, således at nye kontrakter kan indgås med virkning fra 1. juni 2016.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. februar 2016, pkt. 9:

Godkendt.

Beslutning

Ældrerådet undrer sig over, at prisen for henholdsvis stor og lille madportion koster borgeren det samme.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen undersøger hvad der ligger til grund for dette.

Bilag

Til toppen


8. Servicepakker på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I budget 2016 er der indeholdt en stigning i borgerens betaling for servicepakkerne på plejecentrene sådan, at udgifter og indtægter harmonerer. Servicepakkerne indeholder valgfrie ydelser.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe indenfor de kommunale plejecentre, som har arbejdet med en harmonisering af servicepakkerne. Indholdet i servicepakkerne har tidligere varieret fra plejecenter til plejecenter.

Arbejdsgruppen foreslår at følgende servicepakke med tilhørende takst tilbydes som valgfrie ydelser på alle plejecentrene i Brønderslev Kommune:

Arrangementer - 52,50 kr. (+ 2,50 kr. i forhold til 2015)

Leje af vask og linned - 210 kr. (+ 10 kr. i forhold til 2015)

Vask af privat tøj - 105 kr. (+ 5 kr. i forhold til 2015)

Rengøringsartikler - 52,50 kr. (+ 2,50 kr. i forhold til 2015)

I alt er taksterne steget med 20 kr. svarende til 5 % i forhold til taksterne fra 2015. Taksterne er pr. måned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender at de valgfrie ydelser i servicepakken med tilhørende takster godkendes. Samt at taksterne årligt reguleres således, at udgifter og indtægter ved servicepakkerne balancerer.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Til toppen


9. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Kvalitetsstandarderne for afløsning/aflastning, støtte og vejledning, praktisk hjælp samt nødkald, er blevet revideret.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede kvalitetsstandarder.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at sænke serviceniveauet for afløsning/aflastning samt støtte og vejledning.

Kvalitetsstandard for afløsning/aflastning, § 84, stk. 1

Omfanget af ydelsen er sat ned fra 240 minutter pr. uge til maksimalt 120 minutter pr. uge.

Kvalitetsstandard for støtte og vejledning, § 83, stk. 1, nr. 2

Tidligere kunne der bevilges pakker af henholdsvis 27 og 51 minutter dagligt, men i forlængelse af budget 2016 er dette reduceret, således at der nu kan bevilges 1 pakke af 25 minutter dagligt.

I forbindelse med revisitering i Visitationen har det imidlertid vist sig, at mange borgere ofte ikke har behov for mere end 10 minutter dagligt. Det forslås derfor, at der laves 2 nye pakker - én på 10 minutter og én på 25 minutter dagligt.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Praktisk hjælp dækker over rengøring, indkøb og tøjvask.

Der er ingen ændringer vedrørende hjælp til rengøring.

I forhold til hjælp til indkøb er det nu muligt at få bragt varer ud i alle områder af kommunen, hvorfor behovet for hjælp til at handle ind, ikke længere er til stede. Derfor fjernes pakken, der knytter sig hertil. Det betyder, at der nu er to muligheder i forhold til at modtage støtte til indkøb:

 1. Hjælp til udformning af indkøbsliste, bestilling af varer og sætte varer på plads efter udbringning.
 2. Betaling af gebyr ved udbringning ved enten købmand eller online-dagligvarebutik.

Vedrørende hjælp til tøjvask vil der ikke ske ændring i serviceniveauet, men hjælp til tøjvask opdeles nu i delt aktiviteterne:

 1. Sortering af vasketøj og igangsætning af vaskemaskine.
 2. Hænge tøj op/fylde tørretumbler og tage tøj ned/tømme tørretumbler.
 3. Lægge tøj sammen og på plads.

Derved bliver det muligt at se, hvilken hjælp borgeren er tildelt i forbindelse med tøjvask.

Det foreslås, at der laves en ny pakke på 10 minutter, som kan gives ugentligt eller eventuelt dagligt ved behov, som kan indeholde småopgaver i forbindelse med praktiske huslige gøremål.

Kvalitetsstandard for nødkald

Det er nu muligt at bevilge nødkald midlertidigt, hvis borgeren er i et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a, og det vurderes, at et nødkald kan nedsætte behovet for besøg fra hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejen. Samtidig ergentagne fald ikke længere et kriterie forbevilling af nødkald.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om rehabilitering efter Servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83a efter 3 måneders drift.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Omlægningen af Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) til rehabilitering efter § 83a gik i drift 1. december 2015.

For at sikre en løbende opfølgning på indsatsen er der planlagt månedlige møder mellem Visitationen, Træningsafdelingen og Fritvalgsområdet samt øvrige nøglepersoner.

Fra de ugentlige tværfaglige konferencer meldes der tilbage, at der er en god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen. På disse møder laves løbende erfaringsopsamling med henblik på tilpasninger i samarbejdet. Der arbejdes ligeledes målrettet med at sikre, at den tværfaglige læring faciliteres.

I forhold til de udarbejdede pakker sker der løbende evaluering, og det har vist sig, at der er behov for flere mindre pakker. Der er aktuelt lavet nye pakker med et reduceret tidsforbrug. Tilbagemeldingerne på dette er positive i form af lettere og mere målrettet opgavehåndtering.

I januar 2016 har der været i alt 129 borgere, der har modtaget rehabiliteringsindsatser, hvoraf 13 borgere har valgt at benytte privat leverandør på frit valg.

Der vil inden sommerferien blive udarbejdet en evaluering af SEL § 83a-rehabiliteringen, hvor en revideret kvalitetsstandard samt andre konkrete tilpasningsforslag fremsendes til beslutning i Ældreomsorgsudvalget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Til toppen


11. Status vedrørende klippekortordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har iværksat Klippekortordningen, som er en ordning, der tilbyder en halv times ugentlig ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2015. 110 borgere har i første halvår modtaget ydelsen. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en halvårsstatus på, hvordan ordningen er blevet modtaget af de medvirkende borgere. Der er blevet anvendt 312.046 kr. af de 553.547 kr. i 2015.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende status for klippekortordningen samt godkende overførsel af 241.501 kr. fra 2015 til 2016.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Klippekortordningens formål er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. De får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

I 2015 har Brønderslev Kommune fået bevilget 553.547 kr. til ordningen og 1.107.091 kr. i 2016.

I alt har 110 borgere fået tilbudt ordningen, mens fem borgere har fået afslag på deltagelse i ordningen. Begrundelsen for afslagene er, at disse borgere ikke fik hjælp i forvejen, og dermed var disse borgere ikke en del af målgruppen.

De 110 borgere fordeler sig på 93 borgere med kommunale leverandører og 17 med private leverandører.

Status for ordningen

Borgerne har valgt at benytte sig af følgende former for hjælp:

a) Praktisk støtte i hjemmet (34 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Ekstra rengøring
 • Afrimning af fryser
 • Rengøring af køkken og køkkenskabe
 • Sortering af tøj
 • Hjælp til vasketøj

b) Ledsagelse unden for hjemmet (33 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Indkøb af tøj
 • Ledsagelse til et familiebesøg
 • Ledsagelse til en ugentlig køretur

c) Sociale aktiviteter (33 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Får en snak over en kop kaffe sammen med deres hjemmehjælper
 • Får læst breve op
 • Udfylde skemaer til sygehus
 • Bestille transport

Borgerne laver selv aftaler med deres hjemmehjælper om, hvilken form for hjælp der ønskes, og hvordan den skal leveres og i hvor lang tid. Borgerne udtrykker selv deres tilfredshed med at kunne få hjælp til opgaver, som de har brug for støtte til, men ikke kan blive bevilget hjælp til. Specielt er borgerne glade for, at det er deres faste hjemmehjælper, som kommer hos dem. Der udtrykkes især glæde og tilfredshed med at kunne få hjælp til gåture og socialt samvær.

Der er blevet anvendt 312.046 kr. på ordningen i 2015. Årsagen til at borgerne ikke har anvendt timerne er følgende:

 • Er undervejs kommet på plejehjem
 • Har været på et længere ophold på enten sygehus eller aflastning, og derfor har borgerne ikke anvendt timerne i denne periode
 • Har skiftet leverandør undervejs, eller de har ikke haft behov for den kommunale leverandør
 • Er enten blevet så dårlige, at de ikke har kunnet gøre brug af klippekortordningen, eller også er deres fysiske tilstand blevet så god, så de ikke længere har brug for klippekortsordningen

Brønderslev Kommune har med afsæt i ovennævnte ansøgt om, at få overført de resterende 241.501 kr. til 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om status vedrørende Klippekortordningen til efterretning og godkender, at de resterende midler fra 2015 overføres til 2016.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Planlæggerne registrerer, hvad tiden bruges til, hvornår borgerne ønsker, at den tildelte tid leveres, og hvor meget der er brugt af klippekortet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet opfordrer til, at hjemmehjælperen der dagligt kommer hos borgeren, igen gør opmærksom på klippekortordningen, således borgeren bliver hjulpet i gang med at bruge ordningen.

Ældrerådet tilslutter sig, at de resterende midler overføres til 2016.

Til toppen


12. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Orientering om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er henholdsvis politisk og administrativt vedtaget for området.

Udvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen fx Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. februar 2016 stod registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 16 sager, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist, men i de 6 af disse sager er sagsbehandlingen påbegyndt. I Visitationen arbejdes der fortsat med nedbringelse af ophobede sager, revisiteringer samt procedureændringer. Denne proces kører parallelt med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen. Lige nu arbejdes der fortsat på at få truffet afgørelser i BPA sagerne. Der er fortsat fokus på botilbud SEL §§ 107 og 108 udenfor kommunen. Der kommer stadig en del nye ansøgninger ind, primært på § 85 og § 100.

I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. februar 2016 stod registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 21 sager, som er overskredet tidsfristen, hvoraf de 2 sager er under behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2016 berammet til henholdsvis den 14. april og den 6. oktober.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til en dagsorden.

Beslutning

Drøftelse af venteliste.

Stenumgårds fremtid og ønsker.

Flextaxakørsel.

Orientering om Ældrerådets deltagelse i kvartalsmøde ved Danske Ældreråd.

Til toppen


14. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen orientering.

Til toppen


15. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen gør opmærksom på, at der nu er åbent for tilmelding til Danske Ældreråds konference på Nyborg Strand den 2. og 3. maj 2016.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Leder af aktivitetscentret Benthe Kilt inviterer Ældrerådet til debat i nærmeste fremtid. Der er trådt ny lov i kraft pr. 1. januar 2016 om forebyggende hjemmebesøg, og dette åbner op for mange nye spændende muligheder, og her ser aktivitetsleder Benthe Kilt gerne at Ældrerådet inddrages.

Ældrerådet har tidligere drøftet de offentlige toiletforhold i Brønderslev midtby med direktør for Fagenheden for Sundhed & Velfærd Henrik Aarup-Kristensen samt borgmester Mikael Klitgaard. Ældrerådet efterlyser en opfølgning på problemstillingen.

Ældrerådet tilslutter sig klagen over lukning af Borgerservice i Dronninglund i juli måned.

Den 25. april 2016 arrangerer Ældresagen sammen med Folkebevægelsen mod ensomhed, kampagnen ” Danmark spiser sammen”. En national begivenhed med fokus på ensomhed. Ældresagen i Brønderslevafdelingen, har i samarbejde med aktivitetsleder Benthe Kilt, arrangeret, at begivenheden finder sted i Grønningen. Der er plads til 70 borgere. Alle er velkomne. Annoncering vil finde sted i lokalavisen.

Til toppen


17. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen vil tage kontakt til pressen for at sætte fokus på klippekortordningen.

Til toppen


18. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 6. april 2016.

Til toppen

Opdateret 3. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer