Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 6. april 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat fra sidste ældrerådsmøde blev godkendt.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 2. marts 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet ser med bekymring på, at ventelisten stadig er så høj. Der ses frem til årsskiftet, hvor friplejehjemmet vil kunne nedbringe ventelisten.

Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om kørselsordninger i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om kommunens kørselsordninger til henholdsvis læge/speciallæge, genoptræning efter indlæggelse, flexhandicap-kørsel samt flextur.

Sagsfremstilling

Ældrerådet drøftede på møde den 3. februar 2016 flextaxakørsel af ældre til centeraktivite-ter/arrangementer. På baggrund af denne drøftelse orienteres der om kørselsordningerne i Brønderslev Kommune.

Kørsel til læge/speciallæge

Pensionister, der ikke kan transportere sig selv med egen bil, cykel eller gang til læge eller speciallæge, kan få bevilget kørsel til læge/speciallæge, som betales af kommunen. Plejecenterbeboere får kørslen betalt uden bevilling.

Kan borgeren bruge et offentligt transportmiddel, skal transporten koste mere end 25 kr., før man har ret til gratis kørsel. Kørselsudgiften dækkes til den nærmeste speciallæge inden for området.

Kørslen skal bestilles ved Visitationen. Er der behov for ledsagelse, skal dette oplyses ved bestillingen.

Ved behov for akutkørsel uden for Visitationens telefontid, vil kørselsudgiften blive godtgjort efter billigst mulige transportmiddel.

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse

Borgere, som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, og som er ude af stand til at bruge offentlige transportmidler eller på anden måde arrangere kørsel, kan få tilbudt kørsel til stedet, hvor genoptræningen foregår.

Det er en visitator, som vurderer, hvorvidt borger skal bevilges kørsel til træningen. Den trænende terapeut revurderer undervejs i træningsforløbet, om behovet for kørsel fortsat er til stede, ligesom det er terapeuten, der bestiller kørslen for borgeren hos NT.

For kørsel til læge/speciallæge samt til genoptræning efter indlæggelse kan transporten for en ledsager godtgøres, hvis borgerens helbred kræver ledsagelse, og hvis turen for ledsageren koster mere end 60 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 25 kr. tur/retur for pensionister. Ved kørselsbestillingen gives besked om, hvorvidt der skal ledsager med.

Flexhandicap-kørsel

Borgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Region Nordjylland, kan blive visiteret til NT’s handicapkørselsordning, hvis de har et varigt handicap (længere end 12 måneder), er bevilget kørestol eller ganghjælpemiddel og ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Ved usikkerhed om handicappets varighed (ud over 12 måneder), kan borgeren visiteres midlertidigt til handicapkørsel og revisiteres efter 12 måneder.

Er borgeren bevilget handicapkørsel, har denne ret til at foretage 104 enkeltture pr. år, hvor borgeren køres til/fra fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer mm.

Handicapkørsel koster 424 kr. pr. år i abonnement og derudover 2,70 kr. pr. km. Minimumsprisen pr. tur er 30 kr. Der er mulighed for at have ledsager med.

Særlige krav til kørslen vil normalt være forbundet med højere omkostninger for kørslen, bl.a. fordi det kan begrænse samkørsel eller vil være forbundet med et større tidsforbrug, som vognmanden skal have betaling for.

Afhentning og aflevering sker fra fordør til fordør, og kørslen administreres af NT (jf. bilag 1).

Flextur

Flextur er taxakørsel til offentlige transportpriser og er et samkørselstilbud til alle, der er bosat i Region Nordjylland.

Flextur kører ikke efter en fast køreplan, men tilrettelægges fra time til time. Kørslen bestilles hos NT, og sker i hovedreglen fra kantsten til kantsten.

Flextur kan også benyttes af kørestolsbrugere. Det oplyses ved bestilling, hvis borgeren er visiteret til handicapkørsel, og så følges borgeren fra fordør til fordør.

Blinde kan ikke bevilges handicapkørsel, men tilbydes samme serviceniveau som handicappede. Det vil sige, at de følges fra fordør til fordør, når de ved bestilling oplyser, at de har et synshandicap (jf. bilag 1).

I Brønderslev Kommune gælder følgende takster for flextur:

 • Indenfor kommunegrænsen er taksten for voksne og børn over 16 år 5 kr. pr. km. Minimumsprisen er 27 kr., uanset hvor kort turen er.
 • Udenfor kommunegrænsen er taksten for voksne og børn over 16 år 12 kr. pr. km. Minimumsprisen er 60 kr., uanset hvor kort turen er.
 • Over regionsgrænsen er taksten for voksne og børn over 16 år 14 kr. pr. km. Minimumsprisen er 60 kr., uanset hvor kort turen er.

For medrejsende koster det 1,75 kr. pr. km, og der kan rejse op til seks personer på samme tur. Betaling sker altid direkte til chaufføren.

Brønderslev Kommune bevilger ikke kørsel til:

 • kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på kommunens sundhedscentre
 • aktivitetscentre i ældreområdet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager nuværende regler til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet ønsker, at Brønderslev Kommune bevilliger kørsel til aktivitetscentre via flexaktivitetsordning samt kommunal bevilling til kørsel til Sundhedscentrene

Ældrerådet afventer udkast fra sagsbehandler Jørn K. Kristensen og aktivitetsleder Benthe Kilt.

Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje, madservice samt kropsbårne hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til reviderede kvalitetsstandarder for personlig pleje, madservice samt kropsbårne hjælpemidler.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til reviderede kvalitetsstandarder.

Til orientering for ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Eventuelle pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Personlig pleje

Indtil nu har der været kvalitetsstandarder for henholdsvis personlig pleje og for spise og drikke. Disse er nu lagt sammen i én.

Tidligere har det ikke været tilladt plejepersonalet at opvarme mad, som ikke kommer fra kommunens madleverandør. Det vil sige, at plejen ikke har haft lov til at varme mad tilberedt af pårørende eller færdigretter, som borgeren har købt i supermarkedet. Det foreslås, at der nu gives tilladelse til dette. Samtidig foreslås det, at plejen må tilberede æg og færdiggrød, havregrød m.v.

Det indebærer, at mad, som er tilberedt af pårørende, skal være mærket med tilberednings- og åbningsdato, og skal være opbevaret i enten køleskab eller fryser.

Forslagene er udarbejdet i et tæt samarbejde med kommunens kostkonsulent, og har til formål blandt andet at optimere de småtspisendes ernæringstilstand. Samtidig giver mange ældre udtryk for, at de hellere vil spise mad, der er tilberedt af pårørende, fremfor mad fra kommunens madservicetilbud. Derudover er der også ofte tale om en økonomisk besparelse for de ældre.

I forhold til personlig hygiejne præciseres det nu, at borgeren kan få bad mere end én gang om ugen, hvis det kan klares indenfor den bevilgede tid.

Madservice

Kvalitetsstandarden for madservice er blevet mere overordnet, hvilket blandt andet har medført, at kommunens leverandører ikke længere indgår i kvalitetsstandarden.

Samtidig er der tilføjet ernæringskrav jf. gældende standarder. Endvidere skal borgeren selv stille mikroovn til rådighed, hvis vedkommende vælger kølemad.

Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandarderne for kropsbårne hjælpemidler er reviderede, således at der er sket en naturlig tilretning af serviceniveauet svarende til gældende praksis på området.

Det betyder i praksis, at der løbende foretages justeringer i forhold til eventuelle ændringer i lovgivningen. Derudover er der rettet til i forbindelse med afgørelser fra Ankestyrelsen.

Der er udarbejdet reviderede kvalitetsstandarder for:

 • Brystproteser
 • Diabeteshjælpemidler
 • Fodtøj – indlæg og forhøjelse
 • Inkontinenshjælpemidler
 • Kompressionsstrømper
 • Paryk, toupé, øjenvipper og bryn
 • Stomihjælpemidler

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til reviderede kvalitetsstandarder, således at:

 • kvalitetsstandarderne for personlig pleje samt spise og drikke slås sammen til én kvalitetsstandard, hvor det er tilladt plejen at tilberede småretter og mad tilberedt af pårørende, samt at borgeren kan få bad mere end én gang om ugen, når det kan klares indenfor den bevilgede tid.
 • kvalitetsstandarden for madservice gøres mere overordnet, og at borgeren selv skal stille mikoovn til rådighed.
 • kvalitetsstandarderne for kropsbårne hjælpemidler revideres i henhold til en naturlig tilretning af serviceniveauet svarende til gældende praksis på området.
Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Ældrerådet bemærker, at kvalitetsstandarterne er læsevenlige og udtrykker tydeligt, hvad Brønderslev Kommune tilbyder.

Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2015.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2015 er der rapporteret 1195 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i 2014 var 947, i 2013 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

493

392

64

13

10

972

Handicap- og psykiatriområdet

118

21

0

0

5

144

Visitationen

0

0

0

7

6

13

Private udbydere: Kornumgaard

9

47

8

0

2

66

I alt

620

460

72

20

23

1.195

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været fire ”Alvorlig skade”, hvor der er lavet en dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 53 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 20 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 3 UTH er fra eksterne sektorer.

Fokusområdet i 2015 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013, 42 i 2014 til 72 i 2015, med større bredde i infektionstyper.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en udvikling fra 144 hændelsesanalyser i 2014 til 268 i 2015. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist. Der er fokus på at udbrede viden om tiltag på tværs i Sundhed og Velfærd.

Fokuspunkterne vil for år 2016 være at etablere tiltag til at nedbringe glemt medicin, samt at borgere falder. Der arbejdes fortsat for at øge fokus på infektioner og forebyggelse heraf. Ved implementering af it-systemet Nexus skal der tænkes i forebyggelse af kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Til at forebygge tværsektorielle UTH skal der ske fortsat implementering af patientforløbsbeskrivelsen, der er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital: Det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedligeholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives viden til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser positivt på, at der er fokus på læringsproces.

Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering om magtanvendelse for 2015 fra Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet.

Årsrapporten for magtanvendelser 2015 fremlægges til Ældreomsorgsudvalgets samt Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2015 indberettet 73 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 186 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2015 indberettet 145 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 247 tilfælde.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2015

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har i 2015 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Bla. er de enkelte episoder drøftet på personalemøder med henblik på læring og forbedring af indsatsen, ligesom værdier og etik i forhold til magt er blevet drøftet.

Brugen af magtanvendelse har i 2015 været et af Socialtilsynets fokusområder. Det betyder, at Socialtilsynet har haft fokus på de procedurer for håndtering af magtanvendelse, der er på de enkelte tilbud, såvel som selve praksis for håndtering af magtanvendelse. Samtidig er der for de tilbud, der har oplevet et behov, indhentet specialbistand i forhold til nedbringelse af magtanvendelse fra VISO. På Det Specialiserede Voksenområde vurderer Socialtilsynet generelt, at indikatoren "magtanvendelse" i kvalitetsmodellen i 2015 i høj grad er opfyldt.

I 2016 vil der fortsat være fokus på brugen af magtanvendelse. Der vil blandt andet blive udarbejdet ensrettede retningslinjer for hele området, ligesom de enkelte episoder og værdier i forhold til anvendelsen af magt, vil være faste punkter på personalemøder.

Ældreområdet

Plejecentersøjlen har fået penge fra forebyggelsespakkerne og får dermed i 2016 uddannet 1 medarbejder på hvert af de 8 plejecentre, som har særlig viden og ekspertise indenfor forebyggelse og håndtering af vold og trusler. I den forbindelse vil der blive udarbejdet relevant materiale til plejecentrene.

I 2016 vil magtanvendelse og uddannelsen af de 8 medarbejdere være faste punkter på Ældreområdets ledermøder.

Desuden indhentes der specialhjælp fra VISO, når det findes nødvendigt i komplekse tilfælde.

Handicap- og psykiatriområdet samt Ældreområdet tilstræber i 2016, at der arbejdes på tværs med gensidig læring i forhold til magtanvendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udkast til kommissorium for udarbejdelse af værdighedspolitik i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kommissorium samt procesplan vedr. værdighedspolitik.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkastet.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker.

Denne del af finansloven udmøntes via en lov om ændring af lov om social service. Ændringen trådte i kraft 1. marts 2016, og vedrører kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kommissorium og procesplan.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og sender udkastet videre med anbefaling.

Der er fra Ældrerådet udpeget medlem til kommende arbejdsgruppe. Jonna Raasted deltager.

Vera Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Drøftelse af efterårets orienteringsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Drøftelse af efterårets orienteringsmøde, mulige emner og mødets udformning.

Beslutning

Ældrerådet tager den endelige drøftelse til næste møde i Ældrerådet den 4. maj 2016.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Antennebidrag stiger på Plejecenter Rosengården samt Plejecenter Valdemarsgade.

Ældrerådet undrer sig over, at der ikke er sager til høring fra Handicapråd, Social- og sundhedsudvalget, Teknik- og miljøudvalget samt Fritids- og kulturudvalget.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Årsmøde afholdes den 2. og 3. maj 2016.

Årsberetning 2015 laves i samarbejde med forvaltningen.

Fællesmøde med Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget er den 14. april 2016.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 4. maj 2016.

Vera Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 11. april 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer