Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 1. juni 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Svend Erik Simonsen forlod mødet kl. 11.45.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet godkender referat.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


4. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, ØK, BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken jfr. punkt 9 tage stilling til udmøntning af de 7,2 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør årligt 7,2 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,2 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2016". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Bilaget eftersendes.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,2 mio. kr.

Direktør Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet kan ikke tilslutte sig punkterne 2, 4, 5, da det efter Ældrerådets bedste overbevisning, ikke giver et løft til værdig ældrepleje, men blot er en fortsættelse af igangværende projekter. Ældrerådet havde gerne set et løft på området.

Bemærkning til punkt 6: Tilskud til ansættelse af jurist, har intet med værdighed at gøre. Ældrerådet tilslutter sig derfor forslaget fra Ældreomsorgsudvalgets formand, Gitte Krogh, om at dette ændres til følgeskab af personale til læge/speciallæge.

Ældrerådet kunne ønske, at dele af de beskrevne midler under punkt 2, 4, 5, om muligt havde kunne tilgå Frit Valg området, til højnelse af værdigheden af ældre i eget hjem.

Punkt 13: Taxakørsel til aktivitetscentre anbefaler Ældrerådet, at ældreområdets tilskud hæves til min. 100.000 kr.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om økonomi 2016 på plejecenterområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Orientering om den økonomiske og personalemæssige situation på plejecenterområdet.

Sagsfremstilling

Plejecenterområdets økonomi har i en periode været analyseret med henblik på at afklare, hvordan de indarbejdede besparelser i budget 2016 skulle udmøntes. Budget 2016 indeholder en besparelse på 6,0 mio. kr. Desuden er der i perioden 2013-2016 gradvist indarbejdet en reduktion som følge af indførelse af IT- og velfærdsteknologi. Plejecenterområdets andel heraf er på 2,5 mio. kr., som udmøntes sammen med besparelsen i budget 2016.

Økonomien og dermed også lønbudgettet er nu gennemgået. På plejecenterområdet er der pt. 12 medarbejdere, hvis ansættelsesforhold udløber i den kommende periode. Derudover er der behov for at omplacere 4 medarbejdere fra plejecenterområdet, hvorefter økonomien på området er tilpasset. De 4 medarbejdere kan tilbydes ansættelse i Frit-valgområdet, som pt. har en del vakancer i forlængelse af ansættelsesstoppet.

En gennemregning af den samlede økonomi på plejecenterområdet viser, at økonomien hænger sammen i 2017, og at der vil være en mindre merudgift i 2016 på den løbende drift. Dog er der nogle engangsudgifter i 2016, som der skal findes en løsning på.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Direktør Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Personale

4 medarbejdere forventes omplaceret fra plejecenterområdet til Frit-valg området. Dette forhandles med den faglige organisation.

De 12 medarbejdere, hvis ansættelsesforhold udløber, kan søge nogle af de ledige stillinger på Frit-valg området.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere at bemærke.

Beslutning

Ældrerådet ser med stor bekymring på at personalegruppen på plejecentrene reduceres med 16 medarbejdere.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog til Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. februar 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalgets udmelding taget til efterretning.

Udvalget tilkendegiver, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag, som forelægges udvalget i foråret.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. marts 2016

Ældreomsorgsudvalget tog på møde den 4. februar 2016 rammeudmelding vedrørende budget 2017 til efterretning, og bad fagenheden fremlægge forslag i løbet af foråret. Udvalget tilkendegav, at der som udgangspunkt ikke var områder, der på forhånd var friholdt.

I drøftelsen af udfordringen med at afdække 12 mio.kr. til budget 2017 nævnte udvalget en række muligheder, som fagenheden kunne interessere sig for, herunder om der var ubenyttede afdækningsforslag fra tidligere år. Fagenheden har gennemgået afdækningskatalogerne for 2015 og 2016 og fundet følgende forslag, som ikke blev indarbejdet i budgettet, og som derfor kan indgå i afdækningskataloget for 2017:

Afdækningskataloget fra 2015:

 • Reduktion i kørsel
 • Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet
 • Reduktion af hjælp til tøjvask
 • Lukning af Elmehøj

Afdækningskataloget fra 2016:

 • Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem
 • Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, om forslag fra afdækningskatalogerne for 2015 og 2016, som ikke er indarbejdet i budgettet, indgår i afdækningskataloget for 2017, samt at udvalget drøfter evt. yderligere forslag til afdækningskataloget for 2017.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationchef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 7:

Udvalget fastholder fortsat, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. juni 2016

I forlængelse af mødet i Ældreomsorgsudvalget 9. marts 2016 fremsendes et 1. udkast til afdækningsforslag til Budget 2017 for politikområde 601 med henblik på en foreløbig drøftelse.

Det bemærkes, at der kun er tale om et udkast til afdækningskataloget, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden Ældreomsorgsudvalgets endelige prioritering.

Bilaget eftersendes.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet foretager en indledende drøftelse af udkastet til afdækningsforslag.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tilslutter sig umiddelbart punkt 3 og 11.

Punkt 10 kan Ældrerådet, under forudsætning af, at alle igangværende funktioner på Stenumgaard fortsætter uændret, tilslutte sig. Desuden ser Ældrerådet et udviklingspotentiale på Margrethelund.

De resterende punkter i afdækningskataloget, kan Ældrerådet på ingen måde tilslutte sig.

Ældrerådet foreslår, at man undersøger muligheden for at oprette fælles sekretariat for plejecentrene. Dele af de opgaver der i dag varetages af sekretærer rundt på centrene, kan umiddelbart efter Ældrerådets vurdering overgå til andet personale – evt. senior- eller flexjob.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem. plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 2. maj 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Venteliste taget til efterretning, dog ser Ældrerådet med stor bekymring på at ventelisten er så høj.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Årsrapport 2015 - Tilsyn på Ældreområdet - REVAS


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

REVAS fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn i 2015.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

REVAS har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejecentre. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.

Uddrag af årsrapport 2015:

De omsorgsmæssige forhold:

"Beboerne giver udtryk for eller signalerer tilfredshed med forholdene, og de oplever generelt, at de får den hjælp og støtte, de er stillet i udsigt og har behov for. Vi har oplevet generelt god stemning, og der er synlig respekt for den enkelte beboer og dennes behov. Beboere med demenslidelse mødes af medarbejdere med kendskab til deres adfærd og behov. For denne målgruppe er medarbejdernes tilstedeværelse med til at understøtte det sociale samspil og sikre den nødvendige tryghedsfølelse"

Medarbejderforhold og faglige forudsætninger:

"Det er vores generelle vurdering, at medarbejdernes grundlæggende kompetencer generelt imødekommer beboernes behov. Hovedparten af medarbejderne er uddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Der er også ansat eller tilknyttet sygeplejersker. På enkelte plejecentre er der pædagoger ansat, deres indsats bidrager til at nuancere tilgangen til beboerne og sikre dem en helhedsorienteret indsats.

Medarbejderne fremstår generelt engagerede og giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De beskriver et velfungerende kollegialt samarbejde, der som udgangspunkt også fungerer på tværs af enhederne".

Anbefalinger:

"Det er vores indtryk, at der i stigende grad anvendes frivillige på plejecentrene, hvorfor tydeliggørelse af ansvar, opgaver og tavshedspligt bør prioriteres. På et af plejecentrene ser vi i den forbindelse et konstruktivt eksempel på en samarbejdsaftale.

Der er på flere plejecentre forhold som vigende medarbejderstabilitet, manglende struktur i indsatsen overfor beboerne og dokumentation, som påvirker indsatsen omkring beboerne. Vi anbefaler derfor, at der fremadrettet bør være opmærksomhed på muligheden for at vedligeholde og udvikle fagligheden blandt medarbejderne, således at de kan imødekomme beboernes behov fremover.

Fremadrettet bør medarbejdere og ledelse jævnligt og systematisk drøfte magtanvendelsesbegrebets mange aspekter, gråzoneområder og dilemmaet mellem omsorgspligt og indgriben i beboernes selvbestemmelsesret. Samt øge kendskabet til værgemål og prioritere at notere udadreagerende adfærd fra beboerne rettet mod medarbejderne med forebyggelse for øje".

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Årsrapporten er taget til efterretning.

Ældrerådet ønsker sig fremover løbende at få tilsendt de rapporter, der udarbejdes på hvert plejecenter to gange årligt. Dette for at kunne danne sig et bedre overblik over, hvordan hvert plejecenter fungerer.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ændring af de forebyggende hjemmebesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Folketinget vedtog i december 2015 nye regler for de forebyggende hjemmebesøg. De medfører, at der skal træffes beslutning om, hvilke målgrupper i alderen 65-79 år, der fremover skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Samtidig skal der vedtages kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.

Fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forebyggende hjemmebesøg er hidtil, efter lovgivningens bestemmelser, blevet tilbudt en gang om året til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

En af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger var en mere fleksibel model for forebyggende hjemmebesøg, der tog hensyn til, at flere ældre fortsat er friske, når de fylder 75 år, samtidig med at der er yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet.

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændringer i lov om social service, som betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes målrettede forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte hvilke risikogrupper, der skal omfattes af dette tilbud.

Aktivitetsområdet har afholdt dialogmøde med Ældrerådet, og ud fra debatten på dialogmødet fremkom ønsker om, at borgere i aldersgruppen 65 – 79 år, der betragtes som værende irisikogruppen, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at følgende målgrupper i alderen fra 65 til 79 år, og som oplever ændring af livsvilkår, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg:

 • en ægtefælle/samlever som er alvorligt syg
 • tab af ægtefælle/samlever/barn
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at blive udskrevet fra hospital og ikke have kontakt til andre dele af forvaltningen fx hjemmepleje, genoptræning
 • at opleve ensomhed og føle sig sårbar
 • at være nytilflyttet
 • kronisk sygdom
 • tab af sanser
 • misbrug

Det fremgår også af lovgivningen, at kommunen, som noget nyt, skal udarbejde kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Der er udarbejdet forslag til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Det indgår blandt andet også, at de forebyggende hjemmebesøg fremadrettet bliver gennemført som enten fælles arrangementer eller i borgerens eget hjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg, herunder at borgere i alderen 65 til 79, som oplever ændring i livsvilkårene, bliver omfattet af kvalitetsstandarden.

Leder Benthe Kilt deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Ældrerådet roser kvalitetsstandarden og sender den videre med følgende anbefalinger:

I brevet, der sendes til borgerne tilskrives, at der er mulighed for at få en bisidder med.

For tilbuddet til de 75-årige, om årligt hjemmebesøg, tilføjes at, takkes der nej til dette besøg, sendes der først nyt tilbud om hjemmebesøg ved 80 år.

Det er aftalt med aktivitetsleder Benthe Kilt, at brevskabelon fremsendes til Ældrerådet for gennemgang. Er brevet let forståeligt?

Ældrerådet deltager gerne i de to årlige informations- og fællesmøder, der oprettes for de 65-årige,

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/Fag-MED/ÆO/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

Ældrerådet anmodes om at udarbejde et høringssvar.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Høring i Fag MED for Sundhed og Velfærd

6. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

8. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender forslag til "Politik for værdig ældrepleje".

Indstilling

Ældrerådet, 20. maj 2016, pkt. 4:

Foreløbigt høringssvar:

 • Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”
 • Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer, at der med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”.

Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer, at der med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Vera Nielsen, Aasr Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på efterårets møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Status på efterårets møde.

Beslutning

Foredragsholder og hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen er booket til den 27. oktober 2016 kl. 13.30.

Arrangementet afholdes i Sognegården i Dronninglund.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra møde i Regionsældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i Regionsældrerådet.

Beslutning

Mødet i Regionsældrerådet foregik på SOSU NORD. Her var rundvisning, og det var et rigtigt givende og lærerigt besøg.

Både på det politiske led og for medarbejder grupper, eks. forflytningsvejledere, kunne skolen være et yderst lærerigt besøg værd.

Velfærdsteknologi bliver afprøvet på skolen, bl.a. Ipads, der bliver brugt i træningsøjemed.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen orientering.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


14. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formand Inger Bøgh Pedersen har den 17. maj 2016 været i 3F for at fortælle om Ældrerådets virke.

Der er tilsendt Årsrapport fra Ældreforum til runddeling.

Ny telefonliste laves med de to nye medlemmer.

Der skal ligeledes indgives ændringer til Danske ældreråd samt hjemmesiden og brochure tilrettes med de to nye medlemmer,

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ældrerådet har igen erfaret at brugen af klippekortmodellen skaber forvirring hos de ældre.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Der tages kontakt til pressen for oplysning om de to nye medlemmer.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen


17. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 10. august 2016 kl. 9.00.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 2. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer