Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 10. august 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat godkendt.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 19. juli 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Ældrerådet hilste på Lone Rubæk, ny leder af Ældre og hjælpemidler.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

I forbindelse med omlægning fra de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) til rehabilitering efter servicelovens (SEL) § 83a blev det besluttet, at indsatsen skal evalueres efter 6 måneders drift. Der er nu udarbejdet evaluering af 83a-rehabiliteringsindsatsen, og på baggrund heraf udarbejdet forslag til udvikling af indsatsen.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 1. december 2015 gik rehabiliteringsindsatsen efter SEL § 83a i drift og erstattede det tidligere FRI. Det blev besluttet, at der skal foretages evaluering af 83a-rehabiliteringsindsatsen efter 6 måneders drift.

Der er nu blevet udarbejdet en evaluering af rehabiliteringsindsatsen, og med udgangspunkt i evalueringen er følgende afdækket:

A. Status

Det rapporteres på de månedlige opfølgningsmøder, at det går fint. Opfølgningsmøderne giver også mulighed for løbende tilretning af rehabiliteringsindsatsen.

Det er forsat vigtigt at fastholde og øge fokus på, at den rehabiliterende tilgang skal være en arbejdsmetode, der anvendes i og på tværs af hele organisationen - uanset om der er tale om et 83a-rehabiliteringsforløb eller om der er bevilget praktisk hjælp og/eller personlig pleje efter SEL § 83 (hjemmehjælp).

Det betyder i praksis, at når en borger overgår fra et 83a-rehabiliteringsforløb til hjemmehjælp, skal tilgangen og måden at samarbejde med borgeren på stadig være rehabiliterende. Der skal således være fokus på at gøre borgeren mest mulig selvhjulpen, så der opretholdes så højt et funktionsniveau som muligt, så længe som muligt.

B. Forslag til udvikling og optimering af rehabiliteringsindsatsen

 • Der videreudvikles lokalt og tværgående i organisationen for at skabe en optimal og helhedsorienteret indsats, herunder:
  • De månedlige opfølgningsmøder fortsætter indtil videre året ud
  • Håndbogen opdateres kvartalsvist, så den svarer til praksis
  • De tværfaglige konferencer udvikles fortsat
  • Fortløbende forventningsafstemning og dialog mellem faggrupperne og på månedlige opfølgningsmøder i forhold til roller, opgavevaretagelse og ansvar
 • Overgang af rehabiliteringsindsatsen fra rammestyring til BUM-styring i Træningsafdelingen forventes realiseret i 3. kvartal af 2016.

C. Forslag til ændring i serviceniveauet (jf. bilag)

 • Der ændres ikke i pakkesammensætningen på Fritvalgsområdet.
 • Der foreslås følgende ændringer i pakkerne på Træningsområdet:
  • Fysioterapeutisk træningspakke:
   Den nuværende store pakke á 75 minutter udgår og erstattes af en mindre pakke á 30 minutter, da borgeren oftest ikke er i stand til at træne så længe.
  • Ergoterapeutisk træningspakke:
   Der oprettes en lille ekstra pakke á 15 minutters varighed, som supplement til de øvrige pakker. Denne lille ekstrapakke kan bevilges i kortvarige perioder, hvor der eksempelvis er behov for en kortvarig intensiv indsats.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de udarbejdede forslag.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Der er krav til alle medarbejdere om at have kendskab til og arbejde ud fra den rehabiliterende metode.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Ældrerådet ser med bekymring på, at hjemmehjælperen bliver mere og mere belastet af skemaføring.

Bilag

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog til Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte afdækningskataloget og prioritere forslagene.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. februar 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalgets udmelding taget til efterretning.

Udvalget tilkendegiver, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag, som forelægges udvalget i foråret.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. marts 2016

Ældreomsorgsudvalget tog på møde den 4. februar 2016 rammeudmelding vedrørende budget 2017 til efterretning, og bad fagenheden fremlægge forslag i løbet af foråret. Udvalget tilkendegav, at der som udgangspunkt ikke var områder, der på forhånd var friholdt.

I drøftelsen af udfordringen med at afdække 12 mio.kr. til budget 2017 nævnte udvalget en række muligheder, som fagenheden kunne interessere sig for, herunder om der var ubenyttede afdækningsforslag fra tidligere år. Fagenheden har gennemgået afdækningskatalogerne for 2015 og 2016 og fundet følgende forslag, som ikke blev indarbejdet i budgettet, og som derfor kan indgå i afdækningskataloget for 2017:

Afdækningskataloget fra 2015:

 • Reduktion i kørsel
 • Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet
 • Reduktion af hjælp til tøjvask
 • Lukning af Elmehøj

Afdækningskataloget fra 2016:

 • Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem
 • Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, om forslag fra afdækningskatalogerne for 2015 og 2016, som ikke er indarbejdet i budgettet, indgår i afdækningskataloget for 2017, samt at udvalget drøfter evt. yderligere forslag til afdækningskataloget for 2017.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 7:

Udvalget fastholder fortsat, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. juni 2016

I forlængelse af mødet i Ældreomsorgsudvalget 9. marts 2016 fremsendes et 1. udkast til afdækningsforslag til Budget 2017 for politikområde 601 med henblik på en foreløbig drøftelse.

Det bemærkes, at der kun er tale om et udkast til afdækningskataloget, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden Ældreomsorgsudvalgets endelige prioritering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en indledende drøftelse af udkastet til afdækningsforslag.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 6:

Ældrerådet tilslutter sig umiddelbart punkt 3 og 11.

Punkt 10 kan Ældrerådet, under forudsætning af, at alle igangværende funktioner på Stenumgaard fortsætter uændret, tilslutte sig. Desuden ser Ældrerådet et udviklingspotentiale på Margrethelund.

De resterende punkter i afdækningskataloget kan Ældrerådet på ingen måde tilslutte sig.

Ældrerådet foreslår, at man undersøger muligheden for at oprette fælles sekretariat for plejecentrene. Dele af de opgaver, der i dag varetages af sekretærer rundt på centrene, kan umiddelbart efter Ældrerådets vurdering overgå til andet personale – evt. senior- eller flexjob.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 8:

Udkast til afdækningsforslag drøftet. Prioritering af afdækningsforslag foretages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 18. august 2016

Der foreligger nu den endelige version af afdækningskataloget, og udvalget skal foretage prioritering af forslagene til brug for den videre budgetproces.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter afdækningskataloget og prioriterer forslagene.

Beslutning

Som overordnet kommentar bemærker Ældrerådet, at der er ”skåret ind til benet”. Det foreliggende afdækningskatalog betragter Ældrerådet som en amputation af ældreområdet.

Ældrerådet finder, at ældreområdet i de senere år har været udsat for så massive nedskæringer, at det ikke findes forsvarligt at skære yderligere.

Kommentar til punkt 3: Revisitering af sager

Ældrerådet forventer en revisitering af alle sager foregår løbende og kan gøres uden ansættelse af yderligere personale.

Kommentar til punkt 8: Reduktion af lejeudgifter til aflastnings- og rehabiliteringspladser

Dette kan Ældrerådet tilslutte sig under forudsætning af, at alle igangværende funktioner på Stenumgaard fastholdes ved overførsel til Margrethelund. Desuden ser Ældrerådet et udviklingspotentiale på Margrethelund.

De resterende punkter i afdækningskataloget kan Ældrerådet under ingen omstændigheder tilslutte sig.

Bilag

Til toppen


7. Afdelingsbestyrelser på kommunalt ejede plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

For at styrke beboerdemokratiet på de kommunalt ejede plejecentre, har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til procedure for valg af afdelingsbestyrelse og sammensætning samt en beskrivelse af afdelingsbestyrelsens opgaver.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Beboerdemokratiet på kommunalt ejede plejecentre består af afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen, som er en lukket kreds, der er valgt af afdelingsmødet til at varetage beboernes interesser som bindeled mellem beboerne, administrationen og kommunen.

Der skal afholdes et årligt obligatorisk afdelingsmøde, hvor blandt andet afdelingens årsregnskab fremlægges, det kommende års budget godkendes og en eventuel afdelingsbestyrelse samt suppleanter skal vælges.

Valgprocedure

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer og minimum bestå af 3 personer, som vælges for højst 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen tillægges ikke vederlag for sin virksomhed.

Alle beboere har stemmeret. Derudover kan pårørende afgive stemme ved fuldmagt, som specifikt angiver dagsordenspunktet, som den pårørende bliver stemmeberettiget til.

Krav til fuldmagten:

 • Den skal være indgivet og godkendt umiddelbart inden mødets start.
 • Der kan kun udstedes én fuldmagt pr. beboer.
 • Den skal være skriftlig, dateret og underskrevet af beboeren.
 • Den gælder kun for det enkelte møde.
 • Godkendte fuldmagter skal fremlægges ved mødets start.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Valgbare personer vil som udgangspunkt være afdelingens beboere. Dog kan det være tilfældet, at der ikke er tilstrækkeligt med beboere, der ønsker eller er i stand til at blive valgt ind afdelingsbestyrelsen. I disse tilfælde er det derfor muligt at vælge pårørende til bestyrelsesarbejdet.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at kommunen er repræsenteret i afdelingsbestyrelsen af en medarbejder. Derfor foreslås det, at afdelingsbestyrelsen sammensættes af:

Sammensætning A:

 • 1 beboer
 • 1 pårørende
 • 1 repræsentant fra Brønderslev Kommune

Sammensætning A skal som udgangspunkt søges opfyldt først, men er dette ikke muligt, kan sammensætning B vælges:

 • 0 beboere
 • 2 pårørende
 • 1 repræsentant fra Brønderslev Kommune

Der vælges efterfølgende én suppleant for hvert medlem af afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Afdelingsbestyrelsen forestår aktiviteterne i forbindelse med det årlige afdelingsmøde, herunder indkaldelse, udarbejdelse af dagsorden mv.

Inden det årlige afdelingsmøde skal afdelingsbestyrelsen - i samarbejde med administrationen - udarbejde beretning om det forgangne år og budgetudkast, gennemgå årsregnskabet samt sikre at indkomne forslag, som bestyrelsen skal fremlægge på mødet til godkendelse er lovlige og at der er penge til at udføre dem.

Derudover skal afdelingsbestyrelsen føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påse, at der er god orden i afdelingen. Den deltager også i den årlige markvandring (gennemgang af afdelingen) og fremlægger forslag til affødte aktiviteter og arbejder på afdelingsmødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender valgprocedure og sammensætning af afdelingsbestyrelser på kommunalt ejede plejecentre.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den bemærkning, at rådet er uforstående overfor nødvendigheden af at oprette en sådan bestyrelse.

Ældrerådet mangler ligeledes overordnet information om, hvad det indebærer, samt hvilke kompetencer bestyrelsen har.

Bilag

Til toppen


8. Afslag på ansøgning om økonomisk støtte fra puljen til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Orientering om afslag på ansøgning om økonomisk støtte fra puljen til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 2017.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget samt Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er i maj måned 2016 indsendt ansøgning om økonomisk støtte fra puljen til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger i 2017.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har specifikt ansøgt om støtte til projekt: "Aktivitetsmedarbejder til at understøtte livskvalitet på de midlertidige pladser i Brønderslev Kommune"

Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt afslag på ansøgningen om støtte i 2017.

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om fælles satspuljeansøgning til puljen "Styrket sammenhæng for de svageste ældre"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har den 15. juni 2016 – sammen med de øvrige nordjyske kommuner (undtagen Læsø) samt Region Nordjylland – indsendt en fælles puljeansøgning til satspuljen omhandlende en styrket sammenhæng for de svageste ældre. I ansøgningen søges om midler til at oprette ”tidlig indsats på tværs” (TiT) – en fleksibel enhed, der arbejder på tværs af region og kommuner og hvor formålet er at reducere korttidsindlæggelserne.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner oplever et stort antal ældre borgere med korttidsindlæggelser. Derfor har Region Nordjylland og kommunerne sammen indsendt en fælles puljeansøgning, hvor formålet er at skabe mere sammenhængende forløb, der dels reducerer korttidsindlæggelserne og dermed aflaster de medicinske afdelinger, dels udvikler nye samarbejdsformer og finder alternativer til indlæggelse, dels arbejder mere med tidlig opsporing i kommunerne. Denne nye måde at samarbejde på vil derudover også øge kendskabet til og samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

Der skal oprettes 1-2 af disse fleksible enheder i hver klynge og enhederne kommer som udgangspunkt til at ligge i forbindelse med de 4 nordjyske sygehuse, der har akutfunktion. Der er i ansøgningen lagt op til, at den enkelte klynge kan udvikle andre former for enheder/løsninger end den førnævnte TiT-enhed – det afgør den enkelte klynge selv. Det er læger, der kan henvise borgere til enheden og målgruppen er de svageste ældre, som i denne forbindelse defineres ud fra de samme kriterier som ”den ældre medicinske patient”. Det vil sige, det er borgere, der er mindst 65 år og bl.a. er enten svært syg, har flere samtidige sygdomme, multimedicinering eller har begrænset egenomsorgskapacitet.

I ansøgningen er der også søgt om midler til et kompetenceløft for hjemmesygeplejerskerne, som skal arbejde mere med tidlig opsporing. Ligeledes er borger- og pårørendeinddragelse en naturlig del af projektet, idet de skal inddrages aktivt i forløbet og medgive ønsker for behandlingsniveauet.

Projektet forventes igangsat pr. 1. november 2016 og afsluttes den 31. december 2019.

Ansøgningens samlede budget er på 28,6 mio. kr. fordelt over hele projektperioden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i fællesansøgningen til satspuljen ”Styrket sammenhæng til de svageste ældre”.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at rådet finder det dybt bekymrende, at ældreområdet efterhånden styres af puljemidler.

Bilag

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Danske Ældreråds formands-/næstformandsmøde finder sted i Aalborg den 22. august 2016.

Temadag til ældre-/seniorråd finder sted i Aalborg den 3. oktober 2016.

Ældrepolitisk landsdækkende konference finder sted i Vingsted den 9. november 2016.

Asaa Friplejehjem afholder orienteringsmøde den 15. august 2016 i Kulturhuset.

Der har været problemer med modtagelse af dagsorden i papirformat, efter at PostNord har ændret i tidspunkterne for postudbringning. Ældrerådet oplever at dagsordenen først kommer frem dagen før mødet, og dette er ikke acceptabelt. Der efterlyses og forespørges løsning på problemet i Fællessekretariatet.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

LO inviterer til budgetmøde med Borgmester Mikael Klitgaard den 13. september 2016 på Hedelund.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Formanden for Ældrerådet tager kontakt til pressen vedrørende afdækningskataloget.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 31. august 2016.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer