Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 2. november 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 3. oktober 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til orientering.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Korrektion af budgetramme


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Som en del af Byrådets forlig omkring Budget 2017 blev det besluttet, at budgetrammen for politikområde 601 skal reduceres med 1.000.000 kr. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår at nedsætte indsatsen støtte og vejledning i eget hjem til maksimalt 10 minutter om dagen.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Som en del af Byrådets forlig omkring Budget 2017 blev det besluttet, at budgetrammen for politikområde 601 skal reduceres med 1.000.000 kr.

Borgere, som på grund af demenslignende symptomer eller andre kognitive vanskeligheder ikke selv evner at strukturere og overskue dagligdagens aktiviteter i hjemmet, kan i dag bevilges støtte og vejledning ud over personlig og praktisk hjælp i op til 25 minutter om dagen. Hjælpen gives i form af motivation til borgeren, og støtte/vejledning til at kunne etablere en kontakt mellem borger og hjemmepleje, at opretholde en døgnrytme og få hverdage til at fungere. Hjælpen til støtte og vejledning gives i en pakke af enten 10 eller 25 minutter, som kan gives dagligt. Pakken afregnes med timeprisen for personlig pleje.

Indsatsen støtte og vejledning er en kan-opgave, som ikke er beskrevet ved lov. Indsatsen er mere eller mindre unik for Brønderslev Kommune og bruges relationsskabende som første skridt på vejen til at gøre borgeren parat til at modtage hjemmepleje.

Ved nedsættelse af indsatsen til 10 minutter om dagen er besparelsen 66,90 time pr. uge svarende til 1.000.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at budgetrammen for politikområde 601 reduceres med 1.000.000 kr. på indsatsen støtte og vejledning i eget hjem.

Beslutningen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltager uder dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


6. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,3 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden. Fordelingen fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør i 2017 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

I forlængelse heraf fremsættes forslag til udmøntning af de 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2017". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til. Fordelingen af Værdighedsmilliarden i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest 15. november 2016.

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,3 mio. kr. Forslaget fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Direktør for Sundhed og Velfærd Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Ældrerådet godkender forslaget til fordelingen.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Indførelse af deltagergebyr og lokalegebyr på Aktivitetsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Byrådet har som led i budgetforlig 2017 besluttet, at der skal findes en indtægt på 100.000 kr. ved indførelse af deltagergebyr og gebyr for leje af lokaler på Aktivitetsområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til, hvordan denne beslutning kan udmøntes.

Forslaget fremlægges på baggrund af drøftelser på et fællesmøde for alle centerrådene den 12. oktober 2016.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Aktivitetsområde driver 6 dagcentre.

Centrene tilbyder aktiviteter for alle pensionister og borgere over 60 år som generelle aktiverende tilbud med forebyggende sigte efter servicelovens § 79.

Centrene tilbyder tillige uvisiterede aktiviteter efter servicelovens § 104 - dvs. som aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Endelig tilbydes dagtilbud til demente og samværstilbud til borgere med behov herfor. Her er ikke tale om en egentlig visiteret bevilling, men dog en individuel vurdering af borgers behov for disse tilbud.

Formålet med aktivitetstilbuddene er at dække borgerens behov for at:

 • Forebygge funktionsnedsættelse ved at give hjælp og støtte til aktivering
 • Forebygge social isolation
 • Aflaste ægtefællen eller andre pårørende

Der er fagligt uddannet personale ansat, men mange af aktiviteterne foregår på frivillig basis.

På de fleste centre findes et centerråd, der er med til at planlægge aktiviteterne.

Det har hidtil været gratis at deltage på holdene, men borgerne har betalt for:

 • Kaffe og måltider efter forbrug
 • Materialer efter forbrug
 • Transport
 • Deltagerbetaling ved store arrangementer

Indførelse af nyt deltagergebyr og gebyr for lån af lokaler

Byrådet har som led i budgetforlig 2017 besluttet, at der skal findes en indtægt på 100.000 kr. ved indførelse af deltagergebyr og gebyr for leje af lokaler i Aktivitetsområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår på baggrund af bl.a. en drøftelse på fællesmøde for centerrådene, at følgende principper bør ligge til grund for den konkrete udmøntning af deltagergebyr og gebyr for lån af lokaler:

 • Det skal være enkelt at administrere
 • Der skal kun være én takst for deltagergebyr uanset, hvor mange hold man deltager på
 • Der opkræves ikke deltagergebyr til Centerrådenes arrangementer, spise-sammen-arrangementerne og samværstilbud til ensomme borgere (ud over den nuværende brugerbetaling)
 • De foreninger og andre, der låner aktivitetsområdets lokaler, skal betale et gebyr
 • Lokalegebyrerne ligger lidt højere end de gebyrer, der gælder på Fritidsområdet i kommunen – lokaler på skoler, haller, m.v. I lokalerne i Aktivitetsområdet er der også adgang til køkkenfaciliteter, service, m.v.

Deltagergebyr

Lokalegebyr

Indtægt: 84.000 kr.

420 unikke brugere betaler 200 kr. pr. år.

Deltagergebyr på følgende aktivitetshold:

·Aktivitetsmedarbejdere er instruktør

·Frivillig instruktør

·Selvstyrende hold

·Foreningshold, som er åbne for alle

Det betyder brugerbetaling på aktivitetshold på aktivitetscentrene Grønningen, Stengården og Rosendalscenteret,

samt enkelte aktivitetshold på Margrethelund, Flauenskjold og i Asaa

Der bliver ingen deltagergebyr på aktiviteter på de øvrige plejecentre.

Indtægt: 16.000 kr.

Små lokaler: 15 kr./time

Rosendalscentret

og Stengårdscentret: 20 kr./time

Bien: 25 kr./time

Alle foreninger og klubber, der bruger aktivitetsområdets lokaler, skal betale et lokalegebyr.

Virksomheder og organisationer med et kommercielt sigte skal betale 100 kr. pr. time for lån af lokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget godkender udmøntningen af budgetreduktionen.

Leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet er stadig imod deltagergebyr på aktivitetsområdet, da virkningen kan blive at deltagerantallet reduceres, og man så igen får de ensomme ældre isoleret.

Ældrerådet forbeholder sig rette til at følge op på en evt. nedgang i brugertallet.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


8. Evaluering af Danske Ældreråds kvartalsmøde 3. oktober 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af Danske Ældreråds kvartalsmøde 3. oktober 2016.

Beslutning

Ældrerådets medlemmer er enige om, at kvartalsmødet har været godt og lærerigt. En god juridisk gennemang af det forestående Ældrerådsvalg.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


9. Evaluering af orienteringsmøde 27. oktober 2016 Dronninglund Sognegård


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af orienteringsmøde 27. oktober 2016 i Dronninglund Sognegård.

Beslutning

Et godt møde med en god foredragsholder. Deltagerantallet er lavt og både fremgangsmåde, navnet på arrangementet, udbredelsen af indbydelsen samt annoncens størrelse blev diskuteret. Alle ting der tages med i betragtning til næste års møde.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


10. Rekruttering af kandidater til Ældrerådsvalg 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Rekruttering af kandidater til Ældrerådsvalg 2017.

Beslutning

Der er i Ældrerådet enighed om at skrive rundt til foreningerne i kommunen for eventuelt at komme på besøg og fortælle om rådets virke, betydning og kommende Ældrerådsvalg.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


11. Ældrerådsvalg 2017 - valgform


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Stillingtagen til valgform.

Beslutning

Fremmødevalg og brevstemning er drøftet. Der tages stilling til form, når Ældrerådet kender økonomien for de to former.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


12. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Under forudsætning af at Byrådet den 26. oktober 2016 godkender mødekalenderen for 2017, skal Ældrerådet tage stilling til Ældrerådets mødekalender for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældrerådet. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 9.00 på Rådhuset i Brønderslev.Derudover er planlagt 2 fællesmøder med Ældreomsorgsudvalget i 2017 henholdsvis i april og oktober. Disse fremgår af mødekalenderen.

Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til mødeplan for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødekalenderen er godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet af bemærke.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


14. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning
 • Kørsel til konference til Vingsted er koordineret.
 • Årsmøde i Regionsældrerådet er den 2. december 2016. Tilmeldingfrist er den 25. november 2016.
 • Der afholdes julefrokost til næste ældrerådsmøde den 23. november 2016.
 • Borgmester Mikael Klitgaard deltager i næste ældrerådsmøde vedrørende Ældrerådsvalg.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen punkter til pressen.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 23. november 2016.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer