Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 23. november 2016
Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jørn Bertelsen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Referat er godkendt.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


4. Drøftelse af valgmetode med Borgmester Mikael Klitgaard


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Drøftelse af valgmetode med Borgmester Mikael Klitgaard.

Beslutning

Ældrerådet overvejer at anbefale model II og III med den begrundelse, at Ældrerådet herved forventer en højere stemmeprocent, og gør opmærksom på at de ekstraudgifter, der er noteret på model II i forhold til model III, er engangsudgifter (indkøb af skillevægge samt valgbokse og stemmeurner).

Ældrerådet forventer at endelig stillingtagen bliver primo 2017.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. november 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Den 26. november 2015 traf Ældreomsorgsudvalget beslutning om, at sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 skulle nedbringes fra 15 til 12 måneder gældende fra den 1. januar 2016. Efterfølgende skulle sagsbehandlingstiden revurderes ved udgangen af 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvorvidt den maksimale sagsbehandlingstid skal nedbringes fra 12 til 9 måneder.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmøde den 26. november 2015 blev der truffet beslutning om at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 til maksimalt 12 måneder.

Der har i løbet af 2015 og 2016 været arbejdet systematisk med at yde en hurtigere service til borgerne og overholde den fastsatte tidsramme for sagsbehandlingstiden på 12 måneder samt nedbringe antallet af sager.

Arbejdet har blandt andet omfattet, at der blev afsat 2 medarbejdere til sagsbehandling af bilsager for at imødekomme den maksimale sagsbehandlingstid på 12 måneder. Den igangsatte proces har været fortsat i 2016 med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere til 9 måneder.

Sagsbehandlingstider og sager i 2015

Ifølge Ankestyrelsen har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været på 33,2 uger fordelt på 2.652 sager på landsplan i 2015.

I Brønderslev Kommune har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 været på 58,5 uger fordelt på 20 sager. Sammenligneligt har der i Jammerbugt og Hjørring Kommuner været gennemsnitlige sagsbehandlingstider på hhv. 39,5 og 42,7 uger fordelt på hhv. 20 og 27 sager.

Status på sager

Pr. 14. november 2016 har der i Brønderslev Kommune været 12 ansøgninger vedr. bil, udskiftning af bil eller særlig indretning af bil.

Af de 12 sager har en af sagerne overskredet sagsbehandlingstiden på grund af tidligere praksis og en sag er ansøgt for tidligt, da ansøgeren tidligst kan få udskiftet sin bil til oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, at sagsbehandlingstiden reduceres fra 12 måneder til maksimalt 9 måneder gældende fra januar 2017.

Fremsendes til Ældrerådets orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at behandlingstiden nedsættes og tager sagen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


7. Evaluering af ældrepolitisk konference, Vingsted 9. november 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering på ældrepolitisk konference, Vingsted 9. november 2016.

Beslutning

Der er enighed i Ældrerådet om, at Formand Inger Bøgh Pedersen sender evaluering til Danske Ældreråd.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


8. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg SEL §79a - tilpasset budget 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget vedtog på sit møde den 8. juni 2016 en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2017, at der skal spares 100.000 kr. på de forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til ny tilpasset kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79a, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændringer i Lov om social service, som betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes målrettede forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte hvilke risikogrupper, der skal omfattes af dette tilbud.

Ældreomsorgsudvalget vedtog den 8. juni 2016 en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg, som bl.a. omfatter en beskrivelse af, hvilke borgere i aldersgruppen 65 – 79 år, der betragtes som værende i risikogruppen, og som skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Siden har byrådet som led i budgetforliget for 2017 besluttet, at der skal spares 100.000 kr. på de forebyggende hjemmebesøg – med fokus på tilbuddet til de 65-79 årige.

Denne besparelse udmøntes ved at nedsætte normeringen fra 74 til 67 timer/uge samt beskære budget til kørsel, uddannelse, administration m.v.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender derfor forslag til ny tilpasset kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til godkendelse.

I det nye forslag er målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til de 65 – 79 årige forsøgt mindsket ved at beskrive færre risikofaktorer, der kan udløse tildeling af et hjemmebesøg.
Ligeledes fjernes de 2 årlige informations-/fællesmøder for borgere i deres fyldte 65. år.

Da den hidtidige kvalitetsstandard fra den 8. juni 2016 endnu ikke er implementeret for så vidt angår de 65-79 årige, er det vanskeligt at sige præcist, hvilke konsekvenser det nye forslag vil få.

Det samlede forslag til ny kvalitetsstandard er vedhæftet som bilag. Herunder er fremhævet afsnittet vedr. målgruppen blandt de 65-79 årige

Målgruppen blandt de 65 -79 årige

Vedtaget den. 8. juni 2016

Ny forslag 1. december 2016

Borgere i alderen 65-79 år, som er eller kan være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, er eller kan være borgere, der oplever ændring af livsvilkår i forhold til:

 • en ægtefælle/samlever som er alvorligt syg
 • tab af ægtefælle/samlever/barn
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at blive udskrevet fra hospital og ikke have kontakt til andre dele af forvaltningen fx hjemmepleje, gen-optræning
 • at opleve ensomhed og føle sig sårbar
 • at være nytilflyttet
 • kronisk sygdom
 • tab af sanser
 • misbrug

Borgere som har nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne tilbydes også et forebyggende hjemmebesøg i forhold til ovenstående.

Borgere der bor på plejecenter eller borgere i eget hjem, der i forvejen er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere i alderen 65-79 år, som er eller kan være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, er borgere, der oplever ændring af livsvilkår i forhold til:

 • tab af ægtefælle/samlever
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at opleve ensomhed og føle sig sårbar

Borgere der bor på plejecenter eller borgere i eget hjem, der i forvejen er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den tilpassede og reviderede kvalitetsstandard.

Til orientering for Ældrerådet

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den bemærkning, at Rådet beklager, at reduktion er nødvendig på de forebyggende hjemmebesøg, samt at dette sker, inden den nye lov er implementeret.

Ligeledes gør Ældrerådet opmærksom på det uheldige i at nedprioritere forebyggelse.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Tilmelding til Regionsmødet den 2. december.

Apotekernes medicinoversigt 2015.

Reklamebureauers henvendelser vedrørende bistand med valgmateriale.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Intet at bemærke.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde er den 11. januar 2017.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 24. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer