Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 19. maj 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Beslutning

Ingen fraværende.

Resume

Sagsforløb: ÆR

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Orientering ved borgmester Mikael Klitgaard


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmester Mikael Klitgaard.

Beslutning

Mikael Klitgaard orienterede om de udfordringer Brønderslev Kommune står over for i forbindelse med budgetlægning for 2015.

Taget til efterretning.

Til toppen


4. Projekt "Spise sammen"


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Orientering om Projekt Spise Sammen. Projektet har til formål, at komme ensomheden blandt ældre i Brønderslev Kommune til livs.

Sagsfremstilling

Ensomhed blandt de ældre borgere i Brønderslev Kommune er et stigende problem. Aktivitetsområdet vil i den forbindelse igangsætte projektet ”Spise Sammen”. Formålet med projektet er at komme ensomhed blandt isolerede og ensomme ældre til livs. Projektet vil også have fokus på den gruppe af ældre, der er i risiko for at blive ensomme.

Igennem projektet vil der blive igangsat forskellige lokale former for spise-aktiviteter, som f.eks.

 • En borger tilkobles en frivillig, der enten spiser sammen med borgeren privat eller på en kommunal cafe.

 • Spisegrupper for borgere i målgruppen, der tilknyttes frivillige.

 • Madlavningsgrupper, hvor borgerne selv deltager i madlavningen.

Der vil blive nedsat en følgegruppe bestående af forskellige repræsentanter fra Ældreområdet, der skal fungere som ambassadører for projektet. Det vil være aktivitetsområdet, der varetager rollen som projektleder.

Følgegruppen ønsker at lave lokale delprojekter i Agersted, Dronninglund, Hjallerup, Jerslev og Hallund.

Tidsplanen for projektet er følgende:

 • Maj 2014: Igangsættelse af forskellige lokale delprojekter.

 • Efteråret 2014: Der udarbejdes en evaluering, og der vil evt. blive afholdt et fællesmøde om de igangværende projektet.

Til projektet skal der bruges frivillige, og der er udarbejdet en folder om rekruttering af frivillige (bilag 2).

Der er i budget 2014 afsat 200.000 kr. til projektet. Fordelingen af midlerne kan ses i projektbeskrivelsen (bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger venteliste pr. 9. maj 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status for etablering af fælles hjælpemiddeldepot


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS

Der orienteres om status for etablering af et fælles hjælpemiddeldepot.

Sagsfremstilling

Sag om etablering af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner forventes forelagt til Byrådets møde i juni med henblik på at starte det fælles hjælpemiddeldepot den 1. januar 2015. Vedhæftede notat indeholder en foreløbig status på arbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 5:

Statusnotat tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Orientering om status for etablering af sygeplejeklinikker.

Sagsfremstilling

Der er oprettet 2 typer sygeplejeklinikker:

 • Type 1 klinikker, hvor mere komplicerede behov kan imødekommes.

 • Type 2 klinikker, hvor mindre komplicerede behov kan imødekommes.

Status pr. 22. april 2014.

Type 1
Brønderslev Der er etableret sygeplejeklinik i sundhedsklinikken, Brønderslev
Dronninglund Der er etableret sygeplejeklinik på Margrethelund
Hjallerup Der er etableret sygeplejeklinik på Stengårds Centret
Type 2
Stenum Der er etableret sygeplejeklinik på Stenumgård
Agersted Der er etableret sygeplejeklinik på Rosendal Centret
Ø. Brønderslev Der er etableret sygeplejeklinik på Elmehøj
Jerslev Der er etableret sygeplejeklinik på Rosengården
Klokkerholm Der er etableret sygeplejeklinik på Hellevadlund
Flauenskjold Der er etableret sygeplejeklinik på vandrehjemmet i Flauenskjold
Hallund Der er etableret sygeplejeklinik i Hallund idrætsforenings klubhus
Asaa Der er etableret sygeplejeklinik i kulturhuset i Asaa
Thise Troels Kristensen, bestyrelsesformand for Thise IF er kontaktet igen den 24. april 2014. Han tager forespørgslen med på bestyrelsesmøde den 28. april 2014, og vender derefter tilbage med svar.

Betaling af husleje vedrørende sygeplejeklinikker

Kommunen har kun udgift til husleje i forhold til sygeplejeklinikken i Asaa.

Klinikken har åbent om tirsdagen, hvor også Centerrådet benytter kulturhuset.

Lejen er aftalt til 900 kr. pr. gang og 700 kr. pr. gang hvor der kun er tale om lokale til sygeplejeklinikken og køkken (uddrag af lejekontrakten).

Sygeplejeklinikken på Stenumgård er placeret i en ledig beboerstue. Skal stuen anvendes til en beboer, skal der findes en anden løsning til sygeplejeklinikken.

På Hellevadlund i Klokkerholm er sygeplejeklinikken placeret i et lokale, der tidligere blev anvendt til selvindskrivningsplads. I forbindelse med reduktion i personalenormeringen blev selvindskrivningspladserne nedlagt.

I Brønderslev er sygeplejeklinikken placeret i sundhedsklinikken. Huslejeudgiften til sundhedsklinikken ligger ikke under Ældreområdet, men der betales husleje for leje af lokale til sundhedsklinikken.

Tonnishave er rømmet ved udgangen af april 2014, og sygeplejeklinikken og Centerrådet er flyttet til Kulturhuset i Asaa.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 6:

På august mødet ønskes en evaluering af antal sygeplejeklinikker ud fra antal patienter i den enkelte klinik.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status vedrørende pulje til løft af Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO,SS, ØK, BY

Orientering om arbejdet med udmøntning af pulje til løft af Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået tildelt 7,2 mio. kr. af finanslovpuljen til løft af ældreområdet. Puljen skal anvendes i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, og tildelingen af puljen er betinget af, at puljebeløbet bruges ud over de midler, der fremgår af budgettet. Der skal foretages særskilt regnskabsmæssig afregning af de anvendte midler, og opgørelsen skal revisionspåtegnes.

Den tildelte pulje vedrører 2015, og der skal søges igen til 2016. Det overvejes, om ansøgningsproceduren skal opretholdes fra 2017 og frem, eller om beløbet skal overføres til bloktilskudsrammen.

I vedhæftede notat er der givet en status for udmøntning af puljen.

I forlængelse heraf foreslås følgende tillægsbevillinger:

601. Ældreområdet 6.400.000 kr.

701. Sundhed 800.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Byrådet godkender de foreslåede tillægsbevillinger.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af ansøgningsmaterialet til puljeansøgningen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 7:

Det bemærkes der er fejl i sagsfremstilling vedr. den tildelte pulje. Den vedrør 2014 og skal søges igen for 2015.

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at projektet så hurtigt er igangsat.

Beslutning

Aftalt at Bodil Christiansen medbringer materiale vedr. Mit Liv - plejehjemstestamente på næste møde.

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2014

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Evaluering af orienteringsmøde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af orienteringsmøde den 24. april 2014 i Hjallerup Kulturhus.

Begyndende planlægning af orienteringsmøde 11. september 2014 i Brønderslev-Hallen.

Beslutning

Stor tilfredshed med mødet. Eneste minus var problemer med lyden.

Godt fremmøde.

Punkter til orienteringsmøde den 11. september 2014:

 • Demente og pårørende - Evt. indlæg ved en demenskonsulent. Forslag: Gudrun Hallund.

 • Aflastning.

 • Puljemidler – Evt. Indlæg ved Henrik Aarup-Kristensen.

Til toppen


11. Evaluering af repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd


Beslutning

Generel tilfredshed. Var meget lærerigt.

Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Evaluering af repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 28.-29. april 2014 i Nyborg.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der blev orienteret om punkt fra Ældreomsorgsudvalget vedr. AVALEO.

Taget til efterretning.

Til toppen


13. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning

Formanden orienterede om:

 • Kolde/varme hænder

 • Besøg på plejecentrene/aktivitetscentrene

 • Lokalplaner

 • OL den 4. juni 2014.

Taget til efterretning.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Vigtigt af Ældrerådet bliver skriftligt indbudt til møder/arrangementer, hvis det forventes rådet deltager.

Taget til efterretning.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Intet til dette punkt.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

16. juni 2014 kl. 09.00.

Til toppen

Opdateret 13. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer