Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 18. august 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gudrun T. Andersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der startes med punkt 4 ellers ingen bemærkninger.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetseminar den 24. juni 2014 i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO, ÆR, HR

Som en del af forarbejdet til budget 2015 har der den 24. juni 2014 været afholdt budgetseminar i Sundhed og Velfærd med det formål at bringe medarbejdernes og ledernes viden i spil for at finde nye løsninger, der kan bidrage til at nå de vedtagne budgetreduktioner. Ældrerådet anmodes om at drøfte de indkome forslag.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger:

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2013 at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på at tilpasse udgifterne på området til landsgennemsnittet over en 4-årig periode, således at kommunens årlige udgifter til Psykiatri- og Handicapområdet reduceres med 17,9 mio. kr. Dertil kommer som optakt til budgetdrøftelserne vedr. 2015 et krav om at spare 2,8 mio. kr. på Sundhedsområdet og 10,8 mio. kr. på Ældreområdet.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i de tidligere vedtagne budgetreduktioner inviterede Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget den 24. juni 2014 medarbejdere og ledere i Sundhed og Velfærd samt medlemmer af Handicaprådet og Ældrerådet til at bringe deres viden i spil med henblik på at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og dermed bidrage til de ovenfor beskrevne budgetreduktioner. Der var i alt 100 deltagere til arrangementet, og resultatet var mere end 90 forslag til at reducere budgetterne. Siden budgetseminaret har administrationen arbejdet videre med de indkomne forslag og på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014 og Ældreomsorgsudvalgets mødet den 21. august 2014 præsenteres administrationens vurdering af, hvilke forslag fra budgetseminaret, der kan bidrage til at opnå de ønskede reduktioner.

Alle de indkomne forslag er vedhæftet som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter de indkomne forslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ukendt på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Ældrerådet drøftede forslagene og anbefaler Ældreomsorgsudvalget, at der arbejdes videre med følgende:

Sygefravær

Et dårligt arbejdsmiljø med små udviklingsmuligheder, lav involvering og lav tilfredshed på arbejdspladsen, ringe trivsel og livsstilsfaktorer fører til et højt eller moderat sygefravær. En reduktion af arbejdsmiljøfaktorer og individuelle faktorer som livsstil og fysisk kapacitet vil kunne reducere det samlede omfang af sygefraværet blandt plejepersonalet med mere end 50 % gennem en effektiv indsats, viser en rapport baseret på en undersøgelse blandt samtlige medarbejdere inden for ældreplejen i 36 kommuner.

Det gennemsnitlige fravær på Ældreområdet i Brønderslev Kommune er i 2013 reduceret med 0,54 % til 6,49 % gennem en bred indsats der især fokuserer på medarbejderens subjektive udsagn. Fraværet er det højeste blandt kommunens personalegrupper, og det højeste blandt samtlige kommuner i Region Nordjylland. Det gennemsnitlige fravær blandt kommunens samtlige ansatte var i 2013 på 4,4 %, hvilket var uændret i forhold til året før og i øvrigt svarer til 16,2 kalenderdage.

Det er Ældrerådets opfattelse, at der er gode muligheder for at reducere sygefraværet på Ældreområdet og dermed indhente en betragtelig økonomisk gevinst, hvis man især fokuser på arbejdsmiljøet og livsstilsfaktorerne.

Ledelsesstrukturen

Brønderslev Kommunes administrative struktur er organisatorisk opbygget som en projektorienteret matrixmodel med forretningsledelse, som anvendes af adskillige kommuner og i øvrigt inden for det offentlige. Med andre ord en central styring og en decentral ledelse. Men denne model har meget høje administrative omkostninger og en dobbelt ledelsesstruktur, der kan medføre risiko for forvirring og rollekonflikter blandt teamledere- og medlemmer.

Ældrerådet anbefaler, at man som et forsøg indfører en decentral styring og ledelse på ældreområdet, således man får selvstændige resultatenheder, som er let styrbare på resultater/kontrakter. Dette medfører en mere synlig ledelse og muligheden for at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Dokumentation

Dokumentation og registrering er et vigtigt redskab for ledelsen, personalet, pårørende og beboerne for at sikre optimal pleje, men det nuværende niveau og løsningsmodeller tager tid fra plejen. Anslået bruges ca. 8 % af arbejdstiden i Ældreplejen til dokumentation.

For at optimere tidsforbruget kan standarddokumentation begrænses til afkrydsning, dokumentationen foregå elektronisk her og nu hos den enkelte borger/beboer. Brønderslev Kommune bør selv fastlægge minimumskravene til dokumentation i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og opbygge en fælles dokumentationsplatform, hvilket efter Ældrerådets opfattelse vil medføre mere tid til pleje.

Transport

Brønderslev Kommune tilbyder pensionister og øvrige borgere en bred vifte af kørselstilbud gratis eller med delvis egenbetaling efter reglerne i sundhedsloven og serviceloven.

Det er Ældrerådets oplevelse, at der i høj grad er mulighed for at stramme op på ressourcestyringen på netop dette område. Eksempelvis et tættere samarbejde mellem de enkelte institutioner – evt. anvende en platform på intranettet til at meddele sig vedr. ovennævnte kørsel og personalekørsel, således der kan anvendes samkørsel – f.eks. møder i hhv. Dronninglund og Brønderslev.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2015, afdækningsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Drøftelse af hvilke besparelsesforslag der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 21. maj 2015 om en orientering om budgetforudsætningerne. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af budgetforudsætningerne.

På mødet gives endvidere en status for arbejdet med afdækningskataloget for 2015. Der er i bilaget vedlagt en oversigt over beløbene i afdækningskataloget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. juni 2014, pkt. 4:

Gennemgang af udvalgets budgetgrundlag samt af lovgrundlæg. Plancher vedhæftes referat.

Orientering om, at omlægning af tilbud på Valdemarsgade ikke har den opringeligt forventede effekt i afdækningskataloget for 2015.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 17. juni 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport 2013 - Tilsyn på Ældreområdet - REVAS


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Revas fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn i 2013.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Revas har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejecentre. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.

Uddrag af årsrapport 2013:

De omsorgsmæssige forhold:

Det overordnede indtryk er, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. Det er ligeledes det indtryk beboerne giver. Der er god stemning og atmosfære blandt beboerne og medarbejdere, og beboerne giver udtryk for, at medarbejderne er flinke og imødekommende.

Medarbejderforhold og faglige forudsætninger:

Hovedindtrykket er, at medarbejderne fremstår engagerede og med en grundlæggende faglighed som matcher beboernes behov for pleje, omsorg og støtte. Der er afholdt forskellige kurser, herunder blandt andet ”forebyggelse af udadreagerende adfærd”, ”neuropædagogik og sundhedsfremme”, ”forebyggelse og rehabilitering”. Derudover er der afholdt mindre kurser og temadage med emner af mere sundhedsfaglig karakter. Kurserne er relevante for målgruppen og medvirker til at kvalificere medarbejdernes faglighed, og derigennem sikres beboerne en tidsvarende og kvalificeret hjælp.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under punktet.

Beslutning

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Sundhedsstyrelsen fremsender årsrapport 2013 vedr. tilsyn med plejehjem i Brønderslev Kommune.

Formålet med plejehjemstilsynene er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre på plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 10 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

 • Rosengården

 • Områdecenter Risagerlund

 • Kornumgård

 • Stenumgård

 • Stengårdscentret

 • Plejecenter Valdemarsgade

 • Hellevadlund Plejecenter

 • Tygelsgadecentret

 • Elmehøj

 • Margrethelund

Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2013:

 • Tonnishave (grundet lukning)

På alle plejehjemmene er der fulgt op på kravene fra 2012.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 30 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev fortsat fundet fejl og mangler, dog ikke så mange, men der skal fortsat være fokus på Sundhedsstyrelsens krav.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes der handleplaner over de krav, tilsynet har fremsendt.

Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af plejehjem, hvor der på baggrund af de konstaterede fejl og mangler blev stillet krav indenfor tilsynets områder.

Der kan være stillet flere krav inden for samme tilsynsområde.

Krav Antal Plejehjem
Sundhedsadministrative forhold
Instrukser 0
Sundhedsfaglige forhold
Sygeplejefaglige optegnelser 10
Medicinhåndtering 9
Patientrettigheder 10
Sundhedsrelaterede forhold
Hygiejne 0
Ernæring 3
Fysisk aktivitet og mobilisering 9

Det fremgår at kravene omfattede fejl og mangler i forbindelse med sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder og fysisk aktivitet og mobilisering og på enkelte plejehjem tillige ernæring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under punktet.

Beslutning

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Orientering om delrapporten om Ældrepuljens projekter. Ældrepuljen har til formål at sikre, at de ældre kan fortsætte med det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliterings indsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Sagsfremstilling

Der er nu gået ca. et halvt år siden Ældrepuljens projekter blev sat i gang. Det er nu blevet tid til at gøre status, og få vist hvordan projekterne har udviklet sig, og hvilke opmærksomhedspunkter, der vil være i efteråret 2014.

Der er igangsat fire ud af de fem projekter:

 • Projekt Samvær

 • Weekendaktiviteter for borgere med demens

 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Projektet "Inkontinens" sættes i gang i løbet af efteråret 2014.

Der er blevet nedsat projektgrupper indenfor de fire igangværende projekter, og videns indsamlingen er også igangsat.

Tidsplan for projekterne i efteråret 2014:

 • August - opstart efter sommerferien

 • August og september - Ansøgning for 2015 udarbejdes

 • August - videns indsamling til årsrapport og evaluering til Socialministeriet påbegyndes

 • Ansøgning for 2015 indsendes til Socialministeriet senest den 26. september 2014

 • November - Svar forventes fra Socialministeriet

 • November - Årsrapport udarbejdes og sendes til godkendelse ved Ældreomsorgsudvalget den 27. november 2014

 • December - Evaluering for 2014 indsendes til Socialministeriet senest den 31. december 2014

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status på Spise Sammen


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Orientering om statusnotat omkring "Spise-Sammen" projektet.

Aktivitetsområdet i Brønderslev Kommune har et stort fokus på ensomhed blandt ældre borgere i kommunen. I den forbindelse er projektet "Spise-Sammen" blevet igangsat.

Sagsfremstilling

"Spise-Sammen" projektet har nu kørt i et par måneder, og det er nu blevet tid til at gøre status.

Projektet har været igennem en opstartsperiode og projektet er blevet godt modtaget af både frivillige og af de borgere, som har deltaget i arrangementerne. "Spise-Sammen" projektet har fået afholdt tre arrangementer på Rosendal Centret i Agersted.

Der er blevet koblet to aktivitetsmedarbejdere på projektet, og deres opgave er, at de skal være med til at starte "Spise-Sammen" op ude på de forskellige lokale steder. Efter en opstartsperiode er det meningen, at de frivillige selv skal køre projektet videre.

Endvidere er der blevet koblet en lokal aktivitetsmedarbejder på projektet. Dette er gjort, fordi den lokale aktivitetsmedarbejder har et godt kendskab til borgerne og til lokalområdet. Dette kendskab er til stor gavn for projektet.

"Spise-Sammen" har langsomt fået flere og flere borgere med. I øjeblikket ligger deltagerantallet for et "Spise-Sammen" arrangement på omkring 18 personer. Dette er et stort antal, og det kan være svært at få introduceret nogle nye borgere til en så stor gruppe. Derfor vil der i den kommende tid være fokus på, om der skal laves nogle mindre grupper.

I efteråret 2014 er det ønsket, at der skal startes "Spise-Sammen" grupper op i Jerslev, Hjallerup og Asaa.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Høring vedr. udkast til politisk sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR, SS, ÆO, ØK

Sundhedskoordinationsudvalget fremsender udkast til den politiske sundhedsaftale med henblik på at modtage bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision: Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte den politiske sundhedsaftale og formulere bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøde i de 4 kommunale klynger.

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker:

 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet

 2. Den sociale ulighed skal reduceres

 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur

 4. Sundhedstilbud på nye måder

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere.

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter den politiske sundhedsaftale.

Beslutning

Ældrerådet drøftede punktet og anbefaler det foreslåede.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2014.

Beslutning

Referat blev godkendt.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der blev orienteret om punkter fra sidste møde i Ældreomsorgsudvalget.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning
 • Møde med Henrik Aarup-Kristensen den 11. august 2014.

 • Regionsmøde i Aabybro den 22. september 2014.

 • Møde med Ældresagen Brønderslev/Dronninglund den 3. september 2014.

 • Invitation til budgetpuslespil den 4. september 2014.

 • Regionsmøde for formænd og næstformænd den 27. august 2014 i Aabybro.

 • Årsberetning 2013 fra Ældreforum blev uddelt.

 • Invitation til orienteringsmødet den 11. september 2014 er sendt ud.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til dette punkt.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Intet til dette punkt.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet afholdes den 1. september 2014 kl. 09:00.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. august 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer