Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden blev drøftet.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2014.

Beslutning

Referat blev godkendt.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR

Kort orientering om kommunens kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Visitationchef Ellen Lykke vil på mødet give en kort orientering om Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder, herunder tidsplan for revidering af standarderne.

Beslutning

Ellen Lykke orienterede.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


5. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder på rengøring samt afløsning/aflastning


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

På byrådsmødet den 8. oktober 2014 blev det besluttet, at en reduktion i rengøringen til hjemmeboende fra hver 14. dag til hver 3. uge skal realisere en besparelse, der udgør 1.860.000 kr. i helårsdrift.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de nye kvalitetsstandarder på henholdsvis rengøring samt afløsning/aflastning.

Ældrerådet anmodes om en udtalelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets godkendelse af Budget 2015 blev det besluttet, at reducere rengøringen til hjemmeboende fra hver 14. dag til hver 3. uge. I den forbindelse er der udarbejdet nye kvalitetsstandarder på henholdsvis rengøring samt afløsning/aflastning (jf. bilag 1 og 2), som skal realisere en årlig besparelse på 1.860.000 kr.

ÆNDRING AF SERVICENIVEAU

Rengøring

Det foreslås, at der fremover bliver to standardpakker til rengøring samt en specialpakke til de borgere, som – af hygiejne- og/eller sundhedsmæssige årsager – ikke kan nøjes med rengøring hver 3. uge.

I dag er pakkerne som følger: A: Delvis rengøring 45 min. hver 2. uge A0: Rengøring min. hver 2. uge A1: Ekstra rengøring 80 min. hver 2. uge Fremover: A0: Delvis rengøring 50 minutter hver 3. uge. A1: Rengøring 80 minutter hver 3. uge. A1-plus (specialpakke): Ekstra rengøring 60 minutter hver 2. uge (forventeligt ca. 10% af de nuværende borgere, som modtager A1).

Afløsning/aflastning

Idet serviceniveauet på afløsning/aflastning som udgangspunkt matcher serviceniveauet på rengøring, er der ligeledes foretaget en justering af serviceniveauet i forhold til aflastende rengøring.

I dag er pakkerne som følger: C2: Maksimalt 4 timer hver uge C2-A1: Maksimalt 120 min. hver uge Fremover: C2: Maksimalt 4 timer hver uge C2-A1: Maksimalt 60 min hver 2. uge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandarder på henholdsvis rengøring og afløsning/aflastning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

I takt med at der revisiteres, vil der være behov for personaletilpasning på udførersiden i form af reduktion af antal medarbejdere, der udfører rengøringsopgaven, både hos private som kommunale leverandører.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ellen Lykke orienterede og påpegede en fejl i sagsfremstilling.

I boksen vedr. i dag er pakkerne som følger:

Under A0 mangler antal minutter. Det korrekte er 55 minutter.

Ældrerådet foreslår at kvalitetsstandarden deles op i 3:

 • Grundlæggende standard.

 • Fleksibel hjemmehjælp + lovgrundlag

 • Kvalitetskrav til leverandører

Ældrerådet beklager, at det er nødvendigt at ændre rengøring til hver 3. uge fremfor hver 14. dag.

Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Revisitering til rengøring


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

På byrådsmødet den 8. oktober 2014 blev det besluttet, at en reduktion i rengøringen til hjemmeboende fra hver 14. dag til hver 3. uge skal realisere en besparelse, der udgør 1.860.000 kr. i helårsdrift.

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvilken fremgangsmåde, der skal anvendes ved revisiteringen til rengøring.

Ældrerådet anmodes om en udtalelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets godkendelse af Budget 2015 blev det besluttet, at reducere rengøringen til hjemmeboende fra hver 14. dag til hver 3. uge, er der udarbejdet nye kvalitetsstandarder på henholdsvis rengøring samt afløsning/aflastning, som skal realisere en årlig besparelse på 1.860.000 kr. årligt.

Ovenstående besparelse medfører, at de nuværende 729 rengøringsbevillinger til hjemmeboende skal revurderes, så disse matcher de nye serviceniveauersvarende til et tidsforbrug på 1.884 timer (jf. bilag 1). Det forventes, at 2/3 af alle sager (486 sager) skal revurderes ved besøg svarende til et tidsforbrug på 1.580 timer (jf. bilag 1). De øvrige 243 sager revurderes administrativt i Visitationen svarende til et tidsforbrug på 304 timer.

Der sendes brev ud til alle disse borgere, hvor de orienteres om ændringen, hvornår sker ændringen fra, hvordan og af hvem vil de blive kontaktet mv.

Fra 1. december 2014 vil der være 8 visitatorer til at sagsbehandle sager, tage akutopgaver og revurdere rengøringssagerne. Pr. 1. januar 2015 vil der være 9, da der med nedlæggelsen af en FRI-gruppe overføres en sagsbehandlerstilling til Visitationen.

Med udgangspunkt i ovenstående har fagenheden udarbejdet følgende 3 fremgangsmåder til, hvor hurtigt revurderingen kan effektueres samt konsekvenserne forbundet hermed:

FREMGANGSMÅDE 1

Beskrivelse: Fra 1. december 2014 revurderer 8 visitatorer to dage om ugen. 9 sagsbehandlere revisiterer to dage om ugen fra 1. januar 2015. 3 dage om ugen anvendes til det øvrige sagsarbejde.

Revurdering afsluttet: Ultimo april 2015 (jf. bilag 2)

Konsekvenser:

 • Visitatorer møder og får kendskab til ”egne” borgere, hvilket vil lette sagsbehandlingen fremadrettet.

 • Nogle borgere vil imidlertid blive revurderet af den nye sagsbehandler, som ikke har forudgående kendskab til borgerne – og måske ikke skal fortsætte sagsbehandlingen fremover – qua eventuel midlertidig ansættelse.

 • Opgaven kan blive uoverskuelig og meget trættende, da det er lang tid at køre revurderinger for den enkelte visitator – fra 1. december 2014 til ultimo april 2015.


FREMGANGSMÅDE 2

Beskrivelse: To dage om ugen fra 1.-19. december 2014 og tre dage om ugen fra 1. januar 2015 vil 8 visitatorer revurdere rengøringssagerne. Og fra 1. januar 2015 anvendes den nye sagsbehandlerstilling til telefonpasning, sagsbehandling af akutsager samt øvrig sagsbehandling.

Revurdering afsluttet: Ultimo marts 2015 (jf. bilag 2)

Konsekvenser:

 • Visitatorer møder og får kendskab til ”egne” borgere, hvilket vil lette sagsbehandlingen fremadrettet.

 • Opgaven kan blive uoverskuelig og meget trættende, da det er lang tid at køre revurderinger for den enkelte visitator – fra 1. december 2014 til ultimo marts 2015.


FREMGANGSMÅDE 3

Beskrivelse: 5 dage om ugen fra 1. december 2014 beskæftiger 5 visitatorer sig udelukkende med revurderingssager (uafhængigt af CPR-inddeling).

Revurdering afsluttet: Ultimo februar 2015 (jf. bilag 2)

Konsekvenser:

 • Hurtigere løsning af opgaven med henblik på hurtigere effektuering af beslutningen og dermed også større besparelse. Dog vil det samtidig medfører et meget stort pres på de øvrige opgaver i Visitationen i perioden, hvilket kan afstedkomme store pukler af arbejde efter endt revurdering.

 • Der kan skabes ”holdånd” omkring revurderingsopgaven, da mængden af opgaver er fælles. Det vil sige, ingen er foran eller bagud med opgaven i forhold til kollegerne.

 • Der kan skiftes hold af revurderingsvisitatorer efter eks. 2-3 uger, så man ikke ”kører død” i revurderingsopgaven.


KONSEKVENSER – UANSET VALG AF FORSLAG

Der vil komme et væsentligt pres på øvrige sager i Visitationen. Ovennævnte afstedkommer, at der primært vil blive sagsbehandlet på akutopgaver, udskrivelser fra sygehusene samt opfølgning på aflastningsophold. Mange sager vil overskride sagsbehandlingstiden, idet disse skubbes til efter revurderingsperioden.

Derfor

 • vil borgere med afsæt i manglende / udsat sagsbehandling blive dårligere, hvilket vil medføre, at disse får behov for yderligere hjælp, da indsatsen udsættes/udskydes.

 • vil det kunne forekomme, at borgere ikke kan tages hjem fra sygehusene efter endt færdigbehandling, da der ikke er ledige aflastningspladser på grund af manglende/forsinket opfølgning på aflastningsophold.

Alt efter hvilken af de skitserede fremgangsmåder Ældreomsorgsudvalget vælger, vil omfanget af konsekvenser variere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilken fremgangsmåde Visitationen skal bruge til at revurdere rengøringssagerne.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Godkender Ældreomsorgsudvalget udkastene til kvalitetsstandarderne, vil dette medføre, at der skal foretages en revisitering. Denne revisitering vil generere et arbejdspres i Visitationen, hvorfor der på grund af udsættelse og prioritering efterfølgende vil restere en stor mængde opgaver, som vil tage lang tid at arbejde sig igennem. Forventeligt først efter sommerperioden.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler:

At model 3 bruges til revisiteringen og foreslår at opdatere Visitationens it-udstyr, så revisitering kan foregå hurtigere.

Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opgørelse over ansøgninger til ældreboliger i 2013 og 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

På baggrund af en forespørgsel fra Ældrerådet orienteres Ældrerådet om antallet af ansøgninger til ældreboliger i Brønderslev Kommune i 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har efterspurgt en opgørelse over, hvor mange der har søgt om en ældrebolig i Brønderslev Kommune. Vedlagt findes en opgørelse over antallet af ansøgninger til henholdsvis ældreboliger, plejeboliger med fritvalgsventeliste og plejeboliger med garantiventeliste fordelt på måneder i perioden 1. april 2013 til 31. august 2014.

Ved ældreboliger skal forstås ældreboliger efter almenboliglovens § 5.

Ved plejeboliger med fritvalgsventeliste skal forstås, at ansøger søger om en eller flere bestemte plejeboliger og ikke kun den, som kommunen hurtigst muligt kan visitere til eller finder det mest hensigtsmæssigt at visitere til.

Ved plejeboliger med garantiventeliste skal forstås, at ansøger, såfremt denne visiteres her til, er garanteret en plejebolig i kommunen inden for 2 måneder fra visitationsdatoen. Ved ansøgning om en plejebolig med en garantiventeliste har ansøger ingen indflydelse på hvor i kommunen, ansøger bevilges en plejebolig.

For alle tre kategorier gælder det, at de er opgjort på følgende variable:

 • Ansøgt dækker over antallet af modtagne ansøgninger, der endnu ikke er behandlet af en sagsbehandler, og det er således endnu uvist, om borgeren kan visiteres til den ønskede boligtype.

 • Bestilt dækker over antallet af modtagne ansøgninger, der er blevet behandlet af en sagsbehandler, hvor borgeren er blevet visiteret til den pågældende boligtype, og hvor borgeren nu venter på en ledig bolig af den ønskede type.

 • Frafaldet dækker over antallet af ansøgninger (ansøgte og bevilgede), som borgeren selv frafalder f.eks. fordi borgeren ikke er interesseret i en af de ældreboliger, borgeren kan visiteres til, er kandidat til en plejehjemsplads eller dør.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 20. oktober 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om Finanslovspulje til løft af ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ansøgning til Finanslovspulje til løft af ældreområdet 2015 er indsendt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet blev på mødet den 1. september 2014 orienteret om Fagenheden for Sundhed og Velfærds forslag til ansøgning og budget for Finanslovspulje til løft af ældreområdet 2015.

Ansøgningsmaterialet i sin helhed (ansøgningsskema og budgetskema) er blevet indsendt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet den 18. september 2014, og sagen sendes hermed til Ældrerådets orientering. Der forventes svar fra ministeriet i november 2014, hvorefter midlerne (7.363.000 kr.) kan udmøntes den 1. januar 2015.

Sagen vil også blive sendt til orientering hos Ældreomsorgsudvalget, Fag-MED Sundhed og Velfærd, Økonomiudvalget og Byrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om skema vedr. livshistorie


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om materiale vedr. ældre borgeres livshistorie og materialets anvendelse.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har anmodet om at se materiale vedr. livshistorie/livstestamente.

Beslutning

Godt og brugbart materiale.

Ældrerådet foreslår at der tilføjes et punkt vedr. livets afslutning.

Bent Heiselberg var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden

Beslutning

Møde med Ældreomsorgsudvalget den 30. oktober 2014.

Danske Ældreråd konference i Vingstedcentret 12. november 2014.

Brev til plejecentre og Centerråd ang. besøg fra Ældrerådet.

Møde i Ældrerådet den 24. november afsluttes med let julefrokost.

Foredrag i Dronninglund Pensionistforening den 29. oktober 2014.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Orientering om seminar på Christiansborg den 10. november 2014.

Orientering om temadage i Faglige Seniorer.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen

Beslutning

Intet til dette punkt.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet

Beslutning

Mandag den 24. november 204 kl. 9.00.

Bent Heiselberg var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer