Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 24. november 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af referat.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2014.

Beslutning

Referat blev godkendt.

Til toppen


4. Godkendelse af referat fra fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af referat fra fællesmøde.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget den 30. oktober 2014.

Beslutning

Referat blev godkendt.

Til toppen


5. Orientering om friplejehjem i Asaa


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om friplejehjem i Asaa.

Sagsfremstilling

Henrik Aarup-Kristensen orienterer om friplejehjem i Asaa efter ønske fra Ældrerådet.

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om grundlag for regelsæt i forbindelse med opførelse af et friplejehjem.

Orientering blev taget til efterretning.

Til toppen


6. Udmøntning af demografipulje på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Demografipuljen på Ældreområdet ønskes udmøntet med henblik på at styrke de dele af Ældreområdet, der særligt påvirkes i forbindelse med flere og hyppigere udskrivninger fra sygehusene.

Ældrerådet skal drøfte punktet og komme med en udtalelse.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat en demografipulje til fastholdelse af indsatsen på Ældreområdet i takt med at antallet af ældre stiger. Demografipuljen på Ældreområdet ønskes udmøntet med henblik på at styrke de dele af Ældreområdet, der særligt påvirkes i forbindelse med flere og hyppigere udskrivninger fra sygehusene.

Stillingen Forløbskoordinator er en følge af indsatsen overfor den ældre medicinske patient og der er tale om en opgave, som vi er forpligtet til at løfte i henhold til sundhedsaftalen. Forløbskoordinatoren sikrer sammenhæng i det forløb, som borgeren modtager hos kommunen. Stillingen er i 2014 og indtil sommer 2015 finansieret af satspuljemidler, men der er behov for at finde finansiering til at fastholde denne funktion fra den 1. juli 2015.

I hjemmeplejen foretages der afregning pr. pakke, som visiteres til den enkelte borger. Dette gælder dog ikke på sygeplejerskeområdet, der er rammestyret. Sygeplejerskeområdet er et område der er, præget af flere og mere komplekse opgaver i forlængelse af den stadig hurtigere udskrivning af borgerne fra sygehusene samt de øgede dokumentationskrav. Desuden har sygeplejeprojektet sat fokus på delegerede ydelser og at sygeplejerskerne fortsat er ansvarlige. Dette ansvar, og de hertil knyttede opgaver, var ikke forudset, da sygeplejeprojektet blev igangsat.

Akutberedskabet i Visitationen ønskes styrket med henblik på at håndtere de mange og stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og sikre målrettet og hurtig visitation i sagerne. Effekten af den målrettede visitation vil være, at der i nogle sager bevilges mindre indsatser. Der er tale om forløbskoordination i sektorovergangen fra indlæggelse til udskrivning og til efterfølgende sikker drift.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd overvejede, at sende ansøgninger til sundhedspuljen vedr. forløbskoordinator og akutsygeplejersker, idet begge typer stillinger er en del af sundhedsaftalen og har til formål at forebygge (gen-)indlæggelser.

I budget 2015 er der dog ikke afsat yderligere midler i sundhedspuljen, hvorfor disse stillinger i stedet foreslås i reduceret form finansieret indenfor Ældreområdets demografipulje. Hermed kan sundhedspuljen reserveres til de tiltag, som måtte blive nødvendige i forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalen 2015-2018.

Forslag til udmøntning af demografipuljen med virkning fra den 1. januar 2015 fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr.

2015

2016

2017

2018

Demografipulje, jfr. budget 2015

1,20

2,30

3,30

4,20

Forløbskoordinator 28 timer/uge *)

-0,15

-0,30

-0,30

-0,30

2 sygeplejersker

-0,65

-0,85

-0,85

-0,85

Akutberedskab i Visitationen

-0,40

-0,40

-0,40

-0,40

I alt

0,00

0,75

1,75

2,65

*) Finansieret med 143.199 kr. af satspuljemidler i 2015. Nuværende medarbejder er fastansat indtil sommeren 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punktet og kommer med en udtalelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at demografipuljen udmøntes som ovenfor beskrevet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender bevillingsoverførsel på 400.000 kr. fra 601 Ældreområdet til 102 Administration (Visitationen).

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


7. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentning af informationer fra ansøger og samtykke til indhentning af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen, for eksempel fra Træningsafdelingen, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingsfristerne, som er politisk fastsatte, er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. november stod registreret som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 66 sager, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. Dette skyldes blandt andet, at der er et stigende antal akutopgaver i forbindelse med hurtigere udskrivning fra sygehusene, og at der er et øget antal genoptræningsplaner med videre. Det øgede pres ses i perioder uens.

Der er ligeledes sager, der ikke er afgjort indenfor svarfristen på grund af, at selve sagsbehandlingen trækker ud. Det kan for eksempel være når der ventes på lægeakter, statusskrivelser eller lignende.

Samtidig har Visitationen, Ældre- og Hjælpemidler i forbindelse med afgivelser af 5 visitatorer til FRI i 2013 oplevet udfordringer i forhold til at nå sagsbehandlingen indenfor de angivne tidsfrister.

Sagerne, der ikke afgøres indenfor tidsfristen overskrides ved ansøgning om hjælpemidler med 2-3 uger, bilsager overskrides for enkelte sager med et par måneder. Kørsel til læge/speciallæge overskrides i enkelte sager op til et par måneder. De øvrige sager overskrides maksimalt med en uge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om Årsrapport for Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Orientering om Årsrapport vedr. Ældrepuljens projekter. Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre kan fortsætte med det liv, de ønsker. Det gælder for alle ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Det er knap 1 år siden, at Ældrepuljens projekter blev igangsat. Brønderslev Kommune blev tildelt 7,2 mio. kr. Der skal nu gøres status for året 2014. Årsrapporten vil indeholde oplysninger om, hvordan de forskellige projekter har udviklet sig, og hvilke tanker der er omkring projekterne i 2015.

Der er igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

Der er nedsat projektgrupper indenfor alle igangværende projekter, og efteråret 2014 er brugt på vidensopsamling - fra ledelsen, medvirkende medarbejdere, borgere og pårørende.

Den 31. december 2014 vil der blive indleveret en evalueringsopsamling til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Tidsplan for projekterne i 2015:

 • Januar - Maj: Indsamling af materiale til delrapport for projekterne
 • Juni: Delrapport afleveres til Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget
 • August - Oktober: Indsamling af materiale til Årsrapport 2015
 • November: Årsrapport udarbejdes og sendes til orientering i Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget
 • December: Evaluering indsendes til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om Årsrapporten 2014 til efterretning.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at det er bekymrende, at der allerede efter 3/4 år eller mindre er skåret kraftigt i projekterne.

Bilag

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. november 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der foreligger venteliste pr. 10. november 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af Den Administrative Sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK/BY

Sundhedskoordinationsudvalgt fremsender udkast til Sundhedsaftale for 2015-2018.

Ældrerådet skal tage stilling til Den Administrative Sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen består af tre aftaler: Den Politiske Sundhedsaftale, som beskriver de politiske mål og visioner. Den Administrative Sundhedsaftale, der beskriver nye tiltag og arbejdsdelingen i forhold til hvert indsatsområde samt tværgående temaer og administrativ organisering i henhold til vejledningen for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler. Hertil kommer Den Tværsektorielle Grundaftale, som er en samling af eksisterende aftaler fra de tidligere sundhedsaftaler, der videreføres i sundhedsområdets driftsorganisationer.

Den Administrative Sundhedsaftale konkretiserer de politiske mål gennem konkrete indsatser i forhold til de tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde - Koordinering af kapacitet - Inddragelse af patienter og pårørende - Lighed i sundhed samt Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt obligatoriske indsatsområder, der fremgår af Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler:

 • Forebyggelse
 • Behandling og Pleje
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Som noget nyt indeholder Den Administrative Sundhedsaftale indsatser fra Forebyggelsespakkerne som kommunerne forpligtiger sig til at opfylde. I aftalen er det beskrevet, at de nordjyske kommuner ultimo 2015 lever op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak og alkohol. De resterende anbefalinger på grundniveau i disse to pakker vil kommunerne leve op til i løbet af aftaleperioden. Samtidigt vil kommunerne sikre tilbud om ”kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer” (16-24 år) jf. forebyggelsespakken om stoffer.

Almen praksis skal i aftaleperioden øge antallet af henvisninger til forebyggelsestilbud i forhold til rygstopstilbud og alkoholbehandling eller samtale. Kommunerne skal være klar til at matche det øgede volumen.

Arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Der har været nedsat arbejdsgrupper og referencegrupper i forhold til alle temaerne. Brønderslev Kommune har været repræsenteret i enten arbejdsgruppen eller referencegruppen indenfor hver tema.

Sundhedsaftalen skal, ifølge § 6 i bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nr. 1569 af 16. december 2013, sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Bilag

Til toppen


11. Sygdomsspecifik sundhedsaftale om osteoporose


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Sundhedsaftalen om osteoporose (knogleskørhed) er udarbejdet tilbage i 2010 og opdateret i august 2014. Aftalen har afventet, at Region Nordjylland har kunnet tilbyde tilstrækkelig scannerkapacitet.

Brønderslev Kommune skal tage stilling til, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig sundhedsaftalen.

Ældrerådet skal drøfte punktet og komme med en udtalelse.

Sagsfremstilling

Knogleskørhed (osteoporose) betyder skrøbelige eller porøse knogler og skyldes nedsat knoglestyrke og knoglemængde. Sygdommen bevirker, at der kan opstå knoglebrud ved almindelige dagligdags belastninger eller ved fald på gulvet eller jorden. Disse brud kaldes 'lav-energi brud' i modsætning til ’høj-energi’, der kan opstå i forbindelse med trafikulykker, fald fra stige eller fald på trapper.

Diagnosen knogleskørhed kan stilles på to måder. Borgere, der pådrager sig et lav-energibrud af en ryghvirvel eller lårbenshals har knogleskørhed. Borgere, der endnu ikke har haft brud, men har fået påvist lavt knoglemineralindhold ved en knoglescanning (DXA-scanning) har også knogleskørhed.

I Region Nordjylland skønnes det, at ca. 50.000 borgere har osteoporose, men kun ca. 13.000 personer er i 2013 medicinsk behandling. Det antages, at der er en stor gruppe af borgere, der ikke er diagnosticeret, og dermed ikke får hverken medicinsk forebyggende behandling, eller ikke-medicinsk forebyggende vejledning.

Knoglemængden falder med alderen og falder hurtigere for kvinder end mænd. Derfor rammer knoglebruddene særligt den ældre del af befolkningen, og kan have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygdom kan fx kompressionsbrud i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Endvidere er hoftebrud og håndledsbrud typiske følger, hvor især knoglebrud har store konsekvenser for borgernes førlighed og selvhjulpenhed efterfølgende.

Tidlig overgangsalder (før 45 år), tobaksrygning, undervægt, manglende motion og mangel på D-vitamin og kalcium i kosten kan desuden øge knogletabet med alderen.

Selv om osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan det gøres meget for at forebygge brud. Sundhedsaftalens mål er at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats, og dermed forebygge brud.

Sundhedsaftale opstiller 3 målgrupper:

1. Borgere/patienter uden tidligere lavenergifraktur – de mange.

2. Patienter med enkelt lavenergibrud – mindretallet

3. Patienter med gentagne lavenergi brud – de få

Sundhedsaftalen beskriver, at den praktiserende læge ved alle målgrupper, ud fra en konkret vurdering, kan henvise en borger til et kommunalt tilbud jf. KRAM faktorerne. For ældre borgere med særlig risiko for fald kan den praktiserende læge henvise til kommunalt faldforebyggelsestilbud.

Sundhedsaftalen anbefaler, at de kommunale tilbud målrettes til de borgere, som har størst behov for og gavn af tilbuddet. Målet med tilbuddet er, at øge patienternes viden om en generel ”knoglevenlig livsstil” gennem f.eks. fysisk aktivitet, varieret kost med tilstrækkelig kalk og D-vitamin, rygestop og særligt fokus på at undgå undervægt.

Udviklingen og implementeringen af det specifikke indhold i det kommunale tilbud aftales nærmere i Referencegruppen for osteoporose. Her vil kravene til uddannelse af det sundhedsfaglige blive beskrevet og en tværsektoriel implementeringsplan koordineret. De konkrete krav til uddannelse kendes ikke for nuværende, men Brønderslev ommune er repræsenteret i Referencegruppen.

Træningsafdelingen tilbyder i dag visiteret træning efter serviceloven og træning efter sundhedsloven efter indlæggelse:

 • SEL § 86 Genoptræning. Tilbuddet gives i forbindelse med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det gives for at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, og for at forebygge behov for øget hjælp
 • SEL § 86.2 Vedligeholdende træning. Tilbuddet gives for at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eller for at bidrage til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.
 • SUL § 140 Genoptræning efter udskrivelse eller ambulant kontakt til sygehus. Tilbuddet gives til borgere, der efter udskrivelse eller ambulant kontakt til sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. SUL §84 om genoptræningsplaner.

Tilbuddene rummer ikke specifik træning i forhold til diagnosen osteoporose, da det meget sjældent er denne diagnose, borgerne bliver henvist på baggrund af. Har en borger osteopose vil den fysiske træning tage højde for dette, og de restriktioner, der skal overholdes, er i fokus under planlægningen af træningen og under udførelse af træningsøvelserne. Der er ikke knyttet specifik undervisning til de vedligeholdende forløb eller til genoptræningsforløb.

Forebyggelse og Rehabiliteringsafdelingen har flere tilbud, som er relevante i forhold til borgere med knogleskørhed.

Motion på recept. Tilbuddet er et træningstilbud til borgere meden diagnose, hvor der er viden om, at motion har en positiv effekt. Tilbuddet strækker sig over 4 måneder og inkluderer træning samt samtaler med en fysioterapeut og kost rådgivning. Deltagelse kræver henvisning fra praktiserende læge.

Derudover er der tilbud om rygestop og åben kostvejledning uden henvisning.

På ældreområdet tilbyder ældrekonsulenterne forebyggende hjemmebesøg til de ældste borgere. I samtalen med borgeren kommer medarbejderne blandt andet ind på.

 • Osteoporose og fald forebyggelse
 • Kost indeholdende D-vitamin og kalk
 • KRAM faktorer
 • Ernæring

For medarbejderne i ældreområdet indgår faldforebyggelse som en naturlig del af den rehabiliterende tankegang. Ligeledes er kost, herunder behov for et D-vitamin tilskud, et vedvarende fokuspunkt i hele ældreområdet og underernærede borgere henvises til kostvejledning i Forebyggelsesafdelingen.

Det forventes, at de ny-diagnosticerende borgere kan rummes indenfor de nuværende aktiviteter. Dog vil man både på ældreområdet og på sundhedsområdet nøje følge hvor mange borgere, der bliver henvist med diagnosen knogleskørhed løbende, og efterfølgende vurdere hvorvidt en opnormering bliver påkrævet.

Fagenheden for sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig Sundhedsaftalen om Osteoporose,
 • at borgerne, i første omgang, rummes indenfor de eksisterende tilbud,
 • at antallet af henvisninger af borgere med knogleskørhed følges løbende.
Personale

Ingen

Beslutning

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Rådet er meget tilfreds med, at man er mere opmærksom på forebyggelse.

Til toppen


12. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for afløsning/aflastning SEL § 84


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget godkendte på møde den 2. oktober 2014 kvalitetsstandarden for bl.a. afløsning og aflastning efter SEL § 84.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har opdaget en fejl.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til den tilrettede kvalitetsstandard.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte på møde den 2. oktober 2014 kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning efter servicelovens § 84.

Efterfølgende har Fagenheden for Sundhed og Velfærd opdaget en fejl i kvalitetsstandarden, idet serviceniveauet for aflastende rengøring skal svare til det serviceniveau, som er gældende for rengøring efter SEL § 83. Det vil sige, at der skal ikke være et højere serviceniveau for aflastende rengøring, som det vil være tilfældet, hvis dette ikke rettes til og godkendes.

Det drejer sig om ordlyden på kvalitetsstandardens side 1 under Omfang/varighed:

”Afløsning/aflastning tilbydes som udgangspunkt hver uge op til 4 timer.

Pakke:

C2 = 240 min. hver uge.

Der kan som en del af denne pakke tilbydes rengøring, hvis borger kan være uden opsyn, mens rengøringen pågår.

Rengøring som del af afløsning/aflastning kan max. tilbydes svarende til kommunens øvrige serviceniveau for rengøring, dvs. som udgangspunkt max 60 min. hver 2. uge.

Kan borger være alene, og er der udelukkende behov for at aflaste ægtefælle/samlever i forhold til de mange praktiske opgaver i hjemmet, kan der tilbydes aflastende rengøring i en time hver 2. uge.

Pakke:

C2-A1 = 60 min. hver 2. uge.

Selve udmålingen af omfanget af hjælp beror på en individuel vurdering af borgers funktionsniveau samt ægtefælle/samlevers behov for afløsning/aflastning.

Der kan som en del af afløsningen/aflastningen indgå hjælp til rengøring svarende til kommunens serviceniveau (max 80 min. hver 3. uge), hvis borgeren er i stand til at være uden opsyn under afløsningen/aflastningen.

Vedrørende særlige forhold i forhold til serviceniveau på rengøring, tilvejebringelse af arbejdsredskaber mv. henvises til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard for rengøring.”

For at sikre overensstemmende serviceniveauer, rettes dette til:

”Afløsning/aflastning tilbydes som udgangspunkt hver uge op til 4 timer.

Pakke:

C2 = 240 min. hver uge.

Der kan som en del af denne pakke tilbydes rengøring, hvis borger kan være uden opsyn, mens rengøringen pågår.

Rengøring som del af afløsning/aflastning kan max. tilbydes svarende til kommunens øvrige serviceniveau for rengøring, dvs. som udgangspunkt max. 80 min. hver 3. uge.

Kan borger være alene, og er der udelukkende behov for at aflaste ægtefælle/samlever i forhold til de mange praktiske opgaver i hjemmet, kan der tilbydes aflastende rengøring i 80 min. hver 3. uge.

Pakke:

C2-A1 = 80 min. hver 3. uge.

Selve udmålingen af omfanget af hjælp beror på en individuel vurdering af borgers funktionsniveau samt ægtefælle/samlevers behov for afløsning/aflastning.

Vedrørende særlige forhold i forhold til serviceniveau på rengøring, tilvejebringelse af arbejdsredskaber mv. henvises til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard for rengøring.”

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den tilrettede kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter servicelovens § 84.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af den reviderede kvalitetsstandard.

Rådet anbefaler, at man begynder at skrive i et lettere forståeligt sprog.

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK

Kommunerne i Region Nordjylland overtager med virkning fra den 1. januar 2015 visitationsopgaven i relation til individuel handicapkørsel. Samtidig overdrages budgetansvaret for opgaven fra Fagenheden for Teknik og Miljø til Fagenheden for Sundhed og Velfærd. På baggrund heraf fremsendes en kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til den fremsendte kvalitetsstandard.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 ændres ansvarsfordelingen mellem NT og kommunerne på handicapkørselsområdet. Ændringen betyder, at kommunerne fremover selv skal visitere, fastlægge serviceniveau, indberette nye kunder til NT’s administrationssystem og behandle eventuelle klagesager. NT fortsætter med opgaverne omkring bestilling og udførelsen af kørslerne samt opkrævning af abonnementerne.

På et møde i NT den 20. juni 2014 blev kommunerne orienteret om de nye tiltag, og hvilke værktøjer NT kunne tilbyde i omstillingsfasen. På mødet blev det bl.a. oplyst, at Brønderslev Kommune i 2013 havde 50 nyoptagne kunder, som NT indberettede. Det er i denne størrelsesorden kommunen årligt kan forvente øget administration til indberetning.

NT opfordrede kommunerne til at få afklaret den fremadrettede organisation herunder fastlæggelse af budgetansvaret. Blandt de fremmødte repræsentanter fra kommunerne blev der udtrykt et bredt ønske om at lade handicapkørselsbudgettet ude i kommunerne overgå til det udvalg, som fremover vil få det daglige ansvar her for. Forretningsledelsen besluttede derfor den 4. november 2014 at flytte budgettet til Visitationen.

På baggrund heraf fremsendes kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse. Kvalitetsstandarden afspejler det serviceniveau, NT tidligere har lagt for handicapkørsel dog med den stramning, at målgruppen fremover indsnævres således, at man først kan visiteres til NT-flextrafik fra det fyldte 18. år under forudsætning af, at man opfylder de øvrige kriterier herfor, hvilket afspejler kriterierne i loven. Med det eksisterende serviceniveau kan borgere helt ned til det fyldte 16. år visiteres til ydelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender de foreslåede bevillingsoverførsler.

Personale

Ingen

Økonomi

Det fremgår af notat fra NT, at forventet flexhandicapudgift i 2015 er beregnet til 1.545.000 kr., heraf administrationsudgifter 136.000 kr.

Fra 2015 og fremover overføres beløbet fra politikområde 802 Teknik og Miljø til politikområde 601 Ældreområdet med 1.409.000 kr. og til politikområde 102 Administration - Visitationen med 136.000 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Tilbagemelding fra Danske Ældreråds konference den 12. november 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Tilbagemelding fra konference 12. november 2014.

Sagsfremstilling

Tilbagemelding fra Danske Ældreråds konference i Vingstedcentret 12. november 2014.

Beslutning

De deltagende medlemmer gav en kort orientering.

Taget til efterretning.

Til toppen


15. Mødekalender 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet mødekalender for 2015.

Møderne i Ældrerådet er tilpasset møderne i Ældreomsorgsudvalget.

Fællesmøderne med Ældreomsorgsudvalget fremgår af kalenderen.

Ældreomsorgsudvalget behandler punktet på deres møde torsdag den 27. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Veldfærd foreslår, at Ældrerådet godkender mødekalender for 2015.

Beslutning

Møde den 23. februar flyttes til den 24. februar pga. temadag i Danske Ældreråd.

Godkendes med ovenstående ændring.

Bilag

Til toppen


16. Orientering fra Udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Fagenhedens for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret fra de seneste møder i:

Ældreomsorgsudvalget.

Social og sundhedsudvalget.

Taget til efterretning.

Til toppen


17. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser ved formanden

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning

Regionsrådsmøde den 3. december 2014.

Information vedrørende kørsel, flexaktivitet. Punkt til møde i januar 2015.

Til toppen


18. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Stor ros til Visitationen fra pårørende vedr. processen i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Til toppen


19. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning

Orientering om friplejehjem.

Til toppen


20. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

12. januar 2015.

Planlægning af plejehjemsbesøg.

Til toppen

Opdateret 25. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer