Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 1. september 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Punkt vedr. afdækningskatalog til budget 2015 eftersendes som tillægsdagsorden.

Beslutning

Ældrerådet fik til orientering udleveret kopi af det foreløbige afdækningskatalog på Ældreomsorgsudvalget området. Det endelige afdækningskatalog er ikke klar endnu, derfor intet punkt på dagsorden vedr. budget 2015.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 18. august 2014

Beslutning

Referat blev godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om Finanslovspulje til løft af Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY.

I Finansloven for 2015 er der afsat 1 mia. kr. ekstra til løft af ældreområdet. Puljen fordeles efter ansøgning, idet puljen på forhånd er fordelt mellem kommunerne. Brønderslev Kommune kan søge om 7.363.000 kr.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende Fagenheden for Sundhed og Velfærds forslag til ansøgning og budget for 2015 på mødet den 4. september 2014.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2014.

Ældrerådet orienteres hermed om ansøgningen.

Sagen vil endvidere blive sendt til orientering hos Økonomiudvalget, Byrådet og Fag-MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune kan søge om penge indenfor følgende områder:

  • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem

Der er blevet fremsendt et ansøgningsskema til kommunen den 2. juli 2014, og ansøgningsfristen er den 26. september 2014. Det bemærkes, at der skal aflægges særskilt regnskab for de 7.363.000 kr., og dette skal revisionspåtegnes. Det forventes således, at de 7.363.000 kr. lægges oven i bugettet for 2015.

Pengene kan søges for 2015, hvorefter ministeriet vil vurdere, om løftet på 1 mia. kr. fremover skal overføres til bloktilskuddet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til ansøgning og budget for 2015. Fagenheden foreslår, at der afsættes penge til demensområdet, virtuel genoptræning og til ensomhedsforebyggelse.

Der vil blive igangsat en videns opsamling på samme måde som i 2014.

Ansøgningen og budgettet vil blive sendt ud til Ældrerådets medlemmer, når de er blevet godkendt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrechefen Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Bodil Christiansen gav en kort orientering og anmodede Ældrerådet om at komme med kommentarer til ansøgningen.

Ældrerådet foreslår, at man holder fast i weekendtilbuddet til demente hver weekend. Mener ikke der er erfaring nok at bygge en ændring på.

Jonna Raasted var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der blev orienteret om punkter fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets sidste møder.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


6. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser ved formanden.

Beslutning

Spørgeskemaundersøgelse fra Danske Ældreråd.

Orientering fra Regionsmødet den 27. august 2014 for formænd/næstformænd.

Pjece fra Marselisborg.

Orienteringsmødet den 11. september 2014.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Brev til Ældreomsorgsudvalget vedr. processen omkring budget 2015.

Forslag om fælles udflugt til det nye plejecenter, Fremtidens Plejehjem i Nørresundby.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


8. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Intet til dette punkt.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen


9. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet afholdes den 29. september 2014 kl. 09:00.

Jonna Raasted var fraværende.

Til toppen

Opdateret 25. august 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer