Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 24. maj 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb:IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsorden


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsorden.

Beslutning

Intet at bemærke til dette punkt.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådets ordinære møde i den 7. september 2016 afholdes i Flauenskjold.

Integrationsrådet bedes drøfte forslaget.

Sagsfremstilling

Der er midlertidig boligplaceret flygtninge på det nedlagte plejehjem Aldersro i Flauenskjold. Byen har taget rigtig godt imod disse flygtninge, og flere af flygtningene har tilknyttet kontaktfamilier. Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at der i forbindelse med det næste ordinære møde i Integrationsrådet, afholdes et mindre arrangement, hvor de frivillige kontaktfamilier fortæller om det at være frivillig. Ligeledes foreslås, at flygtningene fortæller om, hvorledes det er at være boligplaceret i Flauenskjold.

Staben for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter formandens forslag om, at holde Integrationsrådets næste møde i Flauenskjold.

Beslutning

Formandens forslag blev godkendt.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


4. Evaluering af arrangement for flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Den 10. maj 2016 havde Integrationsrådet arrangeret beskæftigelsestur for flygtninge, med besøg på 2 lokale arbejdspladser. Arrangementet sluttet i Den Runde Pavillon med oplæg af Borgmester Mikael Klitgaard og Per Kjeldsen fra 3F. Der deltog 16 flygtninge og 4 medlemmer af Integrationsrådet.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Det første besøg var hos mælkebonde Lars Petersen, Klovborg, Ø. Brønderslev, som har en bedrift på 680 malkekøer med en daglig produktion på 122.500 liter mælk. Her blev der fortalt om vilkårene for at arbejde ved landbruget. Det blev oplyst, at der ikke kræves store forudsætninger med hensyn til uddannelse, idet de ansatte bliver oplært i de funktioner, der kræves i arbejdet. Der bliver imidlertid lagt vægt på mødestabilitet, punktlighed og akkuratesse. Det blev oplyst, at interesserede kan skrive en ansøgning og arbejdsgiver vil henvende sig, når der bliver behov for arbejdskraft.

Det andet besøg var på Altu-glas. Direktør Bjørn Eiriksson stod for rundvisning og fortalte om virksomhedens historie. Vedrørende rekruttering af nye medarbejdere, blev det oplyst, at man hovedsagelig benytter sig af vikarbureau i forbindelse med spidsbelastninger, langvarig sygefravær ved det faste personale med mere. Ved at anvende vikarer kan virksomheden se vikaren an og vurdere, om det kan være en person, som vil være relevant at kontakte ved en eventuel fastansættelse. Det blev oplyst, at der ikke var store krav til uddannelse og direktøren opfordrede til, at man blot kom ind på virksomheden og blev skrevet op til et evt. arbejde.

Turen sluttede med kaffe i Den Runde Pavillon, hvor borgmester Mikael Klitgaard fortalte om de mange jobmuligheder, der findes indenfor kommunen samt uddannelseskravene til de forskellige arbejdsfunktioner. Kommunen som arbejdsplads er den største virksomhed i Brønderslev Kommune. Borgmester Mikael Klitgaard opfordrede ligeledes til, at flygtningene henvender sig og søger job ved kommunens institutioner.

Per Kjeldsen fra 3F fortalte om fagbevægelsens rolle i det danske samfund og betonede vigtigheden af det samarbejde, der finder sted mellem arbejdsgiver og arbejdstager - som ligestillede samarbejdspartnere.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen er taget til orientering.

Integrationsrådet ønsker at gentage et lignende arrangement på et senere tidspunkt.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


5. Årsrapport 2015 fra AOF på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

AOF Vendsyssel har udarbejdet en årsrapport, som gør status over AOF's aktiviteter på integrationsområdet. Disse aktiviteter omfatter, i Brønderslev Kommune, danskuddannelse for voksne udlændinge og en beskæftigelsesrettet indsats for aktivitetsparate integrationsborgere.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune varetages opgaven med danskuddannelse til voksne udlændinge af AOF Vendsyssel. Derudover varetager AOF en beskæftigelsesrettet indsats for aktivitetsparate integrationsborgere i Brønderslev Kommune. AOF har udarbejdet en årsrapport, der gør status over AOF's aktiviteter på disse områder.

Antallet af kursister hos AOF er steget det seneste år, hvilket tilsvarer den generelle stigning i antallet af flygtninge, som er kommet til Brønderslev Kommune det seneste år. I Brønderslev Kommune var der i marts 2015 ca. 180 borgere omfattet af integrationsloven. I marts 2016 var dette tal steget til 290 borgere.

Borgere omfattet af Integrationsloven er omfattet af et integrationsprogram, der kan have en varighed på op til 3 år. Integrationsprogrammet består af danskuddannelse typisk 25 timer pr. uge, og beskæftigelsesrettede aktiviteter 12 timer pr. uge. Der er mulighed for at øge det ugentlige timetal, som udgør beskæftigelsesrettede aktiviteter og i stedet modtage aftenundervisning i dansk.

Danskuddannelse

Danskuddannelsen for voksne udlændinge består af tre selvstændige danskuddannelser. Danskuddannelse 1 er for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, eller som er latinske analfabeter. Det vil sige, at de ikke behersker et europæisk skriftssystem. Danskuddannelse 2 er for kursisterne med en kort skolebaggrund, og danskuddannelse 3 er for kursister med en længerevarende skolebaggrund.

Foruden de tre danskuddannelser udbyder AOF arbejdsmarkedsrettet dansk, som er målrettet udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairer.

AOF's årsrapport viser, at:

 • 356 kursister har været henvist til danskuddannelse fra Brønderslev Kommune i 2015. 116 heraf har været tilmeldt arbejdsmarkedsrettet dansk, som typisk er for borgere, der er selvforsørgende.
 • Andelen af kursister på danskuddannelse 1, som typisk rummer en stor andel flygtninge, er steget i forhold til andelen af kursister på danskuddannelse 3, som rummer en del selvforsørgende borgere.
 • Progressionen - det vil sige, hvor lang tid kursisterne bruger på danskuddannelsen - er faldet. Dette skyldes den ændrede kursistsammenhæng med en øget andel af flygtninge på danskuddannelsen.
 • Flere kursister - 100 % - består danskuddannelsen. Dette kan hænge sammen med progressionen - at kursisterne bruger mere tid på danskuddannelsen. Derudover har AOF intensiveret indsatsen lige op til eksamen med blandt andet øget vejledning.

Som noget nyt har AOF etableret to specialhold:

 • 1½-hold for kursister, som ligger midt imellem danskuddannelse 1 og 2. Målet er at dygtiggøre kursisterne til at kunne klare danskuddannelse 2.
 • Traumehold for kursister, der af helbredsmæssige årsager ikke kan honorere kravene på de almindelige danskhold. Der er tale om et mindre hold med maksimalt 10 deltagere.

Beskæftigelsesrettet indsats for aktivitetsparate

I Brønderslev Kommune har integrationsafdelingen siden 1. november 2015 matchet borgere omfattet af Integrationsloven som job-/uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Dette blev besluttet i Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. august 2015 i forbindelse med en omorganisering af integrationsindsatsen. Matchning af integrationsborgerne har givet mulighed for at differentiere den beskæftigelsesrettede indsats, således at de job- og uddannelsesparate borgere modtager en virksomhedsrettet indsats via ISS, og de aktivitetsparate integrationsborgere modtager en beskæftigelsesrettet indsats hos AOF.

Status på AOF's beskæftigelsesrettede indsats, hvor AOF indtil november 2015 varetog indsatsen for både job-, uddannelses- og aktivitetsparate integrationsborgere, viser, at:

 • 10 borgere er kommet i job
 • 4 borgere er kommet i uddannelse
 • 64 praktikforløb har været etableret, heraf 15 virksomhedspraktikker.

Nu hvor AOF varetager indsatsen for de aktivitetsparate borgere, er målet mindre, at borgerne kommer direkte i job og uddannelse. Målet er mere, at borgerne udvikler sig fra aktivitetsparate til job- eller uddannelsesparate, således at de bliver klar til en målrettet virksomhedsindsats via ISS.

AOF har i denne sammenhæng udviklet et nyt koncept - "På vej til jobparat" - for de aktivitetsparate integrationsborgere. Indsatsen har fokus på arbejdsmarkedet og progressionsmåling af deltagernes mødestabilitet, samarbejdsevner, arbejdsindsats mv. Deltagerne vælger to ud af seks udvalgte brancher, som de afklares i forhold til. De seks brancher er valgt ud fra, hvor der er lokale jobåbninger og det er pt.: Industri, køkken/kantine, rengøring, pleje/omsorg, bygge/anlæg og detail.

AOF har i øjeblikket 108 aktivitetsparate integrationsborgere i en beskæftigelsesrettet indsats. 14 heraf er i praktik. AOF og Jobcenter Brønderslev er enige om, at et mål er, at praktikniveauet skal hæves blandt andet via brug af AOF's socialøkonomiske virksomheder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2016, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på virksomhedsvendt integrationsindsats ved ISS


Resume

Sagsforløb: BE/IR

ISS har siden 1. november 2015 varetaget en virksomhedsrettet indsats for borgere under Integrationsloven i Brønderslev Kommune.

Status på indsatsen er, at 2 borgere er kommet i job, 3 aktuelt er i løntilskud, og der er aftale om yderligere 10 jobs, løntilskudspladser eller elevpladser. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at indsatsen og samarbejdet med ISS forløber tilfredsstillende.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune ændrede 1. november 2015 beskæftigelsesstrategi på integrationsområdet. På møde i Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2015 blev det besluttet, at Integrationsafdelingen fremadrettet visiterer borgerne under Integrationsloven som jobparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Formålet hermed er at kunne differentiere indsatsen. De job- og uddannelsesparate modtager efterfølgende en virksomhedsindsats via ISS. De aktivitetsparate modtager et beskæftigelsesrettet tilbud hos AOF de 12 timer/uge, hvor de ikke modtager sprogundervisning.

ISS har således haft opgaven med at finde virksomhedsplaceringer til de job- og uddannelsesparate integrationsborgere i Brønderslev Kommune i et halvt år. ISS har haft henvist i alt 108 borgere i perioden fra 1. november 2015 til 14. april 2016. Heraf er der blevet etableret virksomhedsforløb for 93 borgere. Det er således ikke mange borgere, der er tilbagehenvist til Integrationsafdelingen.

De fleste af de praktikforløb, ISS etablerer, foregår i andre virksomheder end ISS selv. Følgende brancher er blevet brugt:

 • Landbrug, detailhandel, rengøring, vaskeri, byggemarkeder, frisører, kantiner, hoteller og restauranter, IT, håndværkere og produktionsvirksomheder.

Status på ISS’ indsats er, at 2 borgere er kommet i job. 3 er i løntilskudsjob, og der er konkrete aftaler om 10 jobs, løntilskudspladser eller elevpladser i løbet af maj 2016.

Aktiviteter i perioden 1. november 2015 til 14. april 2016

Antal henviste borgere

108

Antal virksomhedspraktikker i perioden

93

Resultater pr. 14. april 2016

Antal etablerede job

2

Antal løntilskudsjob

3

Konkrete aftaler om job, løntilskud eller elevplads i løbet af maj 2016

10

Målsætningen for ISS’ indsats er, at 10 % af de visiterede borgere skal være selvforsørgende efter 3 måneder. Med 2 etablerede jobs efter et halvt år er denne målsætning ikke nået. ISS forventer dog at nå målsætningen pr. 1. juni 2016.

De første måneder med indsatsen har været præget af opstart, hvilket påvirker resultaterne. Derudover har ISS erfaret, at der er behov for at øge det ugentlige antal timer, borgerne er i praktik. Tilbagemeldingen fra arbejdsgiverne er, at de gerne vil se borgerne mere an, inden de ansætter. Borgerne er typisk i praktik 2 dage om ugen, fordi de modtager sprogundervisning de øvrige 3 ugedage. En 13 ugers praktik svarer således kun til ca. 4 ugers fuldtidspraktik. Flere praktikker sættes derfor nu op til 3, 4 eller 5 dage om ugen, og borgerne henvises til aftenundervisning i dansk.

ISS har i opbygningen af kontakt til virksomheder i Brønderslev og omegn oplevet at få god hjælp af LandboNord og Brønderslev Erhverv. En af de virksomheder, ISS har etableret et godt samarbejde med, er Hi-con i Hjallerup, som har en borger i praktik. Hi-con vil gerne ansætte borgeren, som har arbejdsmarkedserfaring fra byggebranchen og med cementstøberi i Syrien. Sproget er imidlertid en barriere. Efter aftale med Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune er det besluttet at bevilge målrettet sprogundervisning på virksomheden 2x2 eftermiddagstimer om ugen, som tager afsæt i virksomhedens eget materiale. AOF har sat en underviser til rådighed til opgaven. Såfremt sprogudviklingen forløber tilfredsstillende, har borgeren en ordinær ansættelse i sigte. Den intensive sprogundervisning er netop påbegyndt, og der evalueres på tiltaget og resultaterne om 5 uger.

Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at ISS’ virksomhedsvendte integrationsindsats forløber tilfredsstillende. Resultaterne forventes at komme i takt med, at indsatsen efter opstart nu er oppe at køre, og borgernes praktikker efterhånden sættes op i tid.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2016, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


7. Integrationsrådets årsberetning 2015


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK/BY

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensens årsberetning fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Indstilling

Integrationsrådet, 16. marts 2016, pkt. 4:

Beretningen blev godkendt.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2016, pkt. 4:

Til orientering.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 17:

Indstilles taget til efterretning.,

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Byrådet, 27. april 2016, pkt. 13:

Taget til efterretning.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Byrådet har taget formandens årsberetning til efterretning.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om arbejdet i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådsmedlem Bodil Thomsen er udpeget som repræsentant for Integrationsrådet til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum. Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Bodil Thomsen orienterer om arbejdet i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Staben for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

På seneste møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum blev reformer på beskæftigelsesområdet drøftet.

Bodil Thomsen anbefaler Integrationsrådets medlemmer at læse på kommunens hjemmeside under Det Lokale Arbejdsmarkedsforum. Her kan man i referaterne fra mødet se status på reform og indsats i RAR Nordjylland (De Regionale Arbejdsmarkedsråd).

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


9. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud


Resume

Sagsforløb: BS/IR

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende reorganiseringsmodellen og kompetenceløft af medarbejdere.

Sagen blev drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. april 2016, hvor det blev besluttet at sende forslaget til udtalelse i de berørte skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet for nyankomne tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse nyankomne tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til en skole i Brønderslev Kommune. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold. Fagenheden for Børn og Kultur har på den baggrund udarbejdet en reorganiseringsmodel og et forslag om et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen, hvilket Børne- og Skoleudvalget behandlede den 12. april 2016.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at sende reorganiseringsmodellen og forslaget om et kompetenceløft af medarbejderne til udtalelse i skolebestyrelserne i Brønderslev by. I bilag fremstilles således udtalelserne fra skolebestyrelserne fra Søndergades Skole, Skolegades Skole og Hedegaardsskolen/Thise Skole.

Fagenheden vil på baggrund af udvalgets drøftelse og beslutning udarbejde en procesplan for implementering af reorganiseringsmodellen for nyankomne tosprogede skolesøgende børn i Brønderslev Kommune og et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og skoleudvalget godkender reorganiseringsmodellen og et kompetenceløft af medarbejderne i Brønderslev Kommunes skolevæsen.

Integrationsrådet, den 16. marts 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 12. april 2016, pkt. 3:

Reorganiseringsplanen positivt modtaget. Forslaget sendes til udtalelse i de berørte skolebestyrelser således, at udvalget kan behandle sagen igen i maj.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2016, pkt. 6:

Reorganiseringsmodellen godkendt.

Forslaget til finansiering beskrevet i notatet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Lone Lex var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Reorganiseringsmodellen er blevet godkendt.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Nye regler på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 en række lovændringer, som vil få betydning for personer, som modtager forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp og integrationsydelse. Lovændringen er led i en aftale om at sikre en mærkbar økonomisk gevinst ved at tage et arbejde.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Lovændringerne vedrører:

 • udvidelse af målgruppen for integrationsydelse
 • indførelse af et kontanthjælpsloft
 • indførelse af 225 timers reglen
 • bordfald af ret til bortfalder for personer på integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse betyder, at personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i de seneste 7 ud af 8 år, med virkning fra 1. juli 2016 skal overgå til integrationsydelse.

For langt de fleste flygtninge vil det betyde en indtægtsnedgang. Personer, der overgår til en lavere ydelse, har mulighed for at søge kommunen om særlig støtte til ekstra høje boligudgifter eller særlig høje forsørgelsesudgifter. Det vil dog ikke være alle, der er i målgruppen for at modtage særlig støtte. En lavere indkomst kan medføre, at der udbetales et større beløb i boligstøtte.

Der er ligeledes indført et kontanthjælpsloft. Det betyder, at der bliver et loft over, hvor meget en person samlet kan modtage i integrationsydelse uddannelseshjælp eller kontanthjælp samt særlig støtte og boligstøtte. Hvor meget der kan udbetales i samlet støtte er afhængig af alder, om man er forsørger, enlig eller samlevende/gift. Det er kommunen, der beregner den samlede støtte. Dette meddeles Udbetaling Danmark og en eventuel nedsættelse i hjælpen trækkes i den særlige støtte eller boligstøtten.

Der er pr. 1. april 2016 indført et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Man kan dog tidligst få nedsat hjælpen fra 1. oktober 2016. Reglen betyder, at ydelsen bliver nedsat, hvis man har modtaget økonomisk hjælp i sammenlagt 1 år inden for de sidste 3 år, og man ikke har haft 225 timers ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Reglen gælder både for enlige, samlevende og gifte. Størrelsen af nedsættelsen afhænger af, hvor stor den ydelse er, som man modtager. Der gælder særlige regler, hvis man har forsørgelsespligt overfor børn og én eller begge modtager integrationsydelse. I så fald er man først omfattet af 225 timers reglen, når der er opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, hvilket vil sige, når man har haft bopæl i landet i mindst 2 år.

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Alle borgere, der er omfattet af disse ændringer, vil modtage et detaljeret vejledningsbrev. Herefter fremsendes et partshøringsbrev og et afgørelsesbrev til de borgere, hvis ydelse nedsættes. Der vil fra Integrationsafdelingens side blive afsat ekstra tid til råd og vejledning af flygtninge - dels på AOF og dels i Borgerservice.

Staben for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


11. Beskæftigelsesprojekt i Mjølnerparken


Resume

Sagsforløb: IR/BE

I Mjølnerparken på Nørrebro i København har sekretariatschef ved Boligforeningen Lejrbo foreslået en iværksættelse af et forsøgsprojekt, hvor flygtninge ikke skal have retskrav på kontanthjælp men derimod have jobgaranti.

Integrationsrådets formand, Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet drøfter forsøgsprojektet og hvorvidt der skal iværksættes et lignende projekt i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal iværksættes et lignende projekt i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Sekretariatschef Eskild Dahl Pedersen ved Lejrbos boligsociale kontor i Mjølnerparken på Nørrebro mener, at den danske integrationsindsats er fejlslagen. Han beskriver en indsats på 2 ben:

 • uddannelse
 • beskæftigelse.

Alle skal have en 9. klasses eksamen, uanset hvor længe det må tage at gennemføre. Derudover ønsker Eskild Dahl Pedersen en forsøgsordning, der betyder, at flygtningene ikke længere skal kunne få kontanthjælp, men derimod skal have et job. Det vil være boligforeningen, der står for at finde job. Eskild Dahl Pedersen mener, at boligforeningen Lejrbo i Mjølnerparken vil kunne anvende de penge, der bruges på forsørgelsesydelser, til at skabe job til ledige flygtninge. Ligeledes mener souschef Grete Kern-Jespersen, at der skal et øget fokus på flygtningekvinder. Hun mener, at der skal iværksættes indsatser i forhold til at gøre kvinderne "selvkørende i deres lejligheder". Dette med henblik på at forbedre deres muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Der er fra flere sider udtrykt både bekymring og begejstring for projektet. Den konservative beskæftigelsesordfører mener ikke, at hverken boligforeninger eller kommuner skal kunne udstede jobgarantier, idet han påpeger, at det er på baggrund af kvalifikationer man får et job. Bent Bøgsted (DF) mener ikke, at man kan videregive ydelsesmidler til en boligforening. Fra Dansk Arbejdsgiverforening, Københavns Kommune og Dansk Socialrådgiverforening peges der på, at der er brug for at tænke nye tanker i forhold til at få flere flygtninge i beskæftigelse.

Liberal Alliance vil tage kontakt til beskæftigelsesministeren med henblik på at få udredt, hvad der skal til, for at give dispensation til ovenstående forsøgsordning.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen.

Indstilling

Integrationsrådet, 16. marts 2016, pkt. 11:

Integrationsrådet foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter muligheden for at etablere et lignende projekt i Brønderslev Kommune.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2016, pkt. 6:

Beskæftigelsesudvalget afventer hvorvidt Beskæftigelsesministeren dispenserer for forsøgsordningen.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Sagen har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. april 2016, hvor det blev besluttet at afvente, hvorvidt Beskæftigelsesministeren dispenserer for forsøgsordningen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 1. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 1. kvartal 2016.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2016 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål.

Mål 1. Flere unge skal i uddannelse

Mål 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Mål 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Herudover er der indskrevet et særligt mål for integrationsområdet.

I det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 1. kvartal 2016.

Opfølgningsrapporten for 1. kvartal2016 viser følgende positive tendenser i indsatsen på Beskæftigelsesområdet:

Unge og uddannelse

Når det gælder de unge, der er på uddannelseshjælp, er mange unge kommet i uddannelse. Den positive udvikling, der blev igangsat i sommeren 2015 er fortsat. Således er der 1. kvartal 2016 84 færre unge på uddannelseshjælp, når der sammenlignes med 1. kvartal i 2015. Brønderslev Kommune har haft en væsentlig bedre udvikling end nabokommunerne. Der var i marts måned 260 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

UngeCentret i Brønderslev Kommune vil fortsat have fokus på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Praksis omkring ”vend i døren”, opstart på uddannelseshjælp og straksaktivering i forbindelse hermed er således blevet skærpet. Samtidig er der fastlagt en indsats for både uddannelsesparate samt aktivitetsparate unge, hvor der er maksimalt fokus på at starte på uddannelse. Hvis der er psykiske problemer, misbrug eller andet, der kan udgøre en barriere for opstart, forsøges der iværksat en individuel og målrettet indsats, så perioden på uddannelseshjælp bliver så kort som mulig.

Samtidig har UngeCenter Brønderslev også med held iværksat ”efterværn” efter opstart af uddannelse for at mindske frafaldet fra uddannelse.

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Jobcentret har frem til medio marts 2016 samarbejdet med ISU om indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der er et jobperspektiv. Primo maj iværksættes den investeringsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet på kontanthjælpsområdet. Ses der på udviklingen blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere var der i marts måned 375 kontanthjælpsmodtagere. Der kan konstateres et mindre fald henover 1. kvartal 2016.

Når det gælder sygedagpengeforløb over 26 uger, har her ligeledes været et fald. Ifebruar måned 2016 var der 165 sygedagpengeforløb over 26 uger. Dette skal dog ses i sammenhæng med sygedagpengereformen, hvor sygedagpengene som udgangspunkt stopper efter 22 uger. Hvis en borger ikke kan få forlænget sygedagpengeudbetalingen, men fortsat er uarbejdsdygtig, er der indført jobafklaringsforløb, hvor borger får udbetalt ressourceforløbsydelse.

Antallet af jobafklaringsforløb er stigende, og der foretages i 2. kvartal 2016 en analyse af området baseret på sagsgennemgang i 1. kvartal. Fokus er rettet mod udvikling af flow og metode i jobafklaringsforløbene med henblik på at forkorte borgerens periode i forløbet.

Langtidsledigheden

Udviklingen viser, at der var færre langtidsledige i februar 2016, end der var i samme periode i 2015. Det er primært blandt de langtidsledige dagpengemodtagere, at faldet ses. I februar 2016 var der 83 langtidsledige A-dagpengemodtagere og 56 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (jobparate). Ultimo april er der iværksat et langtidsledighedsprojekt, støttet med midler fra STAR, målet med projektet er at spotte langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet så der kan iværksættes en individuel og tidlig indsats for de langtidsledige, der vurderes at være i risikogruppen. Tendensen er, at ledigheden blandt dagpengemodtagere generelt er faldende, således var der ca. 90 færre fuldtidspersoner på A-dagpenge i februar 2016 sammenlignet med året før.

Samarbejdet med virksomhederne

Når det gælder den virksomhedsvendte indsats, viser Jobcentrets statistik for 2016, at der i 1. kvartal er rekrutteret 43 medarbejdere til ordinære jobs. Erhvervsservice har gennemført 26 servicebesøg på virksomhederne i 1. kvartal 2016.

Jobcentret har pt. et tæt samarbejde med 34 udvalgte virksomheder omkring rekruttering, uddannelse og/eller fastholdelse. Målet for 2016 er 40.

Jobcentret holdt i 1. kvartal et temaarrangement på Cubic med fokus på jobs indenfor metalfagene. Der er planlagt endnu et arrangement med afholdelse 20. maj 2016. Her er temaet jobs indenfor på bygge- og anlægsbranchen.

Integrationsområdet

Når det gælder integrationsområdet havde Jobcentret i marts måned 196 borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsloven og 45 borgere på integrationsydelse.

ISS varetager den virksomhedsrettede indsats for borgere under Integrationsloven i Brønderslev Kommune. Indsatsen har været i gang siden 1. november 2015.

Status på indsatsen er, at 2 borgere er kommet i job. 3 aktuelt er i løntilskud, og der er aftale om yderligere 10 jobs, løntilskudspladser eller elevpladser.

Samlet set har der i perioden fra 1. november 2015 til 14. april 2016 været etableret 93 virksomhedspraktikker.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2016, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Charlotte Hove inviteres med til næste møde i Beskæftigelsesudvalget – punktet UU’s rapport for 1. kvartal kommer på dagsordenen.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Integrationsrådet har ønske om fortsat at blive orienteret om, hvorledes udviklingen er på området.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund


Resume

Sagsforløb: IR/BE/FL

Trepartsaftalen for 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Integrationsrådet har ønsket sagen behandlet i Økonomiudvalget.

Stabsenheden for Service anmoder FL om at drøfte sagen forinden.

Sagsfremstilling

I trepartsaftalen for 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund.

KL har udviklet en metode til fastsættelse af måltal og leverer data vederlagsfrit.

For den enkelte kommune betyder det, at:

 • der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL
 • måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen
 • kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt

De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene foruden måltal for kommunen samlet set:

 • Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)
 • Børn- og ungeområde (pædagoger, dagplejere m.fl.)
 • Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.)
 • Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)
 • Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

Integrationsrådet er ikke bekendt med, at der forefindes disse måltal i Brønderslev Kommune.

Stabsenheden for Service foreslår, at sagen sendes til Integrationsrådet til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 10. april 2014, pkt. 9:

Integrationsrådet anmoder Brønderslev Kommune om, at forholde sig til Trepartsaftalen fra 2007 og måltal for andel af ansatte med ikke vestlig baggrund.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 16. marts 2016:

Måltal for ansættelse af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund har været drøftet med leder af Personaleafdelingen, Jens Chr. Platen, som vil fremlægge sagen for Forretningsledelsen.

Fagenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Integrationsrådet, 16. marts 2016, pkt. 15:

Integrationsrådet fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at få oplyst, om Brønderslev Kommune har udarbejdet måltalt for andel af ansatte med ikke vestlig baggrund.

Salah-Eldin E.S. El-Awad, Søren Krog Jensen, Emilly Leilah K. Pedersen, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Forretningsledelsen, 5. april 2016, pkt. 11:

Genoptages.

Personaleafdelingen forespørges om fortolkning af 3 partsaftalen fra 2007 samt status på Personalepolitisk redegørelse.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 24. maj 2016:

Sagen har været drøftet i Forretningsledelsen, hvor det blev besluttet at anmode personaleafdelingen om yderligere information samt status på Personalepolitisk redegørelse.

Personaleafdelingen oplyser, at der udarbejdes en sag til Forretningsledelsen, hvor der fremlægges konkrete forslag til måltal for Brønderslev Kommune.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


14. Deltagelse i Kulturmødet på Mors


Resume

Sagsforløb:IR

Der afholdes Kulturmøde på Mors fra den 25.-27. august 2016. Et af temaerne på Kulturmødet er Kunst og kultur uden grænser.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet deltager med 2 repræsentanter ved mødet.

Sagsfremstilling

Der afholdes Kulturmøde på Mors fra den 25.-27. august 2016. I programmet stilles spørgsmålet: Hvor er Danmark. Under overskriften Kunst og Kultur uden grænser fremgår følgende: I en række samtaler vil vi tage de udfordringer op, der møder samfundet denne tid, hvor mange nye borgere kommer til landet. Vi spotter spørgsmål og tematikker som: Hvilke udfordringer giver den aktuelle indvandring for dansk kunst og kultur? Hvordan kan vi nytte de nye borgere? Kunstens rolle i en verden, hvor der lige nu bygges flere grænsen end der nedbrydes? Kunstens forskellige roller og betydning i forskellige samfund? Kunst og kultur i kampen mod terror? radikalisering og polarisering; kunst og kultur i grænselandet?

Kulturmødet arrangeres af Morsø Kommune og Region Nordjylland.

Formanden foreslår, at der deltager 2 repræsentanter fra Integrationsrådet, og at Integrationsrådet finansierer én overnatning, samt at der ydes diæter efter gældende regler.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om rådets deltagelse på Kulturmødet.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer anmodes om at overveje deltagelse og give besked til sekretæren. Ved flere end 2 interesserede trækkes der lod.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


15. Samarbejde med Firma Idræt


Resume

Sagsforløb:IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen har haft kontakt til Firma Idræt vedrørende samarbejde omkring fritidsaktiviteter til voksne flygtninge.

Integrationsrådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Firma Idræt har vist positiv interesse for et samarbejde om at få voksne flygtninge til at blive opmærksomme på muligheden for at blive aktive medlemmer i Firma Idræt.

Sprogcenter AOF afholder blandt andet idrætsdag på Firma Idræts lokaliteter og det forventes, at dette kan være medvirkende til at flygtningene bliver opmærksomme på muligheden for at dyrke forskellige former for idræt hos Firma Idræt.

En del af medlemmerne ved Firma Idræt er pensionister og de har vist interesse for aktivt at støtte eventuelle flygtninge i gang med en aktivitet.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Ann-Pia V Sørensen oplyser, at der vil blive udpeget et nyt medlem til Integrationsrådet, idet der er valg til skolebestyrelsen og Ann-Pia V Sørensen har valgt ikke at genopstille.

Svend Erik Trudslev oplyser, at der har været åbent hus i Algade 76. Teknik- og Miljø Forvaltningen har undersøgt om aktiviteterne i lejemålet er forenelige med lokalplanen. Det har vist sig, at det ikke er tilfældet. Foreningen vil blive orienteret om dette.

Cady Mampouya-Kilele, Danial Nouri og Abdul Same Afshar var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach