Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 17. november 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


3. Projekt Bydelsmødre


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet har inviteret leder af AOF Peter Bruhns, forretningsfører ved boligforeningen PM, Anna Marie Nielsen og formanden for Beskæftigelsesudvalget Eskild Sloth, til drøftelse af muligheden for at iværksætte projekt Bydelsmødre.

Sagsfremstilling

På møde i Integrationsrådet den 7. september 2016 blev forslag om iværksættelse af projekt Bydelsmødre drøftet. Lars Halvorsen, skoleleder og udviklingskonsulent fra AOF orienterede om projektet fra Aalborg Kommune. Integrationsrådets medlemmer viste interesse for at arbejde videre med projektet, og formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen har indbudt Peter Bruhns, Anna Marie Nielsen og Eskild Sloth for at drøfte muligheden for at etablere projektet i Brønderslev Kommune.

Formålet med projektet er at etablere et mødested for kvinder fra forskellige kulturer, hvor kvinderne mødes. Foruden det sociale samvær er tanken, at de vil kunne drøfte relevante emner som børneopdragelse, familiekultur, kvindernes rolle samt øvrige forhold. Kvinderne skal tilbydes et forum, hvor de kan få svar på mange ukendte spørgsmål om emner, der ikke nødvendigvis drøftes i hjemmet.

På Bydelsmødre´s hjemmeside beskrives faser i forhold til at få etableret projektet. Det anbefales, at der etableres et stærkt fagligt netværk, hvor alle aktører, som ønsker at samarbejde om projektet, skal samles. Der skal rekrutteres ressourcestærke mødre. Herefter skal disse mødre tilbydes grunduddannelse i at være Bydelsmødre.

Oprindeligt blev projektet støttet af puljemidler. Der er i dag 40 Bydelsmødre projekter landet over, som støttes af forskellige aktører. Der ses blandet andet Bydelsmødre, som er etableret i samarbejde mellem sprogskoler og boligorganisationer.

I forhold til at rekruttere ressourcestærke mødre, er der stillet forslag om, at projektet fremlægges på et skoleledermøde, hvor skolerne herefter kan forespørges, hvorvidt de vil være med til at pege på ressourcestærke mødre.

Yderligere oplysninger om Bydelsmødre kan findes på hjemmeside: bydelsmor.dk

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at iværksættelse af projekt Bydelsmødre drøftes.

Beslutning

Der træffes beslutning om, at der nedsættes et udvalg, som arbejder videre med at beskrive et projekt Bydelsmøde i Brønderslev Kommune.

Heri beskrives forslag til finansiering og mål.

Der indkaldes relevante deltagere fra AOF, Boligforeningen PM, Integrationsrådet og Integrationsafdelingen samt andre relevante.

Formanden for Integrationsrådet indkalder til det første møde.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


4. Boligprojekt i afdeling 11, PM


Resume

Sagsforløb: IR

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen har inviteret forretningsfører for boligforeningen PM Anna Marie Nielsen til at give en status på det sociale boligprojekt i boligforeningens afdeling 11.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at det er meddelt, at lederen af boligprojektet er stoppet, ønsker Integrationsrådet en status på, hvorvidt aktiviteterne føres videre.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering.

Beslutning

Punktet udsættes grundet afbud fra forretningsfører for Boligforeningen PM, Anna Marie Nielsen.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


5. Screening af flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august 2016 blev screening af flygtninge for PTSD eller andre sygdomme drøftet, da der er refusion på visse sundhedsrelaterede udgifter.

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Martin Bech ønsker en drøftelse af, hvorledes opgaven løses i dag og hvorvidt der er behov for en øget indsats.

Fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Flygtninge og familiesammenførte mødes som udgangspunkt som jobparate og raske, når de modtages i Brønderslev Kommune. Flygtninge henvises umiddelbart efter modtagelsen til virksomhedsrettet tilbud og danskuddannelse.

Det fremgår af integrationsloven, at flygtninge, der kommer direkte fra udlandet, skal have tilbudt en helbredsmæssig vurdering indenfor de første 6 måneder efter de er modtaget i kommunen. Flygtninge, som kommer fra asylcentre, skal udelukkende tilbydes en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes fysiske og psykiske helbredsforhold.

Det er hovedsagelig i den nære kontakt med flygtningene og den tværfaglige indsats, at sagsbehandler bliver opmærksom på, at der er helbredsmæssige forhold, der skal undersøges nærmere. Det vil typisk være ved hyppig fravær fra aktiveringstilbud eller sprogskole. Sagsbehandler indkalder flygtningen til samtale, hvor årsagen til fraværet drøftes. I forhold til PTSD er der forskellige fysiske symptomer, som sagsbehandler er opmærksom på. Det vil typisk være beskrivelse af flash-back's, koncentrationsbesvær, nervøsitet, rastløshed, vagtsomhed, anspændthed, svedeture, afbrudt eller manglende nattesøvn m.m. Ved mistanke om PTSD anmodes flygtningens læge om en udtalelse. Såfremt egen læge ligeledes vurderer, at der kan være tale om PTSD, anmodes egen læge om at henvise flygtningen til Rehabiliteringscentret for Flygtninge, som står for behandling af PTSD. Det at have fået diagnosen PTSD er ikke ensbetydende med, at vedkommende er udelukket fra arbejdsmarkedet. Der kan godt være en arbejdsevne trods PTSD og symptomerne kan ændre sig over tid.

Der er sket en stigning i antal ambulante besøg til Rehabiliteringscenter for flygtninge fra 151 besøg i 1. halvår 2015, 196 besøg i 2. halvår 2015 til 261 besøg i 1. halvår 2016. Stigningen i medfinansiering fra 1. halvår 2015 sammenlignet med 2. halvår 2016 er på knap 60.000 kr.

Tabellen viser Brønderslev Kommunes udgift til den kommunale medfinansiering pr. måned til Rehabiliteringscenter for flygtninge. Kommunerne er medfinansierende på alle sundhedsydelser på det somatiske og psykiatriske område samt sygesikringsydelser som fx. besøg hos almen praktiserende læger og speciallæger.

Hver gang en borger i Brønderslev Kommune forbruger en sundhedsydelse sendes en del af regningen videre til kommunen.

Brugere af Rehabiliteringscentret for flygtninge kan ligeledes være flygtninge, der er ud over den 3 årige integrationsperiode.

Efter serviceloven kan der ydes refusion til følgende vedrørende helbredsmæssige forhold:

Servicelovens § 100 Nødvendige merudgifter til flygtninge med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Refusionen gælder i den 3 årige integrationsperiode.

Endvidere kan der ydes refusion til flygtninge, der, indenfor 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen, på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, anbringes i døgnophold. Refusionen gælder indtil flygtningen har været i stand til at klare sig selv i en sammenhængende periode på 2 år.

Integrationsafdelingen kontakter Visitationen, hvis det fremgår af Udlændingestyrelsens meddelelse, at kommunen skal modtage en flygtning med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2016, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til efterretning.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


6. Brochure om Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er stillet forslag om, at der udarbejdes en brochure, som beskriver Integrationsrådets arbejde.

Integrationsrådet anmodes om at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Integrationsrådet deltog med en stand på Jobmessen for flygtninge den 31. oktober 2016. Der var en del borgere, der henvendte sig til de medlemmer af Integrationsrådet, som deltog på messen. Der var en del spørgsmål til Integrationsrådets funktion.

Medlemmer af Integrationsrådet Bodil Thomsen og Valborg Jensen har i den forbindelse stillet forslag om, at der bliver udarbejdet en brochure, som beskriver hensigten med Brønderslev Kommunes Integrationsråd, hvem der sidder i rådet samt hvad Integrationsrådet beskæftiger sig med.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en brochure.

Beslutning

Integrationsrådet er enige om, at der skal udarbejdes en brochure.

Bodil Thomsen og Valborg Jensen laver et udkast til en brochure, som forelægges for Integrationsrådet.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


7. Jobmesse for integrationsborgere


Resume

Sagsforløb: IR

Der har den 31. oktober 2016 været afholdt Jobmesse for integrationsborgere i Brønderslev Kommune.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Borgmester Mikael Klitgaard har taget initiativ til afholdelse af Jobmesse for integrationsborgere. Formålet med messen var, at arbejdsgivere og flygtninge skulle mødes med henblik på at komme i dialog. Messen hed Mød og Match. Der var inviteret 100 virksomheder og der var 18, der havde sagt ja til at møde op på messen. Foruden virksomheder var der repræsentation fra AOF, Mælkebøtten, Erhvervskontoret, ISS, DI som orienterede om IGU samt Integrationsrådet. Der var inviteret 250 flygtninge. Det anslås, at der mødte omkring 200 flygtninge op.

Integrationsminister Inger Støjberg åbnede messen kl. 10 og deltog i messen indtil 11.45. Der var mange spørgsmål til Inger Støjberg fra flygtningene.

Under Inger Støjbergs tale valgte nogle flygtninge at forlade salen. Alt foregik roligt og udramatisk. Flygtningene vendte tilbage til messen umiddelbart efter Inger Støjbergs tale.

Flygtningene havde udarbejdet CV, som de afleverede hos de medvirkende virksomheder. Der var adskillige dialoger mellem virksomheder og flygtninge ved de forskellige stande.

Der blev serveret frugt og vand under arrangementet, og afslutningsvis kunne man få sandwich.

Der var flere henvendelser til repræsentanterne for Integrationsrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til orientering.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


8. Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 3. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har fulgt op på Beskæftigelsesplan 2016 for 3. kvartal. Hovedkonklusionerne er følgende:

  • Mange unge er kommet i uddannelse i 3. kvartal af 2016
  • Et mindre fald i antallet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
  • Et fald i antallet af personer på ledighedsydelse
  • Mange rekrutteringer til virksomhederne i 3.kvartal af 2016

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2016 er bygget op omkring Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. Herudover er der beskæftigelsesplanen sat særlig fokus på integrationsområdet:

Opfølgningsrapporten for 3. kvartal2016 viser følgende udvikling:

Mål 1. Unge skal i uddannelse

Den positive udvikling, der blev igangsat medio 2015, fortsætter. Således viser data fra jobindsats, at der i 3. kvartal 2016 var 88 færre på uddannelseshjælp end 3. kvartal i 2015 (fuldtidspersoner). Der ses et fald inden for alle visitationskategorierne, men særligt blandt de aktivitetsparate unge ses der et stort fald. Det skyldes, at mange unge er blevet revisiteret til at være uddannelsesparate. I 3. kvartal 2016 var der 208 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Brønderslev er nu blandt de kommuner i Nordjylland, der har det laveste niveau af unge på uddannelseshjælp, kun overgået af Rebild og Hjørring kommuner. UngeCentret vurderer, at ca. 60 unge har påbegyndt uddannelse i perioden fra juli til september i 2016.

Mål 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedetskal tættere på arbejdsmarkedet

Ministerens andet mål handler om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet. Det skal ske via en tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været positiv i 2016. Her har der været et fald på ca. 77 fuldtidspersoner i 2016 (heraf er 39 overgået til integrationsydelse). I gennemsnit har der været 324 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2016. I sagen vedr. kontanthjælpsstrategien er indsatsen og udviklingen på området beskrevet nærmere.

Når det gælder de ledige fleksjobbere, har der også her været et fald i antallet fra 120 fuldtidspersoner i februar til ca. 95 fuldtidspersoner i september måned. I gennemsnit har der i 2016 været 107 fuldtidspersoner på ledighedsydelse.

På sygedagpengeområdet er udviklingen ligeledes positiv. Her er antallet af sager over 26 uger faldet fra 169 sager i januar måned 2016 til 138 sager i juli måned 2016.

Mål 3. Nedbringelse af langtidsledigheden

Trods faldende ledighed, er det stadig et vigtigt fokusområde, at bekæmpe langtidsledighed. Jobcentret har blandt andet haft fokus på området via det langtidsledighedsprojekt, der er blevet iværksat via midler fra STAR, målet med projektet er at spotte langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet, så der kan iværksættes en individuel indsats. Projektet er nu i drift, og de første positive erfaringer med effekten af de motiverende samtaler og en tidlig jobrettet indsats viser sig. Der arbejdes samtidig med fortsat udvikling af samtalerne, herunder også fællessamtalerne med a-kasserne. De gode erfaringer fra projektet drages ind i jobkonsulenternes samtaler medde ledige generelt. Der var i september måned 133 langtidsledige (83 dagpengemodtagere og 50 kontanthjælpsmodtagere).

Mål 4. Styrket samarbejde med virksomhederne

Hvad angår den virksomhedsvendte indsats og samarbejdet med virksomhederne er der pt. samarbejde med 43 virksomheder/arbejdspladser omkring virksomhedscentre.

Når det gælder antallet af rekrutteringer samt servicebesøg på virksomhederne, er der rekrutteret 147 medarbejdere til konkrete jobs i 2016 og der er gennemført servicebesøg på 72 nye virksomheder.

Et andet mål i beskæftigelsesplanen er, at der skal etableres samarbejde med 40 udvalgte virksomheder om rekruttering, uddannelse og/eller fastholdelse. Her er status pt., at der er indgået aftale om tæt samarbejde med 37 udvalgte virksomheder.

Integrationsområdet

På integrationsområdet, har153 borgere været henvist til ISS siden november 2015. 23 af borgerne er blevet selvforsørgende (svarende til 13 %), hvilket vurderes tilfredsstillende på nuværende tidspunkt (jf. status til beskæftigelsesudvalget 3. oktober 2016). Jobcentret sætter nu fokus på indsatsforløbet for de borgere, som ikke er kommet i job eller uddannelse via ISS’ indsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Bilag

Til toppen


9. Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF/HAR/ØK

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017. Planen tager afsæt i beskæftigelsesministerens 4 mål for 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher:

  • Byggeri og støtteerhverv
  • Fødevarer og støtteerhverv
  • Handel og støtteerhverv

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017.

Erhvervsservice i jobcentret, som står for at servicere virksomhederne, oplever i stigende omfang udfordringer, når de skal rekruttere arbejdskraft. Det skyldes, at afstanden mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer (både hvad angår uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor området) er for stor til, at det lukkes med kortere uddannelsesforløb. Jobcentret vil derfor have fokus på den tætte dialog med virksomhederne i 2017 med henblik på at afdække det detaljerede kompetencebehov og i samarbejde med A-kasser og faglige organisationer på mulighederne for intern opkvalificering og rotation. Herved kan der blive frigivet mindre specialiserede jobfunktioner til nye medarbejdere udefra.

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov.

UngeCenter Brønderslev har i 2016 haft et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor, oplever mening og sammenhæng i indsatsen. UngeCentret vil derudover have fokus på at videreudvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder erhvervsskolerne, så flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. På længere sigt forventes der at mangle 3.000 faglærte medarbejdere i Nordjylland.

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet er ikke umiddelbart en gruppe, der kan varetage specialiserede funktioner på virksomhederne. Derudover har mange udsatte ledige problemer udover arbejdsløshed. Fokus vil derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette skal ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter.

Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor.

Jobcentrets investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet vil understøtte denne målsætning.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017.

Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017.

Manglende sprogkundskaber kan være en barriere i mødet mellem flygtninge og virksomheder. I 2017 vil jobcentret have yderligere fokus på tiltag, der kan nedbryde sprogbarrieren. Det vil blandt andet ske ved videreudvikling af et tilbud om virksomhedsdansk i samarbejde med AOF.

Jobcentret er del af et national projekt, der skal målrette beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Projektet varer til medio 2019 og skal blandt andet styrke samarbejdet med virksomhederne og samspillet mellem virksomhedskonsulenter og rådgivere på integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 3:

Planen blev gennemgået og behandles igen på næste udvalgsmøde.

Beslutning

Sagen blev taget til orientering. Integrationsrådet har ingen bemærkninger til udkastet.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterede om, at han har haft en drøftelse med skolechef Carsten Otte om eet arrangement i marts/april 2017.

Arrangementet skal omhandle særligt flygtningedrengenes udfordringer i uddannelsessystemet.

Til arrangementet inviteres f.eks. lærere, skolebestyreler, udvalg samt foreninger med fokus på integration, f.eks. Venligboerne, Røde Kors m.m.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Mødekalender 2017 blev drøftet, og der er forslag om følgende datoer:

Torsdag den 2. marts 2017, kl. 16,30

Onsdag den 10. maj 2017, kl. 16,30

Onsdag den 23. august 2017, kl. 16,30

Torsdag den 16. november 2017, kl. 16,30

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Til toppen


12. Lukket punkt: Boligplacering af flygtninge i Brønderslev Kommune


Til toppen

Opdateret 18. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach