Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 15. juni 2017
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


3. Information om ny strategi på tosprogsområdet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er i 2016 gennemført ny strategi på tosprogsområdet.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen stiller forslag om, at skolechef Carsten Otte inviteres til at deltage i Integrationsrådets møde for at orientere om erfaringerne med den nye strategi.

Integrationsrådet medlemmer anmodes om at tage stilling til formandens forslag.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 gennemført ny strategi på tosprogsområdet, som betyder, at de tosprogede elever umiddelbart efter boligplaceringen i Brønderslev Kommune henvises til et Modtage- og videnscenter. Udgangspunktet er, at der i løbet af de første 1-3 måneder vil ske en afklaringssamtale med henblik på udslusning til almen- eller specialområdet. Efter strategien skal der efter 6 måneder og igen 12- 24 måneder foretages afklaringssamtaler med henblik på justeringer.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet drøfter spørgsmål til skolechef Carsten Otte, som med baggrund i disse spørgsmål vil kunne forberede et oplæg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om formand Knud Jørgensens forslag.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 11:

Integrationsrådet ønsker at drøfte følgende med Carsten Otte:

 • Aldersopdelingen i modtage- og videnscenter
 • Fravær, motivation, indlæring fordelt på piger og drenge
 • Lærernes opfattelse af at undervise de klasser, hvor flygtningebørnene er flyttet ud i
 • Evaluering af den nye model, hvordan fungerer det?
 • Hvordan opleves det på skolerne?

Spørgsmålene sendes til Carsten Otte.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valgborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 15. juni 2017:

Ovenstående spørgsmål er fremsendt til skolechef Carsten Otte, der på mødet vil komme med oplæg til besvarelse af ovenstående punkter.

Beslutning

Carsten Otte, Peter Madsen og Hedi Taagaard orienterede om strategien på tosprogsområdet.

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


4. Brochure om Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er stillet forslag om, at der udarbejdes en brochure, som beskriver Integrationsrådets arbejde.

Integrationsrådet anmodes om at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Integrationsrådet deltog med en stand på Jobmessen for flygtninge den 31. oktober 2016. Der var en del borgere, der henvendte sig til de medlemmer af Integrationsrådet, som deltog på messen. Der var en del spørgsmål til Integrationsrådets funktion.

Medlemmer af Integrationsrådet Bodil Thomsen og Valborg Jensen har i den forbindelse stillet forslag om, at der bliver udarbejdet en brochure, som beskriver hensigten med Brønderslev Kommunes Integrationsråd, hvem der sidder i rådet samt hvad Integrationsrådet beskæftiger sig med.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en brochure.

Indstilling

Integrationsrådet, 17. november 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet er enige om, at der skal udarbejdes en brochure.

Bodil Thomsen og Valborg Jensen laver et udkast til en brochure, som forelægges for Integrationsrådet.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 5:

Udsat til næste møde.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valgborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Supplerende sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 15. juni 2017:

Integrationsrådet afventer modtagelse af udkast til brochure.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


5. Integrationsrådsvalg i 2018


Resume

Sagsforløb: IR

I 2018 skal der være valg af medlemmer til Integrationsrådet.

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet allerede nu påbegynder en drøftelse af, hvorledes dette valg foreslås gennemført.

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne, at Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Der afholdes kommunalvalg i efteråret 2017 og der skal således afholdes valg af medlemmer til Integrationsrådet primo 2018.

Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt man forud for udpegelsen af medlemmer til Integrationsrådet ønsker at afholde valg og i givet fald i hvilken form.

Valget i 2014 blev afholdt i fælleslokalerne Niels Bohrs Plads, hvor der var opstillet valgbokse. Forud for selve valgdagen havde der været opstillingsmøde, hvor interesserede kunne meddele, at de ønskede at stille op til Integrationsrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter valghandlingen for 2018.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 14:

Integrationsrådet tager sagen op på næste møde med henblik på at drøfte valghandlingen for 2018.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valgborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


6. Bydelsmødre - status på projektet


Resume

Sagsforløb: IR

Projekt Bydelsmødre er i planlægningsfasen og der orienteres om status på, hvor langt projektet er.

Integrationsrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udpeget medlemmer af både ressource- og følgegruppen.

Ressourcegruppen består af:

Helle E. Holme, koordinator

Kenneth Mølvadgaard, sagsbehandler

Trine Jensen, projektleder i Mælkebøtten

Lis Mikkelsen, AOF

Trine Fredsgaard, støttepædagog

Følgegruppen består af:

Anna Marie Nielsen, forretningsfører i Boligforeningen PM

Knud Jørgensen, formand for Integrationsrådet

Mads W. Nielsen, AOF

Annie B. Frandsen, leder af Integration og Ydelse.

Der er inviteret til fælles infomøde den 16. juni 2017, hvor bydelsmor og landskoordinator deltager og giver et oplæg om projekt Bydelsmor.

Udpegning af potentielle bydelsmødre er sat i værk. Det er en større opgave. Fællesmøde for kommende bydelsmødre er fastsat til den 20. juni 2017. Her vil aktiv bydelsmor fra Aalborg komme og fortælle konkret om, hvad man laver, når man er bydelsmor.

Der er fastsat datoer for grunduddannelsen og der er fundet lokaler. Lige nu arbejdes der på at finde undervisere til grunduddannelsen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse forslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


7. Status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Der er stor opmærksomhed på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats både nationalt og lokalt. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Brønderslev Kommunes indsats på området, som fokuserer på Jobcentrets deltagelse i et beskæftigelsesrettet projekt, etablering af IGU-forløb, ISS' og AOF's indsatser samt et tiltag, integrationsafdelingen har iværksat med "Dansk på jobbet".

Overordnet set viser status, at der er en tilfredsstillende fremdrift i indsatserne og resultaterne på området.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er 230 borgere omfattet af integrationsprogrammet og modtagere af integrationsydelse primo marts 2017. Både nationalt og lokalt er der fokus på, at flere borgere i denne målgruppe skal i job. Det er også et ministermål og deraf et mål i Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på Brønderslev Kommunes indsats og resultater på området (se bilag), der fokuserer på:

 • Arbejdet med et 3-årigt projekt, som Jobcentret er bevilget af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
 • Etablering af IGU-forløb
 • "Dansk på jobbet", som er et nyt tiltag
 • ISS' virksomhedsrettede indsats for de jobparate borgere omfattet af integrationsloven
 • AOF's beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate borgere omfattet af integrationsloven

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har det seneste år arbejdet målrettet med at udvikle den beskæftigelsesrettede indsats. Resultater af arbejdet ses blandt andet ved, at Brønderslev Kommune nu befinder sig på niveau med landstallene i forhold til antal jobparate og antal virksomhedstilbud på integrationsområdet. Her lå Brønderslev Kommune tidligere under landsniveau.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager status på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. marts 2017, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


8. Visiteringsskema og flygtningeprofil


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har givet landets kommuner en generel information om flygtningeprofilen for 2017 og anmodet kommunerne om at udfylde visiteringsskema, som Udlændingestyrelsen inddrager ved boligplacering af flygtninge.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen forventer, at der i 2017 vil blive visiteret 4.000 personer til boligplacering i kommunerne. Udlændingestyrelsen oplyser, at størsteparten af de personer, der får opholdstilladelse i Danmark, og som er blevet visiteret til boligplacering i kommunerne i første halvår af 2017, stammer fra Syrien, Afghanistan og Iran.

Det oplyses, at i gruppen fra Syrien består lidt under halvdelen af mænd, hvor hovedparten er mellem 18 og 42 år. Knap halvdelen af ansøgerne har oplyst, at de har gået i skole i 10 år eller mere. Omkring 10 % har oplyst, at de ikke har nogen skolegang.

I gruppen fra Afghanistan er 80 % af ansøgerne mænd og 47 % er uledsagede mindreårige. Her angives, at af hele gruppen har 1/3 gået i skole over 10 år. Der er ligeledes 1/3, der har angivet, at de ingen skolegang har haft.

I gruppen fra Iran er 82 % mænd i alderen 18 - 50 år. Her er det angivet, at 52 % har gået i skole i 10 år eller mere og heraf har 18,5 % angivet at have en uddannelse på mere en 13 år.

Brønderslev Kommune skal udfylde det medsendte visiteringsskema, hvor kommunen skal beskrive arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold - herunder indenfor hvilke brancher, der er mangel på arbejdskraft i kommunen. Derudover skal det oplyses, hvilke type jobs, kommunen har gode erfaringer med i forhold til at få flygtninge i beskæftigelse. Kommunen skal ligeledes oplyse, hvorvidt der ønskes at modtage uledsagede mindreårige og kvoteflygtninge. Endelig har kommunen mulighed for at komme med særlige ønsker.

Brønderslev Kommune har oplyst, at arbejdsmarkedet består af flere mindre produktionsvirksomheder, at der ingen videregående uddannelsesinstitutioner er i Brønderslev Kommune, men at der er god infrastruktur i forhold til nærliggende større byer, hvor der er uddannelsesmuligheder. I forhold til jobåbninger er det oplyst, at der er mangel på arbejdskraft inden for byggeri, landbrug, turisme, detailområdet samt ufaglærte mekanikere. Der er gode erfaringer med ansættelse af flygtninge indenfor produktionsvirksomheder, landbruget, rengøring, beton virksomheder, mekanikere, struktører samt hotel- og restaurationsbranchen.

I forhold til uledsagede mindreårige har Brønderslev Kommune meddelt, at kommunen har begrænset erfaring på dette område, hvorfor der ikke ønskes at modtage en større gruppe af uledsagede flygtningebørn.

Af særlige ønsker har Brønderslev Kommune ønske om at modtage afghanere, da der er gode tolkemuligheder inden for dette sprog, og da det kunne være optimalt at styrke de herboendes netværk. Kommunen har ligeledes ønske om at modtage familier, idet der er modtaget mange enlige mænd. Det er oplyst, at der er ledig kapacitet på boligmarkedet i forhold til modtagelse af familier.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


9. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 - 1. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsat i de fire ministermål på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet første opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2017.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2017.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Et stort fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Mange unge er kommet i uddannelse.
 • Et mindre fald på kontanthjælpsområdet, som primært skyldes, at en del kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse pr. 1. juli 2017.
 • Flere integrationsborgere, som er blevet selvforsørgende via uddannelse, job eller integrationsgrunduddannelse (IGU).

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Jobcentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Jobcentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og bistår med at rekruttere arbejdskraft til den enkelte virksomhed. I første kvartal 2017 har Jobcentret gennemført 15 rekrutteringer til ordinære stillinger og formidlet 38 småjob og fleksjob.

Jobcentret har afholdt to temaarrangementer i første kvartal 2017 for virksomheder og ledige. Derudover holdt Jobcentret en jobmesse med teamet "Mød og Match" på Nordjyllands Idrætshøjskole den 25. april 2017. Jobmessen var velbesøgt med deltagelse af 21 virksomheder og mellem 300 og 400 ledige. 8 ledige fik job på messen.

Positiv udvikling for unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er siden midten af 2015 faldet markant, og den positive udvikling er fortsat ind i første kvartal 2017, hvor gennemsnitligt 200 unge været på uddannelseshjælp. Det er 144 færre fuldtidspersoner i forhold til første kvartal 2015.

Den korte forklaring på det store fald i antallet af unge på uddannelseshjælp er, at flere unge er kommet i uddannelse. UngeCentret har arbejdet tæt og tværfagligt sammen med de unge og har blandt andet gennem deltagelse i et empowerment-projekt fra 2014-2016 skærpet de unges vej frem mod uddannelse gennem en tilgang baseret på anerkendelse og øget indflydelse.

Forventninger om begyndende udvikling på kontanthjælpsområdet

På kontanthjælpsområdet ses ikke større forandringer på resultatsiden. Der er sket et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere det seneste år, men det skyldes primært, at en del kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse pr. 1. juli 2017.

Jobcentret forventer et fald på kontanthjælpsområdet i løbet af 2017 som følge af den iværksatte investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som blev politisk godkendt i januar 2016 og løber til udgangen af 2018.

Arbejdet med investeringsstrategien, som begyndte i foråret 2016, forløber planmæssigt. Det betyder blandt andet, at visitationspraksis på kontanthjælpsområdet er blevet skærpet, således at flere mødes som jobparate, og flere kontanthjælpsmodtagere modtager virksomhedsrettede indsatser. Der er iværksat - og søges yderligere iværksat - personlig jobformidling til jobparate kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af ekstern leverandør. Derudover har rådgivere og virksomhedskonsulenter i Jobcentret i februar 2017 afsluttet et uddannelsesforløb om jobrettede samtaler "i samspil med borgerne", som blandt andet er inspireret af den tilgang, UngeCentret har arbejdet med i empowerment-projektet.

Den positive fremdrift på kontanthjælpsområdet på indsatssiden forventes at give en positiv udvikling på resultatsiden i løbet af 2017.

Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Der er stor fokus på, at flygtninge skal i job både lokalt og nationalt. I Brønderslev Kommune er målet, at 15 % af de borgere, som er på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, bliver selvforsørgende i 2017.

I første kvartal 2017 er 17 borgere i målgruppen blevet selvforsørgende via job, IGU eller uddannelse. Det svarer til 7 %. Området er dermed allerede godt på vej i forhold til målet om 15 % ved årets afslutning.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er integrationsgrunduddannelsen (IGU), som blev indført pr. 1. juli 2016 på baggrund af forårets trepartsforhandlinger. Ordningen har haft svært ved at komme i gang. De seneste måneder er dog set en væsentlig stigning i antallet af IGU-aftaler, således at der pr. 24. marts 2017 var etableret 364 på landsplan. Brønderslev Kommune etablerede et af de første IGU-forløb på landsplan og ligger fortsat højt på landsplan - ikke mindst set i forhold til kommunens størrelse - med 10 registrerede IGU-aftaler pr. 24. marts 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 4:

Opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 1. kvartal 2017 blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende med afbud: Svend Erik Trudslev, Valborg Jensen, Salah-Eldin E. S. El-Awad og Emilly L. Kanyi Pedersen

Fraværende uden afbud: Danial Nouri, Kamomo K. Ruhinduka og Abdul Same Afshar

Til toppen


12. Lukket punkt: Udbud af danskuddannelser


Til toppen


13. Lukket punkt: Læringsforløb på integrationsområdet


Til toppen


14. Lukket punkt: Sundhedsindsats for flygtninge


Til toppen

Opdateret 16. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach